Alphabétiquement     [«   »]
τεχνιτῶν 1
τεχνῶνται 1
Τέω 1
τῇ 87
Τῇ 3
τήγανον 1
τῇδε 1
Fréquences     [«    »]
72 ἐπὶ
73 οὐ
71 οὕτως
87 τῇ
89 εἰς
94 περὶ
94 ὡς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre IV

τῇ


Livre, pages
[4, 174]   Κτησιβίου κουρέως ἐνταῦθα οἰκοῦντος ἐν  τῇ   Ἀσπενδίᾳ (ἐπὶ τοῦ δευτέρου Εὐεργέτου,
[4, 150]   εἰς τὸ πρυτανεῖον μόνῃ  τῇ   αὐλητρίδι. Οὐκ εἰσφέρεται δὲ οὐδὲ
[4, 153]   σιωπὴ ἦν εὔτακτος. Ἐν δὲ  τῇ   βʹ Ἐν τῇ Ῥωμαίων, φησίν,
[4, 171]   Ἀθηναίων κατὰ τὰ πάτρια, ἐψηφίσθαι  τῇ   βουλῇ ἀφεῖσθαι τοὺς βουλευτὰς τὰς
[4, 171]   χρεία. Χάρης γοῦν ἐν  τῇ   γʹ τῶν ἱστοριῶν (Πτολεμαῖόν φησι
[4, 162]   (Ἀρχέστρατός τε Γελῷος ἐν  τῇ   Γαστρολογίᾳ ἣν μόνην ὑμεῖς ῥαψῳδίαν
[4, 151]   ἐδωρήσατο προπίνων καὶ ἄλλος ἱμάτια  τῇ   γυναικί, καὶ Τιμασίων προπίνων φιάλην
[4, 143]   Κρητικῶν συσσιτίων Δωσιάδας ἱστορῶν ἐν  τῇ   δʹ τῶν Κρητικῶν γράφει οὕτως·
[4, 153]   ἀπὸ τοῦ περιπάτου φιλοσόφων, ἐν  τῇ   δεκάτῃ πρὸς ταῖς ἑκατὸν τῶν
[4, 166]   θηλειῶν κατεκόπης. Θεόπομπος δ´ ἐν  τῇ   δεκάτῃ τῶν Φιλιππικῶν, ἀφ´ ἧς
[4, 166]   δὲ τῶν Ταραντίνων ἱστορῶν ἐν  τῇ   δευτέρα καὶ πεντηκοστῇ τῶν ἱστοριῶν
[4, 153]   γυμνὰς διακονεῖσθαι. (Μεγασθένης δ´ ἐν  τῇ   δευτέρᾳ τῶν Ἰνδικῶν τοῖς Ἰνδοῖς
[4, 141]   εἰς τρυφήν. Φύλαρχος γοῦν ἐν  τῇ   εʹ καὶ κʹ τῶν ἱστοριῶν
[4, 159]   τὸ ἀριθμεῖν. Διογένης δ´ ἐν  τῇ   ἑαυτοῦ Πολιτείᾳ νόμισμα εἶναι νομοθετεῖ
[4, 146]   ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐν ἡμέρῃ  τῇ   ἐγένετο βασιλεύς. Οὔνομα δὲ
[4, 159]   (Χρύσιππος δ´ ἐν τῇ Εἰσαγωγῇ  τῇ   εἰς τὴν περὶ ἀγαθῶν καὶ
[4, 159]   ῥᾳδίως ἐκτήσατο. (Χρύσιππος δ´ ἐν  τῇ   Εἰσαγωγῇ τῇ εἰς τὴν περὶ
[4, 143]   ἁπασέων μάλιστα ἐκείνην τιμᾶν νομίζουσι  τῇ   ἕκαστος ἐγένετο. Ἐν ταύτῃ δὲ
[4, 150]   δὲ Γαλάταις φησὶ Φύλαρχος ἐν  τῇ   ἕκτῃ ἐπὶ ταῖς τραπέζαις ἄρτους
