Alphabétiquement     [«   »]
ταχύτατα 1
Τάων 1
τέ 2
τε 139
τεγῶν 1
τέθεικας 1
τεθηρευμένους 1
Fréquences     [«    »]
122 γὰρ
119 μὲν
125 τοὺς
139 τε
154 τοῖς
155 τὴν
155 τοῦ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre IV

τε


Livre, pages
[4, 184]   Εὐφράνωρ τε καὶ Ἀρχύτας Φιλόλαός  τε   ἄλλοι τε οὐκ ὀλίγοι.
[4, 153]   ἐπὶ δεῖπνον τοὺς φίλους ἐπί  τε   ἄλλοις καὶ ὅπως ἂν δύο
[4, 184]   Μενεκλέα τὸν Βαρκαῖον συγγραφέα ἔτι  τε   Ἄνδρωνα ἐν τοῖς Χρονικοῖς τὸν
[4, 128]   αὐτὸν γεγραμμέναις Ἱππόλοχον, δηλούσαις τό  τε   Ἀντιγόνου τοῦ βασιλέως δεῖπνον Ἀφροδίσια
[4, 155]   ἧσε τὸν βασιλέα ὥστ´ ἐράνου  τε   ἀξιωθῆναι καὶ τῶν φίλων εἷς
[4, 129]   τινες αὐτὰς ἔχειν χιτῶνας, ἀπαρξάμεναί  τε   ἀπῆλθον. Καὶ ἐπεισῆλθον ἄλλαι φέρουσαι
[4, 141]   καθ´ ἕκαστον ἄνδρες δειπνοῦσι, πάντα  τε   ἀπὸ κηρύγματος πράσσεται, ἔχει τε
[4, 151]   γυναικί, καὶ Τιμασίων προπίνων φιάλην  τε   ἀργυρᾶν καὶ κοπίδα ἀξίαν δέκα
[4, 158]   ἀμβροσίη ψύχους κρυόεντος. (Ὁ χαρίεις  τε   Ἀριστοφάνης ἐν Γηρυτάδῃ ἔφη· Πτισάνην
[4, 145]   δώδεκα. Καὶ ὅταν δειπνήσωσιν,  τε   βασιλεὺς αὐτὸς καθ´ ἑαυτὸν καὶ
[4, 139]   πανήγυρις ἀξιόλογος καὶ μεγάλη· (παῖδές  τε   γὰρ κιθαρίζουσιν ἐν χιτῶσιν ἀνεζωσμένοις
[4, 169]   Φιλοθηβαίῳ· Πάντ´ ἔστιν ἡμῖν·  τε   γὰρ συνώνυμος τῆς ἔνδον οὔσης
[4, 138]   ὅτι καὶ ὄψον ἕξουσιν, ἅλας  τε   δηλονότι καὶ ἐλαίας καὶ τυρὸν
[4, 147]   δ´ ἐπὶ ταύταις εὐπέταλοι χλοεραί  τε   δηφαρυγες, (πυριων τε στεγναι βύσται
[4, 142]   τοῦ κατειθισμένου συνῆγεν καιροῦ πεντακλίνου  τε   διεστρώννυτο οὐδέποτε πλεῖον· ὅτε δὲ
[4, 143]   εἰς τὰ ἀνδρεῖα, ἣν Ξενίου  τε   Διὸς ξενίαν τε προσηγόρευον. (Ἡρόδοτος
[4, 145]   σιτίων οὓς τρέφει βασιλεὺς τῶν  τε   δορυφόρων καὶ τῶν πελταστῶν, τούτοις
[4, 149]   τοῦ κατὰ καιρὸν γινομένου ᾠά  τε   δύο καὶ τυροῦ τροφαλὶς σῦκά
[4, 167]   Τύρου πολιορκίαν Πνυταγόραν ἀποστέλλων ἄλλας  τε   δωρεὰς ἔδωκε καὶ χωρίον
[4, 165]   μάτην (χαριτογλωσσεῖν ἔνι μοι. Πάλιν  τε   εἰπόντος τοῦ Οὐλπιανοῦ· τίνα δ´
[4, 162]   πῶς ταῖς ἐπιχύσεσι χρηστέον πηνίκα  τε   εἰσακτέον τοὺς ὡραίους καὶ τὰς
[4, 141]   τε ἀπὸ κηρύγματος πράσσεται, ἔχει  τε   ἑκάστη σκιὰς φρατρίας τρεῖς καὶ
[4, 140]   Φιλύλλιος ἐν ταῖς Πόλεσιν, Ἐπίλυκός  τε   ἐν Κωραλίσκῳ λέγων οὕτως· Ποττὰν
