Alphabétiquement     [«   »]
1
2
2
ἢ 69
1
1
4
Fréquences     [«    »]
68 κατὰ
68 οὐκ
62 τὰς
69 ἢ
71 οὕτως
72 ἐπὶ
73 οὐ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre IV


Livre, pages
[4, 152]   ἐοικόσι μὲν ἀμβίκοις, κεραμέοις     ἀργυροῖς· (καὶ γὰρ τοὺς πίνακας
[4, 167]   Ἕλλησιν τοῖς βαρβάροις λάσταυρος     βδελυρὸς θρασὺς τὸν τρόπον,
[4, 140]   γὰρ ὅντινα δεῖ πρῶτον κατακεῖσθαι     δεύτερον ἐπὶ τοῦ σκιμποδίου
[4, 140]   καὶ φύλλα δάφνης τραγηματίζεσθαι Καλλίας     Διοκλῆς ἐν τοῖς Κύκλωψί φησιν
[4, 141]   οἴνου δὲ χοεῖς ἕνδεκά τινας     δώδεκα, παρὰ δὲ ταῦτα τυροῦ
[4, 146]   μνᾶς ἑκατόν, δειπνούντων ἴσως ἑξήκοντα     ἑβδομήκοντα φίλων. δὲ Περσῶν
[4, 132]   ἐν ἄστει γίνεται βελτίω δεῖπνα     ἐν Χαλκίδι, τὸ προοίμιον εἶπε
[4, 156]   Παρμενίσκου τῶν κυνικῶν συμπόσιον δειπνεῖν     ἐνθάδε πάντα ὥσπερ τοὺς πυρέσσοντας
[4, 164]   δέον ὑμᾶς ἐπιφαγεῖν (τι) αἰτῆσαι     ἐπεσθίειν τι τῶν κυνικῶν βρωμάτων
[4, 140]   δεῖ πρῶτον κατακεῖσθαι δεύτερον     ἐπὶ τοῦ σκιμποδίου καθῆσθαι, πάντα
[4, 170]   πήγανον, πράσον. Ἐν δὲ Παννυχίδι     Ἐρίθοις· μάγειρον δὲ ποιεῖ λέγοντα·
[4, 133]   στιφράς; Φιλήμων δ´ ἐν Μετιόντι     Ζωμίῳ· Ἰχθὺς τί σοι ἐφαίνεθ´
[4, 173]   καὶ ξύλα καὶ στρώματα. Ἀριστοτέλης     Θεόφραστος ἐν τοῖς ὑπομνήμασι περὶ
[4, 167]   τοῖς βαρβάροις λάσταυρος βδελυρὸς     θρασὺς τὸν τρόπον, οὗτοι σχεδὸν
[4, 172]   δὲ νοσσάδας ὄρνις, προτέρου Στησιχόρου     Ἰβύκου ἐν τοῖς Ἄθλοις ἐπιγραφομένοις
[4, 150]   τῶν ὀσπρίων καὶ τάριχος     ἰχθύν, κρέως δὲ χοιρείου βραχύτατον,
[4, 176]   τὸν ἐν ἀκρήτοις Βάτταλον ἡδυπότην     καὶ Κώταλον καὶ Πάκαλον.
[4, 176]   Βάτταλον ἡδυπότην καὶ Κώταλον     καὶ Πάκαλον. Ἀλλὰ Θέωνα τὸν
[4, 184]   ἐνόπλιον. Ἴων δ´ ἐν Φοίνικι     Καινεῖ ἀλέκτορα τὸν αὐλὸν καλεῖ
[4, 132]   βέλτιστε, καὶ πότερ´ Ἀττικοὶ ἅπαντες     κἀκ τοὐμπορίου τινές; {Β. Τί
[4, 155]   κακῶς ὀρχούμενόν με θεάσασθαι βούλει     καλῶς ἀπαγγέλλοντός μου ἴδια ποιήματα
[4, 141]   νικήσας ἐζημίωσεν ἐλαφρῶς ἤτοι κάμμασιν     καμματίσιν. Ἐστὶ δὲ τὰ μὲν
[4, 152]   κατὰ τὴν πολεμικὴν εὐχέρειαν     κατὰ γένος κατὰ πλοῦτον.
