Alphabétiquement     [«   »]
εἰρημένα 2
εἰρήνῃ 1
Εἰς 10
εἰς 89
εἴς 2
Εἷς 1
εἷς 8
Fréquences     [«    »]
72 ἐπὶ
73 οὐ
87 τῇ
89 εἰς
94 περὶ
94 ὡς
97 Καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre IV

εἰς


Livre, pages
[4, 139]   παιδία κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον  εἰς   ἀγρὸν (καὶ) πρὸς τὴν Κορυθαλίαν
[4, 133]   γὰρ οἱ παλαιοὶ καὶ τοῖς  εἰς   ἀναστόμωσιν βρώμασιν (ὥσπερ ταῖς ἁλμάσιν
[4, 143]   ἀγαθοὺς ἐπαινοῦσι, προτρεπόμενοι τοὺς νεωτέρους  εἰς   ἀνδραγαθίαν. (Πυργίων δ´ ἐν τρίτῳ
[4, 168]   Πάντα γὰρ ἀνάλωσε τὰ πατρῷα  εἰς   ἀσωτίαν καὶ μετὰ ταῦτα ἐκολάκευε
[4, 164]   παραγίνεσθε μηδὲ κληθέντες; ὡς  εἰς   ἀσώτιον μαγειρικὰ σκεύη καταλέγειν μαθησόμενοι;
[4, 169]   γ´ αὐτῷ σχολὴ γενήσεται μηδ´  εἰς   ἀσώτιον τραπέσθαι μηδ´ ἐὰν αὐτῷ
[4, 148]   ἔφη πάντα δωρεῖσθαι αὐτῷ καὶ  εἰς   αὔριον παρεκάλει συνδειπνῆσαι πάλιν ἥκοντα
[4, 141]   ὥρα ἐκ τῶν ἀγρῶν (ὅσον  εἰς   αὐτὴν τὴν συνουσίαν, νομίζοντες καὶ
[4, 141]   τῆς θήρας φιλοπονίαν καὶ τὴν  εἰς   αὐτοὺς ἐκτένειαν. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Θ' Δημήτριος
[4, 149]   πρυτανικὰς ἐσθῆτας. Καὶ κατακλιθέντες ἐπανίστανται  εἰς   γόνατα τοῦ ἱεροκήρυκος τὰς πατρίους
[4, 144]   δὲ τὸ συντυχὸν ἡδέως ἤσθιεν·  εἰς   δὲ τὸ ἀσμένως κοιμηθῆναι πᾶς
[4, 173]   (καὶ φορμιῶσαι ναῦς ἀναγκάσας δύο,  εἰς   Δῆλον ἐλθεῖν ἠθέλης´ ἐκ Πειραιῶς,
[4, 173]   δʹ Δηλιάδος Δελφοῖς, φησί, παραγινομένοις  εἰς   Δῆλον παρεῖχον Δήλιοι ἅλας καὶ
[4, 140]   σκιμποδίου καθῆσθαι, πάντα τοιαῦτα ποιοῦσιν  εἰς   ἐπάικλα. Τὰ ὅμοια ἱστορεῖ καὶ
[4, 140]   εὐθὺς τοὺς μὲν εὐπόρους ζημιοῖ  εἰς   ἐπάικλα· ταῦτα δέ ἐστιν μετὰ
[4, 165]   ἕστηκεν ἐλθών· ~κἂν ἴδῃ μισθούμενον  (εἰς   ἑστίασιν, τοῦ μαγείρου πυθόμενος τὸν
[4, 155]   βασιλεύς. Ἐπεὶ δὲ καὶ  εἰς   Ἡγησιάνακτα τὸν Ἀλεξανδρέα ἀπὸ Τρῳάδος
[4, 157]   ὑμῖν τῆς φακῆς τὴν σκευήν·  εἰς   ἣν ἀποβλέπουσα συμβουλεύσαιμ´ ἂν ὑμῖν
[4, 146]   ἑκατὸν ἑξήκοντα Ἰταλικοῦ νομίσματος. Ὥστ´  εἰς   ἴσον καθίστασθαι τῷ τοῦ Ἀλεξάνδρου
[4, 165]   εἴρηκεν ἐν Συναποθνῄσκουσιν· Ἐπὶ δεῖπνον  εἰς   Κόρινθον ἐλθὼν Χαιρεφῶν ἄκλητος· ἤδη
[4, 160]   μνηστῆρσι· φησὶν γάρ· (Ἐρέτριαν ὡρμήθημεν  εἰς   λευκάλφιτον) καὶ τῶν Λυδίων καρυκκῶν
[4, 136]   ἣν φορέεσκεν ἀγαλλομένη περὶ δειρήν,  εἰς   λέχος ἡνίκ´ ἔβαινε Δρακοντιάδῃ μεγαθύμῳ.
