Alphabétiquement     [«   »]
εἰν 1
Εἰν 1
εἶναί 4
εἶναι 31
εἴπατε 1
εἶπε 4
εἰπεῖν 3
Fréquences     [«    »]
30 ἀλλ´
29 αὐτοῦ
29 οὖν
31 εἶναι
31 ὑπὸ
33
34 τι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre IV

εἶναι


Livre, pages
[4, 176]   κἀν Τυμπανισταῖς, οὐκ ἄλλους τινὰς  εἶναι   ἀκούομεν τοὺς Φρυγίους, ὧν
[4, 136]   δαίνυσθαι· ἐμοὶ δέ γε θηλυτεράων  εἶναι   βρώματ´ ἔδοξεν· ἐπεὶ δ´ ορμαινον
[4, 182]   τρίγωνα καὶ τὰς σαμβύκας ἀρχαῖα  εἶναι.   Ἐν γοῦν Μιτυλήνῃ μίαν τῶν
[4, 174]   ὑδραυλικὸν δὲ ὄργανον δοκεῖ κλεψύδρα  εἶναι.   Ἐντατὸν οὖν καὶ καθαπτὸν οὐκ
[4, 145]   καλούμενον ἀκούσαντι μὲν δόξει μεγαλοπρεπὲς  εἶναι,   ἐξεταζόμενον δὲ φανεῖται οἰκονομικῶς καὶ
[4, 175]   φησὶν λέγειν τὸν μόναυλον Ὀσίριδος  εἶναι   εὕρημα, καθάπερ καὶ τὸν καλούμενον
[4, 177]   ~(Ἰόβας δὲ τούτους Φρυγῶν μὲν  εἶναι   εὕρημα, ὀνομάζεσθαι δὲ καὶ σκυταλείας,
[4, 141]   στρατιωτικῆς ἀγωγῆς. όπους μὲν γὰρ  εἶναι   θʹ τῷ ἀριθμῷ, (σκιάδες δὲ
[4, 157]   ἐῶσι τὴν φρόνησιν ἐν αὑτῇ  εἶναι.   (Θεόπομπος οὖν ἐν εʹ Φιλιππικῶνφησι·
[4, 182]   Λιβύῃ. Θηβαίων δ´ εὕρημά φησιν  εἶναι   Ἰόβας τὸν ἐκ νεβροῦ κώλων
[4, 175]   τῷ ἐπιγραφομένῳ δράματι Πύλαι Φοινίκων  εἶναι   καὶ τοῦτον εὕρημα. Λέγει δ´
[4, 148]   τρίτῃ τῶν Γενεαλογιῶν μάζας φησὶν  εἶναι   καὶ ὕεα κρέα. Ἁρμόδιος δὲ
[4, 175]   Κυζικηνὸς ἐν αʹ Ὥρων (εὕρημα  εἶναι   λέγει Ἰβύκου τοῦ Ῥηγίνου ποιητοῦ,
[4, 131]   μυριοπληθεῖς· τοὺς δὲ λέβητας χαλκοῦς  εἶναι   μείζους λάκκων δωδεκακλίνων· αὐτὸν δὲ
[4, 175]   νοσοῦσιν, ὥστε τἄλλ´ αὐτοῖς δοκεῖν  εἶναι   μέλη γιγγραντὰ καὶ κακὸν μέγα.
[4, 159]   ἐν γαστρὸς βορᾷ τὸ χρηστὸν  εἶναι,   μέτρια δ´ ἐξαρκεῖν ἔφη. (Οὐκ
[4, 141]   πλείονα τῶν ἱκανῶν παρασκευάζειν περιττὸν  εἶναι,   μὴ μέλλοντά γε προσφέρεσθαι. Μόλπις
[4, 156]   χρηστὴν ταύτην φιλοσοφίαν εὑρόντες νόμιμον  εἶναι   μηδενὸς γεύεσθαι. Ἐγὼ δ´
[4, 159]   ἐν τῇ ἑαυτοῦ Πολιτείᾳ νόμισμα  εἶναι   νομοθετεῖ ἀστραγάλους. Καλῶς γὰρ καὶ
[4, 153]   παρατίθεσθαι ἑκάστῳ τράπεζαν, ταύτην δ´  εἶναι   ὁμοίαν ταῖς ἐγγυθήκαις, (καὶ ἐπιτίθεσθαι
[4, 144]   (Ἀγησίλαος δὲ διὰ τὸ φιλόπονος  εἶναι   πᾶν μὲν τὸ παρὸν ἡδέως
[4, 143]   παρατιθεμένων. Τοὺς δ´ ὀρφανοὺς ἰσομερεῖς  εἶναι·   παρατίθεται δ´ αὐτοῖς ἀβαμβάκευτα τῇ
[4, 151]   τοὺς ἐμοὺς τούτους ἑταίρους φίλους  εἶναι   πιστοὺς καὶ οὐδένα ἄκοντα. Καὶ
[4, 167]   καὶ αἱ πολυτέλειαι θρασεῖς αὐτοὺς  εἶναι   προετρέποντο καὶ ζῆν μὴ κοσμίως,
[4, 141]   φησὶν ἑορτὴν παρὰ Λακεδαιμονίοις μίμημα  εἶναι   στρατιωτικῆς ἀγωγῆς. όπους μὲν γὰρ
[4, 172]   φησιν· Μάγειρ´, ἀηδής μοι δοκεῖς  εἶναι   σφόδρα. Πόσας τραπέζας μέλλομεν ποιεῖν,
[4, 144]   σύγγραμμα· πολλοὶ γὰρ αὐτό φασιν  εἶναι   Σωσιβίου, εἰς ὃν Καλλίμαχος
[4, 132]   τῶν ἐν Χαλκίδι δείπνων χαριέστερον  εἶναι   τῆς ἐν ἄστει παρασκευῆς, τὸ
[4, 163]   γένος Ἀσπένδιος, Πυθαγορικὸς δὲ δόξας  εἶναι   ὑμῶν τῶν κυνικῶν τρόπον ἔζη,
[4, 174]   τῶν ὀργάνων τῶν ἐμπνευστῶν, ῥᾴδια  εἶναι   φάσκων τὰ ἐμπνευστά· πολλοὺς γὰρ
[4, 175]   θεατρικῆς ἱστορίας Σύρων εὕρημά φησιν  εἶναι,   ὡς καὶ τὸν καλούμενον λυροφοίνικα
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008