[4, 139]   ἐπιχωρίων τινὰ ποιημάτων ᾄδουσιν, ὀρχησταί  τε   (ἐν) τούτοις ἀναμεμιγμένοι τὴν κίνησιν
[4, 158]   εἰς στάσιν ἄμμε βάλῃς, Χρύσιππός  τε   ἐν τῷ περὶ τοῦ καλοῦ
[4, 164]   ~τῶν πρὸ αὐτοῦ (Πυθαγορικῶν λαμπρᾷ  τε   ἐσθῆτι ἀμφιεννυμένων καὶ λουτροῖς καὶ
[4, 138]   οἷα δὴ ἐν ἀγροῖς ἑψήματα  (τε)   ἑψήσονται. Καὶ τραγήματά που παραθήσομεν
[4, 176]   κροτάλων, (ὑπὸ φανοῦ, πανδούρου, τῷ  τε   ἡδεῖ μοναύλῳ τὰς ἡδίστας ἁρμονίας
[4, 135]   ἀμίας ἐπὶ τοῖς μέγας, ὅς  τε   θαλάσσης πάσης βένθεα οἶδε, Ποσειδάωνος
[4, 137]   πίονα μῆλα) ῥοιαί τε σταφυλαί  τε,   θεοῦ Βρομίοιο τιθῆναι, πρόσφατος ἥν
[4, 137]   δυεῖν γινομένων δείπνων ἐν Λυκείῳ  τε   καὶ Ἀκαδημείᾳ, τοῦ μὲν εἰς
[4, 176]   εὐτελέστατος παρ´ ἡμῖν ἰδιώτης προσέτι  τε   καὶ ἀναλφάβητος οὕτως ἐστὶ συνήθης
[4, 135]   ἀνέρες ἀθλητῆρες, οἷοι ἄρ´ Ἀστυάναξ  τε   καὶ Ἀντήνωρ ἐγένοντο, ῥηιδίως ἐπ´
[4, 147]   ἔπειτα κρέ´ ὀπτά τ´ ἐρίφων  τε   καὶ ἀρνῶν, θ´ ὑπερωμόκρεως
[4, 184]   τὴν αὐλητικὴν ἤσκησαν, ὡς Εὐφράνωρ  τε   καὶ Ἀρχύτας Φιλόλαός τε ἄλλοι
[4, 172]   τῇ παρθένῳ δῶρα (Σασαμίδας χόνδρον  τε   καὶ ἐγκρίδας ἄλλα τε πέμματα
[4, 184]   φιλοσόφων, γεωμετρῶν, μουσικῶν, ζωγράφων, παιδοτριβῶν  τε   καὶ ἰατρῶν καὶ ἄλλων πολλῶν
[4, 136]   ὑδατινούς. Ἐν δ´ ἀναμὶξ σαργοί  τε   καὶ ἵππουροι γλάνιές τε, μόρμυρος
[4, 182]   καὶ ἄλλα γένη αὐλῶν τραγικῶν  τε   καὶ λυσιῳδικῶν καὶ κιθαριστηρίων, ὧν
[4, 182]   ἡμῖν δεήσει ἐν ταῖς ᾠδαῖς  τε   καὶ μέλεσιν. Οὔ μοι, ἔφη,
[4, 171]   ἁρχαὶ τὰ πρυτανεῖ´, ἀλλ´ ἕνῃ  τε   καὶ νέᾳ; {ΦΕΙΔ. Ὅπερ οἱ
[4, 128]   ἄρτος ἑκάστῳ ἰσόπλατυς ἐδόθη, ὄρνεις  τε   καὶ νῆσσαι, προσέτι δὲ καὶ
[4, 151]   αὐλοῦντες (καὶ σάλπιγξιν ὠμοβοείαις ῥυθμούς  τε   καὶ οἱονεὶ μάγαδιν σαλπίζοντες. (Ποσειδώνιος
[4, 128]   καὶ περιστεραὶ καὶ τρυγόνες πέρδικές  τε   καὶ ὅσον ἄλλο πτηνῶν πλῆθος
[4, 135]   ἤσθιον εἴδατα πάντα, ~(βολβοὺς ἀσπάραγόν  τε   καὶ ὄστρεα μυελόεντα, ὠμοτάριχον ἐῶν
[4, 184]   Τυρρηνῶν δ´ ἐστὶν εὕρημα κέρατά  τε   καὶ σάλπιγγες. Μητρόδωρος δ´
[4, 174]   Ἡγήσανδρος Δελφὸς Δία Εἰλαπιναστήν  τε   καὶ Σπλαγχνοτόμον. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΓ' (Πολλῶν
[4, 174]   πολλοὺς γὰρ μὴ διδαχθέντας αὐλεῖν  τε   καὶ συρίζειν, ὥσπερ τοὺς ποιμένας.