[4, 170]   Πονήρᾳ· Τῆς ὀριγάνου πρώτιστον ὑποθεὶς  εἰς   λοπάδα νεανικὴν τὸ τρίμμ´ ἐπιπολῆς
[4, 167]   τὸν τρόπον, οὗτοι σχεδὸν ἅπαντες  εἰς   Μακεδονίαν ἀθροισθέντες ἑταῖροι Φιλίππου προσηγορεύοντο.
[4, 142]   τάδε γράφει περὶ αὐτῶν· ~Λακεδαιμόνιοι  εἰς   μὲν τὰ φιδίτια οὐκ ἤρχοντο
[4, 141]   σημαίνουσι τοὺς ἀεί τι κομίζοντας  εἰς   μέσον, ἵνα πάντες εἰδῶσι τὴν
[4, 153]   Σελεύκου διηγούμενος τοῦ βασιλέως, ὡς  εἰς   Μηδίαν ἀνελθὼν καὶ πολεμῶν Ἀρσάκει
[4, 146]   μυριάσι διακοσίαις τεσσαράκοντα, αὗται δὲ  εἰς   μυρίους πεντακισχιλίους μεριζόμεναι ἑκάστῳ ἀνδρὶ
[4, 129]   καί τινες καὶ θαυματουργοὶ γυναῖκες  εἰς   ξίφη κυβιστῶσαι καὶ πῦρ ἐκ
[4, 165]   καὶ τοῦ μνήματος τοῦ πατρός,  εἰς   Ἀθηναῖοι χιλίας ἀνάλωσαν δραχμάς,
[4, 153]   ἐπιτίθεσθαι ἐπ´ αὐτῇ τρυβλίον χρυσοῦν,  εἰς   ἐμβάλλειν αὐτοὺς πρῶτον μὲν
[4, 144]   γὰρ αὐτό φασιν εἶναι Σωσιβίου,  εἰς   ὃν Καλλίμαχος ποιητὴς ἐπίνικον
[4, 155]   προσήκει καὶ μονομαχίας ἀγῶνα ἔθηκεν,  εἰς   ὃν κατέβησαν τέσσαρες τῶν στρατιωτῶν.
[4, 154]   τὸ μάχη συντιθέμενον τὸ τέλος  εἰς   ος> τρέπει, ὡς ἐν τῷ
[4, 141]   τινα καὶ σύκων, ἔτι δὲ  εἰς   ὀψωνίαν περὶ δέκα τινὰς Αἰγιναίους
[4, 149]   Ἔπειτα ἑκάστῳ παρατίθεται ἄρτος καθαρὸς  εἰς   πλάτος πεποιημένος, (ἐφ´ ἐπίκειται
[4, 156]   ἐπιφανῶν κλήσεων ἀγωνιῶ μή ποτε  εἰς   πληθώραν ἐμπεσὼν μεμψιμοιρήσῃς. Διὸ καὶ
[4, 148]   δὲ τετάρτῃ τῶν ἡμερῶν ταλαντιαίους  εἰς   ῥόδα μισθοὺς διέδωκε, καὶ κατεστρώθη
[4, 183]   δὲ Μούσῃ γαυριῶσα βαρβάρῳ (δίχορδος  εἰς   σὴν χεῖρά πως κατεστάθη. Τῶν
[4, 167]   καὶ οὗτος μετ´ Ἀρχίου πλέων  εἰς   Σικελίαν ὅτ´ ἔμελλεν κτίζειν Συρακούσας
[4, 158]   Μὴ πρὸ φακῆς λοπάδ´ αὔξων  εἰς   στάσιν ἄμμε βάλῃς, Χρύσιππός τε
[4, 134]   λέγεις ἄρ´ ἂν φαίης ἂν  εἰς   συμπόσιον εἰσελθὼν ἄφνω. Καὶ τοῖς
[4, 143]   καὶ τράπεζα τρίτη δεξιᾶς εἰσιόντων  εἰς   τὰ ἀνδρεῖα, ἣν Ξενίου τε
[4, 169]   αὐτὸς ἔμαθον ὥστε τοὺς δειπνοῦντας  εἰς   τὰ βατάνι´ ἐμβάλλειν ποιῶ ἐνίοτε
[4, 157]   ἀσήμων ἑταιρίδων. Ἀποβλέψασαι οὖν αὗται  εἰς   τὰ παρακείμενα καὶ θαυμάσασαι ἐγέλων.
