Alphabétiquement     [«   »]
κατ´ 6
Κατὰ 3
κατά 1
κατὰ 68
κάτα 1
καταβάλλεσθαι 1
καταδάρθοι 1
Fréquences     [«    »]
57 ἂν
56 πρὸς
62 τὰς
68 κατὰ
68 οὐκ
69
71 οὕτως
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre IV

κατὰ


Livre, pages
[4, 152]   κατὰ τὴν πολεμικὴν εὐχέρειαν  κατὰ   γένος κατὰ πλοῦτον.
[4, 135]   μάγειρος, σείων ὀψοφόρους πίνακας  κατὰ   δεξιὸν ὦμον. (Τῷ δ´ ἅμα
[4, 155]   τούτοις ξυνεπόμενα πάσας ἡδονὰς κινεῖ  κατὰ   δύναμιν. ~(Οὐδ´ ἔστιν ὅστις ἂν
[4, 155]   τινος ὕψους (στρογγύλον) πρὸς ὃν  κατὰ   κάθετον ὑποτίθεσθαι λίθον εὐπερίτρεπτον τοῖς
[4, 149]   λεκάριον πτισάνης λαχάνου τοῦ  κατὰ   καιρὸν γινομένου ᾠά τε δύο
[4, 153]   τοῦ Ἡρακλέους ἱερῷ, δειπνίζοντος τοῦ  κατὰ   καιρὸν θριαμβεύοντος, καὶ παρασκευὴ
[4, 143]   δούλων ἕκαστος Αἰγιναῖον φέρει στατῆρα  κατὰ   κεφαλήν. Διῄρηνται δ´ οἱ πολῖται
[4, 146]   μέλι· μικροῦ τάλαντον γίγνεται τὸ  κατὰ   λόγον. Ὡς γὰρ ὑπερβολῆς τινος
[4, 128]   Τιμόκρατες, τοῖς χρόνοις μὲν γέγονε  κατὰ   Λυγκέα καὶ Δοῦριν τοὺς Σαμίους,
[4, 182]   ἐλάσσονες τῶν τελείων. Αἰσχύλος γοῦν  κατὰ   μεταφορὰν ἐν Ἰξίονί φησι· (Τὸν
[4, 130]   καὶ ἀναπετασθεισῶν Ναΐδες ἐφάνησαν λάθρᾳ  κατὰ   μηχανὰς σχασθέντων τῶν φραγμάτων καὶ
[4, 151]   παρ´ αὑτῷ κειμένους ἄρτους διέκλα  κατὰ   μικρὰ καὶ διερρίπτει οἷς αὐτῷ
[4, 152]   δὲ ἐκ τοῦ αὐτοῦ ποτηρίου  κατὰ   μικρόν, οὐ πλεῖον κυάθου· (πυκνότερον
[4, 130]   τεχνιτείαν Ἐρυμάνθιοι τῷ ὄντι σύαγροι  κατὰ   πινάκων τετραγώνων χρυσομίτρων (σιβύναις ἀργυραῖς
[4, 152]   εὐχέρειαν κατὰ γένος  κατὰ   πλοῦτον. δ´ ὑποδεχόμενος παρ´
[4, 166]   τ´ ἐξόπισθεν σοφωτάτη Ἀποτυμπανισχὰς  κατὰ   πόδας πορεύεται. (Πολύευκτον δ´ Ἀναξανδρίδης
[4, 143]   γυνὴ φανερῶς ἀφαιροῦσα παρατίθησι τοῖς  κατὰ   πόλεμον κατὰ σύνεσιν δεδοξασμένοις.
[4, 143]   εἶτα μετὰ ταῦτα μέμνηνται τῶν  κατὰ   πόλεμον πράξεων καὶ τοὺς γενομένους
[4, 135]   ἐννεόργυιοι. Πολλὰ δ´ ἄναντα κάταντα  κατὰ   στέγος ἦλθ´ μάγειρος, σείων
[4, 143]   παρατίθησι τοῖς κατὰ πόλεμον  κατὰ   σύνεσιν δεδοξασμένοις. Ἀπὸ δὲ τοῦ
[4, 151]   καταλιπών. (Καὶ οἱ ἄλλοι δὲ  κατὰ   τὰ αὐτὰ ἐποίουν, καθ´ οὓς
[4, 171]   Ἀπατούρια μετὰ τῶν ἄλλων Ἀθηναίων  κατὰ   τὰ πάτρια, ἐψηφίσθαι τῇ βουλῇ
[4, 157]   Ὅμηρον Σύρον ὄντα τὸ γένος  κατὰ   τὰ πάτρια ἰχθύων ἀπεχομένους ποιῆσαι
[4, 148]   ἔκτοτε ἐκέλευσεν ἑαυτὸν Διόνυσον ἀνακηρύττεσθαι  κατὰ   τὰς πόλεις ἁπάσας. Καὶ Γάιος
[4, 138]   κελεῦσαι τοὺς ἀρτοποιοὺς καὶ ὀψοποιοὺς  κατὰ   ταὐτὰ καθὼς Μαρδονίῳ δεῖπνον παρασκευάσαι.
