Alphabétiquement     [«   »]
ὠρχεῖτο 1
ὠρχοῦντο 1
Ὥρων 1
ὡς 94
Ὡς 10
ὥς 20
ὡσαύτως 1
Fréquences     [«    »]
89 εἰς
94 περὶ
87 τῇ
94 ὡς
97 Καὶ
99 οἱ
107 τῆς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre IV

ὡς


Livre, pages
[4, 133]   οὐδ´ ἡδυσμάτων. Ἐβόων δ´ ἅπαντες,  ὡς   ἀγαθὴν ἅλμην ποιεῖς. Ἤσθιον δὲ
[4, 128]   καὶ ταῦτα τοῖς δούλοις καὶ  ὡς   ἄδην εἴχομεν βρώσεως ἐχερνιψάμεθα. Καὶ
[4, 161]   ἐν Ταραντίνοις· Οἱ πυθαγορίζοντες γάρ,  ὡς   ἀκούομεν, οὔτ´ ὄψον ἐσθίουσιν οὔτ´
[4, 175]   δὲ ἡμῶν τῶν Ἀλεξανδρέων κατατρέχεις  ὡς   ἀμούσων καὶ τὸν μόναυλον συνεχῶς
[4, 153]   πρῶτον μὲν τὴν ὄρυζαν ἑφθὴν  ὡς   ἄν τις ἑψήσειε χόνδρον, ἔπειτα
[4, 152]   κύκλῳ, μέσος δὲ κράτιστος  ὡς   ἂν κορυφαῖος χοροῦ, διαφέρων τῶν
[4, 182]   ὀξὺν καὶ βαρὺν φθόγγον ἐπιδείκνυται,  ὡς   Ἀναξανδρίδης ἐν Ὁπλομάχῳ φησί· Μαγάδι
[4, 163]   κέκτηνται θνητῶν εἰσίν τ´ ἀπόπληκτοι,  ὡς   ἀνθρωποφάγου τοῦ θηρίου ὄντος· ἅπας
[4, 171]   τότε οἱ Ἕλληνες προτένθην ὠνόμαζον,  ὡς   Ἀριστοφάνης ἐν προτέραις Νεφέλαις διὰ
[4, 182]   παρὰ τοῖς ἐν Ἰταλίᾳ Δωριεῦσιν,  ὡς   Ἀρτεμίδωρος ἱστορεῖ Ἀριστοφάνειος ἐν
[4, 144]   βοῶν ἀρξάμενον· καὶ ἀναχθέντα αἰχμάλωτον  ὡς   βασιλέα καὶ ἐν φυλακῇ ὄντα
[4, 142]   παραθέσεις, (ἔτι δὲ μύρων ἐξηλλαγμένων,  ὡς   δ´ αὕτως οἴνων καὶ τραγημάτων.
[4, 164]   ὑποκριτῶν πολὺ κράτιστός ἐστιν ὀψοποιός,  ὡς   δοκεῖ τοῖς χρωμένοις, τῶν δ´
[4, 157]   χάριν, καὶ διείπασθαι τὸν θεὸν  ὡς   εἰ μὴ μενοῦσιν ἐπὶ τούτοις,
[4, 136]   δὲ καὶ ἄλλοι. Κωλῆν δ´  ὡς   ἔιδον, ὡς ἔτρεμον· ἐν δὲ
[4, 138]   βίον ἐν εἰρήνῃ μετὰ ὑγιείας,  ὡς   εἰκός, γηραιοὶ τελευτῶντες ἄλλον τοιοῦτον
[4, 164]   ἐνταῦθα παραγίνεσθε μηδὲ κληθέντες;  ὡς   εἰς ἀσώτιον μαγειρικὰ σκεύη καταλέγειν
[4, 153]   περὶ Σελεύκου διηγούμενος τοῦ βασιλέως,  ὡς   εἰς Μηδίαν ἀνελθὼν καὶ πολεμῶν
[4, 142]   ἀφελῶς οὔτε πάλιν οὕτως ὑπερτείνειν  ὡς   εἰς τὸ μηθὲν δαπανᾶν, ὑπερβάλλοντα
[4, 128]   εἶχε ταύτας πρὸς τὸν Λυγκέα,  ὡς   ἐκ τῶν αὐτοῦ μαθεῖν ἔστιν
[4, 166]   ἄνθρωπος, ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ, (κᾆθ´  ὡς   ἐκεῖνος κατέδομαι καὶ τοὺς λίθους
[4, 133]   σὺ τὰς ὑποπαρθένους ἁλμάδας  ὡς   ἐλάας στιφράς; Φιλήμων δ´ ἐν
[4, 157]   ὑμῶν λάβωμεν, καὶ οὐ χαλεπαίνομεν  ὡς   ἔλαττον φερόμενοι, καθάπερ παρὰ
