Alphabétiquement     [«   »]
τοιούτῳ 1
τοιούτων 2
Τοῖς 4
τοῖς 154
τοῖσδε 1
τοῖσι 1
τοῖχοι 1
Fréquences     [«    »]
122 γὰρ
139 τε
125 τοὺς
154 τοῖς
155 τὴν
155 τοῦ
161 τὸν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre IV

τοῖς


Livre, pages
[4, 129]   ἡμῖν οἱ κἂν τοῖς Χύτροις  τοῖς   Ἀθήνησι λειτουργήσαντες. Μεθ´ οὓς εἰσῆλθον
[4, 172]   προτέρου Στησιχόρου Ἰβύκου ἐν  τοῖς   Ἄθλοις ἐπιγραφομένοις εἰρηκότος φέρεσθαι τῇ
[4, 172]   εἴρηκεν ἐν τῷ προκειμένῳ ᾄσματι  τοῖς   Ἄθλοις· Θρῴσκων μὲν γὰρ Ἀμφιάραος,
[4, 150]   διδάσκειν δίκαιος. (Λυκέας δ´ ἐν  τοῖς   Αἰγυπτιακοῖς προκρίνων τὰ Αἰγυπτιακὰ δεῖπνα
[4, 174]   πολὺς μόναυλος ἀλγηδόνα μᾶλλον  τοῖς   ἀκούουσι παρέχων τινα τέρψιν
[4, 174]   οὐχ ὡς παρ´ ὑμῖν  τοῖς   Ἀλεξανδρεῦσι πολὺς μόναυλος ἀλγηδόνα
[4, 155]   ἀναλίσκειν, περιελόντες τὸν χρυσὸν ἅμα  τοῖς   ἄλλοις ἐξέβαλλον, ἵνα τῆς μὲν
[4, 129]   σκύφον δῶρον· τοῦτο δὲ καὶ  τοῖς   ἄλλοις ὅσοι ἂν πίωσιν ἔσται
[4, 145]   οἰκονομικῶς καὶ ἀκριβῶς συντεταγμένον καὶ  τοῖς   ἄλλοις Πέρσαις (τοῖς ἐν δυναστείᾳ
[4, 145]   λαμβάνουσιν. Οὕτω δὲ καὶ παρὰ  τοῖς   ἄλλοις Πέρσαις τοῖς ἐν δυναστείᾳ
[4, 155]   Κύνναν τὴν Εὐρυδίκης μητέρα καὶ  τοῖς   ἄλλοις τιμήσας οἷς προσήκει καὶ
[4, 132]   προσφάτοις ἰχθυδίοις τεθραμμένα (καὶ παντοδαποῖς,  τοῖς   ἁλμίοις μὲν οὐ πάνυ ἁλίσκετ´,
[4, 154]   καὶ πιστωσάμενοι τὴν δόσιν καὶ  τοῖς   ἀναγκαίοις φίλοις διαδωρησάμενοι (ὕπτιοι ἐκταθέντες
[4, 143]   πατρὸς ὑφιζάνουσιν ἐξ ἡμισείας τῶν  τοῖς   ἀνδράσι παρατιθεμένων. Τοὺς δ´ ὀρφανοὺς
[4, 165]   σκεύη; Τούτων γὰρ ἐμνημονεύσατ´ ἐν  τοῖς   Ἀρκαδικοῖς δείπνοις μνήμης ἠξιωμένων. Καὶ
[4, 164]   λαλῆσαι, Ὡς Κρατῖνος ἐν  τοῖς   Ἀρχιλόχοις ἔφη. Ἐπιλανθανόμενος γὰρ ἐν
[4, 131]   κεκλημένος Περίνθιος. Οὐδέτερος ἡμῶν ἥδεται  τοῖς   Ἀττικοῖς δείπνοις. ~Ἀηδία γάρ ἐστιν
[4, 167]   ἦν ἐν τοῖς Ἕλλησιν  τοῖς   βαρβάροις λάσταυρος βδελυρὸς
[4, 162]   φησιν Ἀντίγονος Καρύστιος ἐν  τοῖς   βίοις, (ἐρωτηθεὶς ὑπό τινος τί
[4, 152]   ὥστε ἐφ´ ἡμέρας πλείονας ἐξεῖναι  τοῖς   βουλομένοις εἰσερχομένοις τῶν παρασκευασθέντων ἀπολαύειν
[4, 140]   δέ ἐστιν μετὰ δεῖπνον τραγήματα·  (τοῖς   δ´ ἀπόροις ἐπιτάττει κάλαμον
[4, 143]   μηδ´ ἕτερ´ ἐπιζήτει καλά· ἐν  τοῖς   δ´ ἐκείνων ἔθεσιν ἴσθ´ ἀρχαικός.
