Alphabétiquement     [«   »]
τύχη 1
τυχόντος 2
τυχοῦσαν 1
τῷ 109
Τῷ 4
Τῶν 14
τῶν 288
Fréquences     [«    »]
97 Καὶ
99 οἱ
107 τῆς
109 τῷ
115 τὰ
119 μὲν
122 γὰρ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre IV

τῷ


Livre, pages
[4, 150]   τὰ Αἰγύπτια δεῖπνα Πρωταγορίδης ἐν  τῷ   αʹ περὶ Δαφνικῶν ἀγώνων διδάσκει
[4, 141]   Δημήτριος δ´ Σκήψιος ἐν  τῷ   αʹ τοῦ Τρωικοῦ διακόσμου τὴν
[4, 142]   κεκραμένον ἔχων τὸ ποτὸν καὶ  τῷ   αἰτοῦντι προσέφερε. (Τὸν αὐτὸν δὲ
[4, 147]   (ἐν Κιλικίᾳ) φησιν οὕτως· Ἀπαντήσασα  τῷ   Ἀντωνίῳ Κλεοπάτρα ἐν Κιλικίᾳ
[4, 159]   πρὸς τί οἱ Ἕλληνες χρῶνται  τῷ   ἀργυρίῳ εἶπεν Πρὸς τὸ ἀριθμεῖν.
[4, 141]   όπους μὲν γὰρ εἶναι θʹ  τῷ   ἀριθμῷ, (σκιάδες δὲ οὗτοι καλοῦνται
[4, 145]   τι ἂν καταλίπηται ἐπὶ  τῷ   ἀρίστῳ. (Τὰ δὲ πλεῖστα τούτων
[4, 153]   καὶ ὡς πολὺν χρόνον παρὰ  τῷ   Ἀρσάκει διέτριψεν ἀγόμενος βασιλικῶς, γράφει
[4, 157]   Ἡρακλῆς. Φησὶ γὰρ οὗτος ἐν  τῷ   βʹ τῶν Νόστων Μετὰ τὸ
[4, 160]   καὶ τοῦ κόγχου μνημονεύει ἐν  τῷ   βʹ τῶν σίλλων λέγων οὕτως·
[4, 184]   σῦριγξ Ἰδαῖος ἀλέκτωρ. Ἐν δὲ  τῷ   βʹ Φοίνικι αὐτὸς Ἴων
[4, 128]   ἐμφανίζοντος δεῖπνον (Ἀθήνησι γενόμενον Δημητρίῳ  τῷ   βασιλεῖ, ἐπίκλην δὲ Πολιορκητῇ (ἐρωμένη
[4, 151]   κάλλιστος τοὺς μὲν ἔχοντας (διδόναι  τῷ   βασιλεῖ τιμῆς ἕνεκα, τοῖς δὲ
[4, 152]   ὑποκαθήμενος ἐφ´ ὑψηλῆς κλίνης κατακειμένῳ  τῷ   βασιλεῖ τὸ παραβληθὲν ὑπ´ αὐτοῦ
[4, 155]   Τρωικοῦ διακόσμου (Παρὰ Ἀντιόχῳ, φησί,  τῷ   βασιλεῖ τῷ μεγάλῳ προσαγορευθέντι ἐν
[4, 145]   αὐτὸν τρόπον. Ἐστὶ μὲν γὰρ  τῷ   βασιλεῖ χίλια ἱερεῖα τῆς ἡμέρας
[4, 150]   τοῦ ἐνιαυτοῦ ἔξεστι τῶν σιτουμένων  τῷ   βουλομένῳ ἀνελθόντι εἰς τὸ πρυτανεῖον
[4, 145]   οὓς καὶ ὁρᾶν ἔξεστι παντὶ  τῷ   βουλομένῳ, οἳ δὲ εἴσω μετὰ
[4, 150]   Ναυκρατιτῶν γάμους ἑστιᾷ, ὡς ἐν  τῷ   γαμικῷ νόμῳ γέγραπται, ἀπείρηται ᾠὰ
[4, 160]   (Λαρήνσιος ὀξέως καὶ καλῶς ἀπήντησε  τῷ   γάστριδι κυνὶ περὶ τοῦ κόγχου.
