Alphabétiquement     [«   »]
τάριχος 3
τἀρκοῦν 1
τάς 1
τὰς 62
Τὰς 2
τᾀσθητήρια 1
τατον 1
Fréquences     [«    »]
57 ἂν
51 παρὰ
56 πρὸς
62 τὰς
68 κατὰ
68 οὐκ
69
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre IV

τὰς


Livre, pages
[4, 157]   σώματι καὶ τῷ δεῦρο βίῳ  τὰς   ἁπάντων ψυχὰς τιμωρίας χάριν, καὶ
[4, 131]   δ´ αὖ Θήβας τὰς ἑπταπύλους,  τὰς   ἁρμονίας μεταβάλλοντας, φερνάς τε λαβεῖν
[4, 173]   ποταμοῦ ὅτι Δελφῶν εἰσιν ἄποικοι  τὰς   αὐτὰς ἐπιτελοῦντας αὐτοὺς ποιεῖ χρείας
[4, 184]   ἤδη τῆς ἐγκυκλίου παιδείας διὰ  τὰς   γενομένας συνεχεῖς κινήσεις ἐν τοῖς
[4, 133]   γλεῦκος συστάμνισον ὄξει ἶσον ἴσῳ,  τὰς   δ´ ἐντὸς ἐπιστύψας ἁλὶ κρύψαις.
[4, 132]   ἁλίσκετ´, ἀλλ´ οὕτως παρέργως ἅπτεται·  τὰς   δ´ ὀνθυλεύσεις καὶ τὰ κεκαρυκευμένα
[4, 133]   ἤσθιον διὰ (τὴν) ἀναστόμωσιν καὶ  τὰς   δι´ ὄξους καὶ νάπυος γογγυλίδας
[4, 133]   φησίν· πρεσβῦτα, πότερα φιλεῖς  τὰς   δρυπεπεῖς ἑταίρας σὺ τὰς
[4, 144]   καὶ πάντες ἄνθρωποι ἡδέως προσδέχονται  τὰς   ἑορτὰς πλὴν (οὐχ) οἱ τύραννοι.
[4, 164]   δικαστηρίοις τῶν καλῶν ἰάμβων αὐτοῦ  τὰς   ἐπιδείξεις ὑπὸ τῆς ἐμφύτου γαστριμαργίας
[4, 150]   (Κατὰ τόπους τῆς χώρας (καὶ)  τὰς   ἐπικαιροτάτας τῶν ὁδῶν διέλαβε σταθμοῖς
[4, 128]   δέ σοι ἡμεῖς καὶ αὐτὰς  τὰς   ἐπιστολάς. (Ἐπεὶ δὲ τοῦ
[4, 131]   εὐρύχορον, τοτὲ δ´ αὖ Θήβας  τὰς   ἑπταπύλους, τὰς ἁρμονίας μεταβάλλοντας, φερνάς
[4, 166]   διὰ τὸ φιλοπονεῖσθαι καὶ περὶ  τὰς   ἐργασίας διατρίβειν παρασκευάζεσθαι ζῆν, αὐτοὺς
[4, 166]   Ταραντίνων ὅσον μὲν περὶ  τὰς   ἑστιάσεις εἶχε μόνον ἀκρατῶς,
[4, 130]   Ἔναττον οὖν οἱ παῖδες εἰς  τὰς   εὐτυχεῖς σπυρίδας, ἕως ἐσάλπισε τὸ