[4, 160]   Γαλάτας μιμούμενος κἀγὼ κατακαύσειν ηὐξάμην  τοῖς   δαίμοσι διαλεκτικοὺς τρεῖς τῶν παρεγγεγραμμένων.
[4, 184]   δὲ καὶ Ἀριστοφάνης ἐν  τοῖς   Δαιταλεῦσι τὴν περὶ τὸ πρᾶγμα
[4, 165]   (Ἔχουσι γάρ τι κέντρον ἐν  τοῖς   δακτύλοις, μισάνθρωπον ἄνθος ἥβης· εἶθ´
[4, 165]   κατὰ τὴν ἀγορὰν περιόντες. Ἐπὶ  τοῖς   δὲ βάθροις ὅταν ὦσιν, ἐκεῖ
[4, 151]   (διδόναι τῷ βασιλεῖ τιμῆς ἕνεκα,  τοῖς   δὲ μὴ ἔχουσι διδόναι τὸν
[4, 143]   τῶν παρόντων ἴσον μέρος ἑκάστῳ·  τοῖς   δὲ νεωτέροις ἥμισυ δίδοται κρέως,
[4, 148]   τὴν τροφὴν λίχνοι, παρασκευάζοντες ἐν  τοῖς   δείπνοις θρῖα καὶ ἑψητοὺς καὶ
[4, 149]   κρέα. Ἐνόμιζον δ´ ἐν ἅπασι  τοῖς   δείπνοις, μάλιστα δὲ τοῖς λεγομένοις
[4, 153]   καὶ ταῦτα· Παρὰ Πάρθοις ἐν  τοῖς   δείπνοις βασιλεὺς τήν τε
[4, 139]   τὸν Ὑάκινθον οὔτε στεφανοῦνται ἐπὶ  τοῖς   δείπνοις οὔτε ἄρτον εἰσφέρουσιν οὔτε
[4, 171]   τούτων ἀντὶ τοῦ ἀπάρχεσθαι θεοῖς  τοῖς   διακονοῦσι πρῶτον κελεύουσιν ἀπογεύεσθαι διὰ
[4, 162]   Σικυωνίου Ἀράτου, πρότερον ἐν  τοῖς   διαλόγοις πρὸς Ζήνωνα διαμιλλώμενος ὡς
[4, 184]   φησιν Ἐπίχαρμος ἐν Μούσαις ἐπαυλῆσαι  τοῖς   Διοσκόροις τὸν ἐνόπλιον. Ἴων δ´
[4, 137]   ποιήσας τοὺς Ἀθηναίους φησίν, ὅταν  τοῖς   Διοσκούροις ἐν πρυτανείῳ ἄριστον προτιθῶνται,
[4, 157]   τῶν κυρίων γίγνεσθαι γνώμης. Τούτοις  τοῖς   δόγμασιν ἡμεῖς πειθόμεθα. Ὑμῖν δὲ
[4, 128]   (Ἐπεδώκαμεν οὖν, φησί, καὶ ταῦτα  τοῖς   δούλοις καὶ ὡς ἄδην εἴχομεν
[4, 138]   τὰ προκείμενα κελεῦσαι ἐπὶ γέλωτι  τοῖς   ἑαυτοῦ διακόνοις παρασκευάσαι Λακωνικὸν δεῖπνον.
