HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre IV

Liste des contextes (ordre alphabétique)


θ  =  180 formes différentes pour 252 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, pages
[4, 146]   αἱ πόλεις. Καὶ ἐν τῇ  θʹ   δὲ τῶν ἱστοριῶν φησι· Βασιλήιον
[4, 141]   τὴν εἰς αὐτοὺς ἐκτένειαν. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ  Θ'   Δημήτριος δ´ Σκήψιος ἐν
[4, 141]   τῶν Καρνείων ἑορτὴ ἐπὶ ἡμέρας  θʹ   (ὴν δὲ τῆς διαίτης τῆς
[4, 141]   ἀγωγῆς. όπους μὲν γὰρ εἶναι  θʹ   τῷ ἀριθμῷ, (σκιάδες δὲ οὗτοι
[4, 136]   βένθεα οἶδε, Ποσειδάωνος ὑποδμώς, ~(καρῖδές  θ´,   αἳ Ζηνὸς Ὀλυμπίου εἰσὶν ἀοιδοί,
[4, 160]   τ´ ἀκηκοὼς (ὑμᾶς ἐπιμελῶς καρτερεῖν  θ´   αἱρουμένους, τὴν πεῖραν ὑμῖν λήψομαι
[4, 137]   θεοῦ Βρομίοιο τιθῆναι, πρόσφατος ἥν  θ´   ἁμάμαξυν ἐπίκλησιν καλέουσι. Τῶν δ´
[4, 133]   ἐν πρασιῇσι. Καὶ τὰς μέν  θ´   αὕηνον ἀποπλύνας βορέῃσι, προσφιλέας χειμῶνι
[4, 136]   μιν ζωμός τε μέλας ἀκροκώλιά  θ´   ἑφθά. Παῖς δέ τις ἐκ
[4, 131]   φησιν· ~{ΠΡ. Εἶτ´ ἐξένιζε παρετίθει  θ´   ἡμῖν ὅλους (ἐκ κριβάνου βοῦς.
[4, 136]   ἐπέθηκε φέρων, προκάλυμμα τραπέζης, ζώνην  θ´,   ἣν φορέεσκεν ἀγαλλομένη περὶ δειρήν,
[4, 136]   αὖ παρέθηκεν ἀειγενῆ ἀθανατάων, (βούγλωσσόν  θ´,   ὃς ἔναιεν ἐν ἅλμῃ μορμυρούσῃ,
[4, 136]   καὶ πέτρας κάτα βοσκομένας, ὑάδας  θ´   ὑδατινούς. Ἐν δ´ ἀναμὶξ σαργοί
[4, 158]   δυοῖν μόνον, Δήμητρος ἀκτῆς πώματός  θ´   ὑδρηχόου; ἅπερ πάρεστι καὶ πέφυχ´
[4, 147]   ἐρίφων τε καὶ ἀρνῶν,  θ´   ὑπερωμόκρεως χορδὰ γλυκίστα (μιξεριφαρνογενής, ἃν
[4, 161]   ἔχῃ. Καὶ μετ´ ὀλίγα· Ἔδει  θ´   ὑπομεῖναι μικροσιτίαν, ῥύπον, ῥῖγος, σιωπήν,
[4, 174]   καὶ τὴν αὑτοῦ διδάξαι γυναῖκα  Θαίδα.   Τρύφων δ´ ἐν τρίτῳ περὶ
[4, 143]   νενομισμένων. (Ἦσαν δὲ καὶ ξενικοὶ  θᾶκοι   καὶ τράπεζα τρίτη δεξιᾶς εἰσιόντων
[4, 143]   καὶ τοῖς υἱοῖς κατὰ τὸν  θᾶκον   τὸν τοῦ πατρὸς ὑφιζάνουσιν ἐξ
[4, 135]   Οἴη δ´ αὖ θύννου κεφαλὴ  θαλαμηιάδαο   νόσφιν ἀφειστήκει, κεχολωμένη οὕνεκα τευχέων
[4, 152]   τὴν ἐντὸς καὶ τὴν ἔξω  θάλασσαν,   καὶ τούτους δὲ ὀπτοὺς μετὰ
[4, 184]   πανδούραν (ἐκ τῆς ἐν τῇ  θαλάσσῃ   φυομένης δάφνης. Τυρρηνῶν δ´ ἐστὶν
[4, 135]   ἐπὶ τοῖς μέγας, ὅς τε  θαλάσσης   πάσης βένθεα οἶδε, Ποσειδάωνος ὑποδμώς,
[4, 184]   γεγραφὼς περὶ τῆς Ἐρυθρᾶς  θαλάσσης   τοὺς Τρωγλοδύτας φησὶ κατασκευάζειν τὴν
[4, 163]   σου περὶ τοῦ κυνὸς τοῦ  θαλαττίου   ἱστορῶν γράφει καὶ ταῦτα· Ἀλλ´