[4, 149]   γυμνοὶ συνδειπνοῦσιν. (Θεόπομπος δ´ ἐν  τῇ   ἕκτῃ καὶ τεσσαρακοστῇ τῶν Φιλιππικῶν
[4, 145]   Ὥσπερ δὲ οἱ μισθοφόροι ἐν  τῇ   Ἑλλάδι μισθὸν ἀργύριον λαμβάνουσιν, οὕτως
[4, 168]   τῷ τὴν Ῥωμαικὴν ἱστορίαν ἐκδεδωκότι  τῇ   Ἑλλήνων φωνῇ. Περὶ δὲ Ἀπικίου
[4, 168]   μνημονεύεται, ὥς φησι Ποσειδώνιος ἐν  τῇ   ἐνάτῃ καὶ τεσσαρακοστῇ τῶν ἱστοριῶν,
[4, 148]   Φρύνωνος, ὅν φησιν Ἡρόδοτος ἐν  τῇ   ἐνάτῃ μεγάλως (πλούτῳ) παρεσκευάσθαι. (Ἡγοῦμαι
[4, 163]   Τίμαιος δ´ Ταυρομενίτης ἐν  τῇ   ἐνάτῃ τῶν ἱστοριῶν περὶ αὐτοῦ
[4, 138]   συμποσίων. Ἡρόδοτος μὲν οὖν ἐν  τῇ   ἐνάτῃ τῶν ἱστοριῶν περὶ τῆς
[4, 155]   Δίυλλος δ´ Ἀθηναῖος ἐν  τῇ   ἐνάτῃ τῶν ἱστοριῶν φησιν ὡς
[4, 168]   τοῦ γήρως ἐφόδια προκαταναλίσκοντες, (χαίροντες  τῇ   ἑταίρᾳ, οὐ τοῖς ἑταίροις, καὶ
[4, 144]   αἱ τράπεζαι· ὥστε ταύτῃ πρῶτον  τῇ   εὐφροσύνῃ τῆς ἐλπίδος μειονεκτοῦσι τῶν
[4, 183]   Κυθήριος συνεπλήρωσε χορδαῖς καὶ ἐγγηράσας  τῇ   Ἐφεσίων πόλει ὡς σοφώτατον τῆς
[4, 146]   ὑποδέχωνται. (Ἡρόδοτος δέ φησιν ἐν  τῇ   ζʹ ὡς οἱ ὑποδεχόμενοι Ἑλλήνων
[4, 146]   ὅκου Θασίοισιν ὑπὲρ τῶν ἐν  τῇ   ἠπείρῳ πολίων τῶν σφετέρων δεξαμένοις
[4, 146]   ἐγεγόνεσαν αἱ πόλεις. Καὶ ἐν  τῇ   θʹ δὲ τῶν ἱστοριῶν φησι·
[4, 184]   τὴν πανδούραν (ἐκ τῆς ἐν  τῇ   θαλάσσῃ φυομένης δάφνης. Τυρρηνῶν δ´
[4, 139]   γαλαθηνοὺς ὀρθαγορίσκους καὶ παρατιθέασιν ἐν  τῇ   θοίνῃ τοὺς ἰπνίτας ἄρτους. Τὸ
[4, 145]   διὰ τοῦ παρακαλύμματος τοῦ ἐπὶ  τῇ   θύρᾳ, ἐκεῖνοι δ´ αὐτὸν οὐχ
[4, 153]   πρηνὴς προσπεσὼν προσκυνεῖ. Ἐν δὲ  τῇ   ιϚ περὶ Σελεύκου διηγούμενος τοῦ
[4, 142]   ἐκεῖνον τὸν χρόνον τῇ πολυτελείᾳ  τῇ   καθ´ αὑτούς, ὥστε δοκεῖν τὸν
[4, 176]   Μακεδὼν ἐν ταῖς Γλώσσαις, τοὺς  τῇ   καλάμῃ αὐλοῦντας. (Γινώσκειν δὲ βούλομαί
[4, 138]   ἐκεῖ πᾶσι τοῖς ἐλθοῦσιν ἐν  τῇ   κοπίδι θοινᾶσθαι καλῶς, ἐν δὲ
[4, 143]   εἶναι· παρατίθεται δ´ αὐτοῖς ἀβαμβάκευτα  τῇ   κράσει καθ´ ἕκαστα τῶν νενομισμένων.