[4, 133]   ~(Ἐχρῶντο γὰρ οἱ παλαιοὶ καὶ  τοῖς   εἰς ἀναστόμωσιν βρώμασιν (ὥσπερ ταῖς
[4, 168]   μὲν ἦν παρασκευὴ καὶ  τοῖς   εἰσιοῦσι προσεφέροντο ποδονιπτῆρες οἴνου δι´
[4, 139]   Περιάλλῳ. Ἐν δὲ τῇ Λακεδαίμονι  τοῖς   εἰσιοῦσιν εἰς τὸ φιδίτιον μετὰ
[4, 138]   γηραιοὶ τελευτῶντες ἄλλον τοιοῦτον βίον  τοῖς   ἐκγόνοις παραδώσουσιν. (Ἑξῆς δὲ λεκτέον
[4, 173]   δὲ πάντες Ἐλεοδύται διὰ τὸ  τοῖς   ἐλεοῖς ὑποδύεσθαι διακονοῦντες ἐν ταῖς
[4, 138]   ἔστιν, ὡς λέγους´, ἐκεῖ πᾶσι  τοῖς   ἐλθοῦσιν ἐν τῇ κοπίδι θοινᾶσθαι
[4, 148]   ἐδάφη τῶν ἀνδρώνων ἐμπεπετασμένων δικτύων  τοῖς   ἕλιξιν. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΒ' Ἱστορεῖ δὲ
[4, 148]   ἂν περιεγένοντο οὐδ´ ἂν ἐδέησε  τοῖς   Ἕλλησι περὶ Πλαταιὰς παρατάττεσθαι ἀπολωλόσιν
[4, 167]   ἀλλ´ εἴ τις ἦν ἐν  τοῖς   Ἕλλησιν τοῖς βαρβάροις λάσταυρος
[4, 150]   σιτεῖσθαι τοὺς εὐδαίμονας βασιλέας, ἐπίτρεψον  τοῖς   ἐμοῖς ποτε γενομένοις μαγείροις παρασκευάσαι
[4, 145]   συντεταγμένον καὶ τοῖς ἄλλοις Πέρσαις  (τοῖς   ἐν δυναστείᾳ οὖσι κατὰ τὸν
[4, 145]   καὶ παρὰ τοῖς ἄλλοις Πέρσαις  τοῖς   ἐν δυναστείᾳ οὖσιν ἁθρόα πάντα
[4, 131]   ὑμᾶς, οὐδὲν ὁμοίοις τοῖς Ἰφικράτους  τοῖς   ἐν Θρᾴκῃ· καίτοι φασὶν (βουβαυκαλόσαυλα
[4, 182]   καλάμινος αὐλὸς τιτύρινος καλεῖται παρὰ  τοῖς   ἐν Ἰταλίᾳ Δωριεῦσιν, ὡς Ἀρτεμίδωρος
[4, 137]   τῆς ἀρχαίας ἀγωγῆς. Σόλων δὲ  τοῖς   ἐν πρυτανείῳ σιτουμένοις μᾶζαν παρέχειν
[4, 165]   τὰς ἡδυπαθείας. Δίφιλος γοῦν ἐν  τοῖς   Ἐναγίζουσί φησι· (Εἰ μὴ συνήθης
[4, 173]   προδιδάσκων τοὺς σοὺς προπόλους. Κἀν  τοῖς   ἑξῆς δ´ Ἀχαιός φησιν·
[4, 155]   κατὰ κάθετον ὑποτίθεσθαι λίθον εὐπερίτρεπτον  τοῖς   ἐπιβαίνουσι. Διαλαγχάνειν οὖν αὐτοὺς καὶ
[4, 176]   καλαμαύλης σαφῶς παρίστησιν Ἡδύλος ἐν  τοῖς   ἐπιγράμμασιν οὑτωσὶ λέγων· Τοῦτο Θέων
[4, 173]   τοῦ θεοῦ, Δελφῶν ἄποικοι, παρέχουσι  τοῖς   ἐπιδημοῦσι στέγην, ἅλας, ἔλαιον, ὄξος,
[4, 167]   ἵππαρχος ὢν ἰκρίον ἔστησε πρὸς  τοῖς   Ἑρμαῖς Ἀρισταγόρᾳ μετεωρότερον τῶν Ἑρμῶν,
[4, 149]   Διονυσιακὴ σύνοδος ἔχει τοὔνομα  τοῖς   ἐσθίουσι τῶν νέων ἀνδρικώτερον ζωμόν
[4, 168]   προκαταναλίσκοντες, (χαίροντες τῇ ἑταίρᾳ, οὐ  τοῖς   ἑταίροις, καὶ τῷ οἴνῳ, οὐ
[4, 182]   ὧν μνημονεύουσιν Ἔφορός τ´ ἐν  τοῖς   εὑρήμασι καὶ Εὐφράνωρ Πυθαγορικὸς
[4, 175]   Οὕτω γὰρ ἐπὶ τοῖς μέλεσι  τοῖς   Εὐριπίδου ἄμφω νοσοῦσιν, ὥστε τἄλλ´
[4, 144]   φησι βασιλεῖς ὑπὸ τρυφῆς προκηρύττειν  τοῖς   ἐφευρίσκουσί τινα καινὴν ἡδονὴν ἀργυρίου
[4, 165]   ἔφη· Πόθεν δὲ καὶ ἡδυλογία  τοῖς   ἡδονικοῖς τούτοις ἁμαρτολόγοις; Πρὸς ὃν
[4, 156]   καὶ ἐν Τάραντι δὲ παρὰ  τοῖς   ἡμετέροις ἀποίκοις πᾶσαν τὴν πόλιν
[4, 131]   σεμνότερον καὶ λαμπρότερον παρὰ δεσποσύνοις  (τοῖς   ἡμετέροις. Τί γὰρ ἐλλείπει δόμος
[4, 149]   σπονδῶν παιὰν ᾄδεται. Ὅταν δὲ  τοῖς   ἥρωσι θύωσι, βουθυσία μεγάλη γίνεται
[4, 146]   τὴν χολήν, ὅτι ἔστ´ ἄβρωτα  τοῖς   θεοῖς ἐπιθέντες αὐτοὶ τἄλλα καταπίνουσι.
