Alphabétiquement     [«   »]
πέρδικές 1
Περδίκων 1
Περὶ 10
περὶ 94
περιάγεις 1
Περιάλλῳ 2
περιβόητον 1
Fréquences     [«    »]
89 εἰς
73 οὐ
87 τῇ
94 περὶ
94 ὡς
97 Καὶ
99 οἱ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre IV

περὶ


Livre, pages
[4, 159]   τῇ Εἰσαγωγῇ τῇ εἰς τὴν  περὶ   ἀγαθῶν καὶ κακῶν πραγματείαν νεανίσκον
[4, 174]   ὑπὸ τῶν Φοινίκων ἀπὸ τῶν  περὶ   Ἄδωνιν θρήνων· τὸν γὰρ Ἄδωνιν
[4, 148]   Κλείταρχος ἐν τῇ πρώτῃ τῶν  περὶ   Ἀλέξανδρον ἱστοριῶν, διηγούμενος καὶ ὅτι
[4, 162]   ὑπερορῶντας, καὶ περὶ προσοψημάτων καὶ  περὶ   ἄρτων καὶ περὶ τῶν ἄλλων
[4, 155]   συμπόται τῶν Ἑλλήνων πολὺ πρῶτοι,  περὶ   ἀρχαίων συμποσίων ἐπιστάμενος. Ἀκριβῶς δ´
[4, 166]   αὐτοῦ παρέλιπε Δημοσθένης ἐν τῷ  περὶ   ἀτελειῶν. Χρὴ δὲ τοὺς τὰ
[4, 176]   κρούσεις ἁμαρτήματα γινόμενα, ἀλλὰ καὶ  περὶ   αὐλούς εἰσι μουσικώτατοι οὐ μόνον
[4, 182]   Εὐφράνωρ Πυθαγορικὸς ἐν τῷ  περὶ   αὐλῶν, ἔτι δὲ καὶ Ἄλεξις
[4, 174]   ὀνομασιῶν (ἐστὶ δὲ τὸ σύγγραμμα  περὶ   αὐλῶν καὶ ὀργάνων) συγγράψαι φησὶ
[4, 184]   δ´ Εὐφράνωρ καὶ σύγγραμμα  περὶ   αὐλῶν κατέλιπεν· ὁμοίως δὲ καὶ
[4, 182]   ὧν καὶ αὐτὸς ἐν τῷ  περὶ   αὐλῶν. (Ὁ δὲ καλάμινος αὐλὸς
[4, 167]   μόνον αὐτός, ἀλλὰ καὶ οἱ  περὶ   αὐτόν· ἁπλῶς γὰρ οὐδεὶς αὐτῶν
[4, 175]   ἐπιχωριάζοντα παρ´ ἡμῖν, ἄκουε καὶ  περὶ   αὐτοῦ νῦν ἔχω σοι
[4, 163]   ἐν τῇ ἐνάτῃ τῶν ἱστοριῶν  περὶ   αὐτοῦ γράφει οὕτως· Διοδώρου τοῦ
[4, 166]   Καὶ Μένανδρος δ´ ἐν Ὀργῇ  περὶ   αὐτοῦ τάδε λέγει· Καίτοι νέος
[4, 141]   κʹ τῶν ἱστοριῶν τάδε γράφει  περὶ   αὐτῶν· ~Λακεδαιμόνιοι εἰς μὲν τὰ
[4, 144]   δ´ ἐν τῷ πρὸς Κάσανδρον  περὶ   βασιλείας (εἰ γνήσιον τὸ σύγγραμμα·
[4, 150]   δεῖπνα Πρωταγορίδης ἐν τῷ αʹ  περὶ   Δαφνικῶν ἀγώνων διδάσκει ἡμᾶς λέγων
[4, 136]   ζώνην θ´, ἣν φορέεσκεν ἀγαλλομένη  περὶ   δειρήν, εἰς λέχος ἡνίκ´ ἔβαινε
[4, 141]   σύκων, ἔτι δὲ εἰς ὀψωνίαν  περὶ   δέκα τινὰς Αἰγιναίους ὀβολούς. Σφαῖρος
[4, 172]   ΚΒ' (Οὐκ ἀγνοῶν δὲ καὶ  περὶ   Δηλίων Ἀπολλόδωρος Ἀθηναῖος
[4, 182]   ἱστορεῖ Ἀριστοφάνειος ἐν βʹ  περὶ   Δωρίδος. δὲ μάγαδις καλούμενος