[4, 139]   καὶ ἐν Περιάλλῳ. Ἐν δὲ  τῇ   Λακεδαίμονι τοῖς εἰσιοῦσιν εἰς τὸ
[4, 140]   κοπὶς σαφῶς ἐκτίθεται Μόλπις ἐν  τῇ   Λακεδαιμονίων πολιτείᾳ γράφων οὕτως· (Ποιοῦσι
[4, 140]   πιπράσκονται, ὡς Περσαῖος ἱστορεῖ ἐν  τῇ   Λακωνικῇ πολιτείᾳ καὶ Διοσκουρίδης ἐν
[4, 140]   δὲ τῶν ἐπαίκλων Περσαῖος ἐν  τῇ   Λακωνικῇ πολιτείᾳ οὑτωσὶ γράφει· Καὶ
[4, 173]   ἐν ἑκκαιδεκάτῳ Τρωικοῦ διακόσμου ἐν  τῇ   Λακωνικῇ φησιν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ
[4, 153]   ἐξέβαλε τὸν εὐεργέτην, γράφει ἐν  τῇ   λδʹ τῶν ἱστοριῶν τάδε· Ἐποιεῖτό
[4, 166]   φησι τὸν δημαγωγὸν ἄσωτον γενέσθαι.  τῇ   λέξει δὲ ταύτῃ ἐχρήσατο· (Καὶ
[4, 149]   εἰληφότων τὴν ἐπωνυμίαν· ὁμοῦ δὲ  τῇ   μάζῃ καὶ τῷ τυρῷ σπλάγχνον
[4, 167]   καὶ τῶν ἑταίρων αὐτοῦ ἐν  τῇ   μθʹ τῶν ἱστοριῶν Θεόπομπος
[4, 168]   ἀλλὰ τί οὐ περιέσται, ἐν  τῇ   νεότητι τὰ τοῦ γήρως ἐφόδια
[4, 171]   {ΣΤΡ. Πῶς οὐ δέχονται δῆτα  τῇ   νουμηνίᾳ ἁρχαὶ τὰ πρυτανεῖ´, ἀλλ´
[4, 168]   Ἀγαθαρχίδης δ´ Κνίδιος ἐν  τῇ   ὀγδόῃ πρὸς ταῖς κʹ τῶν
[4, 143]   τῶν ἄλλων δικαιεῦσι προτίθεσθαι· ἐν  τῇ   οἱ εὐδαίμονες αὐτῶν βοῦν καὶ
[4, 156]   τὸν ἡδὺν Ἀντιφάνη, ὃς ἐν  τῇ   Παρεκδιδομένῃ ἔφη· Ὄμνυμι δ´ ὑμῖν,
[4, 172]   τοῖς Ἄθλοις ἐπιγραφομένοις εἰρηκότος φέρεσθαι  τῇ   παρθένῳ δῶρα (Σασαμίδας χόνδρον τε
[4, 183]   πολλῶν ἄλλων μουσικωτέρων μου ἐν  τῇ   πατρίδι ὑπαρχόντων. (Ἀλέξανδρος δὲ
[4, 152]   καὶ εἰκοστῇ ἱστόρησεν. Ἐν δὲ  τῇ   πέμπτῃ περὶ Πάρθων διηγούμενός φησιν·
[4, 162]   Νικίας Νικαεὺς ἱστορεῖ ἐν  τῇ   περὶ τῶν φιλοσόφων ἱστορίᾳ καὶ
[4, 142]   μεγέθεσιν οὕτως ἐξησκημέναι πολυτελῶς καὶ  τῇ   ποικιλίᾳ διαφόρως ὥστε τῶν ξένων
[4, 139]   Σπαρτιατῶν βουλόμενος. Ἐν δὲ  τῇ   πόλει κοπίδας ἄγουσι καὶ τοῖς
[4, 137]   (οὓς ἂν σοφωτάτους δύνωμ´ ἐν  τῇ   πόλει. Μέλλοντα δειπνίζειν γὰρ ἄνδρα
[4, 163]   πέφυκε τῇ φύσει; Ἀλυσιτελὴς εἶ  τῇ   πόλει πίνων ὕδωρ· τὸν γὰρ
[4, 142]   γενομένων κατ´ ἐκεῖνον τὸν χρόνον  τῇ   πολυτελείᾳ τῇ καθ´ αὑτούς, ὥστε
