Alphabétiquement     [«   »]
Ἐπὶ 9
Ἐπί 1
ἐπί 2
ἐπὶ 72
Ἐπι 1
Ἔπὶ 1
ἐπιβαίνειν 2
Fréquences     [«    »]
69
68 οὐκ
71 οὕτως
72 ἐπὶ
73 οὐ
87 τῇ
89 εἰς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre IV

ἐπὶ


Livre, pages
[4, 168]   δὲ Ἀπικίου τοῦ καὶ αὐτοῦ  ἐπὶ   ἀσωτίᾳ διαβοήτου ἐν τοῖς πρώτοις
[4, 168]   τεσσαρακοστῇ τῶν ἱστοριῶν, Ἀπίκιόν τινα  ἐπὶ   ἀσωτίᾳ πάντας ἀνθρώπους ὑπερηκοντικέναι. Οὗτος
[4, 138]   δείπνου ἐκπλαγέντα τὰ προκείμενα κελεῦσαι  ἐπὶ   γέλωτι τοῖς ἑαυτοῦ διακόνοις παρασκευάσαι
[4, 183]   Πρωταγορίδης ἐν βʹ περὶ τῶν  ἐπὶ   Δάφνῃ πανηγύρεων. ~Πυθαγόρας δὲ
[4, 176]   Κυζικηνὸς ἐν δευτέρῳ περὶ τῶν  ἐπὶ   Δάφνῃ πανηγύρεών φησιν· Παντὸς δὲ
[4, 138]   δὲ ταύταις στιβάδας ἐξ ὕλης,  ἐπὶ   δὲ τούτων δάπιδας ὑποστρωννύουσιν, ἐφ´
[4, 143]   τῶν νόμων μεθεκτέον ἐστίν. Βάδιζ´  ἐπὶ   δεῖπνον εἰς τὰ φιδίτια· ἀπόλαυε
[4, 150]   αὐτὸν φιλανθρώπως ἄγων ἐκάλεσε καὶ  ἐπὶ   δεῖπνον. Τῆς οὖν παρασκευῆς γενομένης
[4, 153]   ἑστιάσεσιν. Ἐκάλουν γοῦν τινες πολλάκις  ἐπὶ   δεῖπνον τοὺς φίλους ἐπί τε
[4, 137]   ἡδύ, ~(ἄλλος δ´ αὖ στεφάνους  ἐπὶ   δεξιὰ πᾶσιν ἔδωκεν, οἳ ῥόδον
[4, 141]   γίνεται τῶν Καρνείων ἑορτὴ  ἐπὶ   ἡμέρας θʹ (ὴν δὲ τῆς
[4, 154]   ἀναγκαίοις φίλοις διαδωρησάμενοι (ὕπτιοι ἐκταθέντες  ἐπὶ   θυρεῶν κεῖνται, καὶ παραστάς τις
[4, 139]   (Τῶν δὲ παρθένων αἳ μὲν  ἐπὶ   καννάθρων (καμαρωτῶν ξυλίνων ἁρμάτων) φέρονται
[4, 171]   καλουμένη. Εὑρίσκω δὲ καὶ ψήφισμα  ἐπὶ   Κηφισοδώρου ἄρχοντος Ἀθήνησι γενόμενον, ἐν
[4, 145]   μὲν χαμαὶ καθήμενοι, δ´  ἐπὶ   κλίνης χρυσόποδος κατακείμενος· (καὶ ὑπερμεθυσθέντες
[4, 133]   τρὺξ ὄξεος ἰκμάζουσα καὶ ὠμοτέρην  ἐπὶ   κόρσην ὥριον ἁλμαίην αμυσαι κεχρηόσι
[4, 149]   ταῖς ἑστιάσεσι μετὰ τῶν πατέρων  ἐπὶ   λίθων καθήμενοι γυμνοὶ συνδειπνοῦσιν. (Θεόπομπος
[4, 142]   οἱ λοιποί. Τὰ δὲ παρατιθέμενα  ἐπὶ   μὲν τραπεζίου ἦν τοῦ τυχόντος,
[4, 128]   στέφανοι εἰσηνέχθησαν πολλοὶ παντοδαπῶν ἀνθέων  ἐπὶ   πᾶσί τε χρυσαῖ στλεγγίδες, ὁλκὴν
[4, 129]   πλοῦτος ἀντὶ δείπνου, πίναξ ἀργυροῦς  ἐπὶ   πάχος οὐκ ὀλίγον περίχρυσος, ὅσος