[4, 183]   ἐφυμνεῖ πηκτίδος συγχορδίᾳ, καὶ ἐν  Θαμύρᾳ.   Ἀριστοφάνης δ´ ἐν Δαιταλεῦσι (καὶ
[4, 175]   μοναύλου μνημονεύει Σοφοκλῆς μὲν ἐν  Θαμύρᾳ   οὕτως· Οἴχωκε γὰρ κροτητὰ πηκτίδων
[4, 157]   τε τὸν ἐν τῷ γήρᾳ  θάνατον   ἀσπασίως προσίεσθαι, πεπεισμένους τὴν ἀπόλυσιν
[4, 155]   γελῶσι παιδιὰν ἔχοντες τὸν ἐκείνου  θάνατον.   (Ταῦτ´ εἰπεῖν εἶχον, ἄνδρες φίλοι
[4, 154]   ἕτερος ἀντιποιήσαιτο, συνίσταντο μονομαχήσοντες μέχρι  θανάτου.   Ἄλλοι δ´ ἐν θεάτρῳ λαβόντες
[4, 151]   τὸν βασιλέα. Ξενοφῶν δὲ ἀνέστη  θαρσαλέως   καὶ δεξάμενος τὸ κέρας εἶπεν·
[4, 160]   τοὐπὶ τῇ φακῇ μύρον, πάρεστι·  θάρσει,   θυμέ. Κλέαρχος δὲ ἀπὸ
[4, 164]   τῶν φιλοσόφων ἔφη· (Εἶδες τὴν  Θασίαν   ἅλμην οἷ’ ἄττα βαύζει, ὡς
[4, 146]   τῶν οἴκων ἀνάστατοι ἐγίνοντο· ὅκου  Θασίοισιν   ὑπὲρ τῶν ἐν τῇ ἠπείρῳ
[4, 146]   καὶ μύρον καὶ ψαλτρίας ταύτας  Θάσιον,   ἐγχέλεις, τυρόν, μέλι· μικροῦ τάλαντον
[4, 129]   σκύφον χοαῖον καὶ πληρώσας οἴνου  (Θασίου   ὀλίγον τι ἐπιρράνας ὕδατος ἐξέπιεν
[4, 129]   ζωρότερος πότος, οἴνων ὄντων ἡμῖν  Θασίων   καὶ Μενδαίων καὶ Λεσβίων, χρυσίδων
[4, 144]   περιττὰ τῶν ἱκανῶν, τοσούτῳ καὶ  θᾶσσον   (μᾶλλον) κόρος ἐμπίπτει τῆς ἐδωδῆς.
[4, 159]   Κύπρις τοιοῦτον ὀφθαλμοῖς ὁρᾷ, οὐ  θαῦμ´   Ἔρωτας μυρίους αὐτὴν ἔχειν. Τοιαύτη
[4, 130]   πολλὰ εἴδωλα ἀργυροῖς δᾳδουχοῦντα λαμπτῆρσι.  Θαυμαζόντων   δ´ ἡμῶν τὴν τεχνιτείαν Ἐρυμάνθιοι
[4, 159]   εἴρηκε· Μὴ πλοῦτον εἴπῃς· οὐχὶ  θαυμάζω   θεόν, ὃν χὡ κάκιστος ῥᾳδίως
[4, 168]   ἀλοῦντες δύο δραχμὰς ἀμφότεροι λαμβάνουσι,  θαυμάσαντες   οἱ Ἀρεοπαγῖται διακοσίαις δραχμαῖς ἐτίμησαν
[4, 157]   αὗται εἰς τὰ παρακείμενα καὶ  θαυμάσασαι   ἐγέλων. Καὶ Νίκιον ἔφη·
[4, 171]   καὶ Φερεκράτης ἐν Ἀγρίοις· Μὴ  θαυμάσῃς·   τῶν γὰρ προτενθῶν ἐσμέν, ἀλλ´
[4, 130]   διαπεπερονημένοι περιεφέροντο ἑκάστῳ. Καὶ τὸ  θαυμάσιον,   ὅτι παρειμένοι καὶ καρηβαροῦντες ὑπὸ
[4, 157]   πολλῆς σκαιότητος ἐμπίπλησι. Καὶ  θαυμάσιος   δὲ Ξενοφῶν φησιν ὡς ἡδὺ
[4, 149]   τοιοῦτος ἐκρίνετο καὶ ἀνδρώδης ὑπάρχειν·  θαυμαστὸν   γὰρ ἦν καὶ περιβόητον παρ´
[4, 137]   Πόρναι δ´ εἰσῆλθον, κοῦραι δύο  θαυματοποιοί,   ἃς Στρατοκλῆς ἤλαυνε ποδώκεας ὄρνιθας
[4, 129]   καὶ σκληροπαῖκται καί τινες καὶ  θαυματουργοὶ   γυναῖκες εἰς ξίφη κυβιστῶσαι καὶ
[4, 159]   ἐνδύντα αὐτὸν ἐπισκῆψαι τοῖς οἰκείοις  θάψαι   οὕτως μήτε καύσαντας μήτε θεραπεύσαντας.
