Alphabétiquement     [«   »]
μέμνησαι 1
μέμνηται 2
μεμψιμοιρήσῃς 1
μὲν 119
μέν 5
Μένανδρος 6
Μενάνδρου 1
Fréquences     [«    »]
115 τὰ
107 τῆς
109 τῷ
119 μὲν
122 γὰρ
125 τοὺς
139 τε
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre IV

μὲν


Livre, pages
[4, 134]   συμπόσιον εἰσελθὼν ἄφνω. Καὶ τοῖς  μὲν   ἀγενείοις ἴσως ἔπεστί τις χάρις·
[4, 141]   αὐτοῖς οἱ φιδίται· καὶ τῶν  μὲν   ἀγρευομένων ὑφ´ αὑτῶν ἐνίοτε οἱ
[4, 144]   ἂν ἐόντες βουλεύωνται. Καὶ ἢν  μὲν   ἅδῃ καὶ νήφουσι, χρέονται αὐτῷ·
[4, 142]   πάντας ἐκκαλούμενος εἰς τὸ τὰ  μὲν   ἀκούειν, τὰ δὲ λέγειν αὐτούς,
[4, 166]   τοιοῦτον λόγον οἱ Ταραντῖνοι, τοὺς  μὲν   ἄλλους ἀνθρώπους διὰ τὸ φιλοπονεῖσθαι
[4, 153]   εἰσεκάλουν τοὺς μονομάχους. Καὶ  μὲν   ἅμα ἐσφάττετο, αὐτοὶ δ´ ἐκρότουν
[4, 152]   διακονοῦντες ἐν ἀγγείοις περιφέρουσιν ἐοικόσι  μὲν   ἀμβίκοις, κεραμέοις ἀργυροῖς·
[4, 183]   Ἦν δ´ Ἐπίγονος φύσει  μὲν   Ἀμβρακιώτης, δημοποίητος δὲ Σικυώνιος· μουσικώτατος
[4, 156]   πρὸς αὐτόν. Κατέλαβον δὲ κυνικοὺς  μὲν   ἀνακειμένους ἕξ, ἕνα δὲ κύνουλκον
[4, 139]   τὰς χορδὰς ἐπιτρέχοντες ἐν ῥυθμῷ  μὲν   ἀναπαίστῳ, μετ´ ὀξέος δὲ τόνου
[4, 129]   δύο συνδεδεμένας ἱμάντι χρυσῷ, (τὴν  μὲν   ἀργυρᾶν, τὴν δὲ χρυσῆν, κοτυλιαίας,
[4, 169]   Καὶ Αἰμιλιανὸς ἔφη· Τὸ  μὲν   ἀσώτιον ἔχεις παρὰ Στράττιδι ἐν
[4, 145]   χῆνες καὶ ἀλεκτρυόνες. Καὶ μέτρια  μὲν   αὐτῶν παρατίθεται ἑκάστῳ τῶν συνδείπνων
[4, 147]   δὲ κακκάβι´ ἦς ἔχοντα τὸ  μὲν   γαλεοῦ τι, ναρκίον ἄλλο Παρῆς
[4, 172]   προκειμένῳ ᾄσματι τοῖς Ἄθλοις· Θρῴσκων  μὲν   γὰρ Ἀμφιάραος, ἄκοντι δὲ νίκασεν
[4, 142]   τὸ σύμμετρον τῆς διαίτης. Τὸ  μὲν   γὰρ ἀνελεύθερον ἐνόμιζε, τὸ δ´
[4, 141]   μίμημα εἶναι στρατιωτικῆς ἀγωγῆς. όπους  μὲν   γὰρ εἶναι θʹ τῷ ἀριθμῷ,
[4, 175]   σοι λέγειν ἐν προχείρῳ. (Ἰόβας  μὲν   γὰρ ἐν τῷ προειρημένῳ συγγράμματι
[4, 167]   πολλῶν τόπων ἦσαν συνερρυηκότες· οἳ  μὲν   γὰρ ἐξ αὐτῆς τῆς χώρας,
[4, 167]   ταχέως ἐκείνοις ὅμοιος ἐγίνετο. (Τὰ  μὲν   γὰρ οἱ πόλεμοι καὶ αἱ
[4, 165]   τὸ ἀσώτιον ποῦ κεῖται; Ἀσώτους  μὲν   γὰρ οἶδα διαβοήτους· ἕνα μὲν