[4, 182]   οἷς οὐκ οὖσιν ἐναγωνίοις πρὸς  τὰς   εὐωχίας χρῶνται. Διὸ καὶ τέρενας
[4, 176]   πανδούρου, τῷ τε ἡδεῖ μοναύλῳ  τὰς   ἡδίστας ἁρμονίας ἀναμινυρίζει. Ποσειδώνιος δ´
[4, 144]   τὰ εἰωθότα ὑπερβάλλον, τοῦτο παρέχει  τὰς   ἡδονάς. Διὸ καὶ πάντες ἄνθρωποι
[4, 166]   δημαγωγὸς καὶ αὐτὸς πρὸς μὲν  τὰς   ἡδονὰς ἦν ἀκρατής, τῶν δὲ
[4, 166]   δὲ διὰ τὰς συνουσίας καὶ  τὰς   ἡδονὰς οὐ μέλλειν, ἀλλ´ ἤδη
[4, 165]   δραχμάς, τοὺς λίθους πωλῆσαι εἰς  τὰς   ἡδυπαθείας. Δίφιλος γοῦν ἐν τοῖς
[4, 171]   τῇ βουλῇ ἀφεῖσθαι τοὺς βουλευτὰς  τὰς   ἡμέρας ἅσπερ καὶ αἱ ἄλλαι
[4, 168]   πενομένους μεταπεμψάμενοι ἠρώτησαν πῶς ὅλας  τὰς   ἡμέρας τοῖς φιλοσόφοις συσχολάζοντες, κεκτημένοι
[4, 130]   μόνον ἐν Ἀθήναις μένων εὐδαιμονίζεις  τὰς   Θεοφράστου θέσεις ἀκούων, θύμα καὶ
[4, 153]   τῇ πρώτῃ τῶν ἱστοριῶν καὶ  τὰς   θεραπαίνας φησὶ παρ´ αὐτοῖς μέχρι
[4, 173]   ὡς περὶ τὰς θυσίας καὶ  τὰς   θοίνας διατρίβοντας. Σῆμος δ´ ἐν
[4, 173]   Σάτυροι τοὺς Δελφοὺς ὡς περὶ  τὰς   θυσίας καὶ τὰς θοίνας διατρίβοντας.
[4, 172]   παρείχοντο χρείας τοῖς παραγινομένοις πρὸς  τὰς   ἱερουργίας, ~καὶ ὅτι ἦν αὐτοῖς
[4, 155]   τὸν Ἀλεξανδρέα ἀπὸ Τρῳάδος τὸν  τὰς   ἱστορίας γράψαντα τῆς ὀρχήσεως
[4, 164]   πάραυλα κἀκρότητα κύμβαλα. (Καὶ μετὰ  τὰς   καλὰς ταύτας ἀμουσολογίας περιέρχεται τὰς
[4, 140]   γράφων οὕτως· (Ποιοῦσι δὲ καὶ  τὰς   καλουμένας κοπίδας· ἐστὶν δ´
[4, 153]   τάδε· Ἐποιεῖτό τε τῶν στρατιωτῶν  τὰς   κατακλίσεις ἐπὶ τοῦ ἐδάφους ἐν
[4, 142]   (ἀλλ´ πρεσβύτατος ἡγεῖτο ἐπὶ  τὰς   κλίνας, εἰ μή τιν´ αὐτὸς
[4, 139]   τὴν Κλήταν μέρεσι. Καὶ ταύτας  τὰς   κοπίδας παραπλησίως ταῖς λελεγμέναις ἐπιτελοῦσι.
