HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre IV

Liste des contextes (ordre alphabétique)


ζ  =  46 formes différentes pour 66 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, pages
[4, 150]   δὲ δείπνων μνημονεύει Ξενοφῶν ἐν  ζʹ   Ἀναβάσεως τὸ παρὰ Σεύθῃ διαγράφων
[4, 167]   λῃσταῖς παραπλησίως. (Δοῦρις δ´ ἐν  ζʹ   Μακεδονικῶν περὶ Πασικύπρου λέγων τοῦ
[4, 139]   τοῦ πέμψαντος τὴν ὀνομασίαν. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  Ζ'   (Ταῦτα μὲν Πολέμων· πρὸς
[4, 146]   (Ἡρόδοτος δέ φησιν ἐν τῇ  ζʹ   ὡς οἱ ὑποδεχόμενοι Ἑλλήνων τὸν
[4, 129]   ταῦτα πιόντες ἐλάβομεν ἕκαστος ἔριφον  ζέοντα   ἐφ´ ἑτέρῳ πάλιν πίνακι τοιούτῳ
[4, 133]   αὐήνας ἐπὶ τυτθὸν ὅτ´ ἐν  ζεστῷ   ἀποβάπτων ὕδατι δριμείῃ πολέας ἐμβάπτισον
[4, 156]   καὶ Διιτρέφης δραξάμενος ἔφη·  Ζεῦ,   μὴ λάθοι σε τῶνδ´ ὃς
[4, 153]   ὅπως ἂν δύο τρία  ζεύγη   ἴδοιεν μονομάχων, ὅτε καὶ κορεσθέντες
[4, 169]   λέγεις; {Α. Καρύστου θρέμμα, γηγενής,  ζέων—   {Β. Εἶτ´ οὐκ ἂν εἴποις;
[4, 158]   ἐσθίωσιν, αὐτὸς δ´ ἐσθίει ἵνα  ζῇ.   Διογένης τε πρὸς τοὺς ἐγκαλοῦντας
[4, 160]   τί οὐ τοὺς Πυθαγορικοὺς ἐκείνους  ζηλοῖς,   ~(περὶ ὧν φησιν Ἀντιφάνης μὲν
[4, 142]   Ἄρευς καὶ Ἀκρότατος αὐλικὴν ἐξουσίαν  ζηλώσαντες·   οὓς τοσοῦτον αὖθις ὑπερῆράν τινες
[4, 158]   ἡμεῖς, εἰ καὶ πάντα Ἡρακλέους  ζηλωταί.   ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΕ' (Τραγικὸν γὰρ
[4, 154]   ἑνὸς τῶν πολιτῶν συμβουλεύσαντος, καὶ  ζηλωτὰς   τούτων γενέσθαι Κυρηναίους. Ἔφορος δ´
[4, 140]   Καὶ εὐθὺς τοὺς μὲν εὐπόρους  ζημιοῖ   εἰς ἐπάικλα· ταῦτα δέ ἐστιν
[4, 149]   ἱεροποιὸς παρασκευάσῃ ὑπὸ τῶν τιμούχων  ζημιοῦται,   ἀλλὰ μὴν οὐδὲ τοῖς σιτουμένοις
[4, 167]   τῶν Ἀρεοπαγιτῶν καὶ κελευόντων βέλτιον  ζῆν,   Ἀλλὰ καὶ νῦν, εἶπεν, ἐλευθερίως
[4, 166]   περὶ τὰς ἐργασίας διατρίβειν παρασκευάζεσθαι  ζῆν,   αὐτοὺς δὲ διὰ τὰς συνουσίας
[4, 167]   μὲν ἔχειν τὴν Κορινθίαν ἐρωμένην,  ζῆν   δὲ πολυτελῶς. Ἀνακαλεσαμένων δ´ αὐτὸν
[4, 157]   τῶν κυρίων ἀνάτασιν φοβεῖσθαι τοῦ  ζῆν   ἑκόντας (ἐκβῆναι μόνον τε τὸν
[4, 167]   θρασεῖς αὐτοὺς εἶναι προετρέποντο καὶ  ζῆν   μὴ κοσμίως, ἀλλ´ ἀσώτως καὶ
[4, 167]   ἁπλῶς γὰρ οὐδεὶς αὐτῶν ἠπίστατο  ζῆν   ὀρθῶς οὐδὲ σωφρόνως οἰκεῖν οἰκίαν.