[4, 153]   τῆς εὐωχίας Ἡρακλεωτική ἐστι. Διοινοχοεῖται  μὲν   γὰρ οἰνόμελι, τὰ δὲ βρώματα
[4, 140]   Δωριέων οὕτως αὐτὸ καλούντων. Ἀλκμὰν  μὲν   γὰρ οὕτω φησί· Κἠπὶ τᾷ
[4, 144]   ἐν Ἀγησιλάῳ οὕτω γράφει· Τῷ  μὲν   γὰρ Πέρσῃ πᾶσαν γῆν περιέρχονται
[4, 156]   ποιητοῦ καλῶν, ὃς ἔφη· Οὐ  μὲν   γάρ τι χέρειον ἐν ὥρῃ
[4, 140]   Πολέμων ὑπείληφεν, ἀλλὰ διττή· ἣν  μὲν   γὰρ τοῖς παισὶ παρέχουσι, πάνυ
[4, 145]   κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον. Ἐστὶ  μὲν   γὰρ τῷ βασιλεῖ χίλια ἱερεῖα
[4, 128]   Μακεδών, ἑταῖρε Τιμόκρατες, τοῖς χρόνοις  μὲν   γέγονε κατὰ Λυγκέα καὶ Δοῦριν
[4, 163]   δ´ Διόδωρος οὗτος τὸ  μὲν   γένος Ἀσπένδιος, Πυθαγορικὸς δὲ δόξας
[4, 129]   καὶ σαμβυκίστριαί τινες Ῥόδιαι, ἐμοὶ  μὲν   γυμναὶ δοκῶ, πλὴν ἔλεγόν τινες
[4, 151]   ἤδη, ἐγὼ δ´ οὔπω. Ἐνταῦθα  μὲν   δὴ γέλως ἐγένετο. (Ἐπεὶ δὲ
[4, 138]   ἄικλον. Ἐπὴν δὲ κοπίζωσι, πρῶτον  μὲν   δὴ σκηνὰς ποιοῦνται παρὰ τὸν
[4, 151]   Ἀρύστας ὄνομα, φαγεῖν δεινός, τὸ  μὲν   διαρριπτεῖν εἴα χαίρειν, λαβὼν δ´
[4, 145]   φησί, τὸ βασιλέως καλούμενον ἀκούσαντι  μὲν   δόξει μεγαλοπρεπὲς εἶναι, ἐξεταζόμενον δὲ
[4, 156]   ὑδάτων ἥδιστόν ἐστιν. Καὶ τῶν  μὲν   ἐγκωμιαζόντων τὸ ἀπὸ τῆς Λέρνης,
[4, 132]   ἵνα ταὐτὰ πάντες, μὴ τὸ  μὲν   ἐγώ, τὸ δ´ ἕτερος (Δρομέας
[4, 177]   Πεδήταις. ~(Ἰόβας δὲ τούτους Φρυγῶν  μὲν   εἶναι εὕρημα, ὀνομάζεσθαι δὲ καὶ
[4, 137]   Λυκείῳ τε καὶ Ἀκαδημείᾳ, τοῦ  μὲν   εἰς τὴν Ἀκαδήμειαν εἰσενέγκαντος ὀψοποιοῦ
[4, 143]   Ἀπὸ δὲ τοῦ δείπνου πρῶτον  μὲν   εἰώθασι βουλεύεσθαι περὶ τῶν κοινῶν,
[4, 161]   (Κοσμίως ποιῶν τὴν ἔνθεσιν μικρὰν  μὲν   ἐκ τοῦ πρόσθε, μεστὴν δ´
[4, 141]   ἐπιγραφομένῳ Τριπολιτικῷ· Τὸ δεῖπνον πρῶτον  μὲν   ἑκάστῳ χωρὶς παρατιθέμενον καὶ πρὸς
[4, 148]   Καὶ κατὰ τὴν ἄφοδον τοῖς  μὲν   ἐν ἀξιώμασι φορεῖα σὺν τοῖς
[4, 175]   Τοῦ δὲ μοναύλου μνημονεύει Σοφοκλῆς  μὲν   ἐν Θαμύρᾳ οὕτως· Οἴχωκε γὰρ
[4, 152]   Ὅταν δὲ πλείονες συνδειπνῶσι, (κάθηνται  μὲν   ἐν κύκλῳ, μέσος δὲ
[4, 161]   ζηλοῖς, ~(περὶ ὧν φησιν Ἀντιφάνης  μὲν   ἐν Μνήμασι τάδε· Τῶν Πυθαγορικῶν
[4, 147]   ἐς κόρον ᾖμεν ἑταῖροι, τῆνα  μὲν   ἐξαπάειρον δμῶες, ἔπειτα δὲ παῖδες