[4, 173]   παρόσον τὰ ἱερεῖα περιτέμνοντες δῆλον  ὡς   ἐμαγείρευον αὐτὰ καὶ ἐκαρύκκευον. Εἰς
[4, 161]   ἡδέως; Οὐκ ἔστι τούτων οὐδέν,  ὡς   ἐμοὶ δοκεῖ· ἀλλ´ ἐξ ἀνάγκης,
[4, 165]   νόμον ἄν τιν´ οὐκ ἄχρηστον,  ὡς   ἐμοὶ δοκεῖ, ὥστ´ ἐπιτελεσθῆναί ποτ´
[4, 150]   δέ τις Ναυκρατιτῶν γάμους ἑστιᾷ,  ὡς   ἐν τῷ γαμικῷ νόμῳ γέγραπται,
[4, 154]   παροξύνεται, τὸ μάχεσθαι ῥῆμα περιέχει,  ὡς   ἐν τῷ πυγμάχος, ναυμάχος, αὐτόν
[4, 154]   τὸ τέλος εἰς ος> τρέπει,  ὡς   ἐν τῷ σύμμαχος, πρωτόμαχος, ἐπίμαχος,
[4, 138]   νεοπολίτας, γράφων· Ἄνευ ὄψου, ἔφη,  ὡς   ἔοικας, ποιεῖς τοὺς ἄνδρας ἑστιωμένους.
[4, 172]   Ψευδηρακλεῖ· καταμεμφόμενος δὲ τοὺς μαγείρους  ὡς   ἐπιχειροῦντας καὶ οἷς μὴ δεῖ
[4, 140]   τὰ προφυράματα τῶν μαζῶν,  ὡς   Ἐρατοσθένης καὶ ἄρτους δὲ καὶ
[4, 136]   ἄλλοι. Κωλῆν δ´ ὡς ἔιδον,  ὡς   ἔτρεμον· ἐν δὲ σίναπυ κεῖτ´
[4, 165]   Προμηθεῖ δεσμώτῃ· Γνώσει δὲ τάδ´  ὡς   ἔτυμ´, οὐδὲ μάτην (χαριτογλωσσεῖν ἔνι
[4, 164]   Θασίαν ἅλμην οἷ’ ἄττα βαύζει,  ὡς   εὖ καὶ ταχέως ἀπετίσατο καὶ
[4, 153]   καὶ γενόμενος αἱμόφυρτος τὸν τιμωρησάμενον  ὡς   εὐεργέτην ἐπὶ τὸ ἔδαφος πρηνὴς
[4, 154]   καὶ τὴν ὅπλισιν τὴν ἀρχαίαν  ὡς   εὑρόντων ἐκείνων ἔτι καὶ νῦν
[4, 150]   γενομένης λαμπρᾶς Αἰγύπτιος κατεγέλα  ὡς   εὐτελῶς τοῦ Πέρσου διαιτωμένου. (Εἰ
[4, 184]   δὲ πολλοὶ τὴν αὐλητικὴν ἤσκησαν,  ὡς   Εὐφράνωρ τε καὶ Ἀρχύτας Φιλόλαός
[4, 128]   νῦν καὶ ψυχαγωγίας. (Ἐν Μακεδονίᾳ,  ὡς   ἔφην, τοῦ Καράνου γάμους ἑστιῶντος
[4, 157]   θαυμάσιος δὲ Ξενοφῶν φησιν  ὡς   ἡδὺ μὲν μᾶζαν καὶ κάρδαμα
[4, 138]   ὃς τοιαύτην δίαιταν ἔχων ἦλθεν  ὡς   ἡμᾶς οὕτω ταλαίπωρον ἔχοντας. Φασὶ
[4, 174]   Γίγγρην καλεῖτε ὑμεῖς οἱ Φοίνικες,  ὡς   ἱστορεῖ Δημοκλείδης. ~(Μνημονεύει τῶν γίγγρων
[4, 146]   δειπνῶν ἑκάστοτε μετὰ τῶν φίλων,  ὡς   ἱστορεῖ Ἔφιππος Ὀλύνθιος ἐν
[4, 153]   ταῖς Ἰνδικαῖς σκευασίαις. Γερμανοὶ δέ,  ὡς   ἱστορεῖ Ποσειδώνιος ἐν τῇ τριακοστῇ,
[4, 158]   ἣν ἄλλοι τινὲς Καλλιστὼ ὀνομάζουσιν,  (ὡς   ἱστορεῖν Μνασέαν τὸν Πατρέα ἐν
[4, 175]   λέγει Ἰβύκου τοῦ Ῥηγίνου ποιητοῦ,  ὡς   καὶ Ἀνακρέοντος τὸ βάρβιτον. Ἐπεὶ
[4, 155]   κύριοι. Ἐπιλελησμένοι δ´ ἦσαν οὗτοι,  ὡς   καὶ Δοῦρις ἱστορεῖ, ὅτι καὶ
[4, 129]   ἔπινε πλεῖστον (ἦν γὰρ πολυπότης  ὡς   καὶ πάππος αὐτοῦ Πρωτέας
[4, 175]   ἱστορίας Σύρων εὕρημά φησιν εἶναι,  ὡς   καὶ τὸν καλούμενον λυροφοίνικα σαμβύκην.