[4, 152]   πολεμικὴν εὐχέρειαν κατὰ γένος     κατὰ πλοῦτον. δ´ ὑποδεχόμενος
[4, 143]   ἀφαιροῦσα παρατίθησι τοῖς κατὰ πόλεμον     κατὰ σύνεσιν δεδοξασμένοις. Ἀπὸ δὲ
[4, 152]   κορυφαῖος χοροῦ, διαφέρων τῶν ἄλλων     κατὰ τὴν πολεμικὴν εὐχέρειαν
[4, 141]   πάντων ἔφορος ἤτοι ἀπέλυσεν     κατεδίκασεν. δὲ νικήσας ἐζημίωσεν
[4, 152]   ἀγγείοις περιφέρουσιν ἐοικόσι μὲν ἀμβίκοις,     κεραμέοις ἀργυροῖς· (καὶ γὰρ
[4, 161]   χρησίμους. Ἐπεὶ παράθες αὐτοῖσιν ἰχθῦς     κρέας, κἂν μὴ κατεσθίωσι καὶ
[4, 170]   Εὔπολις Ταξιάρχοις· Ἐπιφαγεῖν μηδὲν ἄλλ´     κρόμμυον λέποντα καὶ τρεῖς ἁλμάδας.
[4, 141]   κἄν τι λάβωσιν ἐπιδόσιμον, ἰχθὺν     λαγὼν φάτταν τι
[4, 149]   κρέας ὕειον καὶ λεκάριον πτισάνης     λαχάνου τοῦ κατὰ καιρὸν γινομένου
[4, 132]   μεγάλην αὐτοῖς σπάσαι, ἀποζέσας σίλουρον     λεβίαν, ἐφ´ χαριεῖ πολὺ
[4, 142]   πολὺ μετὰ τοῦ ἀδελφοῦ κατακείμενος     μετά τινος τῶν ἡλικιωτῶν. Ἐπί
[4, 172]   θύομεν, ὀκτὼ ποιήσοντες τραπέζας δ´     μίαν, (τί σοι διαφέρει τοῦτο;
[4, 150]   ἔξεστιν εἰσιέναι εἰς τὸ πρυτανεῖον     μόνῃ τῇ αὐλητρίδι. Οὐκ εἰσφέρεται
[4, 132]   ἐφ´ χαριεῖ πολὺ μᾶλλον     μυρίνην προσεγχέας. {Β. Ἀστεῖον
[4, 175]   Μοιχῷ· Ἔδει παρεῖναι, Παρμένων, αὐλητρίδ´     νάβλαν τιν´. {Β. δὲ
[4, 151]   ὕδατι καὶ ὀπτὰ ἐπ´ ἀνθράκων     ὀβελίσκων. ~(Προσφέρονται δὲ ταῦτα καθαρείως
[4, 138]   τις εὖ φρονῶν μυριάκις ἀποθανεῖν     οὕτως εὐτελοῦς διαίτης μεταλαβεῖν. (Πολέμων
[4, 130]   Ἀντιφάνης κωμῳδιοποιὸς ἐν Οἰνομάῳ     Πέλοπι διαπαίζων ἔφη· Τί δ´
[4, 159]   δὲ οὐδέν τι μεῖζον εἶχεν     πένης ἀνήρ, ψέγων τραπέζαις εἴ
[4, 163]   τἀργύριον, ἄνθρωπε, τιμιώτερον σαυτοῦ τέθεικας     πέφυκε τῇ φύσει; Ἀλυσιτελὴς εἶ
[4, 171]   ἐν τούτοις κακόν τι φάγωσιν     πίωσιν. Ἀναξίλας δ´ ἐν Καλυψοῖ
[4, 140]   (τοῖς δ´ ἀπόροις ἐπιτάττει κάλαμον     στιβάδα φύλλα δάφνης φέρειν,
[4, 133]   πότερα φιλεῖς τὰς δρυπεπεῖς ἑταίρας     σὺ τὰς ὑποπαρθένους ἁλμάδας ὡς
[4, 141]   ἄρα ἐλάα τις τυρὸς     σῦκον, ἀλλὰ κἄν τι λάβωσιν
[4, 133]   αμυσαι κεχρηόσι δαίτης. (Δίφιλος δ´     Σώσιππος ἐν Ἀπολειπούσῃ· Ἔστιν ἔνδον
[4, 159]   ὑπὸ λογοδιαρροίας ἐνοχλούμενοι μὴ πεινῶσιν     τὰ περὶ τῆς φακῆς λεχθέντα
[4, 140]   οὐχὶ τολύπας, ὥς φησι Λυκόφρων,     τὰ προφυράματα τῶν μαζῶν, ὡς
[4, 143]   ἔχει τοῦ συσσιτίου γυνὴ τρεῖς     τέτταρας τῶν δημοτικῶν προσειληφυῖα πρὸς
[4, 156]   τοῦτον ἂν ζῆν τὸν βίον     τὴν Σελεύκου τοῦ βασιλέως ὑπεροχήν.