[4, 145]   αἱ παλλακαὶ αὐτῷ, καὶ μία  μὲν   ἐξάρχει, αἱ δὲ ἄλλαι ἁθρόως
[4, 156]   τραπέζης παρατεθείσης ἐδειπνοῦμεν καὶ τὴν  μὲν   ἐξηντλοῦμεν φακῆν, δ´ ἐπεισέρρει
[4, 145]   δὲ τοῦ βασιλέως συνδείπνων οἳ  μὲν   ἔξω δειπνοῦσιν, οὓς καὶ ὁρᾶν
[4, 139]   ποιοῦνται. (Τῶν δὲ παρθένων αἳ  μὲν   ἐπὶ καννάθρων (καμαρωτῶν ξυλίνων ἁρμάτων)
[4, 172]   παρ´ Αἰγυπτίοις ἀνθρωποθυσίας διηγεῖται, πολλὰ  μὲν   ἐπιθεῖναι λέγων πέμματα, Πολλὰς δὲ
[4, 140]   οὑτωσὶ γράφει· Καὶ εὐθὺς τοὺς  μὲν   εὐπόρους ζημιοῖ εἰς ἐπάικλα· ταῦτα
[4, 129]   ἀρτοφόρον ἄρτων Καππαδοκίων, ὧν τὰ  μὲν   ἐφάγομεν, τὰ δὲ τοῖς θεράπουσιν
[4, 132]   πέντε πινακίσκους ἄνω· τούτων  μὲν   ἔχει σκόροδον, δ´ ἐχίνους
[4, 167]   (ὥς φησιν Ἡγήσανδρος, ὥστε Ἀρισταγόραν  μὲν   ἔχειν τὴν Κορινθίαν ἐρωμένην, ζῆν
[4, 151]   ἀρχαῖος εἴη νόμος κάλλιστος τοὺς  μὲν   ἔχοντας (διδόναι τῷ βασιλεῖ τιμῆς
[4, 174]   ὥσπερ τοὺς ποιμένας. (Καὶ τοσαῦτα  μὲν   ἔχω σοι ἐγὼ λέγειν περὶ
[4, 158]   ἀνθρώπων διαφέρειν καθ´ ὅσον οἳ  μὲν   ζῶσιν ἵν´ ἐσθίωσιν, αὐτὸς δ´
[4, 146]   θύομεν· ὅπου γε τοῖς θεοῖς  μὲν   ἠγορασμένον (δραχμῶν ἄγω προβάτιον ἀγαπητὸν
[4, 168]   συνελθόντων εἰς τὸ δεῖπνον λαμπρὰ  μὲν   ἦν παρασκευὴ καὶ τοῖς
[4, 159]   ~Καπανεὺς ὅδ´ ἐστίν· βίος  μὲν   ἦν πολύς, (ἥκιστα δ´ ὄλβῳ
[4, 143]   δύο ταῖς συσσιτίαις, ὧν τὸν  μὲν   καλοῦσιν ἀνδρεῖον, (τὸν δ´ ἄλλον
[4, 141]   καμματίσιν. Ἐστὶ δὲ τὰ  μὲν   κάμματα ψαιστά, αἱ δὲ καμματίδες
[4, 159]   ἱστορῆσθαι πρὸς τῇ τελευτῇ τινα  μὲν   καταπιόντα οὐκ ὀλίγους χρυσοῦς ἀποθανεῖν,
[4, 143]   δὲ τὸν συσσιτικὸν οἶκον πρῶτον  μὲν   κεῖνται δύο τράπεζαι ξενικαὶ καλούμεναι,
[4, 170]   ἐγώ. {Α. Ὀρθῶς γε· πρῶτον  μὲν   λάβ´ ἐλθὼν σήσαμα. {Β. Ἀλλ´
[4, 140]   ἐστι καὶ κρέας. Ἀλλ´ ἐπάικλα  μὲν   λέγεται ταῦτα, ὄντα οἷον ἐπιχορηγήματα
[4, 152]   δωδεκαστάδιον τετράγωνον, ἐν πληροῦν  μὲν   ληνοὺς πολυτελοῦς πόματος, (παρασκευάζειν δὲ
[4, 157]   ἐσθίειν πολλὰ καὶ κρεαφαγεῖν τοὺς  μὲν   λογισμοὺς ἐξαιρεῖ (καὶ τὰς ψυχὰς
[4, 157]   δὲ Ξενοφῶν φησιν ὡς ἡδὺ  μὲν   μᾶζαν καὶ κάρδαμα φαγεῖν πεινῶντι,
[4, 146]   Δίνων ἐν τοῖς Περσικοῖς, ἐδείπνει  μὲν   μετὰ ἀνδρῶν μυρίων πεντακισχιλίων, καὶ
