Alphabétiquement     [«   »]
ὑπήρξατο 1
ὑπό 3
Ὑπὸ 1
ὑπὸ 31
ὑποβάλλοντες 1
ὑποβινητιῶντα 1
ὑπογαστρίδας 1
Fréquences     [«    »]
30 ἀλλ´
31 εἶναι
29 οὖν
31 ὑπὸ
33
34 τι
36 τοῦτο
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre IV

ὑπὸ


Livre, pages
[4, 182]   λώτινοι αὐλοὶ οὗτοί εἰσιν οἱ  ὑπὸ   Ἀλεξανδρέων καλούμενοι φώτιγγες. (Κατασκευάζονται δ´
[4, 166]   Οὐ δῆτ´, ἀλλ´ ὅτι ἄρρην  ὑπὸ   θηλειῶν κατεκόπης. Θεόπομπος δ´ ἐν
[4, 174]   στρογγύλῳ, καί φασι τοῦτο εὑρῆσθαι  ὑπὸ   Κτησιβίου κουρέως ἐνταῦθα οἰκοῦντος ἐν
[4, 182]   Μιτυλήνῃ μίαν τῶν Μουσῶν πεποιῆσθαι  ὑπὸ   Λεσβοθέμιδος ἔχουσαν σαμβύκην. Ἀριστόξενος δ´
[4, 159]   ἐπειδὴ οὗτοι, ἔφη, συμποσίαρχε,  ὑπὸ   λογοδιαρροίας ἐνοχλούμενοι μὴ πεινῶσιν
[4, 139]   ἰπνίτας ἄρτους. Τὸ δὲ ἄικλον  ὑπὸ   μὲν τῶν ἄλλων Δωριέων καλεῖται
[4, 168]   τῆς Μουνιχίας· ἐφ´ πάλιν  ὑπὸ   πάντων ἐπερραπίζετο. (Ἐπιδόσεων δέ ποτε
[4, 152]   τοῦ Βιτύιτος πατρὸς πλοῦτον τοῦ  ὑπὸ   Ῥωμαίων καθαιρεθέντος, φησὶ δημαγωγοῦντα αὐτὸν
[4, 170]   φησι τὸν τραπεζοκόμον καὶ τὸν  ὑπὸ   Ῥωμαίων καλούμενον στρούκτωρα, παρατιθέμενος ἐκ
[4, 174]   ὡς πάντας ἡμᾶς ἐπιστραφῆναι θελχθέντας  ὑπὸ   τῆς ἐμμελείας. (Καὶ Οὐλπιανὸς
[4, 164]   καλῶν ἰάμβων αὐτοῦ τὰς ἐπιδείξεις  ὑπὸ   τῆς ἐμφύτου γαστριμαργίας καὶ ἡδυλογίας
[4, 169]   ἐμβάλλειν ποιῶ ἐνίοτε τοὺς ὀδόντας  ὑπὸ   τῆς ἡδονῆς. Πατάνιον δὲ διὰ
[4, 130]   θαυμάσιον, ὅτι παρειμένοι καὶ καρηβαροῦντες  ὑπὸ   τῆς μέθης ὁπότε τι τῶν
[4, 174]   ἥτις ἡμᾶς ἐπέστρεψεν πάντας κατακηληθέντας  (ὑπὸ   τῆς μουσικῆς) Καὶ οὐχ ὡς
[4, 170]   Ἀριστοφάνης Πλούτῳ· Πρὸ τοῦ δ´  ὑπὸ   τῆς πενίας ἅπαντ´ ἐπήσθιεν. (Τῶν
[4, 139]   τούτοις ἀναμεμιγμένοι τὴν κίνησιν ἀρχαικὴν  ὑπὸ   τὸν αὐλὸν καὶ τὴν ᾠδὴν
[4, 168]   δι´ ἡμέρας, (διασειόμενοι τοὺς κροτάφους  ὑπὸ   τοῦ ἀκράτου, καὶ κατὰ τὸν
[4, 153]   ἀνελθὼν καὶ πολεμῶν Ἀρσάκει ᾐχμαλωτίσθη  ὑπὸ   τοῦ βαρβάρου καὶ ὡς πολὺν
[4, 167]   μὴ τοιοῦτός τις ὢν ἐληλύθει,  ὑπὸ   τοῦ βίου καὶ τῆς διαίτης
[4, 153]   περὶ Ἡρακλέωνος τοῦ Βεροιαίου, ὃς  ὑπὸ   τοῦ Γρυποῦ καλουμένου Ἀντιόχου τοῦ
[4, 162]   καὶ αὐτῆς τῆς Κορίνθου, καταστρατηγηθεὶς  ὑπὸ   τοῦ Σικυωνίου Ἀράτου, πρότερον
[4, 174]   διὰ τὸ ἐμπνεῖσθαι τὸ ὄργανον  ὑπὸ   τοῦ ὕδατος. Κατεστραμμένοι γάρ εἰσιν
[4, 144]   ἐποίησεν) τοὺς Περσῶν φησι βασιλεῖς  ὑπὸ   τρυφῆς προκηρύττειν τοῖς ἐφευρίσκουσί τινα
[4, 184]   βασιλεύσαντα Αἰγύπτου Πτολεμαῖον, (τὸν κυρίως  ὑπὸ   τῶν Ἀλεξανδρέων καλούμενον Κακεργέτην. Οὗτος
[4, 173]   ἱδρῦσθαι ἥρωας Μάττωνα καὶ Κεράωνα  ὑπὸ   τῶν ἐν τοῖς φιδιτίοις ποιούντων
[4, 150]   ἀλλὰ καὶ οἱ παριόντες ξένοι  ὑπὸ   τῶν ἐφεστηκότων παίδων οὐκ ἠφίεντο
[4, 140]   Πολέμων καὶ τὸ δεῖπνον  ὑπὸ   τῶν Λακεδαιμονίων ἄικλον προσαγορεύεσθαι, παραπλησίως
[4, 149]   ἔξω τι τούτων ἱεροποιὸς παρασκευάσῃ  ὑπὸ   τῶν τιμούχων ζημιοῦται, ἀλλὰ μὴν
[4, 148]   περὶ Πλαταιὰς παρατάττεσθαι ἀπολωλόσιν ἤδη  ὑπὸ   τῶν τοιούτων τροφῶν. ΗΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ'
[4, 174]   Ὀνομάζονται δὲ οἱ αὐλοὶ γίγγροι  ὑπὸ   τῶν Φοινίκων ἀπὸ τῶν περὶ
[4, 176]   δὲ ὀργάνου καταμιτον ἧπται, κροτάλων,  (ὑπὸ   φανοῦ, πανδούρου, τῷ τε ἡδεῖ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008