Alphabétiquement     [«   »]
4
1
1
ἡ 51
6
1
3
Fréquences     [«    »]
47 ἔφη
50 ταῖς
44 φησιν
51 ἡ
51 παρὰ
56 πρὸς
57 ἂν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre IV


Livre, pages
[4, 176]   γλυκὺς οἰκεῖ αὐλητής, μίμων     ´ν θυμέλῃσι Χάρις. (Τυφλὸς ὑπαὶ
[4, 163]   σε καὶ τοὺς σοὶ παραπλησίους     Ἀρετὴ Ἡδονῇ παρακάθηται, ὥς φησι
[4, 184]   πᾶσιν Ἕλλησι μουσικῆς· (διόπερ καὶ     αὐλητικὴ περισπούδαστος ἦν. Χαμαιλέων γοῦν
[4, 184]   τούτοις τέλος ἐχέτω καὶ ἥδε     βίβλος, ἑταῖρε Τιμόκρατες, ἱκανὸν εἰληφυῖα
[4, 171]   οὕτως· Φῶκος εἶπεν· ὅπως ἂν     βουλὴ ἄγῃ τὰ Ἀπατούρια μετὰ
[4, 172]   Καλυψοῖ φησιν· ~(Προγεύσεταί σοι πρῶτον     γραῦς τοῦ ποτοῦ. (Τοὺς δὲ
[4, 145]   καὶ δειπνεῖ. Ἐνίοτε δὲ καὶ     γυνὴ αὐτῷ συνδειπνεῖ καὶ τῶν
[4, 142]   δύο κοτύλας χωροῦν καὶ κύαθος,     δ´ ἐπίχυσις χαλκῆ. Πιεῖν δὲ
[4, 140]   τοῖς Κύκλωψί φησιν οὕτως· Φυλλὰς     δείπνων κατάλυσις ἥδε καθάπερ σχημάτων.
[4, 172]   τάριχος, εἶτα θρῖον καὶ βότρυς·     δημιουργὸς δ´ ἀντιπαρατεταγμένη κρεᾴδι´ ὀπτᾷ
[4, 149]   τοῦτο γὰρ ἔτι καὶ νῦν     Διονυσιακὴ σύνοδος ἔχει τοὔνομα τοῖς
[4, 133]   πιέσω καὶ πυκνά, φυλλὰς     δριμεῖα περιοισθήσεται· τῶν πρεσβυτέρων γὰρ
[4, 157]   λέγει. Γέλωτος οὖν ἐπιρραγέντος παρῆν     θεατροτορύνη Μέλισσα καὶ κυνάμυια
[4, 174]   θρήνοις, εἰ μὴ ἄρα καὶ     Καρία Φοινίκη ἐκαλεῖτο, ὡς παρὰ
[4, 133]   θηρευσαμένη καλάμῳ λεπτῷ. Ἐστὶν δ´     κερκώπη ζῷον ὅμοιον τέττιγι καὶ
[4, 147]   φησιν οὕτως· Ἀπαντήσασα τῷ Ἀντωνίῳ     Κλεοπάτρα ἐν Κιλικίᾳ παρεσκεύασεν αὐτῷ
[4, 147]   τὸν Ἀντώνιον μεθ´ ὧν ἐβούλετο     Κλεοπάτρα. ~(Τοῦ δὲ τῇ πολυτελείᾳ
[4, 140]   τὰς καλουμένας κοπίδας· ἐστὶν δ´     κοπὶς δεῖπνον, μᾶζα, ἄρτος, κρέας,
[4, 138]   Δεῖπνον δ´ ἐστὶν ἰδίως ἔχον     κοπίς, καθάπερ καὶ τὸ καλούμενον
[4, 140]   ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η' Τίς δέ ἐστιν     κοπὶς σαφῶς ἐκτίθεται Μόλπις ἐν
[4, 157]   παρῆν θεατροτορύνη Μέλισσα καὶ     κυνάμυια Νίκιον· αὗται δ´ ἦσαν
[4, 159]   σὲ δώμασιν κεκτημένοι. (Εἰ δ´     Κύπρις τοιοῦτον ὀφθαλμοῖς ὁρᾷ, οὐ
[4, 128]   δὲ Πολιορκητῇ (ἐρωμένη δ´ ἦν     Λάμια τοῦ Δημητρίου) τοῦ δ´
[4, 160]   Τεΐη μᾶζ´ ἁνδάνει οὔτε καρύκκη     Λυδῶν, λειτῇ δὲ καὶ αὐαλέῃ
[4, 173]   ταῖς θοίναις. Ἐλεὸς δ´ ἐστὶν     μαγειρικὴ τράπεζα. Ὅμηρος· Αὐτὰρ ἐπεί
[4, 141]   μεταδιδόασι τῶν ἐκγόνων. Ἐστὶ δ´     ματτύα φάτται, χῆνες, τρυγόνες, κίχλαι,
[4, 160]   λέγων ἐκ γενετῆς σε     μήτηρ κέκληκε) κατὰ τὸν σὸν
[4, 157]   παρακείμενα καὶ θαυμάσασαι ἐγέλων. Καὶ     Νίκιον ἔφη· (Οὐδεὶς ὑμῶν, ἄνδρες
[4, 168]   τὸ δεῖπνον λαμπρὰ μὲν ἦν     παρασκευὴ καὶ τοῖς εἰσιοῦσι προσεφέροντο
[4, 153]   τοῦ κατὰ καιρὸν θριαμβεύοντος, καὶ     παρασκευὴ τῆς εὐωχίας Ἡρακλεωτική ἐστι.