[4, 184]   ἐν τῷ περὶ μελοποιῶν τὴν  μὲν   μονοκάλαμον σύριγγα Ἑρμῆν εὑρεῖν, τινὰς
[4, 183]   τριγώνου τούτου καὶ Σοφοκλῆς ἐν  μὲν   Μυσοῖς οὕτως· Πολὺς δὲ Φρὺξ
[4, 131]   μεταβάλλοντας, φερνάς τε λαβεῖν δύο  μὲν   ξανθῶν ἵππων ἀγέλας αἰγῶν τ´
[4, 139]   τὴν ὀνομασίαν. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ' (Ταῦτα  μὲν   Πολέμων· πρὸς ὃν ἀντιλέγων
[4, 130]   μερίδων εὐωχηθέντες νῦν ζητοῦμεν οἳ  μὲν   οἰκίας, οἳ δὲ ἀγρούς, οἳ
[4, 151]   τροφὴ δ´ ἐστὶν ἄρτοι  μὲν   ὀλίγοι, κρέα δὲ πολλὰ ἐν
[4, 141]   κοινωνίαν οὐδεμίαν ἔχον· (εἶτα μᾶζαν  μὲν   ὅσην ἂν ἕκαστος βουλόμενος,
[4, 152]   δὲ καλούμενος φίλος τραπέζης  μὲν   οὐ κοινωνεῖ, χαμαὶ δ´ ὑποκαθήμενος
[4, 132]   τεθραμμένα (καὶ παντοδαποῖς, τοῖς ἁλμίοις  μὲν   οὐ πάνυ ἁλίσκετ´, ἀλλ´ οὕτως
[4, 150]   ἐστιν ἰδέα δείπνων Αἰγυπτιακὴ τραπεζῶν  μὲν   οὐ παρατιθεμένων, (πινάκων δὲ περιφερομένων.
[4, 165]   μὲν γὰρ οἶδα διαβοήτους· ἕνα  μὲν   οὗ μνημονεύει Ἄλεξις ἐν Κνιδίᾳ·
[4, 182]   καὶ πανδουρισταὶ καὶ σαμβυκισταὶ καινῷ  μὲν   οὐδενὶ χρῶνται ὀργάνῳ. (Τὸν γὰρ
[4, 175]   ἐξεύρημά τι ἡμέτερον, θεάτρῳ  μὲν   οὐδεπώποτε ἔδειξ´, Ἀθήνησιν δὲ κατακεχρημένον
[4, 138]   περὶ τῶν Λακωνικῶν συμποσίων. Ἡρόδοτος  μὲν   οὖν ἐν τῇ ἐνάτῃ τῶν
[4, 152]   καὶ εὐεργεσίας ἀνθρώποις φέρει. Ταῦτα  μὲν   οὖν ἐν τῇ τρίτῃ καὶ
[4, 132]   οὔτε χεῖρας πέντ´ ἔχω. Ὄψιν  μὲν   οὖν ἔχει τὰ τοιαῦτα ποικίλην,
[4, 161]   Πυθαγορείοις. {Β. Νὴ Δί´, ἱερεῖον  μὲν   οὖν ὁποῖον ἂν κάλλιστον,
[4, 174]   ὕδραυλις τῶν ἐντατῶν. Ἀριστόξενος  μὲν   οὖν τοῦτο οὐκ οἶδε. Λέγεται
[4, 131]   δωδεκάπηχυν καὶ πουλυπόδων ἑκατόμβην. Ταῦτα  μὲν   οὕτως φασὶ ποιῆσαι Κότυν ἐν
[4, 160]   τὸν λόγον Μάγνος  μὲν   πάντα ἄριστος, ἔφη, (Λαρήνσιος ὀξέως
[4, 166]   δήμου τοῦ Ταραντίνων ὅσον  μὲν   περὶ τὰς ἑστιάσεις εἶχε μόνον
[4, 176]   δ´ ἐπιτεθειμένοι καὶ προσκόπια σκιὰν  μὲν   ποιοῦντα, καταπνεῖσθαι δ´ οὐ κωλύοντα
[4, 155]   τοῖς ἄλλοις ἐξέβαλλον, ἵνα τῆς  μὲν   πολυτελείας οἱ φίλοι θεαταὶ γίνωνται,
[4, 172]   ἐκεχώριστο τὰ τῆς ὑπουργίας, πεμμάτων  μὲν   προνοουσῶν τῶν δημιουργῶν, ὀψαρτυτικῆς δὲ