[4, 131]   Θρᾴκῃ· καίτοι φασὶν (βουβαυκαλόσαυλα γενέσθαι·  κατὰ   τὴν ἀγορὰν μὲν ὑπεστρῶσθαι στρώμαθ´
[4, 165]   ἥβης· εἶθ´ ἡδυλογοῦσιν ἅπασιν ἀεὶ  κατὰ   τὴν ἀγορὰν περιόντες. Ἐπὶ τοῖς
[4, 152]   ὀπίσω παρεστᾶσιν, οἱ δὲ δορυφόροι  κατὰ   τὴν ἀντικρὺ καθήμενοι κύκλῳ καθάπερ
[4, 155]   οὔτε κατὰ τὴν στρατηγίαν οὔτε  κατὰ   τὴν ἀξίωσιν, καὶ ἐνδυόμενον αὐτὸν
[4, 148]   ἐμεμέριστο, ἑκάστῳ φέρειν ἐπέτρεψε. Καὶ  κατὰ   τὴν ἄφοδον τοῖς μὲν ἐν
[4, 142]   πράγματα καίτοι νέος ὢν καὶ  κατὰ   τὴν δίαιταν ἀφελέστατος γέγονεν. (Ἤδη
[4, 158]   δυναμένης ἑψηθῆναι φακῆς εἰ μὴ  κατὰ   τὴν Ζηνώνειον ὑφήγησιν, ὃς ἔφη·
[4, 141]   τῆς αὑτῶν ἀρετῆς ἀπόδειξιν τῆς  κατὰ   τὴν θήραν ποιούμενοι. (Πολλοὶ δὲ
[4, 143]   τοῦτο κοινῇ πάντες πίνουσιν οἱ  κατὰ   τὴν κοινὴν τράπεζαν, καὶ δειπνήσασιν
[4, 143]   αὐτοὺς καλοφόρους. Εἰσὶ δὲ πανταχοῦ  κατὰ   τὴν Κρήτην οἶκοι δύο ταῖς
[4, 152]   χοροῦ, διαφέρων τῶν ἄλλων  κατὰ   τὴν πολεμικὴν εὐχέρειαν κατὰ
[4, 155]   οὐδενὸς Μακεδόνων ὄντα δεύτερον οὔτε  κατὰ   τὴν στρατηγίαν οὔτε κατὰ τὴν
[4, 160]   ἔφη· ἄνδρες κύνες οἱ  κατὰ   τὴν Στράττιδος τοῦ κωμῳδιοποιοῦ Ἰοκάστην,
[4, 134]   δὲ καὶ Ἀντιφάνης ἐν Καρσὶ  κατὰ   τὸ Ἀττικὸν ἔθος (τῆς ὀρχήσεως)
[4, 145]   δαπανῶσιν. Ἑκάσταις γὰρ τῶν πόλεων  κατὰ   τὸ μέγεθος ὥσπερ φόρος
[4, 156]   Ἐμοί τε πολλῷ ἦν ἄμεινον  κατὰ   τὸ Παρμενίσκου τῶν κυνικῶν συμπόσιον
[4, 142]   μὲν τὰ φιδίτια οὐκ ἤρχοντο  κατὰ   τὸ πάτριον ἔθος· (ὅτε δὲ
[4, 184]   ὀλίγους δὲ καὶ φυγαδεύσας τῶν  κατὰ   τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐφηβησάντων ἐποίησε
[4, 168]   (Οἱ δὲ μὴ οὕτως ἄσωτοι  κατὰ   τὸν Ἄμφιν· Πίνους´ ἑκάστης ἡμέρας
[4, 161]   κατέφαγε πάμπολλα καὶ ταχύτατα, ἐξὸν  κατὰ   τὸν αὐτὸν τοῦτον ποιητὴν ἐν
[4, 145]   Πέρσαις (τοῖς ἐν δυναστείᾳ οὖσι  κατὰ   τὸν αὐτὸν τρόπον. Ἐστὶ μὲν
[4, 168]   κροτάφους ὑπὸ τοῦ ἀκράτου, καὶ  κατὰ   τὸν Δίφιλον Κεφαλὰς ἔχοντες τρεῖς