[4, 165]   υἱὸς εἰς τοσοῦτον ἦλθεν ἀσωτίας  ὡς   καὶ τοῦ μνήματος τοῦ πατρός,
[4, 129]   οἷς ἡσθέντες ἀνεκροταλίσαμεν τὸν νυμφίον  ὡς   καὶ τῶν δοθέντων ἡμῖν ἀνασεσωσμένων.
[4, 160]   καὶ τῶν ἐκ Τέω μαζῶν  (ὡς   καὶ τῶν ἐξ Ἐρετρίας, ὡς
[4, 155]   τῇ ἐνάτῃ τῶν ἱστοριῶν φησιν  ὡς   Κάσανδρος ἐκ Βοιωτίας ἐπανιὼν καὶ
[4, 168]   Δημόκριτον δ´ Ἀβδηρῖται δημοσίᾳ κρίνοντες  ὡς   κατεφθαρκότα τὰ πατρῷα, ἐπειδὴ ἀναγνοὺς
[4, 161]   περὶ ὧν οὐκ οἴδατε καὶ  ὡς   κοσμίως ἐσθίοντες ποιεῖτε τὴν ἔνθεσιν
[4, 138]   Ἆρ´ ἀληθῶς τοῖς ξένοισιν ἔστιν,  ὡς   λέγους´, ἐκεῖ πᾶσι τοῖς ἐλθοῦσιν
[4, 137]   κέραμον κατᾶξαι πάντα τοὺς ἱεροποιοὺς  ὡς   (μακρόθεν) οὐκ ἀστείας παρεισδύσεως γινομένης,
[4, 145]   δὲ πολλάκις, συμπόται αὐτῷ εἰσιν  ὡς   μάλιστα δώδεκα. Καὶ ὅταν δειπνήσωσιν,
[4, 162]   ὄντως οἰκέτης γεγονὼς τοῦ Ζήνωνος,  ὡς   Νικίας Νικαεὺς ἱστορεῖ ἐν
[4, 171]   ὄψα ὠνούμενον, νῦν δ´ ὀψωνάτωρα,  ὡς   Ξενοφῶν ἐν δευτέρῳ Ἀπομνημονευμάτων οὑτωσὶ
[4, 165]   ἀποδημίας ποιεῖσθαι τῆς γαστρὸς χάριν,  ὡς   αὐτὸς Ἄλεξις εἴρηκεν ἐν
[4, 146]   ἀναλώματι· ἑκατὸν γὰρ μνᾶς ἀνήλισκεν,  ὡς   Ἔφιππος ἱστόρησε. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΑ'
[4, 174]   (ὑπὸ τῆς μουσικῆς) Καὶ οὐχ  ὡς   παρ´ ὑμῖν τοῖς Ἀλεξανδρεῦσι
[4, 183]   δ´ σκινδαψὸς τετράχορδον ὄργανον,  ὡς   παρῳδός φησι Μάτρων ἐν
[4, 168]   Νικήσαντος γοῦν αὐτοῦ ἵπποις Παναθήναια  ὡς   πατὴρ εἱστία τοὺς ἑταίρους,
[4, 162]   τοῖς διαλόγοις πρὸς Ζήνωνα διαμιλλώμενος  ὡς   σοφὸς πάντως ἂν εἴη
[4, 155]   Κνίδιος ἐν ὀγδόῃ Ἀσιατικῶν ἱστορεῖ  ὡς   οἱ ἑστιῶντες Ἀλέξανδρον τὸν Φιλίππου
[4, 146]   δέ φησιν ἐν τῇ ζʹ  ὡς   οἱ ὑποδεχόμενοι Ἑλλήνων τὸν βασιλέα
[4, 159]   χρυσέ, δεξίωμα κάλλιστον βροτοῖς,  ὡς   οὔτε μήτηρ ἡδονὰς τοιάσδ´ ἔχει,
[4, 174]   πάνυ τι ἡδὺς καὶ τερπνός,  ὡς   πάντας ἡμᾶς ἐπιστραφῆναι θελχθέντας ὑπὸ
[4, 134]   ὀρχήσεως) κωμῳδεῖ τινα τῶν σοφῶν  ὡς   παρὰ δεῖπνον ὀρχούμενον λέγων οὕτως·
