Alphabétiquement     [«   »]
προπιὼν 1
προπόλους 1
Πρὸς 7
πρὸς 56
προσάγειν 1
προσαγορεύεσθαι 3
προσαγορευθεὶς 1
Fréquences     [«    »]
51
51 παρὰ
50 ταῖς
56 πρὸς
57 ἂν
62 τὰς
68 κατὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre IV

πρὸς


Livre, pages
[4, 154]   τοῖς ὅπλοις ἀγερθέντες σκιαμαχοῦσι καὶ  πρὸς   ἀλλήλους ἀκροχειρίζονται, (ποτὲ δὲ καὶ
[4, 171]   ἐδεάτρους, ὅτι προήσθιον τῶν βασιλέων  πρὸς   ἀσφάλειαν. Νῦν δὲ ἐδέατρος
[4, 139]   κιθαρίζουσιν ἐν χιτῶσιν ἀνεζωσμένοις καὶ  πρὸς   αὐλὸν ᾄδοντες πάσας ἅμα τῷ
[4, 154]   πρώτῳ Ὀλυμπιονικῶν τοὺς Τυρρηνούς φησι  πρὸς   αὐλὸν πυκτεύειν. (Ποσειδώνιος δ´ ἐν
[4, 162]   Διὸ καὶ Τίμων που  πρὸς   αὐτὸν ἔφη· Δειπνομανές, νεβροῦ ὄμματ´
[4, 156]   Διονυσίων γὰρ ὄντων Ἀθήνησι παρελήφθην  πρὸς   αὐτόν. Κατέλαβον δὲ κυνικοὺς μὲν
[4, 142]   παρασκευαζόμενα. Πολλῶν δὲ πρεσβειῶν παραγινομένων  πρὸς   αὐτὸν οὐδέποτε ἐνωρίστερον τοῦ κατειθισμένου
[4, 160]   ἀγνοῶν. (Μετὰ παρρησίας γὰρ ἐρῶ  πρὸς   αὐτούς· εἰ αὐτάρκειαν ἀσπάζῃ, φιλόσοφε,
[4, 147]   τε χλιδῶσαι παντοδαποῖσι τέχνας εὑρήμασι  πρὸς   βιοτάν, ψυχᾶς δελεασματίοισι. Πάρφερον ἐν
[4, 163]   μωρολογοῦσι τοῖς λαχάνοις προσάγειν καὶ  πρὸς   Διόδωρον ἰόντας (τὸν σοφὸν ἐγκρατέως
[4, 142]   παρεισεπορεύετο, διετέλει δ´ αὐτὸς προσομιλῶν  πρὸς   ἕκαστον καὶ πάντας ἐκκαλούμενος εἰς
[4, 137]   τὴν Ἀκαδήμειαν εἰσενέγκαντος ὀψοποιοῦ λοπάδα  πρὸς   ἑτέραν τινὰ χρείαν τὸν κέραμον
[4, 141]   μὲν ἑκάστῳ χωρὶς παρατιθέμενον καὶ  πρὸς   ἕτερον κοινωνίαν οὐδεμίαν ἔχον· (εἶτα
[4, 161]   κακοπαθοῦσί που; {Α. Τρυφῶσιν οὗτοι  πρὸς   ἑτέρους. Ἆρ´ οἶσθ´ ὅτι Μελανιππίδης
[4, 162]   πρότερον ἐν τοῖς διαλόγοις  πρὸς   Ζήνωνα διαμιλλώμενος ὡς σοφὸς
[4, 144]   παρατιθεμένων. (Θεόφραστος δ´ ἐν τῷ  πρὸς   Κάσανδρον περὶ βασιλείας (εἰ γνήσιον
[4, 155]   τοῦτο ἐλάμβανε κοιμώμενος ἀεὶ καὶ  πρὸς   κεφαλὴν αὑτοῦ κατετίθετο. (Σέλευκος δὲ
[4, 176]   ἱστοριῶν διηγούμενος περὶ τοῦ Ἀπαμέων  πρὸς   Λαρισαίους πολέμου γράφει τάδε· Παραζωνίδια
[4, 166]   Καλλικράτους δημαγωγὸς καὶ αὐτὸς  πρὸς   μὲν τὰς ἡδονὰς ἦν ἀκρατής,
[4, 139]   Ζ' (Ταῦτα μὲν Πολέμων·  πρὸς   ὃν ἀντιλέγων Δίδυμος γραμματικὸς
[4, 163]   καὶ τοῖς Πυθαγορείοις πεπλησιακέναι προσποιηθέντος·  πρὸς   ὃν ἐπιστέλλων Στρατόνικος ἐκέλευσε
[4, 155]   ἀρτήσαντας ἔκ τινος ὕψους (στρογγύλον)  πρὸς   ὃν κατὰ κάθετον ὑποτίθεσθαι λίθον
[4, 155]   μεγάλῳ προσαγορευθέντι ἐν τῷ δείπνῳ  πρὸς   ὅπλα ὠρχοῦντο οὐ μόνον οἱ
[4, 156]   χαίρειν. Πλεονάζων ἐν ταῖς προσφωνήσεσι  πρὸς   σὲ περὶ τῶν ἐπιφανῶν κλήσεων
[4, 132]   {Β. Τί δαὶ τοῦτ´ ἐστὶ  πρὸς   σὲ τὸν μάγειρον; {Α. Τῆς
[4, 143]   συγκρίνων τὰ τῶν Ἑλλήνων συμπόσια  πρὸς   τὰ παρὰ Πέρσαις φησίν· Ἡμέρην
[4, 153]   περιπάτου φιλοσόφων, ἐν τῇ δεκάτῃ  πρὸς   ταῖς ἑκατὸν τῶν ἱστοριῶν Ῥωμαίους
[4, 168]   Κνίδιος ἐν τῇ ὀγδόῃ  πρὸς   ταῖς κʹ τῶν Εὐρωπιακῶν Γνώσιππον,
[4, 182]   καλουμένοις, οἷς οὐκ οὖσιν ἐναγωνίοις  πρὸς   τὰς εὐωχίας χρῶνται. Διὸ καὶ
[4, 172]   τραπεζοποιῶν παρείχοντο χρείας τοῖς παραγινομένοις  πρὸς   τὰς ἱερουργίας, ~καὶ ὅτι ἦν
[4, 143]   τέτταρας τῶν δημοτικῶν προσειληφυῖα  πρὸς   τὰς ὑπηρεσίας. Ἑκάστῳ δ´ αὐτῶν
[4, 159]   πρὸς τὸ φιλάργυρον (ὥστε ἱστορῆσθαι  πρὸς   τῇ τελευτῇ τινα μὲν καταπιόντα
[4, 148]   τυροῦ πεντάμνουν καὶ τἄλλα τὰ  πρὸς   τὴν ἄρτυσιν τῶν ἱερείων ἁρμόττοντα.