[4, 140]   τὴν φωνὴν πεποιῆσθαι. Καί ἐστιν     παρασκευὴ τῶν λεγομένων ἐπαίκλων οὐχ
[4, 160]   καὶ αὐαλέῃ ἐνὶ κόγχῳ Ἑλλήνων     πᾶσα περισσοτρύφητος ὀιζύς. Διαφόρων γὰρ
[4, 139]   κινήσει καὶ χαρᾷ τῆς θεωρίας     πόλις καθέστηκεν. Ἱερεῖά τε παμπληθῆ
[4, 158]   φακίνῳ βρώματι καὶ πᾶσα ὑμῶν     πόλις πλήρης ἐστὶ φακίνων· ὧν
[4, 149]   ἦν καὶ περιβόητον παρ´ αὐτοῖς     πολυφαγία. Μετὰ δὲ τὸ δεῖπνον
[4, 143]   τραπέζης τὰ βέλτιστα τῶν παρακειμένων     προεστηκυῖα τῆς συσσιτίας γυνὴ φανερῶς
[4, 170]   Παρεισιόντι· Περὶ τοὐπτάνιον οὐ γίνεθ´     σκευωρία· τραπεζοποιός ἐστ´ ἐπὶ τοῦ
[4, 166]   προσέρχετ´ ἐπικαλούμενος, μεθύουσά τ´ ἐξόπισθεν     σοφωτάτη Ἀποτυμπανισχὰς κατὰ πόδας πορεύεται.
[4, 160]   σίλλων λέγων οὕτως· Οὔτε μοι     Τεΐη μᾶζ´ ἁνδάνει οὔτε καρύκκη
[4, 155]   Τρῳάδος τὸν τὰς ἱστορίας γράψαντα     τῆς ὀρχήσεως τάξις ἐγένετο, ἀναστὰς
[4, 128]   αὐτὰς τὰς ἐπιστολάς. (Ἐπεὶ δὲ     τοῦ Ἱππολόχου σπανίως εὑρίσκεται, ἐπιδραμοῦμαί
[4, 150]   καὶ μελίπηκτα δίδοσθαι. (Τίς δὲ     τούτων αἰτία Οὐλπιανὸς ἡμᾶς διδάσκειν
[4, 141]   σκιὰς φρατρίας τρεῖς καὶ γίνεται     τῶν Καρνείων ἑορτὴ ἐπὶ ἡμέρας
[4, 166]   ἱστοριῶν γράφει οὕτως· πόλις     τῶν Ταραντίνων σχεδὸν καθ´ ἕκαστον
[4, 174]   μὴν καὶ τὸ ὄργανον τοῦτο     ὕδραυλις, εἴτε τῶν ἐντατῶν αὐτὸ
[4, 174]   πότερα τῶν ἐμπνευστῶν ἐστιν ὀργάνων     ὕδραυλις τῶν ἐντατῶν. Ἀριστόξενος
[4, 158]   ζηλωταί. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΕ' (Τραγικὸν γὰρ     φακῆ ´στιν, Ἀρχάγαθος ἔφη Ποτὲ
[4, 159]   αὐτὴν ἔχειν. Τοιαύτη τις ἦν     φιλοχρηματία παρὰ τοῖς τότε· περὶ
[4, 133]   τούτοις πάντα πιέσω καὶ πυκνά,     φυλλὰς δριμεῖα περιοισθήσεται· τῶν
[4, 171]   Ἦν δ´ ἐπιφανὴς καὶ ἔντιμος     χρεία. Χάρης γοῦν ἐν τῇ
[4, 144]   Σιμωνίδης, ὅσον ἂν χρόνον     ψυχὴ προσίηται, τοῦτον πολὺ μᾶλλον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008