Alphabétiquement     [«   »]
Ταῦτ´ 2
ταῦτ´ 2
Ταῦτα 7
ταῦτα 38
ταὐτὰ 2
ταύταις 2
ταύτας 5
Fréquences     [«    »]
38 διὰ
38 μετὰ
37 μὴ
38 ταῦτα
38 τις
40 ἦν
41 ἐκ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre IV

ταῦτα


Livre, pages
[4, 163]   τοῦ θαλαττίου ἱστορῶν γράφει καὶ  ταῦτα·   Ἀλλ´ οὐ πολλοὶ ἴσασι βροτῶν
[4, 168]   τῶν ἐν Ἅιδου εἰπὼν εἰς  ταῦτα   ἀνηλωκέναι, ἀφείθη. (Οἱ δὲ μὴ
[4, 128]   πολλὰ καὶ ποικίλα, καὶ μετὰ  ταῦτα   ἀργυροῦς πίναξ ἕτερος, ἐφ´
[4, 161]   εἷς ἑκατέρῳ, ποτήριον ὕδατος· τοσαῦτα  ταῦτα.   {Β. Δεσμωτηρίου λέγεις δίαιταν· πάντες
[4, 161]   καὶ στέμφυλα (καὶ τυρὸς ἔσται·  ταῦτα   γὰρ θύειν νόμος τοῖς Πυθαγορείοις.
[4, 173]   ἐμαγείρευον αὐτὰ καὶ ἐκαρύκκευον. Εἰς  ταῦτα   δὲ ἀποβλέπων καὶ Ἀριστοφάνης ἔφη·
[4, 140]   μὲν εὐπόρους ζημιοῖ εἰς ἐπάικλα·  ταῦτα   δέ ἐστιν μετὰ δεῖπνον τραγήματα·
[4, 148]   τὸν Ἀντώνιον ἐν Ἀθήναις μετὰ  ταῦτα   διατρίψαντα περίοπτον ὑπὲρ τὸ θέατρον
[4, 148]   πρῶτα μικρά, καὶ πάλιν καὶ  ταῦτα   ἐδωρήσατο. Τῶν δ´ ἡγεμόνων ἐφ´
[4, 151]   αὐτοῦ τὸ κέρας. Μετὰ δὲ  ταῦτα   εἰσῆλθον κέρασί τε οἵοις σημαίνουσιν
[4, 168]   πατρῷα εἰς ἀσωτίαν καὶ μετὰ  ταῦτα   ἐκολάκευε τὸν ἐπὶ τῆς Μουνιχίας·
[4, 167]   τῶν ἰδίων μου προσόδων εἰς  ταῦτα   ἐκποιουσῶν, οὐ καθάπερ ὑμῶν ἔνιοι
[4, 149]   καὶ ἅλες προσφαγεῖν. (Καθαγισάντων δὲ  ταῦτα   ἐν κεραμέᾳ κοτταβίδι πιεῖν ἑκάστῳ
[4, 130]   τῶν πεμμάτων θήκαις. Μετὰ δὲ  ταῦτα   ἐξαναστάντες ἀπηλλαττόμεθα νήφοντες νὴ τοὺς
[4, 148]   καὶ οὕτως ἐσκευασμένος ἐδίκαζεν. (Εἰς  ταῦτα   ἔστιν ἀποβλέποντας τὰ ὑπὲρ ἡμᾶς
[4, 129]   πᾶσι προὔπιεν, ἑξῆς γράφει καὶ  ταῦτα·   (ἤδη δὲ ἡμῶν ἡδέως ἀπηλλοτριωμένων
[4, 146]   δεῖπνον τάλαντα τετρακόσια. Γίνεται δὲ  ταῦτα   Ἰταλικοῦ (νομίσματος ἐν μυριάσι διακοσίαις
[4, 152]   ἀνθράκων ὀβελίσκων. ~(Προσφέρονται δὲ  ταῦτα   καθαρείως μέν, λεοντωδῶς δέ, ταῖς