[4, 164]   διασκοπῶν ἀπὸ τῶν ἐπιγραμμάτων ἀτρέμα  τε   καὶ σχολῇ. Ὀρφεὺς ἔνεστιν, Ἡσίοδος,
[4, 149]   (τρία πρόβατα καὶ μάγειρον ὑδριαφόρον  τε   καὶ τραπέζας καὶ βάθρα πρὸς
[4, 182]   καὶ πηκτίδας καὶ μαγάδιδας σαμβύκας  τε   καὶ τρίγωνα καὶ κλεψιάμβους καὶ
[4, 150]   ταύρων καὶ συῶν καὶ προβάτων  τε   καὶ τῶν λοιπῶν κτηνῶν ἑκάστης
[4, 176]   τοὺς ἀνδρείους, οἵτινες καλοῦνται τέλειοί  τε   καὶ ὑπερτέλειοι, καὶ τοὺς κιθαριστηρίους
[4, 145]   Καὶ παρὰ τὸ δεῖπνον ᾄδουσί  τε   καὶ ψάλλουσιν αἱ παλλακαὶ αὐτῷ,
[4, 176]   ὧν μνημονεύει Σοφοκλῆς ἐν Νιόβῃ  τε   κἀν Τυμπανισταῖς, οὐκ ἄλλους τινὰς
[4, 153]   τοῖς δείπνοις βασιλεὺς τήν  τε   κλίνην (ἐφ´ ἧς μόνος κατέκειτο
[4, 131]   ἑπταπύλους, τὰς ἁρμονίας μεταβάλλοντας, φερνάς  τε   λαβεῖν δύο μὲν ξανθῶν ἵππων
[4, 131]   ἀγέλην χρυσοῦν τε σάκος φιάλην  τε   λεπαστὴν χιόνος τε πρόχουν κέρχνων
[4, 133]   {Β. Μικρὸς ἦν, ἀκήκοας; ἅλμη  τε   λευκὴ καὶ παχεῖ´ ὑπερβολῇ, (κοὐχὶ
[4, 183]   Πολὺς δὲ Φρὺξ τρίγωνος ἀντίσπαστά  τε   Λυδῆς ἐφυμνεῖ πηκτίδος συγχορδίᾳ, καὶ
[4, 160]   σὸν Τίμωνα εἶναί Μοι καλός  τε   μέγας τε, οὐκ ἐπιστάμενος ὅτι
[4, 136]   γὰρ ἀδέεσσι· δάμνα μιν ζωμός  τε   μέλας ἀκροκώλιά θ´ ἑφθά. Παῖς
[4, 147]   ὑπογαστρίδας. Διανεκέως ἐπαμυν εἴπερ ἐμίν  τε   μέλοι καὶ τίν, μάλα κεν
[4, 176]   δὲ καὶ τοὺς διόπους ἔτι  τε   μεσοκόπους καὶ τοὺς καλουμένους ὑποτρήτους.
[4, 147]   παρέθηκε, εἶτα δίεφθ´ ἀκροκώλια σχελίδας  τε   μετ´ αὐτῶν λευκοφορινοχρόους, ῥύγχη, κεφάλαια
[4, 158]   (τὸ δ´ ἄκαιρον ἅπαν ὑπερβάλλον  τε   μὴ προσείμαν. Καὶ Σωκράτης
[4, 160]   ὠνόμασεν ἐν Γάμῳ οὕτως· Κογχίον  τε   μικρὸν ἀλλᾶντός τε προστετμημένον. Ἑξῆς
[4, 148]   ταλάντοις τετρακοσίοις τεσσαράκοντα, (φησὶν ὅτι  τε   μικρόψυχοι ἦσαν καὶ τὰ περὶ
[4, 154]   διπτύχω κόρω, Ἄρης κατέσκηψ´, ἔς  τε   μονομάχου πάλης ἀγῶνα νῦν ἑστᾶσιν.
