Alphabétiquement     [«   »]
δι´ 10
Διὰ 3
Δία 5
διὰ 38
διαβεβαιωσάμενος 1
διαβοήτου 1
διαβοήτους 1
Fréquences     [«    »]
37 μὴ
34 τι
36 τοῦτο
38 διὰ
38 μετὰ
38 ταῦτα
38 τις
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre IV

διὰ


Livre, pages
[4, 129]   κελεύει σπυρίδας ἡμῖν καὶ ἀρτοφόρα  διὰ   ἱμάντων ἐλεφαντίνων πεπλεγμένα δοθῆναι, ἐφ´
[4, 152]   ἐμβάλλουσιν. Ἐλαίῳ δ´ οὐ χρῶνται  διὰ   σπάνιν καὶ διὰ τὸ ἀσύνηθες
[4, 184]   ἐκλειπούσης ἤδη τῆς ἐγκυκλίου παιδείας  διὰ   τὰς γενομένας συνεχεῖς κινήσεις ἐν
[4, 166]   διατρίβειν παρασκευάζεσθαι ζῆν, αὐτοὺς δὲ  διὰ   τὰς συνουσίας καὶ τὰς ἡδονὰς
[4, 166]   (γῆν καταφάγοι, πλεῖν τοῦτον ἤδη  διὰ   τέλους καὶ μηδ´ ἐπιβαίνειν γῆς,
[4, 133]   ἐν ὑποτρίμματι. (Ὅτι δ´ ἤσθιον  διὰ   (τὴν) ἀναστόμωσιν καὶ τὰς δι´
[4, 163]   ὃν ἀντὶ τοῦ Ὁμήρου προσκυνεῖς  διὰ   τὴν γαστέρα Ἧς οὐ λαμυρώτερον
[4, 166]   τὴν γῆν μόνην. Τάχ´ οὖν  διὰ   τὴν πολλὴν ταύτην ἀσωτίαν καὶ
[4, 153]   αὐτοῦ κυνιστὶ σιτεῖται ~καὶ πολλάκις  διὰ   τὴν τυχοῦσαν αἰτίαν ἀποσπασθεὶς (τοῦ
[4, 163]   διατριβαῖς ὥσπερ ἀποδεδρακότα. Ἄνθρωπ´ ἀλάστωρ,  διὰ   τί συμβολὰς ἔχων νήφεις; Τί
[4, 171]   τοῖς διακονοῦσι πρῶτον κελεύουσιν ἀπογεύεσθαι  διὰ   τὸ ἀπιστεῖν μὴ καὶ ἐν
[4, 152]   οὐ χρῶνται διὰ σπάνιν καὶ  διὰ   τὸ ἀσύνηθες ἀηδὲς αὐτοῖς φαίνεται.
[4, 174]   (ἐμπνευστὸν δὲ ἂν ἴσως ῥηθείη  διὰ   τὸ ἐμπνεῖσθαι τὸ ὄργανον ὑπὸ
[4, 148]   αὐτοκράτωρ (ὁ Καλλίκολα προσαγορευθεὶς  διὰ   τὸ ἐν στρατοπέδῳ γεννηθῆναι οὐ
[4, 146]   συνδείπνων ἐπὶ τὸ ἄριστον μόνον  διὰ   τὸ παρῃτῆσθαι, ἵνα μὴ δὶς
[4, 184]   καὶ ἄλλων πολλῶν τεχνιτῶν· οἳ  διὰ   τὸ πένεσθαι διδάσκοντες ἠπίσταντο
[4, 139]   ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας συντελοῦσι καὶ  διὰ   τὸ πένθος τὸ γενόμενον περὶ
[4, 139]   τοῦτον Δημήτριος Τροιζήνιος βιβλιολάθαν  διὰ   τὸ πλῆθος ὧν ἐκδέδωκε συγγραμμάτων·
[4, 134]   διαγράφει Μάτρων παρῳδός, ὅπερ  διὰ   τὸ σπάνιον οὐκ ἂν ὀκνήσαιμι
[4, 173]   Κυμινάνθαι, κοινῇ δὲ πάντες Ἐλεοδύται  διὰ   τὸ τοῖς ἐλεοῖς ὑποδύεσθαι διακονοῦντες
[4, 166]   Ταραντῖνοι, τοὺς μὲν ἄλλους ἀνθρώπους  διὰ   τὸ φιλοπονεῖσθαι καὶ περὶ τὰς
[4, 144]   τις ὅσα πραγματεύονται. (Ἀγησίλαος δὲ  διὰ   τὸ φιλόπονος εἶναι πᾶν μὲν
[4, 130]   ἀπηλλαττόμεθα νήφοντες νὴ τοὺς θεοὺς  διὰ   τὸν φόβον τοῦ πλούτου ὃν
[4, 174]   νεανίσκου, ἔτι δὲ διικνουμένων ἀξινῶν  διὰ   τοῦ ὀργάνου ἐμπνέονται οἱ αὐλοὶ
[4, 169]   ὑπὸ τῆς ἡδονῆς. Πατάνιον δὲ  διὰ   τοῦ π> Ἀντιφάνης ἐν Γάμῳ·
[4, 145]   καὶ βασιλεὺς ἐκείνους ὁρᾷ  διὰ   τοῦ παρακαλύμματος τοῦ ἐπὶ τῇ
[4, 131]   {Β. Τουδὶ τοῦ χάσκοντος διατειναμένη  διὰ   τοῦ πρωκτοῦ καὶ τῶν πλευρῶν
[4, 171]   ὡς τάχιστα τὰ πρυτανεῖ´ ὑφελοίατο,  (διὰ   τοῦτο προὐτένθευσαν ἡμέρᾳ μιᾷ. Μνημονεύει
[4, 144]   πολλοῖσι καὶ οὐκ ἁλέσι. Καὶ  διὰ   τοῦτό φασι Πέρσαι τοὺς Ἕλληνας
[4, 159]   κακόν ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΣΤ. Ἐπεὶ οὖν  διὰ   τοῦτο φυλάττονται οἱ σοφοὶ οὗτοι
[4, 165]   τῷ Ἐφιάλτῃ μνημονεύει τοῦ ἡδυλόγου  διὰ   τούτων· Ἐστὶν δ´ αὐτούς γε
[4, 173]   σατυρικῷ καρυκκοποιοὺς καλεῖ τοὺς Δελφοὺς  διὰ   τούτων· (Καρυκκοποιοὺς προσβλέπων βδελύττομαι, παρόσον
[4, 184]   τὸν ἀλεκτρυόνα Ἰδαῖον εἴρηκε σύριγγα  διὰ   τούτων· Ῥοθεῖ δέ τοι σῦριγξ
[4, 171]   ὡς Ἀριστοφάνης ἐν προτέραις Νεφέλαις  διὰ   τούτων· {ΣΤΡ. Πῶς οὐ δέχονται
[4, 173]   τοῦ θεοῦ καλεῖ τοὺς Δηλίους  διὰ   τούτων· Φοίνικα μεγάλου κύριον βαλλαντίου
[4, 171]   δ´ εἴρηκεν Ἀριστοφάνης ἐν Ταγηνισταῖς  διὰ   τούτων· (Ὡς οὑψώνης διατρίβειν ἡμῖν
[4, 162]   καὶ στρατηγὸς ἀγαθός, μόνον τοῦτο  διὰ   τῶν ἔργων διαβεβαιωσάμενος καλὸς
[4, 152]   τοὺς ὄχλους ἐν ἅρματι φέρεσθαι  διὰ   τῶν πεδίων καὶ διασπείρειν χρυσίον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008