Alphabétiquement     [«   »]
οτιμενοῦν 1
ὅτου 1
ὀτρηρῇ 1
οὐ 73
Οὐ 9
Οὔ 1
οὔ 1
Fréquences     [«    »]
72 ἐπὶ
69
71 οὕτως
73 οὐ
87 τῇ
89 εἰς
94 περὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre IV

οὐ


Livre, pages
[4, 170]   σκόροδον, οὐ σίραιον, οὐχὶ γήθυον,  (οὐ   βολβόν, οὐ πῦρ, οὐ κύμινον,
[4, 135]   ἄνδρες, τρηχεῖ´ ἀλλ´ ἀγαθὴ κουροτρόφος·  οὐ   γὰρ ἔγωγε ἧς σαρκὸς δύναμαι
[4, 159]   τις ἐξογκοῖτ´ ἄγαν, τἀρκοῦν ἐπαινῶν·  οὐ   γὰρ ἐν γαστρὸς βορᾷ τὸ
[4, 159]   μοι φακούς, μὰ τὸν Δί´·  οὐ   γὰρ ἥδομαι. (Ἢν γὰρ τράγῃ
[4, 166]   κατέδομαι καὶ τοὺς λίθους ἁπαξάπαντας,  οὐ   γὰρ οὖν τὴν γῆν μόνην.
[4, 170]   εὐκοσμίας. Φιλήμων Παρεισιόντι· Περὶ τοὐπτάνιον  οὐ   γίνεθ´ σκευωρία· τραπεζοποιός ἐστ´
[4, 171]   Νεφέλαις διὰ τούτων· {ΣΤΡ. Πῶς  οὐ   δέχονται δῆτα τῇ νουμηνίᾳ ἁρχαὶ
[4, 173]   Κρίθωνος Ῥηναιεὺς δίκην γραφόμενος  οὐ   Δηλίους αὐτοὺς ὀνομάζει, ἀλλὰ τὸ
[4, 163]   ἐνταυθοῖ καλῶ, τοὺς ἀγαθὸν αὑτοῖς  οὐ   διδόντας οὐδὲ ἕν, τοὺς τὸν
[4, 129]   δὲ τῶν συνδειπνούντων ἡμῖν ἄθλιος  οὐ   δυνάμενος πιεῖν ἀνακαθίσας ἔκλαιεν ἄσκυφος
[4, 159]   Κύπρις τοιοῦτον ὀφθαλμοῖς ὁρᾷ,  οὐ   θαῦμ´ Ἔρωτας μυρίους αὐτὴν ἔχειν.
[4, 134]   γέροντας, πάτερ, πείθειν χορεύειν  οὐ   θέλοντας. Ἄλεξις δ´ ἐν τῷ
[4, 170]   ὄξος, οὐκ ἄνηθον, οὐκ ὀρίγανον,  οὐ   θρῖον, οὐκ ἔλαιον, οὐκ ἀμυγδάλας,
[4, 167]   μου προσόδων εἰς ταῦτα ἐκποιουσῶν,  οὐ   καθάπερ ὑμῶν ἔνιοι δεκαζόμενος ζῶ
[4, 147]   ἄλλοι δ´ Ἐπι πρῶτα παρῆλθ´  οὐ   κάκκαβος, φιλότας, ἀλλ´ ἀλλοπλατεῖς
[4, 165]   Ὀδυσσεῖ ἔφη· Εὐριπίδου τἄρ´ ἐστὶν  οὐ   κακῶς ἔχον, τἀλλότρια δειπνεῖν τὸν
[4, 134]   τάδε· Λόγος γάρ ἐστ´ ἀρχαῖος  οὐ   κακῶς ἔχων· οἶνον λέγουσι τοὺς
[4, 133]   οὐπώποτ´ εἶδον οὔτε κερκώπην, γύναι,  οὐ   κίτταν, οὐκ ἀηδόν´, οὐ χελιδόνα,
[4, 152]   δὲ καλούμενος φίλος τραπέζης μὲν  οὐ   κοινωνεῖ, χαμαὶ δ´ ὑποκαθήμενος ἐφ´
[4, 137]   φησιν ἐν Πελταστῇ οὕτως· Τάδ´  οὐ   Κόρινθος οὐδὲ Λαίς, Σύρε,
[4, 170]   γήθυον, (οὐ βολβόν, οὐ πῦρ,  οὐ   κύμινον, οὐχ ἅλας, οὐκ ᾠόν,
[4, 176]   σκιὰν μὲν ποιοῦντα, καταπνεῖσθαι δ´  οὐ   κωλύοντα τοὺς τραχήλους, ὄνους ἐφελκόμενοι
[4, 170]   σκάφην, οὐ τήγανον, οὐχ ἱμονιάν,  οὐ   λάκκον εἶδον, οὐ φρέαρ· οὐ