[4, 168]   δ´ Βαβυλώνιος ἐν τοῖς  περὶ   εὐγενείας τὸν Φωκίωνος υἱόν, φησί,
[4, 184]   Καλλαίσχρου. Δοῦρις δ´ ἐν τῷ  περὶ   Εὐριπίδου καὶ Σοφοκλέους Ἀλκιβιάδην φησὶ
[4, 153]   θοιναμάτων παρακειμένην. Ἱστορῶν δὲ καὶ  περὶ   Ἡρακλέωνος τοῦ Βεροιαίου, ὃς ὑπὸ
[4, 159]   φιλοχρηματία παρὰ τοῖς τότε·  περὶ   ἧς Ἀνάχαρσις πυνθανομένου τινὸς πρὸς
[4, 163]   ἀπαίροντα τὸ ῥηθὲν ἀπαγγεῖλαι Τῷ  περὶ   θηροπέπλου μανίας ὕβρεώς τε περιστάσιμον
[4, 182]   δὲ ἐποποιὸς ἐν τῷ  περὶ   Ἰσθμίων Οἱ νῦν, φησίν, καλούμενοι
[4, 176]   οὐχ ἱστόρηνται, καὶ οὐ λέγω  περὶ   κιθαρῳδίαν μόνην, ἧς καὶ
[4, 173]   Θεόφραστος ἐν τοῖς ὑπομνήμασι  περὶ   Μαγνήτων λέγων τῶν ἐπὶ τοῦ
[4, 184]   δ´ ἐποποιὸς ἐν τῷ  περὶ   μελοποιῶν τὴν μὲν μονοκάλαμον σύριγγα
[4, 154]   ἀποτυμπανισθῆναι. (Ἕρμιππος δ´ ἐν αʹ  περὶ   νομοθετῶν τῶν μονομαχούντων εὑρετὰς ἀποφαίνει
[4, 174]   Θαίδα. Τρύφων δ´ ἐν τρίτῳ  περὶ   ὀνομασιῶν (ἐστὶ δὲ τὸ σύγγραμμα
[4, 164]   ὑπὲρ τὸν Ἀθηναῖον Χαιρεφῶντα ἐκεῖνον,  περὶ   οὗ φησιν Ἄλεξις ἐν Φυγάδι·
[4, 152]   ἱστόρησεν. Ἐν δὲ τῇ πέμπτῃ  περὶ   Πάρθων διηγούμενός φησιν· δὲ
[4, 160]   ἀπὸ τοῦ περιπάτου ἐν τοῖς  περὶ   παροιμιῶν ὡς παροιμίαν ἀναγράφει τὸ
[4, 167]   (Δοῦρις δ´ ἐν ζʹ Μακεδονικῶν  περὶ   Πασικύπρου λέγων τοῦ ἐν Κύπρῳ
[4, 148]   οὐδ´ ἂν ἐδέησε τοῖς Ἕλλησι  περὶ   Πλαταιὰς παρατάττεσθαι ἀπολωλόσιν ἤδη ὑπὸ
[4, 162]   πότε παραπεμπτέον ὡς ὑπερορῶντας, καὶ  περὶ   προσοψημάτων καὶ περὶ ἄρτων καὶ
[4, 153]   προσκυνεῖ. Ἐν δὲ τῇ ιϚ  περὶ   Σελεύκου διηγούμενος τοῦ βασιλέως, ὡς
[4, 155]   Πλάτων ἐν τῷ πρώτῳ Νόμων  περὶ   συμποσίων διηγεῖται λέγων οὕτως· Καὶ
[4, 166]   δὲ τῶν ἰδιωτῶν πλῆθος αἰεὶ  περὶ   συνουσίας καὶ πότους ἐστί. Λέγουσι
[4, 164]   Ὅτι δ´ ὑμεῖς οἱ φιλόσοφοι  περὶ   τὰ δεῖπνα ἀεὶ τὸν νοῦν
[4, 156]   ἀποίκοις πᾶσαν τὴν πόλιν ἐθεασάμην  περὶ   τὰ Διονύσια μεθύουσαν. Ἐν Λακεδαίμονι
[4, 166]   ἀνθρώπους διὰ τὸ φιλοπονεῖσθαι καὶ  περὶ   τὰς ἐργασίας διατρίβειν παρασκευάζεσθαι ζῆν,
[4, 166]   τοῦ Ταραντίνων ὅσον μὲν  περὶ   τὰς ἑστιάσεις εἶχε μόνον ἀκρατῶς,