[4, 148]   ἐβούλετο Κλεοπάτρα. ~(Τοῦ δὲ  τῇ   πολυτελείᾳ τῆς ὄψεως ἐκπλαγέντος ὑπομειδιάσασα
[4, 153]   πολυτελέσι κεκοσμημένων. Τίμαιος δ´ ἐν  τῇ   πρώτῃ τῶν ἱστοριῶν καὶ τὰς
[4, 148]   δεῖπνα, περὶ ὧν Κλείταρχος ἐν  τῇ   πρώτῃ τῶν περὶ Ἀλέξανδρον ἱστοριῶν,
[4, 153]   Ἐν δὲ τῇ βʹ Ἐν  τῇ   Ῥωμαίων, φησίν, πόλει ὅταν εὐωχῶνται
[4, 168]   Γνώσιππον, φησίν, ἄσωτον γενόμενον ἐν  τῇ   Σπάρτῃ ἐκώλυον οἱ ἔφοροι συναναστρέφεσθαι
[4, 138]   τινες καὶ ἄνδρα Συβαρίτην ἐπιδημήσαντα  τῇ   Σπάρτῃ καὶ συνεστιαθέντα ἐν τοῖς
[4, 164]   λουτροῖς καὶ ἀλείμμασι κουρᾷ τε  τῇ   συνήθει χρωμένων. (Εἰ δ´ ὑμεῖς
[4, 159]   τὸ φιλάργυρον (ὥστε ἱστορῆσθαι πρὸς  τῇ   τελευτῇ τινα μὲν καταπιόντα οὐκ
[4, 145]   ~(Ὁ δ´ αὐτὸς Θεόπομπος ἐν  τῇ   τεσσαρεσκαιδεκάτῃ τῶν Φιλιππικῶν Ὅταν, φησί,
[4, 149]   Πρυτανίτιδος καὶ Διονυσίοις, ἔτι δὲ  τῇ   τοῦ Κωμαίου Ἀπόλλωνος πανηγύρει, εἰσιόντες
[4, 170]   δὲ καὶ ἐπιτραπεζώματα τὰ ἐπιτιθέμενα  τῇ   τραπέζῃ βρώματα. Πλάτων Μενελάῳ· ~(Ὡς
[4, 153]   δέ, ὡς ἱστορεῖ Ποσειδώνιος ἐν  τῇ   τριακοστῇ, ἄριστον προσφέρονται κρέα μεληδὸν
[4, 144]   ἀργυρίου πλῆθος. (Θεόπομπος δ´ ἐν  τῇ   τριακοστῇ καὶ πέμπτῃ τῶν ἱστοριῶν
[4, 152]   φέρει. Ταῦτα μὲν οὖν ἐν  τῇ   τρίτῃ καὶ εἰκοστῇ ἱστόρησεν. Ἐν
[4, 150]   ἥψατο τῶν παρακειμένων. Ἐν δὲ  τῇ   τρίτῃ αὐτὸς Φύλαρχος Ἀριάμνην
[4, 148]   διαγράφων Μιλήσιος Ἑκαταῖος ἐν  τῇ   τρίτῃ τῶν Γενεαλογιῶν μάζας φησὶν
[4, 176]   ἀπὸ τῆς στοᾶς φιλόσοφος ἐν  τῇ   τρίτῃ τῶν ἱστοριῶν διηγούμενος περὶ
[4, 155]   (Δοῦρις δ´ Σάμιος ἐν  τῇ   τῶν ἱστοριῶν ιζʹ Πολυσπέρχοντά φησιν
[4, 144]   ἂν ἅδῃ σφίσι βουλευομένοισι, τοῦτο  τῇ   ὑστεραίῃ νήφουσι προτιθεῖ στεγέαρχος
[4, 160]   ὡς παροιμίαν ἀναγράφει τὸ ἐπὶ  τῇ   φακῇ μύρον, ἧς μέμνηται καὶ
[4, 160]   μνημονεύει οὕτως· (Ἴθακος Ὀδυσσεύς, τοὐπὶ  τῇ   φακῇ μύρον, πάρεστι· θάρσει, θυμέ.
[4, 163]   τιμιώτερον σαυτοῦ τέθεικας πέφυκε  τῇ   φύσει; Ἀλυσιτελὴς εἶ τῇ πόλει
[4, 161]   δ´ ἔτυχον ἄθλιοί τινες ἐν  τῇ   χαράδρᾳ τρώγοντες ἅλιμα καὶ κακὰ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008