[4, 155]   Κάσανδρος ἐκ Βοιωτίας ἐπανιὼν καὶ  θάψας   τὸν βασιλέα καὶ τὴν βασίλισσαν
[4, 135]   τῷ δὲ μετ´ ἴχνια βαῖνε  θεὰ   λευκώλενος ἰχθὺς (ἔγχελυς, Διὸς
[4, 139]   μέσῃ τῶν τριῶν ἡμερῶν γίνεται  θέα   ποικίλη καὶ πανήγυρις ἀξιόλογος καὶ
[4, 139]   συμβαίνει τὴν πόλιν πρὸς τὴν  θέαν.   ~(Τῆς δὲ κοπίδος μνημονεύει καὶ
[4, 148]   μεταπεμφθέντων ἀκροαμάτων συνηθροισμένων ἐπὶ τὴν  θέαν   τῶν Πανελλήνων. Μετεβαινε δ´ ἐνίοτε,
[4, 153]   γράφων οὕτως· Τὰς τῶν μονομάχων  θέας   οὐ μόνον ἐν πανηγύρεσι καὶ
[4, 130]   μέθης ὁπότε τι τῶν ἀγομένων  θεασαίμεθα   πάντες ἐξενήφομεν, ὀρθοὶ τὸ δὴ
[4, 162]   γὰρ ἔφη Βίων Βορυσθενίτης  θεασάμενος   αὐτοῦ χαλκῆν εἰκόνα, ἐφ´ ἧς
[4, 155]   βασιλεῦ, κακῶς ὀρχούμενόν με  θεάσασθαι   βούλει καλῶς ἀπαγγέλλοντός μου
[4, 150]   οὐδεὶς γεύεται εἰ μὴ πρότερον  θεάσηται   τὸν βασιλέα εἰ ἥψατο τῶν
[4, 155]   τῆς μὲν πολυτελείας οἱ φίλοι  θεαταὶ   γίνωνται, οἱ δ´ οἰκέται κύριοι.
[4, 175]   καλούμενον ὄργανον Ἰόβας ἐν τετάρτῳ  θεατρικῆς   ἱστορίας Σύρων εὕρημά φησιν εἶναι,
[4, 153]   οὐ μόνον ἐν πανηγύρεσι καὶ  θεάτροις   ἐποιοῦντο Ῥωμαῖοι, παρὰ Τυρρηνῶν παραλαβόντες
[4, 139]   δ´ ἐφ´ ἵππων κεκοσμημένων τὸ  θέατρον   διεξέρχονται· χοροί τε νεανίσκων παμπληθεῖς
[4, 148]   ταῦτα διατρίψαντα περίοπτον ὑπὲρ τὸ  θέατρον   κατασκευάσαντα σχεδίαν χλωρᾷ πεπυκασμένην ὕλῃ,
[4, 157]   Γέλωτος οὖν ἐπιρραγέντος παρῆν  θεατροτορύνη   Μέλισσα καὶ κυνάμυια Νίκιον·
[4, 154]   μέχρι θανάτου. Ἄλλοι δ´ ἐν  θεάτρῳ   λαβόντες ἀργύριον χρυσίον, οἳ
[4, 175]   Καινὸν ἐξεύρημά τι ἡμέτερον,  θεάτρῳ   μὲν οὐδεπώποτε ἔδειξ´, Ἀθήνησιν δὲ
[4, 163]   οὐ πολλοὶ ἴσασι βροτῶν τόδε  θεῖον   ἔδεσμα οὐδ´ ἔσθειν ἐθέλουσιν, ὅσοι
[4, 137]   (πῶς ἂν ἔπειτα πλακοῦντος ἐγὼ  θείου   ἀπεχοίμην Οὐδ´ εἴ μοι δέκα
[4, 155]   καλῶς ἀπαγγέλλοντός μου ἴδια ποιήματα  θέλεις   ἀκροάσασθαι; Κελευσθεὶς οὖν λέγειν οὕτως