[4, 174]   καὶ Καρία Φοινίκη ἐκαλεῖτο,  ὡς   παρὰ Κορίννῃ καὶ Βακχυλίδῃ ἔστιν
[4, 137]   (ταριχηρὸν) εἰς τάριχος διασκευάσαντα μαστιγωθῆναι  ὡς   παρασοφιζόμενον πονηρῶς. ~(Πλάτων δ´ ἐν
[4, 160]   περιπάτου ἐν τοῖς περὶ παροιμιῶν  ὡς   παροιμίαν ἀναγράφει τὸ ἐπὶ τῇ
[4, 173]   γὰρ οἱ Σάτυροι τοὺς Δελφοὺς  ὡς   περὶ τὰς θυσίας καὶ τὰς
[4, 140]   ἐπεὶ πρὸς τὸν ὄρθρον πιπράσκονται,  ὡς   Περσαῖος ἱστορεῖ ἐν τῇ Λακωνικῇ
[4, 153]   ᾐχμαλωτίσθη ὑπὸ τοῦ βαρβάρου καὶ  ὡς   πολὺν χρόνον παρὰ τῷ Ἀρσάκει
[4, 183]   δὲ καλουμένου πανδούρου Εὐφορίων μέν,  ὡς   προείρηται, καὶ Πρωταγορίδης ἐν βʹ
[4, 129]   δὲ τούτοις εἰπὼν Ἱππόλοχος  ὡς   Πρωτέας ἀπόγονος ἐκείνου Πρωτέου Λανίκης
[4, 168]   Ἀρτεμίσιον, Πολέμιοι τῆς οὐσίας ὑπάρχοντες,  ὡς   Σάτυρος ἐν τοῖς περὶ χαρακτήρων
[4, 166]   γάρ· φιλτάτη Γῆ μῆτερ,  ὡς   σεμνὸν σφόδρ´ εἶ τοῖς νοῦν
[4, 183]   καὶ ἐγγηράσας τῇ Ἐφεσίων πόλει  ὡς   σοφώτατον τῆς ἑαυτοῦ τέχνης τουτὶ
[4, 133]   ζῷον ὅμοιον τέττιγι καὶ τιτιγονίῳ,  ὡς   Σπεύσιππος παρίστησιν ἐν δʹ Ὁμοίων.
[4, 160]   (ὡς καὶ τῶν ἐξ Ἐρετρίας,  ὡς   Σώπατρος ἐν Βακχίδος μνηστῆρσι· φησὶν
[4, 144]   ὅτι οὕτως αὑτῷ δοκοίη ζῆν  ὡς   ταχέως ἀπολούμενος. ~(Ὁ δ´ αὐτὸς
[4, 176]   καὶ ἀναλφάβητος οὕτως ἐστὶ συνήθης  ὡς   τάχιστα ἐλέγχειν τὰ παρὰ τὰς
[4, 171]   γὰρ δοκοῦσιν μοι παθεῖν· ἵν´  ὡς   τάχιστα τὰ πρυτανεῖ´ ὑφελοίατο, (διὰ
[4, 141]   ὄψον τι μικρὸν ἔχον σταθμὸν  ὡς   τέταρτον μάλιστα, καὶ παρὰ τοῦτο
[4, 164]   μαγειρικὰ σκεύη καταλέγειν μαθησόμενοι;  ὡς   τὸν Διογένους Κεφαλίωνα ἀποστοματιοῦντες; Κατὰ
[4, 183]   οὕτως ἐποίησε πάντας Ῥωμαίους μουσομανεῖν  ὡς   τοὺς πολλοὺς καὶ ἀπομνημονεύειν αὐτοῦ
[4, 141]   εἰς τὸ φιδίτιον ἀλφίτων μὲν  ὡς   τρία μάλιστα ἡμιμέδιμνα Ἀττικά, οἴνου
[4, 162]   προσδεκτέον ὡραιζομένους καὶ πότε παραπεμπτέον  ὡς   ὑπερορῶντας, καὶ περὶ προσοψημάτων καὶ
[4, 156]   τοιοῦτον. Καὶ Κύνουλκος Ἀλλ´  ὡς   ὤφελον, ἔφη, τὴν Θρᾴκιον ταύτην
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008