Alphabétiquement     [«   »]
τῆς 107
τί 20
Τί 8
τι 34
Τίασσόν 1
τιθέναι 1
τιθῆναι 1
Fréquences     [«    »]
31 εἶναι
33
31 ὑπὸ
34 τι
36 τοῦτο
37 μὴ
38 διὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre IV

τι


Livre, pages
[4, 164]   νοῦν ἔχετε, δέον ὑμᾶς ἐπιφαγεῖν  (τι)   αἰτῆσαι ἐπεσθίειν τι τῶν
[4, 145]   καὶ ἀποφέρεται ἕκαστος αὐτῶν  τι   ἂν καταλίπηται ἐπὶ τῷ ἀρίστῳ.
[4, 164]   Λίνος· Βιβλίον ἐντεῦθεν  τι   βούλει προσελθὼν γὰρ λαβέ, (ἔπειτ´
[4, 160]   Φοινίσσαις φησίν· Παραινέσαι δὲ σφῷν  τι   βούλομαι σοφόν· ὅταν φακῆν ἕψητε,
[4, 149]   σιτουμένοις ἐν πρυτανείῳ ἔξωθεν προσεισφέρειν  τι   βρώσιμον ἔξεστι, μόνα δὲ ταῦτα
[4, 152]   καὶ ἀποδάκνοντες, ἐὰν δὲ  τι   δυσαπόσπαστον, μαχαιρίῳ μικρῷ παρατέμνοντες,
[4, 157]   μέσον ἐπεχόρευσε σαπέρδης μέγας ὑπό  τι   δυσώδης οὗτος ηρος ἀνθίαν, ὃν
[4, 160]   ἔθος ἐστίν, ἡνίκ´ ἂν προτέρημά  τι   ἐν τοῖς πολέμοις λάβωσι, θύειν
[4, 129]   καὶ πληρώσας οἴνου (Θασίου ὀλίγον  τι   ἐπιρράνας ὕδατος ἐξέπιεν ἐπειπών·
[4, 150]   δειπνεῖν, οἴκοθεν παρασκευάσαντα αὑτῷ λάχανόν  τι   τῶν ὀσπρίων καὶ τάριχος
[4, 174]   τις ἐξηκούσθη ὑδραύλεως ἦχος πάνυ  τι   ἡδὺς καὶ τερπνός, ὡς πάντας
[4, 175]   γίγγρας; {Α. Καινὸν ἐξεύρημά  τι   ἡμέτερον, θεάτρῳ μὲν οὐδεπώποτε
[4, 141]   οὗτοι καλοῦνται σκηναῖς ἔχοντες παραπλήσιόν  τι·   καὶ ἐννέα καθ´ ἕκαστον ἄνδρες
[4, 165]   χαλεπώ τατον ἔργον. (Ἔχουσι γάρ  τι   κέντρον ἐν τοῖς δακτύλοις, μισάνθρωπον
[4, 141]   δὲ μάγειροι σημαίνουσι τοὺς ἀεί  τι   κομίζοντας εἰς μέσον, ἵνα πάντες
[4, 141]   τυρὸς σῦκον, ἀλλὰ κἄν  τι   λάβωσιν ἐπιδόσιμον, ἰχθὺν λαγὼν
[4, 169]   ἄλλων ὧν φθάνω προβεβληκὼς εἴ  τι   λέγειν ἔχετε, Ἀναπεπταμένας ἔχω τῶν
[4, 159]   γαῦρος ἦν, φρόνημα δὲ οὐδέν  τι   μεῖζον εἶχεν πένης ἀνήρ,
[4, 141]   δ´ οὐδ´ οτιμενοῦν πλὴν ὄψον  τι   μικρὸν ἔχον σταθμὸν ὡς τέταρτον
[4, 147]   ἦς ἔχοντα τὸ μὲν γαλεοῦ  τι,   ναρκίον ἄλλο Παρῆς ἕτερον πίων
[4, 163]   τοὔλαιον, ὥστε περιφέρειν ὡρολόγιον δόξεις  τι,   οὐχὶ λήκυθον. (Ἀρχέστρατος δέ,
[4, 141]   δὲ τὸ δεῖπνον εἴωθεν ἀεί  τι   παρά τινος κομίζεσθαι, ἐνίοτε δὲ
[4, 144]   οὐδὲν λόγου ἄξιον· εἰ δέ  τι   παραφέροιτο, ἐσθίοντας ἂν οὐ παύεσθαι.
[4, 171]   Ἀθήνησι γενόμενον, ἐν ὥσπερ  τι   σύστημα οἱ προτένθαι εἰσί, (καθάπερ
[4, 165]   ἤδη γὰρ πέτεται διαπόντιος· οὕτω  τι   τἀλλότρι´ ἐσθίειν ἐστὶ γλυκύ. (Καὶ
[4, 139]   παιᾶνα οὐκ ᾄδουσιν οὐδ´ ἄλλο  τι   τοιοῦτον (εἰσάγουσιν) οὐδὲν καθάπερ ἐν
[4, 141]   λαγὼν φάτταν  τι   τοιοῦτον. (Εἶτ´ ὀξέως ἤδη δεδειπνηκόσιν
[4, 140]   Τὸ δ´ ὅλον ὥσπερ πολίτευμά  τι   τοῦτο δὴ συνίσταται μικρόν. Καὶ
[4, 149]   στέφανος. Καὶ ὃς ἂν ἔξω  τι   τούτων ἱεροποιὸς παρασκευάσῃ ὑπὸ τῶν
[4, 130]   καρηβαροῦντες ὑπὸ τῆς μέθης ὁπότε  τι   τῶν ἀγομένων θεασαίμεθα πάντες ἐξενήφομεν,
[4, 164]   ἐπιφαγεῖν (τι) αἰτῆσαι ἐπεσθίειν  τι   τῶν κυνικῶν βρωμάτων (οὐδὲ γὰρ
[4, 157]   φθόνος οὐδὲ εἷς ἑλέσθαι ἕν  τι   τῶν τριῶν ἔχειν κακῶν. Οὐ
[4, 171]   μὴ καὶ ἐν τούτοις κακόν  τι   φάγωσιν πίωσιν. Ἀναξίλας δ´
[4, 156]   ὃς ἔφη· Οὐ μὲν γάρ  τι   χέρειον ἐν ὥρῃ δεῖπνον ἑλέσθαι.
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008