Alphabétiquement     [«   »]
Οὕτω 2
οὕτω 13
Οὕτως 1
οὕτως 71
οὑτωσὶ 3
οὑτωσί 1
οὑφθός 1
Fréquences     [«    »]
69
68 κατὰ
68 οὐκ
71 οὕτως
72 ἐπὶ
73 οὐ
87 τῇ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre IV

οὕτως


Livre, pages
[4, 147]   Ῥωμαίων στρατηγῷ (ἐν Κιλικίᾳ) φησιν  οὕτως·   Ἀπαντήσασα τῷ Ἀντωνίῳ Κλεοπάτρα
[4, 168]   ἀνηλωκέναι, ἀφείθη. (Οἱ δὲ μὴ  οὕτως   ἄσωτοι κατὰ τὸν Ἄμφιν· Πίνους´
[4, 140]   ἄικλον προσαγορεύεσθαι, παραπλησίως ἁπάντων Δωριέων  οὕτως   αὐτὸ καλούντων. Ἀλκμὰν μὲν γὰρ
[4, 144]   καὶ ἀκούσαντα Ἀρταξέρξην εἰπεῖν ὅτι  οὕτως   αὑτῷ δοκοίη ζῆν ὡς ταχέως
[4, 133]   Νίκανδρος ἐν δευτέρῳ Γεωργικῶν λέγων  οὕτως·   (Γογγυλίδος δισσὴ γὰρ ἰδ´ ἐκ
[4, 141]   καμματίδων καὶ τῶν καμμάτων Νικοκλῆς  οὕτως   γράφει· Διακούσας δὲ πάντων
[4, 138]   τὸ πῦρ μετρίως ὑποπίνοντες. (Καὶ  οὕτως   διάγοντες τὸν βίον ἐν εἰρήνῃ
[4, 152]   τὰ δεξιὰ καὶ τὰ λαιά·  οὕτως   διακονοῦνται. Καὶ τοὺς θεοὺς προσκυνοῦσιν
[4, 163]   τῶν ἱστοριῶν περὶ αὐτοῦ γράφει  οὕτως·   Διοδώρου τοῦ τὸ γένος Ἀσπενδίου
[4, 175]   Ἄμφις τ´ ἐν Διθυράμβῳ λέγων  οὕτως   Ἐγὼ δὲ τὸν γίγγραν γε
[4, 151]   τὸν πολέμιον. Ἄλλος παῖδα εἰσαγαγὼν  οὕτως   ἐδωρήσατο προπίνων καὶ ἄλλος ἱμάτια
[4, 169]   παρὰ Στράττιδι ἐν Χρυσίππῳ λέγοντι  οὕτως·   (Εἰ μηδὲ χέσαι γ´ αὐτῷ
[4, 172]   ἄεισε λαοῖς. (Ὁ γὰρ Στησίχορος  οὕτως   εἴρηκεν ἐν τῷ προκειμένῳ ᾄσματι
[4, 146]   δείπνου δαπάνημα τάλαντον τίθησι λέγων  οὕτως·   Εἶτ´ οὐχ ὅμοια πράττομεν καὶ
[4, 143]   συνάγουσι μὲν τὰ κοινὰ συσσίτια  οὕτως.   Ἕκαστος τῶν γινομένων καρπῶν ἀναφέρει
[4, 142]   τῷ ἐπιγραφομένῳ δράματι Ἄρχων φησὶν  οὕτως·   ~(Ἐν Λακεδαίμονι γέγονας· ἐκείνων τῶν
[4, 142]   αὐτοῖς στρωμναί τε τοῖς μεγέθεσιν  οὕτως   ἐξησκημέναι πολυτελῶς καὶ τῇ ποικιλίᾳ
[4, 183]   ἐν τῷ τριγώνῳ ἐπικαλουμένῳ ὀργάνῳ  οὕτως   ἐποίησε πάντας Ῥωμαίους μουσομανεῖν ὡς
[4, 154]   καὶ Ἀριστοφάνης εἴρηκεν ἐν Φοινίσσαις  οὕτως·   Ἐς Οἰδίπου δὲ παῖδε, διπτύχω
[4, 148]   πᾶσαν ἐνδύνων στολὴν προῄει καὶ  οὕτως   ἐσκευασμένος ἐδίκαζεν. (Εἰς ταῦτα ἔστιν
[4, 176]   ἰδιώτης προσέτι τε καὶ ἀναλφάβητος  οὕτως   ἐστὶ συνήθης ὡς τάχιστα ἐλέγχειν
[4, 138]   ~(Πλάτων δ´ ἐν βʹ Πολιτείας  οὕτως   ἑστιᾷ τοὺς αὑτοῦ νεοπολίτας, γράφων·
[4, 138]   εὖ φρονῶν μυριάκις ἀποθανεῖν  οὕτως   εὐτελοῦς διαίτης μεταλαβεῖν. (Πολέμων ἐν
