Alphabétiquement     [«   »]
Οὐλπιανέ 3
Οὐλπιανὸς 3
Οὐλπιανοῦ 1
οὖν 29
οὕνεκα 1
οὕνεκεν 1
Οὔνομα 1
Fréquences     [«    »]
28 αὐτὸν
29 αὐτοῦ
27
29 οὖν
30 ἀλλ´
31 εἶναι
31 ὑπὸ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre IV

οὖν


Livre, pages
[4, 184]   τοὺς Ἀλεξάνδρου διαδόχους χρόνοις. Ἐγένετο  οὖν   ἀνανέωσις πάλιν παιδείας ἁπάσης κατὰ
[4, 157]   τῶν οὐκ ἀσήμων ἑταιρίδων. Ἀποβλέψασαι  οὖν   αὗται εἰς τὰ παρακείμενα καὶ
[4, 155]   λίθον εὐπερίτρεπτον τοῖς ἐπιβαίνουσι. Διαλαγχάνειν  οὖν   αὐτοὺς καὶ τὸν λαχόντα ἔχοντα
[4, 166]   οὖν τὴν γῆν μόνην. Τάχ´  οὖν   διὰ τὴν πολλὴν ταύτην ἀσωτίαν
[4, 159]   ὄζει κακόν ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΣΤ. Ἐπεὶ  οὖν   διὰ τοῦτο φυλάττονται οἱ σοφοὶ
[4, 157]   φρόνησιν ἐν αὑτῇ εἶναι. (Θεόπομπος  οὖν   ἐν εʹ Φιλιππικῶνφησι· Τὸ γὰρ
[4, 138]   τῶν Λακωνικῶν συμποσίων. Ἡρόδοτος μὲν  οὖν   ἐν τῇ ἐνάτῃ τῶν ἱστοριῶν
[4, 152]   εὐεργεσίας ἀνθρώποις φέρει. Ταῦτα μὲν  οὖν   ἐν τῇ τρίτῃ καὶ εἰκοστῇ
[4, 157]   ταῖς κίχλαις ἤδη λέγει. Γέλωτος  οὖν   ἐπιρραγέντος παρῆν θεατροτορύνη Μέλισσα
[4, 130]   περισοβεῖν ἐκέλευε τοῖς παισίν. Ἐπίνομεν  οὖν   εὐμαρῶς ὥσπερ ἀντίδοτον ἐκ τῆς
[4, 132]   χεῖρας πέντ´ ἔχω. Ὄψιν μὲν  οὖν   ἔχει τὰ τοιαῦτα ποικίλην, ἀλλ´
[4, 132]   χεῖλος, οὐκ ἐνέπλησα δέ. Τί  οὖν   ἔχεις; {Β. Ὄστρεια πολλά. {Α.
[4, 138]   παρασκευὴν κατέλιπε τὴν αὑτοῦ. Παυσανίαν  οὖν   ἰδόντα τὴν τοῦ Μαρδονίου παρασκευὴν
[4, 174]   ὄργανον δοκεῖ κλεψύδρα εἶναι. Ἐντατὸν  οὖν   καὶ καθαπτὸν οὐκ ἂν νομισθείη,
[4, 174]   διαπρέψαι τέ φασι μεγάλως. Τουτονὶ  οὖν   καὶ τὴν αὑτοῦ διδάξαι γυναῖκα
[4, 155]   ἴδια ποιήματα θέλεις ἀκροάσασθαι; Κελευσθεὶς  οὖν   λέγειν οὕτως ἧσε τὸν βασιλέα
[4, 130]   τὸ δὴ λεγόμενον ἀνιστάμενοι. Ἔναττον  οὖν   οἱ παῖδες εἰς τὰς εὐτυχεῖς
[4, 175]   φής; Οὐκ οἶσθα νάβλαν; Οὐδὲν  οὖν   οἶσθ´ ἀγαθόν. Οὐδὲ σαμβυκίστριαν; Καὶ
[4, 161]   {Β. Νὴ Δί´, ἱερεῖον μὲν  οὖν   ὁποῖον ἂν κάλλιστον, βέλτιστ´,
[4, 165]   δειπνεῖν τὸν καλῶς εὐδαίμονα. (γελασάντων  οὖν   πάντων ἐπὶ τούτοις Οὐλπιανὸς
[4, 150]   ἐκάλεσε καὶ ἐπὶ δεῖπνον. Τῆς  οὖν   παρασκευῆς γενομένης λαμπρᾶς Αἰγύπτιος
[4, 128]   ὅμοια κἀκείνου ἀντιπροπίνοντος αὐτῷ. Ἑκατέρων  οὖν   σῴζονται δειπνητικαί τινες ἐπιστολαί, Λυγκέως
[4, 166]   τοὺς λίθους ἁπαξάπαντας, οὐ γὰρ  οὖν   τὴν γῆν μόνην. Τάχ´ οὖν
[4, 129]   τοιούτῳ σὺν μύστροις χρυσοῖς. Ὁρῶν  οὖν   τὴν δυσχωρίαν Κάρανος κελεύει
[4, 158]   Περιμήδην, Εὐρύβιον, Εὐρύπυλον. Οὐ τοιοῦτοι  οὖν   τὸν θυμὸν ἡμεῖς, εἰ καὶ
[4, 176]   καλαμαυλήτην εἴπατε χαῖρε Θέων. Ὥσπερ  οὖν   τοὺς τῷ καλάμῳ αὐλοῦντας καλαμαύλας
[4, 174]   τῶν ἐντατῶν. Ἀριστόξενος μὲν  οὖν   τοῦτο οὐκ οἶδε. Λέγεται δὲ
[4, 183]   χεῖρα δίχα πλήκτρου ἔψαλλεν. Πάντων  οὖν   τούτων τῶν προειρημένων ὀργάνων καὶ
[4, 128]   ἄλλο πτηνῶν πλῆθος ἦν. (Ἐπεδώκαμεν  οὖν,   φησί, καὶ ταῦτα τοῖς δούλοις
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008