[4, 135]   ἱππότα κεστρεὺς οὐκ οἶος· ἅμα  τῷ   γε δυώδεκα σαργοὶ ἕποντο. Κυανόχρως
[4, 157]   (ἐκβῆναι μόνον τε τὸν ἐν  τῷ   γήρᾳ θάνατον ἀσπασίως προσίεσθαι, πεπεισμένους
[4, 147]   πυρός Ἔπειτα βαθμοὺς ἀτμίζων· ἐπὶ  τῷ   δ´ ἐπίπασται τευθίδες, φίλε,
[4, 157]   υἱῶν τὰς μερίδας ἑκάστῳ παρατιθέντων,  τῷ   δ´ Ἡρακλεῖ ταπεινοτέραν παραθέντων, ~ὁ
[4, 135]   δ´ ἐπ´ ἐννέα κεῖτο τραπέζας·  τῷ   δὲ μετ´ ἴχνια βαῖνε θεὰ
[4, 150]   ἐπεὶ παρεσκευάσθη, ἡσθεὶς Ὦχος  τῷ   δείπνῳ Κακὸν κακῶς σε, ἔφη,
[4, 153]   Ἰνδικῶν τοῖς Ἰνδοῖς φησιν ἐν  τῷ   δείπνῳ παρατίθεσθαι ἑκάστῳ τράπεζαν, ταύτην
[4, 146]   ἐγένετο βασιλεύς. Οὔνομα δὲ  τῷ   δείπνῳ Περσιστὶ μὲν τυκτά, Ἑλληνιστὶ
[4, 155]   βασιλεῖ τῷ μεγάλῳ προσαγορευθέντι ἐν  τῷ   δείπνῳ πρὸς ὅπλα ὠρχοῦντο οὐ
[4, 157]   ἔλεγεν ἐνδεδέσθαι τῷ σώματι καὶ  τῷ   δεῦρο βίῳ τὰς ἁπάντων ψυχὰς
[4, 145]   τὰ Περσικὰ συγγράψας ἐν  τῷ   δευτέρῳ τῶν ἐπιγραφομένων Παρασκευαστικῶν (Καὶ
[4, 149]   Ναυκρατίταις, ὥς φησιν Ἑρμείας ἐν  τῷ   δευτέρῳ τῶν περὶ τοῦ Γρυνείου
[4, 155]   ἐὰν μὴ ταχὺ φθάσας ἀποτέμῃ  τῷ   δρεπάνῳ, τέθνηκε, καὶ οἱ ἄλλοι
[4, 167]   Σικελίαν ὅτ´ ἔμελλεν κτίζειν Συρακούσας  τῷ   ἑαυτοῦ συσσίτῳ μελιτούττης ἀπέδοτο τὸν
[4, 183]   Θεόπομπος Κολοφώνιος ἐποποιὸς ἐν  τῷ   ἐπιγραφομένῳ Ἁρματίῳ· (Σκινδαψὸν λυρόεντα μέγαν
[4, 146]   (Φιλόξενος δ´ Κυθήριος ἐν  τῷ   ἐπιγραφομένῳ Δείπνῳ εἴπερ τούτου καὶ
[4, 142]   Ἀντιφάνης τὰ Λακωνικὰ δεῖπνα ἐν  τῷ   ἐπιγραφομένῳ δράματι Ἄρχων φησὶν οὕτως·
[4, 175]   φησι (Σώπατρος παρῳδὸς ἐν  τῷ   ἐπιγραφομένῳ δράματι Πύλαι Φοινίκων εἶναι
[4, 171]   τοὺς προγεύστας καλουμένους Ξενοφῶν ἐν  τῷ   ἐπιγραφομένῳ (Ἱέρωνι τυραννικῷ φησιν·
[4, 134]   οὐ θέλοντας. Ἄλεξις δ´ ἐν  τῷ   ἐπιγραφομένῳ Ἰσοστάσιόν φησιν· Ἀπὸ συμβολῶν
[4, 164]   ἐξ ὧν καὶ Ἄλεξις ἐν  τῷ   ἐπιγραφομένῳ Λίνῳ ἱστορεῖ. Ὑποτίθεται δὲ
[4, 183]   Σώπατρος δ´ παρῳδὸς ἐν  τῷ   ἐπιγραφομένῳ Μυστάκου θητίῳ δίχορδον εἶναί
