Alphabétiquement     [«   »]
ἀμφοτέρων 1
ἄμφω 1
ἄν 7
ἂν 57
Ἂν 1
ἃν 1
ἀνὰ 3
Fréquences     [«    »]
51
51 παρὰ
56 πρὸς
57 ἂν
62 τὰς
68 κατὰ
68 οὐκ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre IV

ἂν


Livre, pages
[4, 144]   σπουδαιότατα τῶν πρηγμάτων· (τὸ δ´  ἂν   ἅδῃ σφίσι βουλευομένοισι, τοῦτο τῇ
[4, 134]   λευκά τ´ ἀναβάλλονθ´ ἅμα, ἥδιστ´  ἂν   ἀναπήξαιμ´ (ἂν αὐτὸν) ἐπὶ τοῦ
[4, 156]   κατὰ δύναμιν. ~(Οὐδ´ ἔστιν ὅστις  ἂν   ἀπαντῶν κωμάζοντί τινι μετὰ μέθης
[4, 153]   φησὶ παρ´ αὐτοῖς μέχρι οὗ  ἂν   αὐξηθῶσι γυμνὰς διακονεῖσθαι. (Μεγασθένης δ´
[4, 134]   ἀναβάλλονθ´ ἅμα, ἥδιστ´ ἂν ἀναπήξαιμ´  (ἂν   αὐτὸν) ἐπὶ τοῦ ξύλου λαβών.
[4, 144]   ὅτι δοκοῦσι καὶ αὐτοὶ ἥδιον  ἂν   δειπνῆσαι τὸ ἡμῖν παρατιθέμενον δεῖπνον
[4, 156]   δίκην εὐθὺς ἐπιθείη καὶ οὐδ´  ἂν   Διονύσια πρόφασιν ἔχοντ´ αὐτὸν ῥύσαιτο,
[4, 158]   δράματι Βακχίδι λέγων οὕτως· (Οὐκ  ἂν   δυναίμην εἰσορῶν χαλκήλατον μέγαν κολοσσὸν
[4, 153]   ἐπί τε ἄλλοις καὶ ὅπως  ἂν   δύο τρία ζεύγη ἴδοιεν
[4, 146]   ἐσιτέετο μεταλαμβάνων καὶ ἄριστον, ἀνάστατοι  ἂν   ἐγεγόνεσαν αἱ πόλεις. Καὶ ἐν
[4, 148]   ὅτι οὐκ ἂν περιεγένοντο οὐδ´  ἂν   ἐδέησε τοῖς Ἕλλησι περὶ Πλαταιὰς
[4, 162]   διαμιλλώμενος ὡς σοφὸς πάντως  ἂν   εἴη καὶ στρατηγὸς ἀγαθός, μόνον
[4, 156]   κατὰ τὸν κωμῳδιοποιὸν Δίφιλον· Κεστρεὺς  ἂν   εἴην ἕνεκα νηστείας ἄκρας. Ἐπελάθεσθε
[4, 149]   ἑκάστῳ μικρόν, καὶ προσφέρων  ἂν   εἶπεν εὐδειπνίας» Εἶτα δ´ εἰς
[4, 144]   ὅπως γε μὴν καταδάρθοι οὐδ´  ἂν   εἴποι τις ὅσα πραγματεύονται. (Ἀγησίλαος
[4, 169]   Κάκκαβον λέγω· (σὺ δ´ ἴσως  ἂν   εἴποις λοπάδ´. {Β. Ἐμοὶ δὲ
[4, 169]   γηγενής, ζέων— {Β. Εἶτ´ οὐκ  ἂν   εἴποις; Ὕπαγε. {Α. Κάκκαβον λέγω·
[4, 134]   συμφορὰν λέγεις ἄρ´ ἂν φαίης  ἂν   εἰς συμπόσιον εἰσελθὼν ἄφνω. Καὶ
[4, 141]   ἔχον· (εἶτα μᾶζαν μὲν ὅσην  ἂν   ἕκαστος βουλόμενος, καὶ πιεῖν
[4, 150]   ἄνδρας καὶ πλείους ἔτι, καθὼς  ἂν   ἐκποιῶσιν οἱ τόποι τό τ´
[4, 157]   μὴ μενοῦσιν ἐπὶ τούτοις, ἕως  ἂν   ἑκὼν αὐτοὺς λύσῃ, πλείοσι καὶ
[4, 130]   Πέλοπι διαπαίζων ἔφη· Τί δ´  ἂν   Ἕλληνες μικροτράπεζοι, φυλλοτρῶγες δράσειαν; Ὅπου
[4, 149]   πλακοῦς καὶ στέφανος. Καὶ ὃς  ἂν   ἔξω τι τούτων ἱεροποιὸς παρασκευάσῃ
[4, 144]   προτιθεῖ στεγέαρχος ἐν τοῦ  ἂν   ἐόντες βουλεύωνται. Καὶ ἢν μὲν
[4, 155]   διηγεῖται λέγων οὕτως· Καὶ οὔτ´  ἂν   ἐπ´ ἀγρῶν ἴδοις οὔτ´ ἐν
[4, 137]   παῖδ´ ὀπτὸν ἐπεισελθόντα πλακοῦντα, (πῶς  ἂν   ἔπειτα πλακοῦντος ἐγὼ θείου ἀπεχοίμην
[4, 165]   τὸν ἑστιῶντα, τῆς θύρας χασμωμένης  ἂν   ἐπιλάβηται, πρῶτος εἰσελήλυθεν. Οὐκ ὀκνεῖ
[4, 156]   γίνεται, (ἦ μὴν ἑλέσθαι τοῦτον  ἂν   ζῆν τὸν βίον τὴν
