Alphabétiquement     [«   »]
οὐθὲν 1
οὐθενὸς 1
Οὐκ 12
οὐκ 68
Οὐλπιανὲ 2
Οὐλπιανέ 3
Οὐλπιανὸς 3
Fréquences     [«    »]
57 ἂν
68 κατὰ
62 τὰς
68 οὐκ
69
71 οὕτως
72 ἐπὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre IV

οὐκ


Livre, pages
[4, 175]   ´στί. {Β. Διὰ τί δ´  οὐκ   ἄγεις εἰς τὸν ὄχλον αὐτό;
[4, 139]   τὸν εἰς τὸν θεὸν παιᾶνα  οὐκ   ᾄδουσιν οὐδ´ ἄλλο τι τοιοῦτον
[4, 133]   οὔτε κερκώπην, γύναι, οὐ κίτταν,  οὐκ   ἀηδόν´, οὐ χελιδόνα, οὐ τρυγόν´,
[4, 144]   χρέονται, ἐπιφορήμασι δὲ πολλοῖσι καὶ  οὐκ   ἁλέσι. Καὶ διὰ τοῦτό φασι
[4, 151]   ἐν ταῖς ἱστορίαις, αἷς συνέθηκεν  οὐκ   ἀλλοτρίως ἧς προῄρητο φιλοσοφίας πολλὰ
[4, 176]   ἐν Νιόβῃ τε κἀν Τυμπανισταῖς,  οὐκ   ἄλλους τινὰς εἶναι ἀκούομεν
[4, 158]   ὃς μὴ φρονίμως μεμάθηκεν, Ὡς  οὐκ   ἄλλως δυναμένης ἑψηθῆναι φακῆς εἰ
[4, 137]   εὐτραπέζων Θετταλῶν ξένων τροφαί, ὧν  οὐκ   ἄμοιρος ἥδε χεὶρ ἐγίνετο. (Ὁ
[4, 170]   ὀρίγανον, οὐ θρῖον, οὐκ ἔλαιον,  οὐκ   ἀμυγδάλας, οὐ σκόροδον, οὐ σίραιον,
[4, 169]   θρέμμα, γηγενής, ζέων— {Β. Εἶτ´  οὐκ   ἂν εἴποις; Ὕπαγε. {Α. Κάκκαβον
[4, 174]   εἶναι. Ἐντατὸν οὖν καὶ καθαπτὸν  οὐκ   ἂν νομισθείη, (ἐμπνευστὸν δὲ ἂν
[4, 134]   παρῳδός, ὅπερ διὰ τὸ σπάνιον  οὐκ   ἂν ὀκνήσαιμι ὑμῖν, ἄνδρες φίλοι,
[4, 148]   (πλούτῳ) παρεσκευάσθαι. (Ἡγοῦμαι δ´ ὅτι  οὐκ   ἂν περιεγένοντο οὐδ´ ἂν ἐδέησε
[4, 156]   ἀπαντῶν κωμάζοντί τινι μετὰ μέθης  οὐκ   ἂν τὴν μεγίστην δίκην εὐθὺς
[4, 160]   ~Ἀπαίδευτοί ἐστε, ἔφη, ἄνδρες δαιτυμόνες,  οὐκ   ἀναγινώσκοντες βιβλία μόνα παιδεύει
[4, 167]   ἐπεὶ ἐγκρατὴς πολλῶν ἐγένετο χρημάτων  οὐκ   ἀνάλωσεν αὐτὰ ταχέως, ἀλλ´ ἐξέβαλε
[4, 170]   ἔχων δὲ τυγχάνω οὐκ ὄξος,  οὐκ   ἄνηθον, οὐκ ὀρίγανον, οὐ θρῖον,
[4, 157]   τρυβλίον μεστὸν μέγα. ~{Β. Πρώτιστον  οὐκ   ἀνθηρόν. {Α. Ἐπὶ ταύτῃ φέρων
[4, 166]   νὴ Δία καὶ γενήσομαι Κτήσιππος,  οὐκ   ἄνθρωπος, ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ, (κᾆθ´
[4, 158]   καὶ πέφυχ´ ἡμᾶς τρέφειν. Ὧν  οὐκ   ἀπαρκεῖ πλησμονή· τρυφῇ γέ τοι
[4, 149]   δὲ τὸ δεῖπνον σπονδὰς ἐποιοῦντο  οὐκ   ἀπονιψάμενοι τὰς χεῖρας, ἀλλ´ ἀποματτόμενοι
[4, 167]   δὲ ἐκ τῆς ἄλλης Ἑλλάδος,  οὐκ   ἀριστίνδην ἐξειλεγμένοι, ἀλλ´ εἴ τις
[4, 157]   Νίκιον· αὗται δ´ ἦσαν τῶν  οὐκ   ἀσήμων ἑταιρίδων. Ἀποβλέψασαι οὖν αὗται
[4, 137]   πάντα τοὺς ἱεροποιοὺς ὡς (μακρόθεν)  οὐκ   ἀστείας παρεισδύσεως γινομένης, δέοντος ἀπέχεσθαι