[4, 146]   πράττομεν καὶ θύομεν· ὅπου γε  τοῖς   θεοῖς μὲν ἠγορασμένον (δραχμῶν ἄγω
[4, 143]   καὶ ὅτι μετ´ εὐφημίας σπείσαντες  τοῖς   θεοῖς μερίζουσι τῶν παρατιθεμένων ἅπασι·
[4, 160]   ἐν τοῖς πολέμοις λάβωσι, θύειν  τοῖς   θεοῖς τοὺς αἰχμαλώτους, τοὺς Γαλάτας
[4, 129]   τὰ μὲν ἐφάγομεν, τὰ δὲ  τοῖς   θεράπουσιν ἐπεδώκαμεν. Καὶ νιψάμενοι τὰς
[4, 174]   καὶ οἱ Κᾶρες χρῶνται ἐν  τοῖς   θρήνοις, εἰ μὴ ἄρα καὶ
[4, 144]   τοῖς τυράννοις παρασκευαζομένων καὶ τῶν  τοῖς   ἰδιώταις εἰς τροφάς φησιν οὕτως·
[4, 153]   ἐν τῇ δευτέρᾳ τῶν Ἰνδικῶν  τοῖς   Ἰνδοῖς φησιν ἐν τῷ δείπνῳ
[4, 131]   δείπνοις δεξόμεθ´ ὑμᾶς, οὐδὲν ὁμοίοις  τοῖς   Ἰφικράτους τοῖς ἐν Θρᾴκῃ· καίτοι
[4, 143]   συσσιτίας γυνὴ φανερῶς ἀφαιροῦσα παρατίθησι  τοῖς   κατὰ πόλεμον κατὰ σύνεσιν
[4, 184]   τὰς γενομένας συνεχεῖς κινήσεις ἐν  τοῖς   κατὰ τοὺς Ἀλεξάνδρου διαδόχους χρόνοις.
[4, 128]   ἕκαστος λαβὼν (σὺν) αὐτῷ πίνακι  τοῖς   κατόπιν διεδίδου παισίν. Ἄλλα δ´
[4, 152]   δυσαπόσπαστον, μαχαιρίῳ μικρῷ παρατέμνοντες,  τοῖς   κολεοῖς ἐν ἰδίᾳ θήκῃ παράκειται.