[4, 171]   ἔχον οὕτως· Φῶκος εἶπεν· ὅπως  ἂν   βουλὴ ἄγῃ τὰ Ἀπατούρια
[4, 144]   πᾶσαν γῆν περιέρχονται μαστεύοντες τί  ἂν   ἡδέως πίοι, μυρίοι δὲ τεχνῶνται
[4, 144]   πίοι, μυρίοι δὲ τεχνῶνται τί  ἂν   ἡδέως φάγοι· ὅπως γε μὴν
[4, 151]   ἐφ´ οὗ καὶ διώκων ὃν  ἂν   θέλῃς αἱρήσεις καὶ ἀποχωρῶν οὐ
[4, 174]   οὐκ ἂν νομισθείη, (ἐμπνευστὸν δὲ  ἂν   ἴσως ῥηθείη διὰ τὸ ἐμπνεῖσθαι
[4, 171]   Ἀπομνημονευμάτων οὑτωσὶ λέγων· Διάκονον δ´  ἂν   καὶ ἀγοραστὴν τὸν τοιοῦτον ἐθέλοιμεν
[4, 161]   Δί´, ἱερεῖον μὲν οὖν ὁποῖον  ἂν   κάλλιστον, βέλτιστ´, ἔχῃ. Καὶ
[4, 145]   ἀποφέρεται ἕκαστος αὐτῶν τι  ἂν   καταλίπηται ἐπὶ τῷ ἀρίστῳ. (Τὰ
[4, 152]   μέσος δὲ κράτιστος ὡς  ἂν   κορυφαῖος χοροῦ, διαφέρων τῶν ἄλλων
[4, 169]   πατάνια πυκινὰ ταρβα καὶ οὐδ´  ἂν   λέγων λέξαιμι. ~ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑ' (ΗΔΥΣΜΑΤΩΝ
[4, 150]   ἐφεστηκότων παίδων οὐκ ἠφίεντο ἕως  ἂν   μεταλάβωσι τῶν παρασκευασθέντων. (Θρᾳκίων δὲ
[4, 162]   ἀπομνημονευμάτων, ἐν οἷς ζητεῖ, ὅπως  ἂν   μὴ κατακοιμηθῶσιν οἱ συμπόται, (καὶ)
[4, 144]   δὲ μή, μετιεῖσιν. Τὰ δ´  ἂν   νήφοντες προβουλεύσωνται, μεθυσκόμενοι ἐπιδιαγινώσκουσι. (Περὶ
[4, 174]   Ἐντατὸν οὖν καὶ καθαπτὸν οὐκ  ἂν   νομισθείη, (ἐμπνευστὸν δὲ ἂν ἴσως
[4, 134]   καλαῖς ἐπιχώριον· ἅπαντες ὀρχοῦντ´ εὐθύς,  ἂν   οἴνου μόνον ὀσμὴν ἴδωσι· συμφορὰν
[4, 134]   ὅπερ διὰ τὸ σπάνιον οὐκ  ἂν   ὀκνήσαιμι ὑμῖν, ἄνδρες φίλοι,
[4, 144]   εἰ δέ τι παραφέροιτο, ἐσθίοντας  ἂν   οὐ παύεσθαι. Οἴνῳ δὲ κάρτα
[4, 157]   (Ἡμῖν δὲ αὐτάρκης μερὶς ἣν  ἂν   παρ´ ὑμῶν λάβωμεν, καὶ οὐ
[4, 132]   ἀψινθίῳ σφιν δεῦσον ὅσα γ´  ἂν   παρατιθῇς, κάθαλα ποιήσας πάντα κἀσκοροδισμένα.
[4, 148]   παρεσκευάσθαι. (Ἡγοῦμαι δ´ ὅτι οὐκ  ἂν   περιεγένοντο οὐδ´ ἂν ἐδέησε τοῖς
[4, 129]   δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις ὅσοι  ἂν   πίωσιν ἔσται γέρας. Ἐφ´ οἷς
[4, 160]   Παρ´ οἷς ἔθος ἐστίν, ἡνίκ´  ἂν   προτέρημά τι ἐν τοῖς πολέμοις
[4, 137]   δύο λαβεῖν μαγείρους βούλομαι (οὓς  ἂν   σοφωτάτους δύνωμ´ ἐν τῇ πόλει.
[4, 156]   κωμάζοντί τινι μετὰ μέθης οὐκ  ἂν   τὴν μεγίστην δίκην εὐθὺς ἐπιθείη
[4, 144]   σὺ ἔμπειρος εἶ, ὅτι ὅσῳ  ἂν   (τις) πλείω τις παραθῆται τὰ
[4, 157]   σκευήν· εἰς ἣν ἀποβλέπουσα συμβουλεύσαιμ´  ἂν   ὑμῖν κατὰ τὸν Σωκρατικὸν Ἀντισθένην
[4, 134]   ὀσμὴν ἴδωσι· συμφορὰν λέγεις ἄρ´  ἂν   φαίης ἂν εἰς συμπόσιον εἰσελθὼν
[4, 144]   Δία, ἔφη Σιμωνίδης, ὅσον  ἂν   χρόνον ψυχὴ προσίηται, τοῦτον
[4, 141]   πλούσιοι καὶ ἄρτον καὶ ὧν  ἂν   ὥρα ἐκ τῶν ἀγρῶν (ὅσον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008