[4, 162]   εἶπε τὸν ἐπιγράψαντα· δεῖν γὰρ  οὕτως   ἔχειν (Περσαῖον Ζήνωνος οἰκετιᾶ. Ἦν
[4, 169]   ΣΚΕΥΗ καταριθμεῖται Ἀνάξιππος ἐν Κιθαρῳδῷ  οὕτως·   Ζωμήρυσιν φέρ´, οἶς´ ὀβελίσκους δώδεκα,
[4, 166]   καὶ πεντηκοστῇ τῶν ἱστοριῶν γράφει  οὕτως·   πόλις τῶν Ταραντίνων
[4, 155]   θέλεις ἀκροάσασθαι; Κελευσθεὶς οὖν λέγειν  οὕτως   ἧσε τὸν βασιλέα ὥστ´ ἐράνου
[4, 166]   καὶ μηδ´ ἐπιβαίνειν γῆς, ἵν´  οὕτως   ᾔσθετο οἷον παραλαβὼν ἀγαθὸν οὐκ
[4, 142]   πρώτῳ· καὶ ὅτε προσνεύσειεν ἐκεῖνος,  οὕτως   ᾔτουν καὶ οἱ λοιποί. Τὰ
[4, 160]   νῦν μέμνησαι, ἐν Νεκυίᾳ μνημονεύει  οὕτως·   (Ἴθακος Ὀδυσσεύς, τοὐπὶ τῇ φακῇ
[4, 165]   σφαῖραν ἀπέδειξε τὴν πατρῴαν οὐσίαν·  οὕτως   ἰταμῶς ἅπαντα κατεμασήσατο. (Ἐν δὲ
[4, 144]   τοῖς ἰδιώταις εἰς τροφάς φησιν  οὕτως·   Καὶ οἶδά γε, ἔφη,
[4, 155]   Νόμων περὶ συμποσίων διηγεῖται λέγων  οὕτως·   Καὶ οὔτ´ ἂν ἐπ´ ἀγρῶν
[4, 150]   ἐνιαυτὸν καὶ τοῦτο συντελέσαι ποιήσαντα  οὕτως.   (Κατὰ τόπους τῆς χώρας (καὶ)
[4, 160]   ὑποκοριστικώτερον αὐτὸν ὠνόμασεν ἐν Γάμῳ  οὕτως·   Κογχίον τε μικρὸν ἀλλᾶντός τε
[4, 166]   κατεδηδοκότας κατὰ τὸν Μενάνδρου Ναύκληρον  οὕτως   κολάζεσθαι. Φησὶν γάρ· φιλτάτη
[4, 173]   τοῖς παραγιγνομένοις τῶν ξένων, λέγων  οὕτως·   (Μάγνητες οἱ ἐπὶ τῷ Μαιάνδρῳ
[4, 170]   κατάλογον Ἄλεξις ἐποιήσατο ἐν Λέβητι  οὕτως·   Μὴ προφάσεις ἐνταῦθά μοι, μηδ´
[4, 159]   αὐτὸν ἐπισκῆψαι τοῖς οἰκείοις θάψαι  οὕτως   μήτε καύσαντας μήτε θεραπεύσαντας. Οὗτοι
[4, 164]   χεροῖν περισπουδάστως ἐκράτει. Λέγει δὲ  οὕτως   Λίνος· Βιβλίον ἐντεῦθεν
[4, 166]   ἀσώτου μνημονεύει Ἀξιόνικος ἐν Τυρρηνῷ  οὕτως·   Πυθόδηλος οὑτοσὶ Βαλλίων
[4, 143]   τῇ δʹ τῶν Κρητικῶν γράφει  οὕτως·   Οἱ δὲ Λύττιοι συνάγουσι μὲν
[4, 161]   {Β. Δεσμωτηρίου λέγεις δίαιταν· πάντες  οὕτως   οἱ σοφοὶ διάγουσι καὶ τοιαῦτα
[4, 175]   μνημονεύει Σοφοκλῆς μὲν ἐν Θαμύρᾳ  οὕτως·   Οἴχωκε γὰρ κροτητὰ πηκτίδων μέλη,
[4, 158]   μέμνηται ἐν δράματι Βακχίδι λέγων  οὕτως·   (Οὐκ ἂν δυναίμην εἰσορῶν χαλκήλατον
[4, 160]   τῷ βʹ τῶν σίλλων λέγων  οὕτως·   Οὔτε μοι Τεΐη μᾶζ´
[4, 175]   καὶ τοῦτον εὕρημα. Λέγει δ´  οὕτως·   Οὔτε τοῦ Σιδωνίου νάβλα λαρυγγόφωνος
[4, 145]   τῇ Ἑλλάδι μισθὸν ἀργύριον λαμβάνουσιν,  οὕτως   οὗτοι τὰ σιτία παρὰ τοῦ
[4, 134]   ὡς παρὰ δεῖπνον ὀρχούμενον λέγων  οὕτως·   Οὐχ ὁρᾷς ὀρχούμενον ταῖς χερσὶ
[4, 171]   δ´ ἔφη Κρατῖνος ἐν Κλεοβουλίναις  οὕτως   παραγοράζειν δὲ Ἄλεξις ἐν Δρωπίδῃ.