[4, 148]   ῥόδα μισθοὺς διέδωκε, καὶ κατεστρώθη  ἐπὶ   πηχυαῖα βάθη τὰ ἐδάφη τῶν
[4, 151]   τριχοίνικον ἄρτον καὶ κρέα θέμενος  ἐπὶ   τὰ γόνατα ἐδείπνει. Κέρατα δὲ
[4, 152]   ποιοῦσι. Περιφέρει δὲ παῖς  ἐπὶ   τὰ δεξιὰ καὶ τὰ λαιά·
[4, 152]   διακονοῦνται. Καὶ τοὺς θεοὺς προσκυνοῦσιν  ἐπὶ   τὰ δεξιὰ στρεφόμενοι. (Ἔτι
[4, 142]   τῶν παραληφθέντων ὀκνεῖν τὸν ἀγκῶνα  ἐπὶ   τὰ προσκεφάλαια ἐρείδειν. δὲ
[4, 163]   γελοῖον· ~(διὸ καὶ πάντες αὐτὸν  ἐπὶ   τὰ συμπόσια παρεκάλουν· οὐχ ὥσπερ
[4, 150]   φησὶ Φύλαρχος ἐν τῇ ἕκτῃ  ἐπὶ   ταῖς τραπέζαις ἄρτους πολλοὺς κατακεκλασμένους
[4, 142]   πρῶτος, (ἀλλ´ πρεσβύτατος ἡγεῖτο  ἐπὶ   τὰς κλίνας, εἰ μή τιν´
[4, 147]   αἱ κυφαὶ παρῆλθον. Θρυμματίδες δ´  ἐπὶ   ταύταις εὐπέταλοι χλοεραί τε δηφαρυγες,
[4, 145]   ὁρᾷ διὰ τοῦ παρακαλύμματος τοῦ  ἐπὶ   τῇ θύρᾳ, ἐκεῖνοι δ´ αὐτὸν
[4, 160]   παροιμιῶν ὡς παροιμίαν ἀναγράφει τὸ  ἐπὶ   τῇ φακῇ μύρον, ἧς μέμνηται
[4, 148]   Μετεβαινε δ´ ἐνίοτε, φησίν, καὶ  ἐπὶ   τὴν ἀκρόπολιν ἀπὸ τῶν τεγῶν
[4, 171]   καλοῦνται, ὥς φησι Πάμφιλος, οἱ  ἐπὶ   τὴν βασιλικὴν καλοῦντες τράπεζαν παρὰ
[4, 156]   δ´ ὑσώπου τὴν ὤραν ἐπάναγε  ἐπὶ   τὴν ἑστίασιν. Διονυσίων γὰρ ὄντων
[4, 148]   ἐξ Ἰταλίας μεταπεμφθέντων ἀκροαμάτων συνηθροισμένων  ἐπὶ   τὴν θέαν τῶν Πανελλήνων. Μετεβαινε
[4, 144]   Θῦν ἑκατὸν πάντα παρατίθεσθαι δειπνοῦντα  ἐπὶ   τὴν τράπεζαν ἀπὸ βοῶν ἀρξάμενον·
[4, 145]   οὖσιν ἁθρόα πάντα τὰ σιτία  ἐπὶ   τὴν τράπεζαν, παρατίθεται· ἐπειδὰν δὲ
[4, 168]   καὶ μετὰ ταῦτα ἐκολάκευε τὸν  ἐπὶ   τῆς Μουνιχίας· ἐφ´ πάλιν
[4, 173]   διακόσμου ἐν τῇ Λακωνικῇ φησιν  ἐπὶ   τῆς ὁδοῦ τῆς καλουμένης Ὑακινθίδος
[4, 164]   Δηλώσεις γὰρ οὕτω τὴν φύσιν  ἐπὶ   τί μάλισθ´ ὥρμηκε. {ΗΡ. Τουτὶ
[4, 146]   φοιτῶσιν οἱ ἐντιμότατοι τῶν συνδείπνων  ἐπὶ   τὸ ἄριστον μόνον διὰ τὸ
[4, 151]   ἐν τούτοις· ~(Ἐπειδὴ δὲ εἰσῆλθον  ἐπὶ   τὸ δεῖπνον πάντες (τὸ δὲ
[4, 153]   αἱμόφυρτος τὸν τιμωρησάμενον ὡς εὐεργέτην  ἐπὶ   τὸ ἔδαφος πρηνὴς προσπεσὼν προσκυνεῖ.