[4, 136]   σαργοί τε καὶ ἵππουροι γλάνιές  τε,   μόρμυρος ἄντα δ´ ἦν, μεγάλη,
[4, 167]   Ἀρισταγόρᾳ μετεωρότερον τῶν Ἑρμῶν, Ἐλευσῖνί  τε   μυστηρίων ὄντων ἔθηκεν αὐτῇ θρόνον
[4, 139]   κεκοσμημένων τὸ θέατρον διεξέρχονται· χοροί  τε   νεανίσκων παμπληθεῖς εἰσέρχονται καὶ τῶν
[4, 147]   κε· λαγῷά τ´ ἔπειτ´ ἀλεκτρυόνων  τε   νεοσσοί. Περδίκων φάσσεων τε χύδαν
[4, 184]   αὐτοῦ ἐφηβησάντων ἐποίησε πλήρεις τάς  τε   νήσους καὶ πόλεις ἀνδρῶν γραμματικῶν,
[4, 133]   ἡδυσμάτων ἀναστομοῖ τάχιστα τᾀσθητήρια, τό  τε   νωκαρῶδες καὶ κατημβλυωμένον ἐσκέδασε κἀποίησεν
[4, 139]   φύσκης τόμον καὶ τραγήματα σῦκά  τε   ξηρὰ καὶ κυάμους καὶ φασήλους
[4, 149]   δύο καὶ τυροῦ τροφαλὶς σῦκά  τε   ξηρὰ καὶ πλακοῦς καὶ στέφανος.
[4, 162]   καὶ συλλαβοπευσιλαληταί, (δοξοματαιόσοφοι, ζηταρετησιάδαι. (Ἀρχέστρατός  τε   Γελῷος ἐν τῇ Γαστρολογίᾳ
[4, 150]   κτηνῶν ἑκάστης ἡμέρας πολλά, πίθους  τε   οἴνου παρεσκευάσθαι καὶ πλῆθος ἀλφίτων
[4, 151]   Μετὰ δὲ ταῦτα εἰσῆλθον κέρασί  τε   οἵοις σημαίνουσιν αὐλοῦντες (καὶ σάλπιγξιν
[4, 150]   χαράκων καὶ (τῶν) καλάμων τῶν  (τε)   οἰσυίνων ἐπεβάλλετο σκηνὰς χωρούσας ἀνὰ
[4, 144]   λεπτὰ τῶν προβάτων προτίθενται. Σίτοισί  τε   ὀλίγοισι χρέονται, ἐπιφορήμασι δὲ πολλοῖσι
[4, 160]   εἶναί Μοι καλός τε μέγας  τε,   οὐκ ἐπιστάμενος ὅτι κόγχος παρὰ
[4, 184]   καὶ Ἀρχύτας Φιλόλαός τε ἄλλοι  τε   οὐκ ὀλίγοι. δ´ Εὐφράνωρ
[4, 142]   δὲ δειπνήσειαν, ἐσιώπων πάντες,  τε   παῖς ἐφειστήκει κεκραμένον ἔχων τὸ
[4, 139]   θεωρίας πόλις καθέστηκεν. Ἱερεῖά  τε   παμπληθῆ θύουσι τὴν ἡμέραν ταύτην
[4, 158]   Στωικὸν δὲ δόγμα ἐστὶν ὅτι  τε   πάντα εὖ ποιήσει σοφὸς
[4, 152]   Προσφέρονται δὲ καὶ ἰχθῦς οἵ  τε   παρὰ τοὺς ποταμοὺς οἰκοῦντες καὶ
[4, 172]   χόνδρον τε καὶ ἐγκρίδας ἄλλα  τε   πέμματα καὶ μέλι χλωρόν. Ὅτι
[4, 162]   καὶ περὶ τῶν ἄλλων ὅσα  τε   περιεργότερον περὶ φιλημάτων εἴρηκεν
[4, 163]   Τῷ περὶ θηροπέπλου μανίας ὕβρεώς  τε   περιστάσιμον στοὰν ἔχοντι Πυθαγόρου πελάτᾳ.