[4, 132]   μὲν οὐ πάνυ ἁλίσκετ´, ἀλλ´  οὕτως   παρέργως ἅπτεται· τὰς δ´ ὀνθυλεύσεις
[4, 183]   εἶναί φησι τὴν πηκτίδα λέγων  οὕτως·   Πηκτὶς δὲ Μούσῃ γαυριῶσα βαρβάρῳ
[4, 140]   ἐν τῇ Λακεδαιμονίων πολιτείᾳ γράφων  οὕτως·   (Ποιοῦσι δὲ καὶ τὰς καλουμένας
[4, 183]   καὶ Σοφοκλῆς ἐν μὲν Μυσοῖς  οὕτως·   Πολὺς δὲ Φρὺξ τρίγωνος ἀντίσπαστά
[4, 140]   Ἐπίλυκός τε ἐν Κωραλίσκῳ λέγων  οὕτως·   Ποττὰν κοπίδ´ οιωσωμαι ἐν Ἀμύκλαισιν
[4, 183]   παριαμβίδων Ἐπίχαρμος ἐν Περιάλλῳ μνημονεύει  οὕτως·   Σεμέλα δὲ χορεύει· καὶ ὑπᾴδει
[4, 165]   σφαῖραν ἐποίησε τὴν πατρῴαν οὐσίαν·  οὕτως   συνεστρόγγυλεν ἰταμῶς καὶ ταχύ. (Καὶ
[4, 137]   καὶ Ἔριφός φησιν ἐν Πελταστῇ  οὕτως·   Τάδ´ οὐ Κόρινθος οὐδὲ Λαίς,
[4, 153]   τὸ δεῖπνον συμβάλλειν μονομαχίας, γράφων  οὕτως·   Τὰς τῶν μονομάχων θέας οὐ
[4, 172]   μαγείρων, Ἀντιφάνης διεσάφησεν ἐν Χρυσίδι  οὕτως·   Τέτταρες δ´ αὐλητρίδες ἔχουσι μισθὸν
[4, 169]   ἐν Σκηνὰς καταλαμβανούσαις κακκάβην εἴρηκεν  οὕτως·   Τὴν κακκάβην γὰρ κᾶε τοῦ
[4, 150]   Δαφνικῶν ἀγώνων διδάσκει ἡμᾶς λέγων  οὕτως·   Τρίτη δέ ἐστιν ἰδέα δείπνων
[4, 170]   πατάξας. (Ἐπεσθίειν εἴρηκε Τηλεκλείδης Πρυτάνεσιν  οὕτως·   Τυρίον ἐπεσθίοντα. Ἐπιφαγεῖν δ´ Εὔπολις
[4, 142]   καὶ κρεᾳδίοις ἀφελῶς οὔτε πάλιν  οὕτως   ὑπερτείνειν ὡς εἰς τὸ μηθὲν
[4, 156]   δεδοικότα. (Ἀλλ´ γε Παρμενίσκος  οὕτως   ὑπήρξατο· Παρμενίσκος Μόλπιδι χαίρειν. Πλεονάζων
[4, 131]   καὶ πουλυπόδων ἑκατόμβην. Ταῦτα μὲν  οὕτως   φασὶ ποιῆσαι Κότυν ἐν Θρᾴκῃ,
[4, 140]   Διοκλῆς ἐν τοῖς Κύκλωψί φησιν  οὕτως·   Φυλλὰς δείπνων κατάλυσις ἥδε
[4, 171]   καὶ οἱ παράσιτοι ὀνομαζόμενοι, ἔχον  οὕτως·   Φῶκος εἶπεν· ὅπως ἂν
[4, 142]   προσδεῖσθαι τοὺς παρόντας. Οὔτε γὰρ  οὕτως   ᾤετο δεῖν ὥσπερ ἐν τοῖς
[4, 146]   Καὶ ἐν Δυσκόλῳ δέ φησιν  οὕτως·   Ὡς θύουσι δ´ οἱ τοιχωρύχοι,
[4, 146]   Ξέρξην ἐς πᾶν κακοῦ ἀφίκοντο  οὕτως   ὥστε ἐκ τῶν οἴκων ἀνάστατοι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008