[4, 148]   μὲν ἐν ἀξιώμασι φορεῖα σὺν  τοῖς   κομίζουσι, (τοῖς πλείοσι δὲ καταργύροις
[4, 151]   ζύμητες μεγάλοι προσπεπερονημένοι ἦσαν πρὸς  τοῖς   κρέασι. Μάλιστα δ´ αἱ τράπεζαι
[4, 140]   τραγηματίζεσθαι Καλλίας Διοκλῆς ἐν  τοῖς   Κύκλωψί φησιν οὕτως· Φυλλὰς
[4, 139]   φησὶ τάδε· (Πολυκράτης, φησί, ἐν  τοῖς   Λακωνικοῖς ἱστορεῖ ὅτι τὴν μὲν
[4, 163]   πρέπει καθαρῶς ὁπόσοι τάδε μωρολογοῦσι  τοῖς   λαχάνοις προσάγειν καὶ πρὸς Διόδωρον
[4, 149]   ἅπασι τοῖς δείπνοις, μάλιστα δὲ  τοῖς   λεγομένοις μαζῶσι τοῦτο γὰρ ἔτι
[4, 167]   μὴ κοσμίως, ἀλλ´ ἀσώτως καὶ  τοῖς   λῃσταῖς παραπλησίως. (Δοῦρις δ´ ἐν
[4, 132]   προσεδέξατ´. Ἀρκαδικὸς τοὐναντίον ἀθάλασσος ὢν  τοῖς   λοπαδίοις ἁλίσκεται· Ἰωνικὸς πλούταξ ὑποστάσεις
[4, 164]   ἐστιν κέραμος μισθώσιμος  τοῖς   μαγείροις, εὐθὺς ἐξ ἑωθινοῦ ἕστηκεν
[4, 135]   ἕποντο. Κυανόχρως δ´ ἀμίας ἐπὶ  τοῖς   μέγας, ὅς τε θαλάσσης πάσης
[4, 142]   καὶ πάλιν αὐτοῖς στρωμναί τε  τοῖς   μεγέθεσιν οὕτως ἐξησκημέναι πολυτελῶς καὶ
[4, 175]   ἐν Φιλευριπίδῃ· Οὕτω γὰρ ἐπὶ  τοῖς   μέλεσι τοῖς Εὐριπίδου ἄμφω νοσοῦσιν,
[4, 134]   εἰς συμπόσιον εἰσελθὼν ἄφνω. Καὶ  τοῖς   μὲν ἀγενείοις ἴσως ἔπεστί τις
[4, 148]   ἐπέτρεψε. Καὶ κατὰ τὴν ἄφοδον  τοῖς   μὲν ἐν ἀξιώμασι φορεῖα σὺν
[4, 168]   Σπάρτῃ ἐκώλυον οἱ ἔφοροι συναναστρέφεσθαι  τοῖς   νέοις. Παρὰ δὲ Ῥωμαίοις μνημονεύεται,
[4, 166]   μῆτερ, ὡς σεμνὸν σφόδρ´ εἶ  τοῖς   νοῦν ἔχουσι κτῆμα πολλοῦ τ´
[4, 138]   ἐν Πλούτοις λέγειν· Ἆρ´ ἀληθῶς  τοῖς   ξένοισιν ἔστιν, ὡς λέγους´, ἐκεῖ
[4, 159]   χιτῶνα καὶ ἐνδύντα αὐτὸν ἐπισκῆψαι  τοῖς   οἰκείοις θάψαι οὕτως μήτε καύσαντας
[4, 149]   δὲ ταῦτα καταναλίσκουσι, τὰ ὑπολειπόμενα  τοῖς   οἰκέταις μεταδιδόντες. ~(Ταῖς δ´ ἄλλαις
[4, 154]   τὸ δεῖπνον μονομαχοῦσιν. Ἐν γὰρ  τοῖς   ὅπλοις ἀγερθέντες σκιαμαχοῦσι καὶ πρὸς
[4, 143]   καθήμενοι συσσιτοῦσι· (καὶ ὅτι ἀβαμβάκευστα  τοῖς   ὀφρανοῖς παρατίθεται· καὶ ὅτι οἱ
[4, 182]   καταπίνει. Εἰσὶν δ´ οἱ αὐτοὶ  τοῖς   παιδικοῖς καλουμένοις, οἷς οὐκ οὖσιν
[4, 140]   ἀλλὰ διττή· ἣν μὲν γὰρ  τοῖς   παισὶ παρέχουσι, πάνυ τις εὔκολός
[4, 130]   πότου μικροῖς ἐκπώμασι περισοβεῖν ἐκέλευε  τοῖς   παισίν. Ἐπίνομεν οὖν εὐμαρῶς ὥσπερ
[4, 140]   κάμματα. (Ὅτι δὲ ἔθος ἦν  τοῖς   πάλαι καὶ φύλλα δάφνης τραγηματίζεσθαι