[4, 173]   οἱ Σάτυροι τοὺς Δελφοὺς ὡς  περὶ   τὰς θυσίας καὶ τὰς θοίνας
[4, 162]   εἴρηκεν Σωφρονίσκου φιλόσοφος, ὃς  περὶ   ταῦτα τὴν διάνοιαν ἀεὶ στρέφων
[4, 169]   Ἀσκληπιοκλείδῃ· Οὕτως δ´ ὀψοποιεῖν εὐφυῶς  περὶ   τὴν Σικελίαν αὐτὸς ἔμαθον ὥστε
[4, 148]   τε μικρόψυχοι ἦσαν καὶ τὰ  περὶ   τὴν τροφὴν λίχνοι, παρασκευάζοντες ἐν
[4, 146]   Ἔφιππος Ὀλύνθιος ἐν τῷ  περὶ   τῆς Ἀλεξάνδρου καὶ Ἡφαιστίωνος μεταλλαγῆς,
[4, 184]   πανηγύρεων. ~Πυθαγόρας δὲ γεγραφὼς  περὶ   τῆς Ἐρυθρᾶς θαλάσσης τοὺς Τρωγλοδύτας
[4, 138]   ἐν τῇ ἐνάτῃ τῶν ἱστοριῶν  περὶ   τῆς Μαρδονίου παρασκευῆς λέγων καὶ
[4, 172]   μνημονεῦσαι Πανύασσιν Σέλευκος, ἐν οἷς  περὶ   τῆς παρ´ Αἰγυπτίοις ἀνθρωποθυσίας διηγεῖται,
[4, 174]   αὐλῶν καὶ ὀργάνων) συγγράψαι φησὶ  περὶ   τῆς ὑδραύλεως Κτησίβιον τὸν μηχανικόν.
[4, 159]   ἐνοχλούμενοι μὴ πεινῶσιν τὰ  περὶ   τῆς φακῆς λεχθέντα χλευάζουσιν, ἐν
[4, 158]   ἐνέγκας κύων παροραθεῖσαν τὴν  περὶ   τῆς φακῆς πολυμάθειαν ἀλλ´ ὑμεῖς
[4, 162]   εὔστοχος Κτησίβιος καὶ χαρίεις  περὶ   τὸ γελοῖον· ~(διὸ καὶ πάντες
[4, 145]   σχεδὸν τὸ ἥμισυ τῆς ἡμέρας  περὶ   τὸ δεῖπνον. Τῶν δὲ τοῦ
[4, 174]   Ἐγὼ δὲ οὐκ οἶδα εἰ  περὶ   τὸ ὄνομα σφάλλεται. μέντοι
[4, 184]   Ἀριστοφάνης ἐν τοῖς Δαιταλεῦσι τὴν  περὶ   τὸ πρᾶγμα τοῦτο σπουδὴν ὅταν
[4, 149]   ἅπασαν παρασκευήν, τὴν δὲ τῶν  περὶ   τὸν μάγειρον σκευῶν χορηγός.
[4, 139]   διὰ τὸ πένθος τὸ γενόμενον  περὶ   τὸν Ὑάκινθον οὔτε στεφανοῦνται ἐπὶ
[4, 176]   τῇ τρίτῃ τῶν ἱστοριῶν διηγούμενος  περὶ   τοῦ Ἀπαμέων πρὸς Λαρισαίους πολέμου
[4, 149]   Ἑρμείας ἐν τῷ δευτέρῳ τῶν  περὶ   τοῦ Γρυνείου Ἀπόλλωνος, ἐν τῷ
[4, 158]   βάλῃς, Χρύσιππός τε ἐν τῷ  περὶ   τοῦ καλοῦ γνώμας τινὰς ἡμῖν
[4, 137]   φησίν. (Χρύσιππός τ´ ἐν τετάρτῳ  περὶ   τοῦ καλοῦ καὶ τῆς ἡδονῆς
[4, 158]   δ´ Εὐριπίδης ἐν Ἱκέτισι  περὶ   τοῦ Καπανέως φησίν· ~Καπανεὺς ὅδ´
[4, 160]   καλῶς ἀπήντησε τῷ γάστριδι κυνὶ  περὶ   τοῦ κόγχου. Ἐγὼ δὲ κατὰ
[4, 163]   λαμυρώτερον οὐδέν, (Ὁ Τίμων σου  περὶ   τοῦ κυνὸς τοῦ θαλαττίου ἱστορῶν
