Alphabétiquement     [«   »]
μεστὸς 1
μετ´ 11
Μετὰ 8
μετὰ 38
μετά 1
μεταβάλλοντας 1
μεταδιδόασι 1
Fréquences     [«    »]
38 διὰ
37 μὴ
36 τοῦτο
38 μετὰ
38 ταῦτα
38 τις
40 ἦν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre IV

μετὰ


Livre, pages
[4, 152]   θάλασσαν, καὶ τούτους δὲ ὀπτοὺς  μετὰ   ἁλῶν καὶ ὄξους καὶ κυμίνου·
[4, 146]   ἐν τοῖς Περσικοῖς, ἐδείπνει μὲν  μετὰ   ἀνδρῶν μυρίων πεντακισχιλίων, καὶ ἀνηλίσκετο
[4, 145]   τῷ βουλομένῳ, οἳ δὲ εἴσω  μετὰ   βασιλέως. Καὶ οὗτοι δὲ οὐ
[4, 140]   ὅπως ἔχωσι τὰ ἐπάικλα κάπτειν  μετὰ   δεῖπνον· γίνεται γὰρ ἄλφιτα ἐλαίῳ
[4, 139]   τοῖς εἰσιοῦσιν εἰς τὸ φιδίτιον  μετὰ   δεῖπνον τὸ καλούμενον ἄικλον εἰσφέρουσιν
[4, 140]   εἰς ἐπάικλα· ταῦτα δέ ἐστιν  μετὰ   δεῖπνον τραγήματα· (τοῖς δ´ ἀπόροις
[4, 149]   γὰρ ἑκατέρῳ διπλοῦς οἶνος  μετὰ   καὶ τῶν ἄλλων μερίδων δίδοται.
[4, 156]   ὅστις ἂν ἀπαντῶν κωμάζοντί τινι  μετὰ   μέθης οὐκ ἂν τὴν μεγίστην
[4, 152]   δὲ τοῖς ὑποδεεστέροις ζύθος πύρινον  μετὰ   μέλιτος ἐσκευασμένον, παρὰ δὲ τοῖς
[4, 164]   μέλη πάραυλα κἀκρότητα κύμβαλα. (Καὶ  μετὰ   τὰς καλὰς ταύτας ἀμουσολογίας περιέρχεται
[4, 128]   περιεφέρετο πολλὰ καὶ ποικίλα, καὶ  μετὰ   ταῦτα ἀργυροῦς πίναξ ἕτερος, ἐφ´
[4, 148]   αὐτὸν τὸν Ἀντώνιον ἐν Ἀθήναις  μετὰ   ταῦτα διατρίψαντα περίοπτον ὑπὲρ τὸ
[4, 168]   τὰ πατρῷα εἰς ἀσωτίαν καὶ  μετὰ   ταῦτα ἐκολάκευε τὸν ἐπὶ τῆς
[4, 143]   βουλεύεσθαι περὶ τῶν κοινῶν, εἶτα  μετὰ   ταῦτα μέμνηνται τῶν κατὰ πόλεμον
[4, 147]   τευθιάδα καὶ σηπιοπουλυποδείων Ἀπαλοπλοκάμων. Θερμὸς  μετὰ   ταῦτα παρῆλθεν ἰσοτράπεζος ὅλος μνηστης
[4, 130]   πολλοὺς κατέρρηξεν ἡμῶν γέλωτας· καὶ  μετὰ   ταῦτα ὠρχεῖτο μετὰ τῆς γυναικὸς
[4, 167]   ἦν γράφει καὶ τάδε· Ἀλέξανδρος  μετὰ   τὴν Τύρου πολιορκίαν Πνυταγόραν ἀποστέλλων
[4, 148]   πᾶς αὐτῶν πλοῦτος ηὑρέθη  μετὰ   τὴν ὑπ´ Ἀλεξάνδρου τῆς πόλεως
[4, 130]   γέλωτας· καὶ μετὰ ταῦτα ὠρχεῖτο  μετὰ   τῆς γυναικὸς ἔτη οὔσης ὑπὲρ
[4, 157]   πεπεισμένους τὴν ἀπόλυσιν τῆς ψυχῆς  μετὰ   τῆς τῶν κυρίων γίγνεσθαι γνώμης.
[4, 140]   οὐδὲ τὰ διδόμενα τοῖς φιδίταις  μετὰ   τὸ δεῖπνον· ἄρτος γάρ ἐστι
[4, 146]   καὶ κρατῆρας παρετίθεντο, καὶ ταῦτα  μετὰ   τὸ δεῖπνον εἰ δὲ Ξέρξης
[4, 140]   Νικοκλῆς Λάκων κάπτειν αὐτοὺς  μετὰ   τὸ δεῖπνον ἐν φύλλοις δάφνης,
[4, 140]   οὐ λέγουσιν οἱ Λάκωνες τὴν  μετὰ   τὸ δεῖπνον μοῖραν, ἀλλ´ οὐδὲ
[4, 142]   (Τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ  μετὰ   τὸ δεῖπνον οὐ πλεῖον ἐδίδοτο
[4, 172]   ὀπτᾷ, χόνδρον ἕψει καὶ φέρει  μετὰ   τὸ τάριχος, εἶτα θρῖον καὶ
[4, 129]   ἑκάστῳ προσενεχθεισῶν. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β' Καὶ  μετὰ   τὸν πότον ὑελοῦς πίναξ δίπηχύς
[4, 142]   Κατελαμβάνετο δὲ ἐπὶ τὸ πολὺ  μετὰ   τοῦ ἀδελφοῦ κατακείμενος μετά
[4, 171]   βουλὴ ἄγῃ τὰ Ἀπατούρια  μετὰ   τῶν ἄλλων Ἀθηναίων κατὰ τὰ
[4, 148]   καὶ ἔτνος· οἷσι Μαρδόνιον εἱστίασε  μετὰ   τῶν ἄλλων πεντήκοντα Περσῶν Ἀτταγῖνος
[4, 149]   μεγάλη γίνεται καὶ ἑστιῶνται πάντες  μετὰ   τῶν δούλων· οἱ δὲ παῖδες
[4, 149]   δὲ παῖδες ἐν ταῖς ἑστιάσεσι  μετὰ   τῶν πατέρων ἐπὶ λίθων καθήμενοι
[4, 148]   παντοδαπὰ (ἄλλ´ ἀθύρματα Διονυσιακὰ ἐξαρτήσαντα  μετὰ   τῶν φίλων ἐξ ἑωθινοῦ κατακλινόμενον
[4, 148]   αὔριον παρεκάλει συνδειπνῆσαι πάλιν ἥκοντα  μετὰ   τῶν φίλων καὶ τῶν ἡγεμόνων·
[4, 146]   δὲ μέγας Ἀλέξανδρος δειπνῶν ἑκάστοτε  μετὰ   τῶν φίλων, ὡς ἱστορεῖ Ἔφιππος
[4, 138]   διάγοντες τὸν βίον ἐν εἰρήνῃ  μετὰ   ὑγιείας, ὡς εἰκός, γηραιοὶ τελευτῶντες
[4, 135]   μήστωρα φόβοιο, (τρίγλης ἱπποδάμοιο κάρη  μετὰ   χερσὶν ἔχοντα, ἂψ δ´ ἑλόμην
[4, 152]   βαρβάρων ποιητὴν ἀφικέσθαι καὶ συναντήσαντα  μετὰ   ᾠδῆς ὑμνεῖν αὐτοῦ τὴν ὑπεροχήν,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008