[4, 137]   Μέλλοντα δειπνίζειν γὰρ ἄνδρα Θετταλὸν  οὐκ   Ἀττικηρῶς οὐδ´ ἀπηκριβωμένως λιμῷ παρελθεῖν
[4, 134]   ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε' (Ἀττικὸν δὲ δεῖπνον  οὐκ   ἀχαρίτως διαγράφει Μάτρων παρῳδός,
[4, 165]   Κτήσιππος, εἰσηγησάμην νόμον ἄν τιν´  οὐκ   ἄχρηστον, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, ὥστ´
[4, 142]   παρείη πρεσβεία, τρίκλινον. Καὶ πρόσταγμα  οὐκ   ἐγίνετο δι´ ἐδεάτρου τίς εἵσεται
[4, 154]   Ἔοικεν δὲ πεποιῆσθαι τὸ ὄνομα  οὐκ   ἐκ τοῦ μάχη, ἀλλ´ ἐκ
[4, 170]   ἄνηθον, οὐκ ὀρίγανον, οὐ θρῖον,  οὐκ   ἔλαιον, οὐκ ἀμυγδάλας, οὐ σκόροδον,
[4, 166]   ποτ´ ἐγενόμην κἀγώ, γύναι· ἀλλ´  οὐκ   ἐλούμην πεντάκις τῆς ἡμέρας τότ´,
[4, 144]   δὲ κάρτα προσκέαται· καί σφιν  οὐκ   ἐμέσαι ἔξεστιν, οὐκ οὐρῆσαι ἀντίον
[4, 168]   φησί, Φῶκον οὐκ ἦν ὃς  οὐκ   ἐμίσει Ἀθηναίων. Καὶ ὁπότε ἀπαντήσειέ
[4, 166]   κείρεται, (ἐν ταῖς γυναιξὶ λαμπρός,  οὐκ   ἐν ἀνδράσιν. Καὶ Μένανδρος δ´
[4, 158]   γελάσαντος πάνυ ἔκλαμπρον τοῦ Πλουτάρχου  οὐκ   ἐνέγκας κύων παροραθεῖσαν τὴν
[4, 132]   γαστέρα· κατέπασα γὰρ τὸ χεῖλος,  οὐκ   ἐνέπλησα δέ. Τί οὖν ἔχεις;
[4, 150]   μεταλαμβάνων κοτύλην οἴνου. Γυναικὶ δὲ  οὐκ   ἔξεστιν εἰσιέναι εἰς τὸ πρυτανεῖον
[4, 160]   Μοι καλός τε μέγας τε,  οὐκ   ἐπιστάμενος ὅτι κόγχος παρὰ προτέρῳ
[4, 156]   τὰ Διονύσια μεθύουσαν. Ἐν Λακεδαίμονι  οὐκ   ἔστ´ οὐδὲν τοιοῦτον. Καὶ
[4, 161]   εἷς. {Α. Ἀποκτείνας γέ που·  οὐκ   ἔτι γάρ ἐστ´ ἔμψυχον. Προελθών
[4, 151]   ἦν, εἶπεν ἰδὼν τὸν Ξενοφῶντα  οὐκ   ἔτι δειπνοῦντα· Ἐκείνῳ, ἔφη, δός·
[4, 136]   Γευσάμενος δ´ ἔκλαιον, ὅτ´ αὔριον  οὐκ   ἔτι ταῦτα ὄψομαι, ἀλλά με
[4, 175]   φησί· νάβλας ἐν ἄρθροις γραμμάτων  οὐκ   εὐμελής, λωτὸς ἐν πλευροῖσιν
[4, 166]   οὕτως ᾔσθετο οἷον παραλαβὼν ἀγαθὸν  οὐκ   ἐφείσατο. ΗΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΘ' (Πυθοδήλου δέ
[4, 161]   ἐμοὶ δοκεῖ· ἀλλ´ ἐξ ἀνάγκης,  οὐκ   ἔχοντες οὐδὲ ἕν, τῆς εὐτελείας
[4, 170]   Μὴ προφάσεις ἐνταῦθά μοι, μηδ´  οὐκ   ἔχω. {Β. Ἀλλὰ λέγ´ ὅτου
[4, 170]   αἰτήσεις με σὺ ἤδη παρελθών·  οὐκ   ἔχων δὲ τυγχάνω οὐκ ὄξος,
[4, 157]   τροφαὶ φράττουσι τὸ ἡγεμονικὸν καὶ  οὐκ   ἐῶσι τὴν φρόνησιν ἐν αὑτῇ
[4, 167]   προσιόντα καὶ τἀναλισκόμενα δι´ ἀσχολίαν  οὐκ   ἠδύνατο. (Ἔπειτα δ´ οἱ ἑταῖροι
[4, 168]   τὸν Φωκίωνος υἱόν, φησί, Φῶκον  οὐκ   ἦν ὃς οὐκ ἐμίσει Ἀθηναίων.