[4, 176]   ὡς τάχιστα ἐλέγχειν τὰ παρὰ  τὰς   κρούσεις ἁμαρτήματα γινόμενα, ἀλλὰ καὶ
[4, 173]   ἐν τοῖς φιδιτίοις ποιούντων τε  τὰς   μάζας καὶ κεραννύντων τὸν οἶνον
[4, 173]   ὀνόματα (Μαγίδες καὶ Γογγύλοι, ἐπειδὴ  τὰς   μάζας, φησὶν Ἀριστοφάνης, ἐν ταῖς
[4, 133]   τε φαείνεται ἐν πρασιῇσι. Καὶ  τὰς   μέν θ´ αὕηνον ἀποπλύνας βορέῃσι,
[4, 157]   καὶ τῶν τοῦ Εὐρυσθέως υἱῶν  τὰς   μερίδας ἑκάστῳ παρατιθέντων, τῷ δ´
[4, 139]   κρέας ἑκάστῳ, καὶ τῷ νέμοντι  τὰς   μοίρας ἀκολουθῶν διάκονος κηρύττει
[4, 164]   τὰς καλὰς ταύτας ἀμουσολογίας περιέρχεται  τὰς   οἰκίας ἐξετάζων ὅπου δεῖπνα λαμπρὰ
[4, 149]   ἐπανίστανται εἰς γόνατα τοῦ ἱεροκήρυκος  τὰς   πατρίους εὐχὰς καταλέγοντος συσπένδοντες. Μετὰ
[4, 148]   ἐκέλευσεν ἑαυτὸν Διόνυσον ἀνακηρύττεσθαι κατὰ  τὰς   πόλεις ἁπάσας. Καὶ Γάιος δὲ
[4, 166]   δὲ τῶν Ἀθηναίων καὶ  τὰς   προσόδους καταμισθοφορῶν διατετέλεκε. Καλλίστρατος δέ,
[4, 163]   τὸν ἔμπορον κακοῖς. Ἐγὼ δὲ  τὰς   προσόδους μεθύων καλὰς ποῶ. Ἔπειθ´
[4, 162]   τοῦ κυνικοῦ τέχνην ἐρωτικὴν καὶ  τὰς   Πρωταγορίδου ἀκροάσεις ἐρωτικὰς Περσαίου τε
[4, 169]   ἔχετε, Ἀναπεπταμένας ἔχω τῶν ὤτων  τὰς   πύλας. Ὥστε λέγετε· ἐπιζητῶ γὰρ
[4, 182]   μάγαδιν καὶ τὰ τρίγωνα καὶ  τὰς   σαμβύκας ἀρχαῖα εἶναι. Ἐν γοῦν
[4, 166]   παρασκευάζεσθαι ζῆν, αὐτοὺς δὲ διὰ  τὰς   συνουσίας καὶ τὰς ἡδονὰς οὐ
[4, 143]   δεκάτην εἰς τὴν ἑταιρίαν καὶ  τὰς   τῆς πόλεως προσόδους, ἃς διανέμουσιν
[4, 152]   γὰρ τοὺς πίνακας ἐφ´ ὧν  τὰς   τροφὰς προτίθενται τοιούτους ἔχουσιν· οἳ
[4, 151]   καὶ νόμιμα ἀναγράφων Κελτοί, φησί,  τὰς   τροφὰς προτίθενται χόρτον ὑποβάλλοντες καὶ
[4, 143]   τέτταρας τῶν δημοτικῶν προσειληφυῖα πρὸς  τὰς   ὑπηρεσίας. Ἑκάστῳ δ´ αὐτῶν ἀκολουθοῦσι
[4, 147]   γλυφις τετμημένον εὐθὺς ἐπ´ αὐτὰς  τὰς   ὑπογαστρίδας. Διανεκέως ἐπαμυν εἴπερ ἐμίν
[4, 133]   τὰς δρυπεπεῖς ἑταίρας σὺ  τὰς   ὑποπαρθένους ἁλμάδας ὡς ἐλάας στιφράς;
[4, 128]   τὸ τίμημα. (Ἐπεὶ δ´ ἐξέπιον  τὰς   φιάλας, ἐν χαλκῷ πίνακι τῶν
[4, 149]   δεῖπνον σπονδὰς ἐποιοῦντο οὐκ ἀπονιψάμενοι  τὰς   χεῖρας, ἀλλ´ ἀποματτόμενοι τοῖς ψωμοῖς
[4, 129]   τοῖς θεράπουσιν ἐπεδώκαμεν. Καὶ νιψάμενοι  τὰς   χεῖρας ἐστεφανούμεθα καὶ πάλιν στλεγγίδας
[4, 139]   ᾄδοντες πάσας ἅμα τῷ πλήκτρῳ  τὰς   χορδὰς ἐπιτρέχοντες ἐν ῥυθμῷ μὲν
[4, 157]   τοὺς μὲν λογισμοὺς ἐξαιρεῖ (καὶ  τὰς   ψυχὰς ποιεῖται βραδυτέρας, ὀργῆς δὲ
[4, 162]   τε εἰσακτέον τοὺς ὡραίους καὶ  τὰς   ὡραίας εἰς τὸ συμπόσιον καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008