[4, 156]   (ἦ μὴν ἑλέσθαι τοῦτον ἂν  ζῆν   τὸν βίον τὴν Σελεύκου
[4, 144]   εἰπεῖν ὅτι οὕτως αὑτῷ δοκοίη  ζῆν   ὡς ταχέως ἀπολούμενος. ~(Ὁ δ´
[4, 136]   Ποσειδάωνος ὑποδμώς, ~(καρῖδές θ´, αἳ  Ζηνὸς   Ὀλυμπίου εἰσὶν ἀοιδοί, αἳ δὴ
[4, 162]   πρότερον ἐν τοῖς διαλόγοις πρὸς  Ζήνωνα   διαμιλλώμενος ὡς σοφὸς πάντως
[4, 158]   Τίμων Φλιάσιος ἔφη· (Καὶ  Ζηνώνειόν   γε φακῆν ἕψειν ὃς μὴ
[4, 158]   φακῆς εἰ μὴ κατὰ τὴν  Ζηνώνειον   ὑφήγησιν, ὃς ἔφη· Εἰς δὲ
[4, 160]   τιν´ ὑμῶν συσπάσαντα τὸ σκέλος,  Ζηνωνικῷ   πραθήσεθ´ οὗτος κυρίῳ ἐπ´ ἐξαγωγῇ,
[4, 162]   συντεθέντας ἐκ τῶν Στίλπωνος (καὶ  Ζήνωνος   ἀπομνημονευμάτων, ἐν οἷς ζητεῖ, ὅπως
[4, 162]   εἰκόνα, ἐφ´ ἧς ἐπεγέγραπτο Περσαῖον  Ζήνωνος   Κιτιᾶ, πεπλανῆσθαι εἶπε τὸν ἐπιγράψαντα·
[4, 162]   δεῖν γὰρ οὕτως ἔχειν (Περσαῖον  Ζήνωνος   οἰκετιᾶ. Ἦν γὰρ ὄντως οἰκέτης
[4, 162]   ἔργων διαβεβαιωσάμενος καλὸς τοῦ  Ζήνωνος   οἰκετιεύς. Χαριέντως γὰρ ἔφη Βίων
[4, 162]   γὰρ ὄντως οἰκέτης γεγονὼς τοῦ  Ζήνωνος,   ὡς Νικίας Νικαεὺς ἱστορεῖ
[4, 162]   νυκτιπαταιπλάγιοι, μειρακιεξαπάται καὶ συλλαβοπευσιλαληταί, (δοξοματαιόσοφοι,  ζηταρετησιάδαι.   (Ἀρχέστρατός τε Γελῷος ἐν
[4, 162]   (καὶ Ζήνωνος ἀπομνημονευμάτων, ἐν οἷς  ζητεῖ,   ὅπως ἂν μὴ κατακοιμηθῶσιν οἱ
[4, 169]   πολλούς, περὶ ὧν ὑμῖν καταλείπω  ζητεῖν,   πλὴν Καλλίου τοῦ Ἱππονίκου, ὃν
[4, 174]   περὶ χορῶν οὑτωσί πως λέγων·  Ζητεῖται   δὲ πότερα τῶν ἐμπνευστῶν ἐστιν
[4, 170]   ποιήσει, τἄλλ´ ὅσα τούτῳ προσήκει.  Ζητητέον   δὲ εἰ καὶ τραπεζοκόμος
[4, 130]   πλοῦτον ἀντὶ μερίδων εὐωχηθέντες νῦν  ζητοῦμεν   οἳ μὲν οἰκίας, οἳ δὲ
[4, 163]   οὐδὲ ἕν, τοὺς τὸν φρόνιμον  ζητοῦντας   ἐν τοῖς περιπάτοις καὶ ταῖς
[4, 152]   παραμίγνυται· παρὰ δὲ τοῖς ὑποδεεστέροις  ζύθος   πύρινον μετὰ μέλιτος ἐσκευασμένον, παρὰ
[4, 151]   κρεῶν μεστοὶ νενεμημένων καὶ ἄρτοι  ζύμητες   μεγάλοι προσπεπερονημένοι ἦσαν πρὸς τοῖς
[4, 167]   Ἀλλὰ καὶ νῦν, εἶπεν, ἐλευθερίως  ζῶ.   Καὶ γὰρ ἑταίραν ἔχω τὴν
[4, 167]   οὐ καθάπερ ὑμῶν ἔνιοι δεκαζόμενος  ζῶ   καὶ μοιχεύων. (Καὶ τῶν τὰ