[4, 140]   φύλλοις δάφνης, παρὸ καὶ καμματίδας  μὲν   προσαγορεύεσθαι τὰ φύλλα, αὐτὰ δὲ
[4, 131]   Ἀχαρνῆθεν· (μέλπειν δ´ ᾠδαῖς τοτὲ  μὲν   Σπάρτην τὴν εὐρύχορον, τοτὲ δ´
[4, 128]   τοῦ Καράνου γάμους ἑστιῶντος οἱ  μὲν   συγκεκλημένοι ἄνδρες ἦσαν εἴκοσιν· οἷς
[4, 143]   οὕτως· Οἱ δὲ Λύττιοι συνάγουσι  μὲν   τὰ κοινὰ συσσίτια οὕτως. Ἕκαστος
[4, 142]   γράφει περὶ αὐτῶν· ~Λακεδαιμόνιοι εἰς  μὲν   τὰ φιδίτια οὐκ ἤρχοντο κατὰ
[4, 166]   δημαγωγὸς καὶ αὐτὸς πρὸς  μὲν   τὰς ἡδονὰς ἦν ἀκρατής, τῶν
[4, 153]   εἰς ἐμβάλλειν αὐτοὺς πρῶτον  μὲν   τὴν ὄρυζαν ἑφθὴν ὡς ἄν
[4, 128]   σῴζονται δειπνητικαί τινες ἐπιστολαί, Λυγκέως  μὲν   τὸ Λαμίας τῆς Ἀττικῆς αὐλητρίδος
[4, 144]   διὰ τὸ φιλόπονος εἶναι πᾶν  μὲν   τὸ παρὸν ἡδέως ἔπινε, πᾶν
[4, 152]   Τὸ δὲ πινόμενόν ἐστι παρὰ  μὲν   τοῖς πλουτοῦσιν οἶνος ἐξ Ἰταλίας
[4, 152]   ἧς ἔχουσιν ὑπεροχῆς. Καὶ οἱ  μὲν   τοὺς θυρεοὺς ὁπλοφοροῦντες ἐκ τῶν
[4, 172]   κίχλας, τραγήματα. Ἔπειθ´ δειπνῶν  μὲν   τραγηματίζεται, (μυρισάμενος δὲ καὶ στεφανωσάμενος
[4, 142]   λοιποί. Τὰ δὲ παρατιθέμενα ἐπὶ  μὲν   τραπεζίου ἦν τοῦ τυχόντος, (τὰ
[4, 146]   Οὔνομα δὲ τῷ δείπνῳ Περσιστὶ  μὲν   τυκτά, Ἑλληνιστὶ δὲ τέλειον. Τότε
[4, 183]   ἐν Βάπταις φησίν· Ὅς καλῶς  μὲν   τυμπανίζει καὶ διαψάλλει τριγώνοις. Τοῦ
[4, 139]   ἄρτους. Τὸ δὲ ἄικλον ὑπὸ  μὲν   τῶν ἄλλων Δωριέων καλεῖται δεῖπνον.
[4, 139]   τοῖς Λακωνικοῖς ἱστορεῖ ὅτι τὴν  μὲν   τῶν Ὑακινθίων θυσίαν οἱ Λάκωνες
[4, 131]   (βουβαυκαλόσαυλα γενέσθαι· κατὰ τὴν ἀγορὰν  μὲν   ὑπεστρῶσθαι στρώμαθ´ ἁλουργῆ μέχρι τῆς
[4, 164]   τραγῳδίαν ὥρμηκε νῦν καὶ τῶν  μὲν   ὑποκριτῶν πολὺ κράτιστός ἐστιν ὀψοποιός,
[4, 134]   εἰδὼς δειπνοσυνάων. Τῷ δὲ μάγειροι  μὲν   φόρεον πλῆσάν τε τραπέζας, οἷς
[4, 145]   αὐτὸν οἶνον κἀκεῖνοι, καὶ οἳ  μὲν   χαμαὶ καθήμενοι, δ´ ἐπὶ
[4, 137]   ἀπεχοίμην Οὐδ´ εἴ μοι δέκα  μὲν   χεῖρες, δέκα δὲ στόματ´ εἶεν,
[4, 141]   ἕκαστος εἰς τὸ φιδίτιον ἀλφίτων  μὲν   ὡς τρία μάλιστα ἡμιμέδιμνα Ἀττικά,
[4, 161]   Κωρύκῳ δ´ ἐπιγραφομένῳ φησί· Πρῶτον  μὲν   ὥσπερ πυθαγορίζων ἐσθίει ἔμψυχον οὐδέν,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008