[4, 140]   ἥδε καθάπερ σχημάτων. Ἣν δ´  εἰς   τὰ τῶν ἀνδρῶν φιδίτια κομίζουσι,
[4, 143]   μεθεκτέον ἐστίν. Βάδιζ´ ἐπὶ δεῖπνον  εἰς   τὰ φιδίτια· ἀπόλαυε τοῦ ζωμοῦ,
[4, 137]   ἐν τῷ Λυκείῳ κρέας (ταριχηρὸν)  εἰς   τάριχος διασκευάσαντα μαστιγωθῆναι ὡς παρασοφιζόμενον
[4, 130]   ἀνιστάμενοι. Ἔναττον οὖν οἱ παῖδες  εἰς   τὰς εὐτυχεῖς σπυρίδας, ἕως ἐσάλπισε
[4, 165]   ἀνάλωσαν δραχμάς, τοὺς λίθους πωλῆσαι  εἰς   τὰς ἡδυπαθείας. Δίφιλος γοῦν ἐν
[4, 168]   περὶ τῶν ἐν Ἅιδου εἰπὼν  εἰς   ταῦτα ἀνηλωκέναι, ἀφείθη. (Οἱ δὲ
[4, 167]   παρασκευάζομαι, τῶν ἰδίων μου προσόδων  εἰς   ταῦτα ἐκποιουσῶν, οὐ καθάπερ ὑμῶν
[4, 172]   ποιεῖν οὐδ´ οἷα σὺ εἴωθας  εἰς   ταὐτὸν καρυκεύειν μέλι, σεμίδαλιν, ᾠά·
[4, 137]   τε καὶ Ἀκαδημείᾳ, τοῦ μὲν  εἰς   τὴν Ἀκαδήμειαν εἰσενέγκαντος ὀψοποιοῦ λοπάδα
[4, 145]   καὶ τῶν πελταστῶν, τούτοις ἐκφέρεται  εἰς   τὴν αὐλήν· οὗ ἡμιδεῆ ἅπαντα
[4, 168]   ποτε γινομένων παρελθὼν καὶ αὐτὸς  εἰς   τὴν ἐκκλησίαν ἔφη Ἐπιδίδωμι κἀγώ,
[4, 143]   γινομένων καρπῶν ἀναφέρει (τὴν δεκάτην  εἰς   τὴν ἑταιρίαν καὶ τὰς τῆς
[4, 159]   δ´ ἐν τῇ Εἰσαγωγῇ τῇ  εἰς   τὴν περὶ ἀγαθῶν καὶ κακῶν
[4, 151]   διαρριπτεῖν εἴα χαίρειν, λαβὼν δ´  εἰς   τὴν χεῖρα ὅσον τριχοίνικον ἄρτον
[4, 145]   εἴς τινας ἀφίκηται τῶν ἀρχομένων,  εἰς   τὸ δεῖπνον αὐτοῦ δαπανᾶσθαι εἴκοσι
[4, 168]   πατὴρ εἱστία τοὺς ἑταίρους, συνελθόντων  εἰς   τὸ δεῖπνον λαμπρὰ μὲν ἦν
[4, 146]   ἀνδρῶν μυρίων πεντακισχιλίων, καὶ ἀνηλίσκετο  εἰς   τὸ δεῖπνον τάλαντα τετρακόσια. Γίνεται
[4, 149]   ἂν εἶπεν εὐδειπνίας» Εἶτα δ´  εἰς   τὸ κοινὸν ζωμὸς καὶ περίκομμα,
[4, 157]   ἀνθηρόν. {Α. Ἐπὶ ταύτῃ φέρων  εἰς   τὸ μέσον ἐπεχόρευσε σαπέρδης μέγας
[4, 149]   παρασκευάζουσι καὶ τὰ σιτία πᾶσιν  εἰς   τὸ μέσον παρατιθέασι καὶ κρατῆρα
[4, 142]   οὔτε πάλιν οὕτως ὑπερτείνειν ὡς  εἰς   τὸ μηθὲν δαπανᾶν, ὑπερβάλλοντα τὸ
[4, 152]   καὶ κυμίνου· τοῦτο δὲ καὶ  εἰς   τὸ ποτὸν ἐμβάλλουσιν. Ἐλαίῳ δ´