[4, 184]   Χαμαιλέων γοῦν Ἡρακλεώτης ἐν  τῷ   ἐπιγραφομένῳ Προτρεπτικῷ Λακεδαιμονίους φησὶ καὶ
[4, 141]   δείπνου Δικαίαρχος τάδε ἱστορεῖ ἐν  τῷ   ἐπιγραφομένῳ Τριπολιτικῷ· Τὸ δεῖπνον πρῶτον
[4, 165]   εὐάρτυτον, Φρύνιχος κωμῳδιοποιὸς ἐν  τῷ   Ἐφιάλτῃ μνημονεύει τοῦ ἡδυλόγου διὰ
[4, 155]   (Δημήτριος δ´ Σκήψιος ἐν  τῷ   ιεʹ τοῦ Τρωικοῦ διακόσμου (Παρὰ
[4, 144]   ἱκανὸς ἦν αὐτῷ. Ἐν δὲ  τῷ   Ἱέρωνι ἐπιγραφομένῳ λέγων περὶ τῶν
[4, 176]   χαῖρε Θέων. Ὥσπερ οὖν τοὺς  τῷ   καλάμῳ αὐλοῦντας καλαμαύλας λέγουσι νῦν,
[4, 167]   δι´ ἀσωτίαν πεντήκοντα ταλάντων Πυγμαλίωνι  τῷ   Κιτιεῖ, (ἅμα τὸ χωρίον καὶ
[4, 159]   Γελασάντων δὲ πάντων καὶ ἐπὶ  τῷ   κόγχῳ μάλιστα ~Ἀπαίδευτοί ἐστε, ἔφη,
[4, 156]   σοι βούλομαι τοῦ παρὰ Κέβητι  τῷ   Κυζικηνῷ δείπνου· (προπιὼν δ´ ὑσώπου
[4, 161]   συλλέγοντες ἐν τῷ κωρύκῳ. Κἀν  τῷ   κυρίως Κωρύκῳ δ´ ἐπιγραφομένῳ φησί·
[4, 134]   ἄν τις ἐπενέγκαι τὰ Ἐρίφῳ  τῷ   κωμικῷ ἐν Αἰόλῳ εἰρημένα τάδε·
[4, 160]   Ἑορτᾷ καὶ Νάσοις Ἀντιφάνει τε  τῷ   κωμικῷ, ὃς ὑποκοριστικώτερον αὐτὸν ὠνόμασεν
[4, 161]   καὶ κακὰ τοιαῦτα συλλέγοντες ἐν  τῷ   κωρύκῳ. Κἀν τῷ κυρίως Κωρύκῳ
[4, 155]   τὸν λαχόντα ἔχοντα δρεπάνιον ἐπιβαίνειν  τῷ   λίθῳ καὶ τὸν τράχηλον εἰς
[4, 173]   μεγάλου κύριον βαλλαντίου ναύκληρον ἐν  τῷ   λιμένι ποιήσας ἄπλουν (καὶ φορμιῶσαι
[4, 164]   Ὑποτίθεται δὲ τὸν Ἡρακλέα παρὰ  τῷ   Λίνῳ παιδευόμενον καὶ κελευσθέντα ἀπὸ
[4, 137]   τῶν μακρόθεν· τὸν δ´ ἐν  τῷ   Λυκείῳ κρέας (ταριχηρὸν) εἰς τάριχος
[4, 132]   ὑποδοχή. {Β. Τίνος; Ποδαποῦ; Διαφέρει  τῷ   μαγείρῳ τοῦτο γάρ. Οἷον τὰ
[4, 173]   λέγων οὕτως· (Μάγνητες οἱ ἐπὶ  τῷ   Μαιάνδρῳ ποταμῷ κατοικοῦντες ἱεροὶ τοῦ
[4, 145]   καὶ βασιλεύς, ἐν  τῷ   μεγάλῳ (οἴκῳ) Ὅταν δὲ βασιλεὺς
[4, 155]   (Παρὰ Ἀντιόχῳ, φησί, τῷ βασιλεῖ  τῷ   μεγάλῳ προσαγορευθέντι ἐν τῷ δείπνῳ
[4, 139]   ἀρριχίδι καὶ κρέας ἑκάστῳ, καὶ  τῷ   νέμοντι τὰς μοίρας ἀκολουθῶν