[4, 132]   ποικίλην, ἀλλ´ οὐθέν ἐστι τοῦτο  πρὸς   τὴν γαστέρα· κατέπασα γὰρ τὸ
[4, 139]   ἀλλὰ κενοῦσθαι συμβαίνει τὴν πόλιν  πρὸς   τὴν θέαν. ~(Τῆς δὲ κοπίδος
[4, 142]   πραγμάτων ἡγούμενος ἔμφασιν τοῖς παραλαμβανομένοις  πρὸς   τὴν θυσίαν ἐποίει, διότι τὰ
[4, 149]   τε καὶ τραπέζας καὶ βάθρα  πρὸς   τὴν καθέδραν καὶ τὴν τοιαύτην
[4, 139]   καλουμένην Τίασσόν ἐστιν ἐν τοῖς  πρὸς   τὴν Κλήταν μέρεσι. Καὶ ταύτας
[4, 139]   καιρὸν τοῦτον εἰς ἀγρὸν (καὶ)  πρὸς   τὴν Κορυθαλίαν καλουμένην Ἄρτεμιν, (ἧς
[4, 166]   κεκλήσῃ (φησί) {Β. Διὰ τί,  πρὸς   τῆς Ἑστίας; Πότερον καταφαγὼν τὴν
[4, 159]   περὶ ἧς Ἀνάχαρσις πυνθανομένου τινὸς  πρὸς   τί οἱ Ἕλληνες χρῶνται τῷ
[4, 157]   τί τηνικάδε; Ἔλεγεν ὄψον συνάγειν  πρὸς   τὸ δεῖπνον. (Ἡμῖν δὲ αὐτάρκης
[4, 138]   καὶ μύρτα καὶ φηγοὺς σποδιοῦσι  πρὸς   τὸ πῦρ μετρίως ὑποπίνοντες. (Καὶ
[4, 159]   ὧδε· Ἔπὶ τοσοῦτόν τινες ἐκπίπτουσι  πρὸς   τὸ φιλάργυρον (ὥστε ἱστορῆσθαι πρὸς
[4, 167]   Παναθηναίοις ἵππαρχος ὢν ἰκρίον ἔστησε  πρὸς   τοῖς Ἑρμαῖς Ἀρισταγόρᾳ μετεωρότερον τῶν
[4, 151]   ἄρτοι ζύμητες μεγάλοι προσπεπερονημένοι ἦσαν  πρὸς   τοῖς κρέασι. Μάλιστα δ´ αἱ
[4, 139]   ἐκδέδωκε συγγραμμάτων· ἐστὶ γὰρ τρισχίλια  πρὸς   τοῖς πεντακοσίοις φησὶ τάδε· (Πολυκράτης,
[4, 137]   γὰρ ἐκεῖνος τοὺς ἀριστεῖς συνάγων  πρὸς   τὸν Ἀγαμέμνονα Φύρετο δ´ ἄλφιτα»
[4, 128]   δὲ περιετύχομεν τοῦ Λυγκέως ἐπιστολαῖς  πρὸς   τὸν αὐτὸν γεγραμμέναις Ἱππόλοχον, δηλούσαις
[4, 128]   μαθητάς, συνθήκας δ´ εἶχε ταύτας  πρὸς   τὸν Λυγκέα, ὡς ἐκ τῶν
[4, 174]   ἐμμελείας. (Καὶ Οὐλπιανὸς ἀποβλέψας  πρὸς   τὸν μουσικὸν Ἀλκείδην Ἄκούεις, ἔφη,
[4, 140]   γαλαθηνοὶ χοῖροι, ἀλλ´ ὀρθραγορίσκοι, ἐπεὶ  πρὸς   τὸν ὄρθρον πιπράσκονται, ὡς Περσαῖος
[4, 158]   ἐσθίει ἵνα ζῇ. Διογένης τε  πρὸς   τοὺς ἐγκαλοῦντας αὐτῷ ἀποτριβομένῳ ἔλεγεν·
[4, 157]   βαθείας πρὸ τῆς οἰκίας καὶ  πρὸς   τοὺς πυνθανομένους τί τηνικάδε; Ἔλεγεν
[4, 131]   μύες, ὄστρεια, κτένες, ὄρκυνες· καὶ  πρὸς   τούτοις ὀρνιθαρίων ἄφατον πλῆθος, (νηττῶν,
[4, 147]   οὗ πλήρωσαν οἶκον. Ταὶ δὲ  πρὸς   ὑψιλύχνους ἔστιλβον αὐγὰς εὐστέφανοι λεκάναις
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008