[4, 150]   τῶν σιτουμένων τῷ βουλομένῳ ἀνελθόντι  εἰς   τὸ πρυτανεῖον δειπνεῖν, οἴκοθεν παρασκευάσαντα
[4, 150]   Οὐκ εἰσφέρεται δὲ οὐδὲ ἀμὶς  εἰς   τὸ πρυτανεῖον. Ἐὰν δέ τις
[4, 150]   Γυναικὶ δὲ οὐκ ἔξεστιν εἰσιέναι  εἰς   τὸ πρυτανεῖον μόνῃ τῇ
[4, 162]   τοὺς ὡραίους καὶ τὰς ὡραίας  εἰς   τὸ συμπόσιον καὶ πότε αὐτοὺς
[4, 142]   πρὸς ἕκαστον καὶ πάντας ἐκκαλούμενος  εἰς   τὸ τὰ μὲν ἀκούειν, τὰ
[4, 174]   Κατεστραμμένοι γάρ εἰσιν οἱ αὐλοὶ  εἰς   τὸ ὕδωρ καὶ ἀρασσομένου τοῦ
[4, 141]   ἐπάικλα καλούμενα. Συμφέρει δ´ ἕκαστος  εἰς   τὸ φιδίτιον ἀλφίτων μὲν ὡς
[4, 139]   δὲ τῇ Λακεδαίμονι τοῖς εἰσιοῦσιν  εἰς   τὸ φιδίτιον μετὰ δεῖπνον τὸ
[4, 155]   τῷ λίθῳ καὶ τὸν τράχηλον  εἰς   τὸν βρόχον ἐντιθέναι· παρερχόμενον δὲ
[4, 139]   τούτοις ἀκόλουθα διδόασι καὶ τὸν  εἰς   τὸν θεὸν παιᾶνα οὐκ ᾄδουσιν
[4, 168]   εἰπόντος ὅτι νυκτὸς ἑκάστης κατιόντες  εἰς   τὸν μυλῶνα καὶ ἀλοῦντες δύο
[4, 175]   Διὰ τί δ´ οὐκ ἄγεις  εἰς   τὸν ὄχλον αὐτό; {Α. Διότι
[4, 165]   Κτήσιππος δ´ Χαβρίου υἱὸς  εἰς   τοσοῦτον ἦλθεν ἀσωτίας ὡς καὶ
[4, 132]   τὸ πλῆθός εἰσιν οἱ κεκλημένοι  (εἰς   τοὺς γάμους, βέλτιστε, καὶ πότερ´
[4, 143]   διανέμουσιν οἱ προεστηκότες τῆς πόλεως  εἰς   τοὺς ἑκάστων οἴκους. Τῶν δὲ
[4, 164]   ἑξῆς καταδραμόντος ἀποβλέψας Κύνουλκος  εἰς   τοὺς παρόντας τῶν φιλοσόφων ἔφη·
[4, 144]   παρασκευαζομένων καὶ τῶν τοῖς ἰδιώταις  εἰς   τροφάς φησιν οὕτως· Καὶ οἶδά
[4, 141]   ὕστερον καταλύσαντες οἱ Λάκωνες ἐξώκειλαν  εἰς   τρυφήν. Φύλαρχος γοῦν ἐν τῇ
[4, 162]   δ´ ἐστὶν μνημονεῦσαι καὶ τοῦ  εἰς   ὑμᾶς ποιηθέντος ἐπιγράμματος, ὅπερ παρέθετο
[4, 145]   τὰ σιτία παρὰ τοῦ βασιλέως  εἰς   ὑπόλογον λαμβάνουσιν. Οὕτω δὲ καὶ
[4, 137]   χεὶρ ἐγίνετο. (Ὁ δὲ τοὺς  εἰς   Χιωνίδην ἀναφερομένους Πτωχοὺς ποιήσας τοὺς
[4, 183]   καὶ τοῦ ἐπιγονείου, νῦν  εἰς   ψαλτήριον (ὄρθιον μετασχηματισθὲν διασῴζει τὴν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008