[4, 168]   ἑταίρᾳ, οὐ τοῖς ἑταίροις, καὶ  τῷ   οἴνῳ, οὐ τοῖς συμπόταις. Ἀγαθαρχίδης
[4, 160]   Κύνουλκε (τούτῳ γὰρ χαίρεις  τῷ   ὀνόματι, οὐ λέγων ἐκ
[4, 130]   δ´ ἡμῶν τὴν τεχνιτείαν Ἐρυμάνθιοι  τῷ   ὄντι σύαγροι κατὰ πινάκων τετραγώνων
[4, 138]   εὐτελοῦς διαίτης μεταλαβεῖν. (Πολέμων ἐν  τῷ   παρὰ Ξενοφῶντι κανάθρῳ τοῦ παρὰ
[4, 166]   τοὔνομα αὐτοῦ παρέλιπε Δημοσθένης ἐν  τῷ   περὶ ἀτελειῶν. Χρὴ δὲ τοὺς
[4, 182]   καὶ Εὐφράνωρ Πυθαγορικὸς ἐν  τῷ   περὶ αὐλῶν, ἔτι δὲ καὶ
[4, 182]   Ἄλεξις ὧν καὶ αὐτὸς ἐν  τῷ   περὶ αὐλῶν. (Ὁ δὲ καλάμινος
[4, 184]   τὸν Καλλαίσχρου. Δοῦρις δ´ ἐν  τῷ   περὶ Εὐριπίδου καὶ Σοφοκλέους Ἀλκιβιάδην
[4, 182]   Εὐφορίων δὲ ἐποποιὸς ἐν  τῷ   περὶ Ἰσθμίων Οἱ νῦν, φησίν,
[4, 184]   Εὐφορίων δ´ ἐποποιὸς ἐν  τῷ   περὶ μελοποιῶν τὴν μὲν μονοκάλαμον
[4, 146]   ἱστορεῖ Ἔφιππος Ὀλύνθιος ἐν  τῷ   περὶ τῆς Ἀλεξάνδρου καὶ Ἡφαιστίωνος
[4, 158]   ἄμμε βάλῃς, Χρύσιππός τε ἐν  τῷ   περὶ τοῦ καλοῦ γνώμας τινὰς
[4, 148]   Ἁρμόδιος δὲ Λεπρεάτης ἐν  τῷ   περὶ τῶν κατὰ Φιγάλειαν Νομίμων
[4, 159]   καλὸς Χρύσιππος διαγράφει ἐν  τῷ   περὶ τῶν μὴ δι´ αὑτὰ
[4, 174]   (Ἱστορεῖ δὲ τοῦτο Ἀριστοκλῆς ἐν  τῷ   περὶ χορῶν οὑτωσί πως λέγων·
[4, 139]   πρὸς αὐλὸν ᾄδοντες πάσας ἅμα  τῷ   πλήκτρῳ τὰς χορδὰς ἐπιτρέχοντες ἐν
[4, 184]   μανθάνειν Ἡρακλεώτας τε τοὺς ἐν  τῷ   Πόντῳ καθ´ ἑαυτὸν ἔτι Ἀθηναίων
[4, 175]   προχείρῳ. (Ἰόβας μὲν γὰρ ἐν  τῷ   προειρημένῳ συγγράμματι Αἰγυπτίους φησὶν λέγειν
[4, 172]   γὰρ Στησίχορος οὕτως εἴρηκεν ἐν  τῷ   προκειμένῳ ᾄσματι τοῖς Ἄθλοις· Θρῴσκων
[4, 144]   εὐτελέστερα παρατιθεμένων. (Θεόφραστος δ´ ἐν  τῷ   πρὸς Κάσανδρον περὶ βασιλείας (εἰ
[4, 140]   βʹ πολιτείας καὶ Ἀριστοκλῆς ἐν  τῷ   προτέρῳ καὶ οὗτος τῆς Λακώνων
[4, 149]   περὶ τοῦ Γρυνείου Ἀπόλλωνος, ἐν  τῷ   πρυτανείῳ δειπνοῦσι γενεθλίοις Ἑστίας Πρυτανίτιδος
[4, 155]   δ´ σοφὸς Πλάτων ἐν  τῷ   πρώτῳ Νόμων περὶ συμποσίων διηγεῖται
[4, 128]   τε χρυσαῖ στλεγγίδες, ὁλκὴν ἴσαι  τῷ   πρώτῳ στεφάνῳ. ~Ἐπὶ δὲ τούτοις