[4, 184]   ἀνδρῶν γραμματικῶν, φιλοσόφων, γεωμετρῶν, μουσικῶν,  ζωγράφων,   παιδοτριβῶν τε καὶ ἰατρῶν καὶ
[4, 169]   καταριθμεῖται Ἀνάξιππος ἐν Κιθαρῳδῷ οὕτως·  Ζωμήρυσιν   φέρ´, οἶς´ ὀβελίσκους δώδεκα, κρεάγραν,
[4, 133]   Φιλήμων δ´ ἐν Μετιόντι  Ζωμίῳ·   Ἰχθὺς τί σοι ἐφαίνεθ´ οὑφθός;
[4, 149]   τοῖς ἐσθίουσι τῶν νέων ἀνδρικώτερον  ζωμόν   τ´ ἐγχεῖν πλείω καὶ μάζας
[4, 131]   δωδεκακλίνων· αὐτὸν δὲ Κότυν περιεζῶσθαι  ζωμόν   τε φέρειν ἐν χοὶ χρυσῇ
[4, 140]   Ἐρατοσθένης καὶ ἄρτους δὲ καὶ  ζωμόν   τινα καθηδυσμένον περιττῶς. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'
[4, 141]   πλὴν γε ἀπὸ τούτων  ζωμὸς   ἱκανὸς ὢν παρὰ πᾶν τὸ
[4, 149]   Εἶτα δ´ εἰς τὸ κοινὸν  ζωμὸς   καὶ περίκομμα, πρόσχερα δὲ ἑκάστῳ
[4, 140]   μᾶζα, ἄρτος, κρέας, λάχανον ὠμόν,  ζωμός,   σῦκον, τράγημα, θέρμος. Ἀλλὰ μὴν
[4, 136]   βιάζετο γὰρ ἀδέεσσι· δάμνα μιν  ζωμός   τε μέλας ἀκροκώλιά θ´ ἑφθά.
[4, 131]   ἀμύλων, πουλυποδείων, χολίκων, δημοῦ, φυσκῶν,  ζωμοῦ,   τεύτλων, θρίων, λεκίθου, σκορόδων, ἀφύης,
[4, 143]   εἰς τὰ φιδίτια· ἀπόλαυε τοῦ  ζωμοῦ,   φόρει τοὺς βύστακας μὴ καταφρόνει
[4, 142]   ὥσπερ ἐν τοῖς φιδιτίοις δέχεσθαι  ζωμῷ   καὶ κρεᾳδίοις ἀφελῶς οὔτε πάλιν
[4, 136]   δ´ ἐπέθηκε φέρων, προκάλυμμα τραπέζης,  ζώνην   θ´, ἣν φορέεσκεν ἀγαλλομένη περὶ
[4, 144]   ὄντα πάλιν τὰ αὐτὰ παρατίθεσθαι  ζῶντα   λαμπρῶς. Διὸ καὶ ἀκούσαντα Ἀρταξέρξην
[4, 168]   τοὺς μὴ ἔκ τινος περιουσίας  ζῶντας   τὸ παλαιὸν ἀνεκαλοῦντο οἱ Ἀρεοπαγῖται
[4, 145]   οἱ Ἀράβιοι ἐστὶν δὲ τὸ  ζῷον   μέγα καὶ χῆνες καὶ ἀλεκτρυόνες.
[4, 133]   λεπτῷ. Ἐστὶν δ´ κερκώπη  ζῷον   ὅμοιον τέττιγι καὶ τιτιγονίῳ, ὡς
[4, 129]   πάλιν ἡμᾶς θερμός τις καὶ  ζωρότερος   πότος, οἴνων ὄντων ἡμῖν Θασίων
[4, 158]   διαφέρειν καθ´ ὅσον οἳ μὲν  ζῶσιν   ἵν´ ἐσθίωσιν, αὐτὸς δ´ ἐσθίει
[4, 140]   φιδίτια κομίζουσι, σκευοποιεῖται ἔκ τινων  ζῴων   ὡρισμένων, παραχορηγοῦντος αὐτὰ τοῖς φιδίταις
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008