[4, 168]   ἱστόρησαν Φανόδημος καὶ Φιλόχορος ἄλλοι  τε   πλείους. Μενέδημον γοῦν καὶ Ἀσκληπιάδην
[4, 131]   σμύρνης ἐκ Συρίας ὀδμαὶ λιβάνου  τε   πνοαί, τερενοχρῶτες μαζῶν ὄψεις, ἄρτων,
[4, 152]   ἀκολουθούσαις τῶν Κελτῶν μυριάσι φράγμα  τε   ποιεῖν δωδεκαστάδιον τετράγωνον, ἐν
[4, 156]   τοὺς νεωτέρους δειπνεῖν χρεών. Ἐμοί  τε   πολλῷ ἦν ἄμεινον κατὰ τὸ
[4, 158]   δ´ ἐσθίει ἵνα ζῇ. Διογένης  τε   πρὸς τοὺς ἐγκαλοῦντας αὐτῷ ἀποτριβομένῳ
[4, 129]   ὀπτῶν πάντα γένη συνηθροισμένων, ἅπασί  τε   προσεδόθη καὶ ἀργυροῦν ἀρτοφόρον ἄρτων
[4, 143]   ἣν Ξενίου τε Διὸς ξενίαν  τε   προσηγόρευον. (Ἡρόδοτος δὲ συγκρίνων τὰ
[4, 160]   οὕτως· Κογχίον τε μικρὸν ἀλλᾶντός  τε   προστετμημένον. Ἑξῆς ἁρπάσας τὸν λόγον
[4, 131]   σάκος φιάλην τε λεπαστὴν χιόνος  τε   πρόχουν κέρχνων τε χύτραν βολβῶν
[4, 149]   δύο πλὴν τῶν ἱερέων τοῦ  τε   Πυθίου Ἀπόλλωνος καὶ τοῦ Διονύσου·
[4, 131]   ἀγέλας αἰγῶν τ´ ἀγέλην χρυσοῦν  τε   σάκος φιάλην τε λεπαστὴν χιόνος
[4, 147]   ῥύγχη, κεφάλαια πόδας τε χναυμάτιόν  τε   σεσιλφιωμένον. Ἑφθά τ´ ἔπειτα κρέ´
[4, 131]   πρόχουν κέρχνων τε χύτραν βολβῶν  τε   σιρὸν δωδεκάπηχυν καὶ πουλυπόδων ἑκατόμβην.
[4, 137]   ἄπιοι καὶ πίονα μῆλα) ῥοιαί  τε   σταφυλαί τε, θεοῦ Βρομίοιο τιθῆναι,
[4, 147]   εὐπέταλοι χλοεραί τε δηφαρυγες, (πυριων  τε   στεγναι βύσται μέγαθος κακὰ κακκάβου
[4, 133]   ἰδ´ ἐκ ῥαφάνοιο γενέθλη μακρή  τε   στιφρή τε φαείνεται ἐν πρασιῇσι.
[4, 154]   οἱ Μαντινεῖς καὶ Ἀρκάδες, τήν  τε   στολὴν τὴν πολεμικὴν καὶ τὴν
[4, 145]   δὲ καὶ ὄρνιθες ἀναλίσκονται, οἵ  τε   στρουθοὶ οἱ Ἀράβιοι ἐστὶν δὲ
[4, 153]   ἡμέρας τράπεζαι πολυτελεῖς παρασκευάζονται ἀνθιναί  τε   στρωμναὶ καὶ ἐκπώματα ἀργυρᾶ παντοδαπά,
[4, 138]   τραγήματά που παραθήσομεν αὐτοῖς τῶν  τε   σύκων καὶ ἐρεβίνθων καὶ κυάμων,
[4, 142]   (Κλεομένης δὲ πολὺ διενέγκας τῷ  τε   συνιδεῖν πράγματα καίτοι νέος ὢν
[4, 164]   τιν´ εὑρίσκει τέχνην καινὴν πορίζεται  τε   τὰ δεῖπν´ ἀσύμβολα. Ὅπου γάρ
[4, 173]   τῶν ἐν τοῖς φιδιτίοις ποιούντων  τε   τὰς μάζας καὶ κεραννύντων τὸν
[4, 164]   καὶ λουτροῖς καὶ ἀλείμμασι κουρᾷ  τε   τῇ συνήθει χρωμένων. (Εἰ δ´