[4, 154]   μάχεσθαι ῥῆμα περιέχει, ὡς ἐν  τῷ   πυγμάχος, ναυμάχος, αὐτόν σε πυλαμάχε
[4, 147]   (Αἰγύπτου βασιλευσάσης, γημαμένης δ´ Ἀντωνίῳ  τῷ   Ῥωμαίων στρατηγῷ (ἐν Κιλικίᾳ) φησιν
[4, 173]   δ´ Ἐρετριεὺς ἐν Ἀλκμαίωνι  τῷ   σατυρικῷ καρυκκοποιοὺς καλεῖ τοὺς Δελφοὺς
[4, 154]   εἰς ος> τρέπει, ὡς ἐν  τῷ   σύμμαχος, πρωτόμαχος, ἐπίμαχος, ἀντίμαχος, (φιλόμαχον
[4, 157]   ἐν δευτέρῳ βίων, ἔλεγεν ἐνδεδέσθαι  τῷ   σώματι καὶ τῷ δεῦρο βίῳ
[4, 176]   ἧπται, κροτάλων, (ὑπὸ φανοῦ, πανδούρου,  τῷ   τε ἡδεῖ μοναύλῳ τὰς ἡδίστας
[4, 142]   πρότερον. (Κλεομένης δὲ πολὺ διενέγκας  τῷ   τε συνιδεῖν πράγματα καίτοι νέος
[4, 174]   ~(Ὁ δ´ αὐτὸς ἱστορεῖ κἀν  τῷ   τετάρτῳ καὶ εἰκοστῷ τῆς αὐτῆς
[4, 168]   τῆς φυγῆς αἴτιος γενόμενος (Ῥουτιλίῳ  τῷ   τὴν Ῥωμαικὴν ἱστορίαν ἐκδεδωκότι τῇ
[4, 146]   νομίσματος. Ὥστ´ εἰς ἴσον καθίστασθαι  τῷ   τοῦ Ἀλεξάνδρου ἀναλώματι· ἑκατὸν γὰρ
[4, 153]   φησίν, πόλει ὅταν εὐωχῶνται ἐν  τῷ   τοῦ Ἡρακλέους ἱερῷ, δειπνίζοντος τοῦ
[4, 170]   τραπεζοκόμος αὐτός ἐστι  τῷ   τραπεζοποιῷ. Ἰόβας γὰρ βασιλεὺς
[4, 183]   πολλοῦ τετελεύτηκε) δημοσίᾳ ἐπιδειξάμενος ἐν  τῷ   τριγώνῳ ἐπικαλουμένῳ ὀργάνῳ οὕτως ἐποίησε
[4, 142]   τινος τῶν ἡλικιωτῶν. Ἐπί τε  τῷ   τρίποδι ψυκτὴρ χαλκοῦς ἐπέκειτο καὶ
[4, 149]   ὁμοῦ δὲ τῇ μάζῃ καὶ  τῷ   τυρῷ σπλάγχνον καὶ ἅλες προσφαγεῖν.
[4, 184]   τὸ κέρας αὐτῷ προσάπτουσιν ἀναλογοῦν  τῷ   τῶν σαλπίγγων κώδωνι. Ἐπὶ τούτοις
[4, 174]   κατασκευάσματος νυκτερινὸν ποιήσαντα ὡρολόγιον ἐοικὸς  τῷ   ὑδραυλικῷ οἷον κλεψύδραν μεγάλην λίαν.
[4, 158]   Ἀλεξανδρείας, Πλούταρχε, σύντροφοί ἐστε  τῷ   φακίνῳ βρώματι καὶ πᾶσα ὑμῶν
[4, 146]   καὶ κωμῳδιοποιὸς Πλάτων ἐν  τῷ   Φάωνι ἐμνήσθη (καὶ μὴ τοῦ
[4, 184]   αὐλὸν τρέχοντι ῥυθμῷ, οὕτω λέγων  τῷ   Φρυγίῳ· βαρὺς γὰρ οὗτος· παρ´
[4, 144]   ἐμπίπτει τῆς ἐδωδῆς. (Ὥστε καὶ  τῷ   χρόνῳ τῆς ἡδονῆς μειονεκτεῖ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008