[4, 163]   προσκυνεῖς διὰ τὴν γαστέρα Ἧς  οὐ   λαμυρώτερον οὐδέν, (Ὁ Τίμων σου
[4, 140]   Ἄικλον Ἀλκμάων ἁρμόξατο. Ἄικλον δ´  οὐ   λέγουσιν οἱ Λάκωνες τὴν μετὰ
[4, 176]   ἄλλοι γενέσθαι οὐχ ἱστόρηνται, καὶ  οὐ   λέγω περὶ κιθαρῳδίαν μόνην, ἧς
[4, 160]   (τούτῳ γὰρ χαίρεις τῷ ὀνόματι,  οὐ   λέγων ἐκ γενετῆς σε
[4, 166]   τὰς συνουσίας καὶ τὰς ἡδονὰς  οὐ   μέλλειν, ἀλλ´ ἤδη βιῶναι. ~(Περὶ
[4, 164]   καὶ ταχέως ἀπετίσατο καὶ παραχρῆμα.  οὐ   μέντοι παρὰ κωφὸν τυφλὸς
[4, 151]   ἂν θέλῃς αἱρήσεις καὶ ἀποχωρῶν  οὐ   μὴ δείσῃς τὸν πολέμιον. Ἄλλος
[4, 141]   ὑφ´ αὑτῶν ἐνίοτε οἱ πολλοί,  οὐ   μὴν ἀλλ´ οἵ γε πλούσιοι
[4, 136]   κόσσυφος ἦλθε μόνος γεύσασθαι ἕτοιμος·  οὐ   μὴν οὐδ´ ἄρ´ ἄθικτος ἔην,
[4, 167]   πάντων ἀνθρώπων κάκιστος ὢν οἰκονόμος  οὐ   μόνον αὐτός, ἀλλὰ καὶ οἱ
[4, 153]   οὕτως· Τὰς τῶν μονομάχων θέας  οὐ   μόνον ἐν πανηγύρεσι καὶ θεάτροις
[4, 155]   τῷ δείπνῳ πρὸς ὅπλα ὠρχοῦντο  οὐ   μόνον οἱ βασιλέως φίλοι, ἀλλὰ
[4, 138]   ἐφ´ αἷς τοὺς κατακλιθέντας εὐωχοῦσιν  οὐ   μόνον τοὺς ἐκ τῆς ἡμεδαπῆς
[4, 176]   καὶ περὶ αὐλούς εἰσι μουσικώτατοι  οὐ   μόνον (τοὺς παρθενίους καλουμένους καὶ
[4, 150]   καὶ πλῆθος ἀλφίτων πεφυραμένων. Καὶ  οὐ   μόνον, φησίν, οἱ παραγινόμενοι τῶν
[4, 148]   διὰ τὸ ἐν στρατοπέδῳ γεννηθῆναι  οὐ   μόνον ὠνομάζετο νέος Διόνυσος, ἀλλὰ
[4, 170]   κύμινον, οὐχ ἅλας, οὐκ ᾠόν,  οὐ   ξύλ´, οὐ σκάφην, οὐ τήγανον,
[4, 159]   οὔτε μήτηρ ἡδονὰς τοιάσδ´ ἔχει,  οὐ   παῖδες ἐν δόμοισιν, οὐ φίλος
[4, 132]   (καὶ παντοδαποῖς, τοῖς ἁλμίοις μὲν  οὐ   πάνυ ἁλίσκετ´, ἀλλ´ οὕτως παρέργως
[4, 137]   φησιν· Ἐν Ἀθήναις δὲ ἱστοροῦσιν  οὐ   πάνυ ἀρχαίων δυεῖν γινομένων δείπνων
[4, 184]   Ἀλκιβιάδην φησὶ μαθεῖν τὴν αὐλητικὴν  οὐ   παρὰ τοῦ τυχόντος, ἀλλὰ Προνόμου
[4, 150]   ἰδέα δείπνων Αἰγυπτιακὴ τραπεζῶν μὲν  οὐ   παρατιθεμένων, (πινάκων δὲ περιφερομένων. (Παρὰ
[4, 144]   δέ τι παραφέροιτο, ἐσθίοντας ἂν  οὐ   παύεσθαι. Οἴνῳ δὲ κάρτα προσκέαται·
[4, 168]   οὐδὲ τί περιέσται ἀλλὰ τί  οὐ   περιέσται, ἐν τῇ νεότητι τὰ
[4, 134]   ἐπὶ χεῖρας ἴαλλον, ἀλλ´ ἐγὼ  οὐ   πιθόμην, ἀλλ´ ἤσθιον εἴδατα πάντα,
[4, 142]   τρόπον καὶ μετὰ τὸ δεῖπνον  οὐ   πλεῖον ἐδίδοτο δύο κυάθων καὶ