[4, 172]   μάρτυς Σιμωνίδης ποιητής, ὃς  περὶ   τοῦ Μελεάγρου τὸν λόγον ποιούμενός
[4, 174]   μὲν ἔχω σοι ἐγὼ λέγειν  περὶ   τοῦ ὑδραυλικοῦ ὀργάνου, (Οὐλπιανέ. Γιγγραίνοισι
[4, 184]   τῶν Ἀλεξανδρέων, Οὐλπιανὲ ὀνοματοθήρα, τῶν  περὶ   τοὺς μοναύλους ἐσπουδακότων. (Οὐ γὰρ
[4, 154]   Ὅτι δὲ ἀρχαῖον ἦν τὸ  περὶ   τοὺς μονομάχους καὶ Ἀριστοφάνης εἴρηκεν
[4, 166]   χωρίσαντες, ἐν ἐστι τὰ  περὶ   τῶν Ἀθήνησι δημαγωγῶν, Εὔβουλόν φησι
[4, 162]   προσοψημάτων καὶ περὶ ἄρτων καὶ  περὶ   τῶν ἄλλων ὅσα τε περιεργότερον
[4, 168]   τὸν μέγαν διάκοσμον καὶ τὰ  περὶ   τῶν ἐν Ἅιδου εἰπὼν εἰς
[4, 183]   προείρηται, καὶ Πρωταγορίδης ἐν βʹ  περὶ   τῶν ἐπὶ Δάφνῃ πανηγύρεων. ~Πυθαγόρας
[4, 176]   δ´ Κυζικηνὸς ἐν δευτέρῳ  περὶ   τῶν ἐπὶ Δάφνῃ πανηγύρεών φησιν·
[4, 156]   ἐν ταῖς προσφωνήσεσι πρὸς σὲ  περὶ   τῶν ἐπιφανῶν κλήσεων ἀγωνιῶ μή
[4, 148]   δὲ Λεπρεάτης ἐν τῷ  περὶ   τῶν κατὰ Φιγάλειαν Νομίμων
[4, 143]   δείπνου πρῶτον μὲν εἰώθασι βουλεύεσθαι  περὶ   τῶν κοινῶν, εἶτα μετὰ ταῦτα
[4, 138]   παραδώσουσιν. (Ἑξῆς δὲ λεκτέον καὶ  περὶ   τῶν Λακωνικῶν συμποσίων. Ἡρόδοτος μὲν
[4, 159]   καλὸς Χρύσιππος διαγράφει ἐν τῷ  περὶ   τῶν μὴ δι´ αὑτὰ αἱρετῶν
[4, 144]   δὲ τῷ Ἱέρωνι ἐπιγραφομένῳ λέγων  περὶ   τῶν τοῖς τυράννοις παρασκευαζομένων καὶ
[4, 162]   Νικαεὺς ἱστορεῖ ἐν τῇ  περὶ   τῶν φιλοσόφων ἱστορίᾳ καὶ Σωτίων
[4, 162]   τῶν ἄλλων ὅσα τε περιεργότερον  περὶ   φιλημάτων εἴρηκεν Σωφρονίσκου φιλόσοφος,
[4, 168]   ὑπάρχοντες, ὡς Σάτυρος ἐν τοῖς  περὶ   χαρακτήρων εἴρηκεν, κατατρέχοντες τὸν ἀγρόν,
[4, 174]   δὲ τοῦτο Ἀριστοκλῆς ἐν τῷ  περὶ   χορῶν οὑτωσί πως λέγων· Ζητεῖται
[4, 148]   καὶ τὰ παρὰ Θηβαίοις δεῖπνα,  περὶ   ὧν Κλείταρχος ἐν τῇ πρώτῃ
[4, 161]   καὶ τὸ πάντων χαλεπώτατον λαλεῖτε  περὶ   ὧν οὐκ οἴδατε καὶ ὡς
[4, 169]   δὲ καὶ ἄλλους ἀσώτους πολλούς,  περὶ   ὧν ὑμῖν καταλείπω ζητεῖν, πλὴν
[4, 182]   δὲ καὶ τοὺς ἡμιόπους καλουμένους,  περὶ   ὧν φησιν Ἀνακρέων· Τίς ἐρασμίην
[4, 161]   οὐ τοὺς Πυθαγορικοὺς ἐκείνους ζηλοῖς,  ~(περὶ   ὧν φησιν Ἀντιφάνης μὲν ἐν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008