[4, 149]   εὐχὰς καταλέγοντος συσπένδοντες. Μετὰ δὲ  ταῦτα   κατακλιθέντες λαμβάνουσιν ἕκαστος οἴνου κοτύλας
[4, 149]   τι βρώσιμον ἔξεστι, μόνα δὲ  ταῦτα   καταναλίσκουσι, τὰ ὑπολειπόμενα τοῖς οἰκέταις
[4, 145]   δίδωσιν ἑκάστῳ τῶν οἰκετῶν, καὶ  ταῦτα   λαβὼν τὴν καθ´ ἡμέραν ἔχει
[4, 143]   περὶ τῶν κοινῶν, εἶτα μετὰ  ταῦτα   μέμνηνται τῶν κατὰ πόλεμον πράξεων
[4, 146]   χρυσᾶ καὶ κρατῆρας παρετίθεντο, καὶ  ταῦτα   μετὰ τὸ δεῖπνον εἰ δὲ
[4, 159]   νομοθετεῖ ἀστραγάλους. Καλῶς γὰρ καὶ  ταῦτα   Εὐριπίδης εἴρηκε· Μὴ πλοῦτον
[4, 160]   Τίμων τὸν κόγχον. (Πρὸς  ταῦτα   καλὸς ἡμῶν ἑστιάτωρ Λαρήνσιος
[4, 140]   κρέας. Ἀλλ´ ἐπάικλα μὲν λέγεται  ταῦτα,   ὄντα οἷον ἐπιχορηγήματα τοῦ συντεταγμένου
[4, 136]   ἔκλαιον, ὅτ´ αὔριον οὐκ ἔτι  ταῦτα   ὄψομαι, ἀλλά με τυρῷ δεῖ
[4, 153]   διέτριψεν ἀγόμενος βασιλικῶς, γράφει καὶ  ταῦτα·   Παρὰ Πάρθοις ἐν τοῖς δείπνοις
[4, 147]   καὶ σηπιοπουλυποδείων Ἀπαλοπλοκάμων. Θερμὸς μετὰ  ταῦτα   παρῆλθεν ἰσοτράπεζος ὅλος μνηστης συνόδων
[4, 129]   αὐτοῖς πίναξιν ἐδόθη. Μετὰ δὲ  ταῦτα   πιόντες ἐλάβομεν ἕκαστος ἔριφον ζέοντα
[4, 131]   Θρᾳκῶν βασιλέως θυγατέρα, φησί· (Κἂν  ταῦτα   ποιῆθ´, ὥσπερ φράζω, λαμπροῖς δείπνοις
[4, 141]   ὀξέως ἤδη δεδειπνηκόσιν ὕστερα περιφέρεται  ταῦτα   τὰ ἐπάικλα καλούμενα. Συμφέρει δ´
[4, 162]   Σωφρονίσκου φιλόσοφος, ὃς περὶ  ταῦτα   τὴν διάνοιαν ἀεὶ στρέφων πιστευθείς,
[4, 128]   ἦν. (Ἐπεδώκαμεν οὖν, φησί, καὶ  ταῦτα   τοῖς δούλοις καὶ ὡς ἄδην
[4, 141]   τινας δώδεκα, παρὰ δὲ  ταῦτα   τυροῦ σταθμόν τινα καὶ σύκων,
[4, 133]   δριμεῖα περιοισθήσεται· τῶν πρεσβυτέρων γὰρ  ταῦτα   τῶν ἡδυσμάτων ἀναστομοῖ τάχιστα τᾀσθητήρια,
[4, 130]   ἀνδράποδ´ ὠνήσασθαι. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ' (Εἰς  ταῦτα,   ἑταῖρε Τιμόκρατες, ἀποβλέπων τίνι
[4, 130]   κατέρρηξεν ἡμῶν γέλωτας· καὶ μετὰ  ταῦτα   ὠρχεῖτο μετὰ τῆς γυναικὸς ἔτη
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008