[4, 142]   τιν´ αὐτὸς προσκαλέσαιτο. Κατελαμβάνετο δὲ  ἐπὶ   τὸ πολὺ μετὰ τοῦ ἀδελφοῦ
[4, 146]   πόπανον· τοῦτ´ ἔλαβεν θεὸς  ἐπὶ   τὸ πῦρ ἅπαν ἐπιτεθέν. Οἳ
[4, 139]   περὶ τὸν Ὑάκινθον οὔτε στεφανοῦνται  ἐπὶ   τοῖς δείπνοις οὔτε ἄρτον εἰσφέρουσιν
[4, 135]   σαργοὶ ἕποντο. Κυανόχρως δ´ ἀμίας  ἐπὶ   τοῖς μέγας, ὅς τε θαλάσσης
[4, 175]   Ἀξιόνικος ἐν Φιλευριπίδῃ· Οὕτω γὰρ  ἐπὶ   τοῖς μέλεσι τοῖς Εὐριπίδου ἄμφω
[4, 174]   ἐνταῦθα οἰκοῦντος ἐν τῇ Ἀσπενδίᾳ  (ἐπὶ   τοῦ δευτέρου Εὐεργέτου, διαπρέψαι τέ
[4, 170]   γίνεθ´ σκευωρία· τραπεζοποιός ἐστ´  ἐπὶ   τοῦ διακονεῖν. Ἔλεγον δὲ καὶ
[4, 153]   τε τῶν στρατιωτῶν τὰς κατακλίσεις  ἐπὶ   τοῦ ἐδάφους ἐν ὑπαίθρῳ ἀνὰ
[4, 142]   προσκεφάλαια ἐρείδειν. δὲ πρότερον  ἐπὶ   τοῦ κλιντηρίου ψιλοῦ διακαρτεροῦντες (τῆς
[4, 173]   ὑπομνήμασι περὶ Μαγνήτων λέγων τῶν  ἐπὶ   τοῦ Μαιάνδρου ποταμοῦ ὅτι Δελφῶν
[4, 134]   ἥδιστ´ ἂν ἀναπήξαιμ´ (ἂν αὐτὸν)  ἐπὶ   τοῦ ξύλου λαβών. Μήποτε δὲ
[4, 140]   πρῶτον κατακεῖσθαι δεύτερον  ἐπὶ   τοῦ σκιμποδίου καθῆσθαι, πάντα τοιαῦτα
[4, 170]   αὐλητρίδα. {Β. Τραπεζοποιὸν δημιουργὸν λήψομαι·  ἐπὶ   τοῦτ´ ἀπέστειλ´ ἐξ ἀγροῦ μ´
[4, 157]   θεὸν ὡς εἰ μὴ μενοῦσιν  ἐπὶ   τούτοις, ἕως ἂν ἑκὼν αὐτοὺς
[4, 165]   καλῶς εὐδαίμονα. (γελασάντων οὖν πάντων  ἐπὶ   τούτοις Οὐλπιανὸς ἔφη· Πόθεν
[4, 153]   ἅμα ἐσφάττετο, αὐτοὶ δ´ ἐκρότουν  ἐπὶ   τούτῳ ἡδόμενοι. ~(Ἤδη δέ τις
[4, 169]   Ἀντιφάνης καὶ τάδε εἴρηκεν· Ἄλλος  ἐπὶ   τούτῳ μέγας ἥξει τις ἰσοτράπεζος
[4, 151]   τροφὰς προτίθενται χόρτον ὑποβάλλοντες καὶ  ἐπὶ   τραπεζῶν ξυλίνων μικρὸν ἀπὸ τῆς
[4, 139]   τῶν Ὑακινθίων θυσίαν οἱ Λάκωνες  ἐπὶ   τρεῖς ἡμέρας συντελοῦσι καὶ διὰ
[4, 133]   καθηράμενος λεπτουργέας, ἠελίῳ δὲ αὐήνας  ἐπὶ   τυτθὸν ὅτ´ ἐν ζεστῷ ἀποβάπτων
[4, 145]   αὐτῶν τι ἂν καταλίπηται  ἐπὶ   τῷ ἀρίστῳ. (Τὰ δὲ πλεῖστα
[4, 147]   συνόδων πυρός Ἔπειτα βαθμοὺς ἀτμίζων·  ἐπὶ   τῷ δ´ ἐπίπασται τευθίδες,
[4, 159]   κόγχον. Γελασάντων δὲ πάντων καὶ  ἐπὶ   τῷ κόγχῳ μάλιστα ~Ἀπαίδευτοί ἐστε,
[4, 173]   ξένων, λέγων οὕτως· (Μάγνητες οἱ  ἐπὶ   τῷ Μαιάνδρῳ ποταμῷ κατοικοῦντες ἱεροὶ
[4, 148]   σχεδίαν χλωρᾷ πεπυκασμένην ὕλῃ, ὥσπερ  ἐπὶ   τῶν Βακχικῶν ἄντρων γίνεται, ταύτης
[4, 137]   Διοσκούροις ἐν πρυτανείῳ ἄριστον προτιθῶνται,  ἐπὶ   τῶν τραπεζῶν τιθέναι τυρὸν καὶ
[4, 149]   καὶ φυστὴ μᾶζα νόμου χάριν  ἐπὶ   χαλκῶν κανῶν τῶν παρά τισι
[4, 134]   ἀναμεῖναι. Ἔνθ´ ἄλλοι πάντες λαχάνοις  ἐπὶ   χεῖρας ἴαλλον, ἀλλ´ ἐγὼ οὐ
[4, 150]   τῶν Περσικῶν Αἰγυπτίων ἐπιστρατευσάντων, φησίν,  ἐπὶ   Ὦχον τὸν Περσῶν βασιλέα καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008