Alphabétiquement     [«   »]
ξυλοφόροι 1
ξυναντᾷ 1
ξυνεπόμενα 1
Ὁ 33
238
6
20
Fréquences     [«    »]
30 ἀλλ´
31 εἶναι
31 ὑπὸ
33 Ὁ
34 τι
36 τοῦτο
37 μὴ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre IV


Livre, pages
[4, 130]   μεγάλῳ βασιλεῖ θερμὴν παρέθηκε κάμηλον.     Ἀριστοφάνης δ´ ἐν Ἀχαρνεῦσι καὶ
[4, 172]   Ὅμηρος ἠδὲ Στασίχορος ἄεισε λαοῖς.  (Ὁ   γὰρ Στησίχορος οὕτως εἴρηκεν ἐν
[4, 145]   δοκοίη ζῆν ὡς ταχέως ἀπολούμενος.  ~(Ὁ   δ´ αὐτὸς Θεόπομπος ἐν τῇ
[4, 174]   καὶ κεραννύντων τὸν οἶνον διακόνων.  ~(Ὁ   δ´ αὐτὸς ἱστορεῖ κἀν τῷ
[4, 158]   πείνης καὶ τῆς ἐνδείας παύσασθαι.     δ´ Εὐριπίδης ἐν Ἱκέτισι περὶ
[4, 184]   τε ἄλλοι τε οὐκ ὀλίγοι.     δ´ Εὐφράνωρ καὶ σύγγραμμα περὶ
[4, 142]   ἀνελεύθερον ἐνόμιζε, τὸ δ´ ὑπερήφανον.     δ´ οἶνος ἦν μικρῷ βελτίων,
[4, 152]   κατὰ γένος κατὰ πλοῦτον.     δ´ ὑποδεχόμενος παρ´ αὐτόν, ἐφεξῆς
[4, 151]   οἴνου περιέφερον καὶ πάντες ἐδέχοντο.     δὲ Ἀρύστας ἐπεὶ παρ´ αὐτὸν
[4, 182]   αὐτὸς ἐν τῷ περὶ αὐλῶν.  (Ὁ   δὲ καλάμινος αὐλὸς τιτύρινος καλεῖται
[4, 152]   πέμπτῃ περὶ Πάρθων διηγούμενός φησιν·     δὲ καλούμενος φίλος τραπέζης μὲν
[4, 154]   παρὰ Στησιχόρῳ, ὁπλομάχος, τειχομάχος, πυργομάχος.     δὲ κωμῳδιοποιὸς Ποσείδιππος ἐν Πορνοβοσκῷ
[4, 182]   Ἀριστοφάνειος ἐν βʹ περὶ Δωρίδος.     δὲ μάγαδις καλούμενος αὐλὸς
[4, 146]   σμᾶται μοῦνον καὶ Πέρσαις δωρέεται.  (Ὁ   δὲ μέγας Ἀλέξανδρος δειπνῶν ἑκάστοτε
[4, 140]   ἔσθ´ ὅτε δὲ καὶ πλειόνων.     δὲ Μόλπις καὶ ματτύην φησὶ
[4, 175]   αὐλητρίδ´ νάβλαν τιν´. {Β.     δὲ νάβλας τί ἐστιν; {Α.
[4, 141]   ἔφορος ἤτοι ἀπέλυσεν κατεδίκασεν.     δὲ νικήσας ἐζημίωσεν ἐλαφρῶς ἤτοι
[4, 146]   ἴσως ἑξήκοντα ἑβδομήκοντα φίλων.     δὲ Περσῶν βασιλεύς, ὥς φησι
[4, 137]   οὐκ ἄμοιρος ἥδε χεὶρ ἐγίνετο.  (Ὁ   δὲ τοὺς εἰς Χιωνίδην ἀναφερομένους
[4, 182]   ἐκ νεβροῦ κώλων κατασκευαζόμενον αὐλόν.     δὲ Τρύφων φησὶ καὶ τοὺς
[4, 148]   περὶ τῶν κατὰ Φιγάλειαν Νομίμων     κατασταθείς, φησί, παρὰ Φιγαλεῦσι σίταρχος
[4, 146]   τῶν θεῶν ἕνεκ´, ἀλλ´ ἑαυτῶν.     λιβανωτὸς εὐσεβὲς (καὶ τὸ πόπανον·
[4, 169]   ἅλας, ἔλαιον, τρυβλίον. Φιλέταιρος Οἰνοπίωνι·     μάγειρος οὗτος Πατανίων προσελθέτω. Καὶ
[4, 160]   ἁρπάσας τὸν λόγον Μάγνος     μὲν πάντα ἄριστος, ἔφη, (Λαρήνσιος
[4, 174]   εἰ περὶ τὸ ὄνομα σφάλλεται.     μέντοι Ἀριστόξενος προκρίνει τὰ ἐντατὰ
[4, 154]   κωμῳδιοποιὸς Ποσείδιππος ἐν Πορνοβοσκῷ φησιν·     μὴ πεπλευκὼς οὐδὲν ἑόρακεν κακόν·
[4, 148]   Ἀλέξανδρον ἱστοριῶν, διηγούμενος καὶ ὅτι     πᾶς αὐτῶν πλοῦτος ηὑρέθη μετὰ
[4, 129]   τι ἐπιρράνας ὕδατος ἐξέπιεν ἐπειπών·     πλεῖστα πίνων πλεῖστα κεὐφρανθήσεται. Καὶ
[4, 166]   μνημονεύει Ἀξιόνικος ἐν Τυρρηνῷ οὕτως·     Πυθόδηλος οὑτοσὶ Βαλλίων προσέρχετ´
[4, 164]   γράμματα (Σίμου τέχνην ἔλαβες. {ΗΡ.     Σῖμος δ´ ἐστὶ τίς; {ΛΙΝ.
[4, 163]   γαστέρα Ἧς οὐ λαμυρώτερον οὐδέν,  (Ὁ   Τίμων σου περὶ τοῦ κυνὸς
[4, 171]   ἐπιγραφομένῳ (Ἱέρωνι τυραννικῷ φησιν·     τύραννος οὐδὲ σιτίοις καὶ ποτοῖς
[4, 158]   δ´ οἷον ἀμβροσίη ψύχους κρυόεντος.  (Ὁ   χαρίεις τε Ἀριστοφάνης ἐν Γηρυτάδῃ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008