[4, 184]   κατεσκεύασαν ἄνδρας ἐλλογίμους. Ἔμελεν δὲ  τοῖς   πάλαι πᾶσιν Ἕλλησι μουσικῆς· (διόπερ
[4, 173]   αὐτὰς ἐπιτελοῦντας αὐτοὺς ποιεῖ χρείας  τοῖς   παραγιγνομένοις τῶν ξένων, λέγων οὕτως·
[4, 172]   μαγείρων καὶ τραπεζοποιῶν παρείχοντο χρείας  τοῖς   παραγινομένοις πρὸς τὰς ἱερουργίας, ~καὶ
[4, 142]   γὰρ τηλικούτων πραγμάτων ἡγούμενος ἔμφασιν  τοῖς   παραλαμβανομένοις πρὸς τὴν θυσίαν ἐποίει,
[4, 161]   πρόφασιν εὑρόντες καλὴν ὅρους ἔπηξαν  τοῖς   πένησι χρησίμους. Ἐπεὶ παράθες αὐτοῖσιν
[4, 139]   συγγραμμάτων· ἐστὶ γὰρ τρισχίλια πρὸς  τοῖς   πεντακοσίοις φησὶ τάδε· (Πολυκράτης, φησί,
[4, 168]   (Διογένης δ´ Βαβυλώνιος ἐν  τοῖς   περὶ εὐγενείας τὸν Φωκίωνος υἱόν,
[4, 160]   ἀπὸ τοῦ περιπάτου ἐν  τοῖς   περὶ παροιμιῶν ὡς παροιμίαν ἀναγράφει
[4, 168]   οὐσίας ὑπάρχοντες, ὡς Σάτυρος ἐν  τοῖς   περὶ χαρακτήρων εἴρηκεν, κατατρέχοντες τὸν
[4, 163]   τοὺς τὸν φρόνιμον ζητοῦντας ἐν  τοῖς   περιπάτοις καὶ ταῖς διατριβαῖς ὥσπερ
[4, 146]   φησι Κτησίας καὶ Δίνων ἐν  τοῖς   Περσικοῖς, ἐδείπνει μὲν μετὰ ἀνδρῶν
[4, 148]   ἀξιώμασι φορεῖα σὺν τοῖς κομίζουσι,  (τοῖς   πλείοσι δὲ καταργύροις σκευαῖς κεκοσμημένους
[4, 152]   δὲ πινόμενόν ἐστι παρὰ μὲν  τοῖς   πλουτοῦσιν οἶνος ἐξ Ἰταλίας καὶ
[4, 160]   ἡνίκ´ ἂν προτέρημά τι ἐν  τοῖς   πολέμοις λάβωσι, θύειν τοῖς θεοῖς
[4, 152]   μετὰ μέλιτος ἐσκευασμένον, παρὰ δὲ  τοῖς   πολλοῖς καθ´ αὑτό· καλεῖται δὲ
[4, 139]   τὴν καλουμένην Τίασσόν ἐστιν ἐν  τοῖς   πρὸς τὴν Κλήταν μέρεσι. Καὶ
[4, 129]   μύρου χρυσοῦν καὶ ἀργυροῦν (ἰσόσταθμον  τοῖς   προτέροις. Ἡσυχίας δὲ γενομένης ἐπεισβάλλουσιν
[4, 168]   αὐτοῦ ἐπὶ ἀσωτίᾳ διαβοήτου ἐν  τοῖς   πρώτοις εἰρήκαμεν. (Διογένης δ´
[4, 161]   ἔσται· ταῦτα γὰρ θύειν νόμος  τοῖς   Πυθαγορείοις. {Β. Νὴ Δί´, ἱερεῖον
[4, 163]   τὴν ἐξηλλαγμένην εἰσαγαγόντος κατασκευὴν καὶ  τοῖς   Πυθαγορείοις πεπλησιακέναι προσποιηθέντος· πρὸς ὃν
[4, 154]   ὑπομνήμασιν οὕτω γράφει· Παρὰ δὲ  τοῖς   Ῥωμαίοις προτίθεσθαι πέντε μνᾶς τοῖς
[4, 149]   τιμούχων ζημιοῦται, ἀλλὰ μὴν οὐδὲ  τοῖς   σιτουμένοις ἐν πρυτανείῳ ἔξωθεν προσεισφέρειν
[4, 155]   δὲ Θρᾳκῶν φησί τινας ἐν  τοῖς   συμποσίοις ἀγχόνην παίζειν βρόχον ἀρτήσαντας
[4, 134]   ~(Ἄλεξις δ´ ἐν Ταραντίνοις ἐν  τοῖς   συμποσίοις φησὶ τοὺς Ἀττικοὺς καὶ