[4, 144]   δειπνῆσαι τὸ ἡμῖν παρατιθέμενον δεῖπνον     τὸ ἑαυτοῖς. (Τὸ γὰρ τὰ
[4, 167]   τις ἦν ἐν τοῖς Ἕλλησιν     τοῖς βαρβάροις λάσταυρος βδελυρὸς
[4, 176]   δὴ Γλαύκης μεμεθυσμένα παίγνια Μουσέων     τὸν ἐν ἀκρήτοις Βάτταλον ἡδυπότην
[4, 159]   κἂν τὴν πολυθρύλητον ἔχῃς φακῆν     τὸν καλούμενον κόγχον. Γελασάντων δὲ
[4, 134]   ἐπὰν δὴ τὸν γόητα Θεόδοτον     τὸν παραμασύντην ἴδω τὸν ἀνόσιον
[4, 176]   οὐκ ἄλλους τινὰς εἶναι ἀκούομεν     τοὺς Φρυγίους, ὧν καὶ αὐτῶν
[4, 153]   ἄλλοις καὶ ὅπως ἂν δύο     τρία ζεύγη ἴδοιεν μονομάχων, ὅτε
[4, 171]   Ξενοφῶν ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ (Ἱέρωνι     τυραννικῷ φησιν· τύραννος οὐδὲ
[4, 141]   παραπέμπειν, κἂν ἄρα ἐλάα τις     τυρὸς σῦκον, ἀλλὰ κἄν
[4, 174]   ἐμπνευστῶν ἐστιν ὀργάνων ὕδραυλις     τῶν ἐντατῶν. Ἀριστόξενος μὲν οὖν
[4, 150]   οἴκοθεν παρασκευάσαντα αὑτῷ λάχανόν τι     τῶν ὀσπρίων καὶ τάριχος
[4, 158]   ἔφη· Πτισάνην διδάσκεις αὐτὸν ἕψειν     φακῆν. Καὶ ἐν Ἀμφιαράῳ· Ὅστις
[4, 141]   λάβωσιν ἐπιδόσιμον, ἰχθὺν λαγὼν     φάτταν τι τοιοῦτον. (Εἶτ´
[4, 140]   δὲ κοπίδος μνημονεύει καὶ Ἀριστοφάνης     Φιλύλλιος ἐν ταῖς Πόλεσιν, Ἐπίλυκός
[4, 161]   Πυθαγοριστὰς γινομένους ὄντως ῥυπᾶν ἑκόντας     φορεῖν τρίβωνας ἡδέως; Οὐκ ἔστι
[4, 140]   ἀπόροις ἐπιτάττει κάλαμον στιβάδα     φύλλα δάφνης φέρειν, ὅπως ἔχωσι
[4, 154]   δ´ ἐν θεάτρῳ λαβόντες ἀργύριον     χρυσίον, οἳ δὲ οἴνου κεραμίων
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008