[4, 162]   ἀσθένειαν λόγων τοῦτο ποιοῦντες, ἔτι  τε   τὴν Σφοδρίου τοῦ κυνικοῦ τέχνην
[4, 142]   παρεσκευάζετο καὶ πάλιν αὐτοῖς στρωμναί  τε   τοῖς μεγέθεσιν οὕτως ἐξησκημέναι πολυτελῶς
[4, 157]   τοῦ ζῆν ἑκόντας (ἐκβῆναι μόνον  τε   τὸν ἐν τῷ γήρᾳ θάνατον
[4, 184]   Ἀθηναίων τε τοὺς ἐπιφανεστάτους, Καλλίαν  τε   τὸν Ἱππονίκου καὶ Κριτίαν τὸν
[4, 162]   τὰς Πρωταγορίδου ἀκροάσεις ἐρωτικὰς Περσαίου  τε   τοῦ καλοῦ φιλοσόφου συμποτικοὺς διαλόγους
[4, 184]   Θηβαίους πάντας αὐλεῖν μανθάνειν Ἡρακλεώτας  τε   τοὺς ἐν τῷ Πόντῳ καθ´
[4, 184]   Πόντῳ καθ´ ἑαυτὸν ἔτι Ἀθηναίων  τε   τοὺς ἐπιφανεστάτους, Καλλίαν τε τὸν
[4, 172]   (Τοὺς δὲ τὰ πέμματα προσέτι  τε   τοὺς ποιοῦντας τοὺς πλακοῦντας οἱ
[4, 150]   τῶν ὁδῶν διέλαβε σταθμοῖς ἐπί  τε   τούτοις ἐκ χαράκων καὶ (τῶν)
[4, 134]   δὲ μάγειροι μὲν φόρεον πλῆσάν  τε   τραπέζας, οἷς ἐπιτετράφαται μέγας οὐρανὸς
[4, 160]   τᾷ Ἑορτᾷ καὶ Νάσοις Ἀντιφάνει  τε   τῷ κωμικῷ, ὃς ὑποκοριστικώτερον αὐτὸν
[4, 142]   μετά τινος τῶν ἡλικιωτῶν. Ἐπί  τε   τῷ τρίποδι ψυκτὴρ χαλκοῦς ἐπέκειτο
[4, 153]   λδʹ τῶν ἱστοριῶν τάδε· Ἐποιεῖτό  τε   τῶν στρατιωτῶν τὰς κατακλίσεις ἐπὶ
[4, 133]   ῥαφάνοιο γενέθλη μακρή τε στιφρή  τε   φαείνεται ἐν πρασιῇσι. Καὶ τὰς
[4, 131]   αὐτὸν δὲ Κότυν περιεζῶσθαι ζωμόν  τε   φέρειν ἐν χοὶ χρυσῇ καὶ
[4, 163]   ἱστορεῖ καὶ τρίβωνα ἀναλαβεῖν κόμην  τε   φορῆσαι (καὶ) κατά τινα τῦφον
[4, 161]   Πυθαγορισμοὶ καὶ λόγοι λεπτοὶ διεσμιλευμέναι  τε   φροντίδες τρέφους´ ἐκείνους, τὰ δὲ
[4, 175]   κροτητὰ πηκτίδων μέλη, λύρᾳ μοναύλοις  τε   χειμωντεως ναος στέρημα κωμασάσης. Ἀραρὼς
[4, 147]   παροψίσι τ´ ὀξυβάφων πλήρεις, σύν  τε   χλιδῶσαι παντοδαποῖσι τέχνας εὑρήμασι πρὸς
[4, 147]   αὐτῶν λευκοφορινοχρόους, ῥύγχη, κεφάλαια πόδας  τε   χναυμάτιόν τε σεσιλφιωμένον. Ἑφθά τ´
[4, 135]   πέτρης λευκὸν τρέφει ὕδωρ ψῆττά  τε   χονδροφυὴς καὶ τρίγλη μιλτοπάρῃος) Τῇ
[4, 128]   πολλοὶ παντοδαπῶν ἀνθέων ἐπὶ πᾶσί  τε   χρυσαῖ στλεγγίδες, ὁλκὴν ἴσαι τῷ
[4, 147]   ἀλεκτρυόνων τε νεοσσοί. Περδίκων φάσσεων  τε   χύδαν ἤδη δὲ παρεβάλλετο θερμὰ
[4, 131]   λεπαστὴν χιόνος τε πρόχουν κέρχνων  τε   χύτραν βολβῶν τε σιρὸν δωδεκάπηχυν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008