[4, 152]   τοῦ αὐτοῦ ποτηρίου κατὰ μικρόν,  οὐ   πλεῖον κυάθου· (πυκνότερον δὲ τοῦτο
[4, 176]   παρέκειτο φωτίγγια καὶ μοναύλια, κώμων  οὐ   πολέμων ὄργανα. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΔ' Οὐκ
[4, 163]   ἱστορῶν γράφει καὶ ταῦτα· Ἀλλ´  οὐ   πολλοὶ ἴσασι βροτῶν τόδε θεῖον
[4, 183]   πολίτης μου (οὗτος δ´  οὐ   πρὸ πολλοῦ τετελεύτηκε) δημοσίᾳ ἐπιδειξάμενος
[4, 142]   δ´ ἐπίχυσις χαλκῆ. Πιεῖν δὲ  οὐ   προσεφέρετο, εἰ μή τις αἰτήσειεν·
[4, 170]   σίραιον, οὐχὶ γήθυον, (οὐ βολβόν,  οὐ   πῦρ, οὐ κύμινον, οὐχ ἅλας,
[4, 170]   ἔλαιον, οὐκ ἀμυγδάλας, οὐ σκόροδον,  οὐ   σίραιον, οὐχὶ γήθυον, (οὐ βολβόν,
[4, 170]   ἅλας, οὐκ ᾠόν, οὐ ξύλ´,  οὐ   σκάφην, οὐ τήγανον, οὐχ ἱμονιάν,
[4, 170]   θρῖον, οὐκ ἔλαιον, οὐκ ἀμυγδάλας,  οὐ   σκόροδον, οὐ σίραιον, οὐχὶ γήθυον,
[4, 170]   οὐ λάκκον εἶδον, οὐ φρέαρ·  οὐ   στάμνος ἔστι· διακενῆς δ´ ἕστηκ´
[4, 145]   μετὰ βασιλέως. Καὶ οὗτοι δὲ  οὐ   συνδειπνοῦσιν αὐτῷ, ἀλλ´ ἔστιν οἰκήματα
[4, 133]   ἀηδόν´, οὐ χελιδόνα, οὐ τρυγόν´,  οὐ   τέττιγα. Νικόστρατος δ´ ἐν Ἅβρᾳ·
[4, 170]   ᾠόν, οὐ ξύλ´, οὐ σκάφην,  οὐ   τήγανον, οὐχ ἱμονιάν, οὐ λάκκον
[4, 168]   οἰκίαν, λαφυροπωλοῦντες τὰ ὑπάρχοντα, σκοποῦντες  οὐ   τί δεδαπάνηται ἀλλὰ τί δαπανηθήσεται,
[4, 168]   ἐφόδια προκαταναλίσκοντες, (χαίροντες τῇ ἑταίρᾳ,  οὐ   τοῖς ἑταίροις, καὶ τῷ οἴνῳ,
[4, 168]   τοῖς ἑταίροις, καὶ τῷ οἴνῳ,  οὐ   τοῖς συμπόταις. Ἀγαθαρχίδης δ´
[4, 145]   ὅταν εἰσέλθωσι συμπίνουσιν μετ´ αὐτοῦ,  οὐ   τὸν αὐτὸν οἶνον κἀκεῖνοι, καὶ
[4, 160]   εἰ αὐτάρκειαν ἀσπάζῃ, φιλόσοφε, τί  οὐ   τοὺς Πυθαγορικοὺς ἐκείνους ζηλοῖς, ~(περὶ
[4, 133]   κίτταν, οὐκ ἀηδόν´, οὐ χελιδόνα,  οὐ   τρυγόν´, οὐ τέττιγα. Νικόστρατος δ´
[4, 159]   ἔχει, οὐ παῖδες ἐν δόμοισιν,  οὐ   φίλος πατήρ, οἵας σὺ χοἰ
[4, 170]   οὐχ ἱμονιάν, οὐ λάκκον εἶδον,  οὐ   φρέαρ· οὐ στάμνος ἔστι· διακενῆς
[4, 157]   ἂν παρ´ ὑμῶν λάβωμεν, καὶ  οὐ   χαλεπαίνομεν ὡς ἔλαττον φερόμενοι, καθάπερ
[4, 133]   γύναι, οὐ κίτταν, οὐκ ἀηδόν´,  οὐ   χελιδόνα, οὐ τρυγόν´, οὐ τέττιγα.
[4, 152]   τὸ ποτὸν ἐμβάλλουσιν. Ἐλαίῳ δ´  οὐ   χρῶνται διὰ σπάνιν καὶ διὰ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008