[4, 184]   οὖν ἀνανέωσις πάλιν παιδείας ἁπάσης  κατὰ   τὸν ἕβδομον βασιλεύσαντα Αἰγύπτου Πτολεμαῖον,
[4, 157]   τοὺς Ἀχαιοὺς δαψιλείας πολλῆς οὔσης  κατὰ   τὸν Ἑλλήσποντον; μόνον ἀνέγνωτε
[4, 161]   κοσμίως ἐσθίοντες ποιεῖτε τὴν ἔνθεσιν  κατὰ   τὸν ἥδιστον Ἀντιφάνη· οὗτος γὰρ
[4, 156]   ἔφη· Ὄμνυμι δ´ ὑμῖν, ἄνδρες,  κατὰ   τὸν ἡδὺν Ἀντιφάνη, ὃς ἐν
[4, 143]   ἀπονέμουσι δὲ καὶ τοῖς υἱοῖς  κατὰ   τὸν θᾶκον τὸν τοῦ πατρὸς
[4, 139]   αἱ τιτθαὶ τὰ ἄρρενα παιδία  κατὰ   τὸν καιρὸν τοῦτον εἰς ἀγρὸν
[4, 156]   φακὴ τύχη λάβοι. (Ἐμοὶ δὲ  κατὰ   τὸν κωμικὸν Δίφιλον, φησὶν δ´
[4, 156]   γεύεσθαι. Ἐγὼ δ´ τάλας»  κατὰ   τὸν κωμῳδιοποιὸν Δίφιλον· Κεστρεὺς ἂν
[4, 166]   δὲ τοὺς τὰ πατρῷα κατεδηδοκότας  κατὰ   τὸν Μενάνδρου Ναύκληρον οὕτως κολάζεσθαι.
[4, 158]   ἐσθίειν. Ἐπεὶ τί δεῖ βροτοῖσι’  κατὰ   τὸν σὸν Εὐριπίδην, γραμματικώτατε, πλὴν
[4, 160]   γενετῆς σε μήτηρ κέκληκε)  κατὰ   τὸν σὸν Τίμωνα εἶναί Μοι
[4, 157]   ἣν ἀποβλέπουσα συμβουλεύσαιμ´ ἂν ὑμῖν  κατὰ   τὸν Σωκρατικὸν Ἀντισθένην ἐξάγειν ἑαυτοὺς
[4, 184]   γενομένας συνεχεῖς κινήσεις ἐν τοῖς  κατὰ   τοὺς Ἀλεξάνδρου διαδόχους χρόνοις. Ἐγένετο
[4, 151]   κρέασι. Μάλιστα δ´ αἱ τράπεζαι  κατὰ   τοὺς ξένους αἰεὶ ἐτίθεντο· νόμος
[4, 160]   περὶ τοῦ κόγχου. Ἐγὼ δὲ  κατὰ   τοὺς τοῦ Παφίου Σωπάτρου Γαλάτας,
[4, 148]   Λεπρεάτης ἐν τῷ περὶ τῶν  κατὰ   Φιγάλειαν Νομίμων κατασταθείς, φησί,
[4, 156]   ἀπὸ τῆς Πειρήνης, Καρνεῖος  κατὰ   Φιλόξενον εἶπε τὸ κατὰ χειρῶν.
[4, 135]   φέρων καὶ ἄμυλα ἠχήεντα, ἃς  κατὰ   φυκότριχος πέτρης λευκὸν τρέφει ὕδωρ
[4, 183]   δὲ Σικυώνιος· μουσικώτατος δ´ ὢν  κατὰ   χεῖρα δίχα πλήκτρου ἔψαλλεν. Πάντων
[4, 156]   Καρνεῖος κατὰ Φιλόξενον εἶπε τὸ  κατὰ   χειρῶν. (Καὶ τῆς τραπέζης παρατεθείσης
[4, 147]   ἔπειτα δὲ παῖδες νίπτρ´ ἔδοσαν  κατὰ   χειρῶν. (Σωκράτης δὲ Ῥόδιος
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008