[4, 168]   ἑταίροις, καὶ τῷ οἴνῳ, οὐ  τοῖς   συμπόταις. Ἀγαθαρχίδης δ´ Κνίδιος
[4, 143]   ἐν τρίτῳ Κρητικῶν Νομίμων Ἐν  τοῖς   συσσιτίοις, φησίν, οἱ Κρῆτες καθήμενοι
[4, 168]   κεκτημένοι δὲ μηδέν, εὐεκτοῦσιν οὕτω  τοῖς   σώμασι· καὶ οἳ ἐκέλευσαν μεταπεμφθῆναί
[4, 139]   τῇ πόλει κοπίδας ἄγουσι καὶ  τοῖς   Τιθηνιδίοις καλουμένοις ὑπὲρ τῶν παίδων·
[4, 159]   τις ἦν φιλοχρηματία παρὰ  τοῖς   τότε· περὶ ἧς Ἀνάχαρσις πυνθανομένου
[4, 174]   πραγματείας Δαίτην ἥρωα τιμώμενον παρὰ  τοῖς   Τρωσίν, οὗ μνημονεύειν Μίμνερμον. Κἀν
[4, 144]   Ἱέρωνι ἐπιγραφομένῳ λέγων περὶ τῶν  τοῖς   τυράννοις παρασκευαζομένων καὶ τῶν τοῖς
[4, 143]   παρατιθεμένων ἅπασι· ἀπονέμουσι δὲ καὶ  τοῖς   υἱοῖς κατὰ τὸν θᾶκον τὸν
[4, 152]   ὀλίγον ὕδωρ παραμίγνυται· παρὰ δὲ  τοῖς   ὑποδεεστέροις ζύθος πύρινον μετὰ μέλιτος
[4, 154]   τοῖς Ῥωμαίοις προτίθεσθαι πέντε μνᾶς  τοῖς   ὑπομένειν βουλομένοις τὴν κεφαλὴν ἀποκοπῆναι
[4, 173]   στρώματα. Ἀριστοτέλης Θεόφραστος ἐν  τοῖς   ὑπομνήμασι περὶ Μαγνήτων λέγων τῶν
[4, 140]   ὄντα οἷον ἐπιχορηγήματα τοῦ συντεταγμένου  τοῖς   φιδίταις ἀίκλου· (παρὰ γὰρ τοῦτο
[4, 140]   τινων ζῴων ὡρισμένων, παραχορηγοῦντος αὐτὰ  τοῖς   φιδίταις ἑνὸς τῶν εὐπορούντων, ἔσθ´
[4, 140]   μοῖραν, ἀλλ´ οὐδὲ τὰ διδόμενα  τοῖς   φιδίταις μετὰ τὸ δεῖπνον· ἄρτος
[4, 142]   οὕτως ᾤετο δεῖν ὥσπερ ἐν  τοῖς   φιδιτίοις δέχεσθαι ζωμῷ καὶ κρεᾳδίοις
[4, 138]   τῇ Σπάρτῃ καὶ συνεστιαθέντα ἐν  τοῖς   φιδιτίοις εἰπεῖν· Εἰκότως ἀνδρειότατοι ἁπάντων
[4, 173]   καὶ Κεράωνα ὑπὸ τῶν ἐν  τοῖς   φιδιτίοις ποιούντων τε τὰς μάζας
[4, 168]   ἠρώτησαν πῶς ὅλας τὰς ἡμέρας  τοῖς   φιλοσόφοις συσχολάζοντες, κεκτημένοι δὲ μηδέν,
[4, 184]   συγγραφέα ἔτι τε Ἄνδρωνα ἐν  τοῖς   Χρονικοῖς τὸν Ἀλεξανδρέα, ὅτι Ἀλεξανδρεῖς
[4, 128]   ~(Ἱππόλοχος Μακεδών, ἑταῖρε Τιμόκρατες,  τοῖς   χρόνοις μὲν γέγονε κατὰ Λυγκέα
[4, 164]   κράτιστός ἐστιν ὀψοποιός, ὡς δοκεῖ  τοῖς   χρωμένοις, τῶν δ´ ὀψοποιῶν ὑποκριτής
[4, 129]   γενομένης ἐπεισβάλλουσιν ἡμῖν οἱ κἂν  τοῖς   Χύτροις τοῖς Ἀθήνησι λειτουργήσαντες. Μεθ´
[4, 149]   ἀπονιψάμενοι τὰς χεῖρας, ἀλλ´ ἀποματτόμενοι  τοῖς   ψωμοῖς καὶ τὴν ἀπομαγδαλίαν ἕκαστος
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008