[4, 154]   ἀνήβους ἐρωμένους ἑαυτοῦ. Ἀλλὰ γὰρ  οὐκ   ἠνέσχετο δῆμος τὴν παρανομίαν
[4, 142]   ~Λακεδαιμόνιοι εἰς μὲν τὰ φιδίτια  οὐκ   ἤρχοντο κατὰ τὸ πάτριον ἔθος·
[4, 150]   ξένοι ὑπὸ τῶν ἐφεστηκότων παίδων  οὐκ   ἠφίεντο ἕως ἂν μεταλάβωσι τῶν
[4, 160]   πολλοῖς Ἑλληνικοῖς ποιηταῖς καὶ συγγραφεῦσιν  οὐκ   ἴσασιν ὅθεν εἴληφεν Οὐάρρων
[4, 174]   Κτησίβιον τὸν μηχανικόν. Ἐγὼ δὲ  οὐκ   οἶδα εἰ περὶ τὸ ὄνομα
[4, 161]   πάντων χαλεπώτατον λαλεῖτε περὶ ὧν  οὐκ   οἴδατε καὶ ὡς κοσμίως ἐσθίοντες
[4, 174]   ἐντατῶν. Ἀριστόξενος μὲν οὖν τοῦτο  οὐκ   οἶδε. Λέγεται δὲ Πλάτωνα μικράν
[4, 135]   δ´ εἰσῆλθε πελώριος ἱππότα κεστρεὺς  οὐκ   οἶος· ἅμα τῷ γε δυώδεκα
[4, 171]   τῶν γὰρ προτενθῶν ἐσμέν, ἀλλ´  οὐκ   οἶσθα σύ. Καὶ Φιλύλλιος ἐν
[4, 184]   Ἀρχύτας Φιλόλαός τε ἄλλοι τε  οὐκ   ὀλίγοι. δ´ Εὐφράνωρ καὶ
[4, 129]   δείπνου, πίναξ ἀργυροῦς ἐπὶ πάχος  οὐκ   ὀλίγον περίχρυσος, ὅσος (ὥστε) δέξασθαι
[4, 184]   γὰρ πολλοὺς τῶν Ἀλεξανδρέων ἀποσφάξας,  οὐκ   ὀλίγους δὲ καὶ φυγαδεύσας τῶν
[4, 159]   τῇ τελευτῇ τινα μὲν καταπιόντα  οὐκ   ὀλίγους χρυσοῦς ἀποθανεῖν, τὸν δὲ
[4, 170]   παρελθών· οὐκ ἔχων δὲ τυγχάνω  οὐκ   ὄξος, οὐκ ἄνηθον, οὐκ ὀρίγανον,
[4, 170]   τυγχάνω οὐκ ὄξος, οὐκ ἄνηθον,  οὐκ   ὀρίγανον, οὐ θρῖον, οὐκ ἔλαιον,
[4, 144]   καί σφιν οὐκ ἐμέσαι ἔξεστιν,  οὐκ   οὐρῆσαι ἀντίον ἄλλου. Ταῦτα μέν
[4, 182]   αὐτοὶ τοῖς παιδικοῖς καλουμένοις, οἷς  οὐκ   οὖσιν ἐναγωνίοις πρὸς τὰς εὐωχίας
[4, 170]   πῦρ, οὐ κύμινον, οὐχ ἅλας,  οὐκ   ᾠόν, οὐ ξύλ´, οὐ σκάφην,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008