[4, 150]   τοῦ Πέρσου διαιτωμένου. (Εἰ δὲ  θέλεις   εἰδέναι, ἔφη, βασιλεῦ, πῶς
[4, 174]   ὕδραυλις, εἴτε τῶν ἐντατῶν αὐτὸ  θέλεις   εἴτε τῶν ἐμπνευστῶν, Ἀλεξανδρέως ἐστὶν
[4, 151]   οὗ καὶ διώκων ὃν ἂν  θέλῃς   αἱρήσεις καὶ ἀποχωρῶν οὐ μὴ
[4, 183]   καὶ ἐν οἷς ἄν μου  θέλῃς   ἀποπειραθῆναι ἐπιδείξομαί σοι ἐγὼ αὐτός,
[4, 155]   τῶν τραγημάτων περιεχρύσουν· ὅτε δὲ  θέλοιεν   ἀναλίσκειν, περιελόντες τὸν χρυσὸν ἅμα
[4, 134]   πάτερ, πείθειν χορεύειν οὐ  θέλοντας.   Ἄλεξις δ´ ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ
[4, 174]   τερπνός, ὡς πάντας ἡμᾶς ἐπιστραφῆναι  θελχθέντας   ὑπὸ τῆς ἐμμελείας. (Καὶ
[4, 151]   ὅσον τριχοίνικον ἄρτον καὶ κρέα  θέμενος   ἐπὶ τὰ γόνατα ἐδείπνει. Κέρατα
[4, 164]   βρωμάτων (οὐδὲ γὰρ χαριτογλωσσεῖν ἡμᾶς  θέμις)   δῆλον ἐξ ὧν καὶ Ἄλεξις
[4, 134]   Ἡράκλειτον πᾶσιν ἐξηγούμενος, τὴν  Θεοδέκτου   μόνος ἀνευρηκὼς τέχνην, τὰ
[4, 134]   ἀλλ´ ἐπὰν δὴ τὸν γόητα  Θεόδοτον   τὸν παραμασύντην ἴδω τὸν
[4, 136]   μοι ἔδοξεν, οἵην δαίνυνται μάκαρες  θεοὶ   αἰὲν ἐόντες. Μύραιναν δ´ ἐπέθηκε
[4, 135]   τευχέων αἰρομένων· τὸ δὲ πῆμα  θεοὶ   θέσαν ἀνθρώποισι. (Ῥίνη δ´, ἣν
[4, 150]   ἔφη, Αἰγύπτιε, ἀπολέσειαν οἱ  θεοί,   ὅστις δεῖπνα τοιαῦτα καταλιπὼν ἐπεθύμησας
[4, 147]   γλυκίστα (μιξεριφαρνογενής, ἃν δὴ φιλέοντι  θεοί,   τοῦτ´, φιλότας, Ἔσθοις κε·
[4, 146]   χολήν, ὅτι ἔστ´ ἄβρωτα τοῖς  θεοῖς   ἐπιθέντες αὐτοὶ τἄλλα καταπίνουσι. (Φιλόξενος
[4, 146]   καὶ θύομεν· ὅπου γε τοῖς  θεοῖς   μὲν ἠγορασμένον (δραχμῶν ἄγω προβάτιον
[4, 143]   ὅτι μετ´ εὐφημίας σπείσαντες τοῖς  θεοῖς   μερίζουσι τῶν παρατιθεμένων ἅπασι· ἀπονέμουσι
[4, 171]   καὶ τούτων ἀντὶ τοῦ ἀπάρχεσθαι  θεοῖς   τοῖς διακονοῦσι πρῶτον κελεύουσιν ἀπογεύεσθαι
[4, 160]   τοῖς πολέμοις λάβωσι, θύειν τοῖς  θεοῖς   τοὺς αἰχμαλώτους, τοὺς Γαλάτας μιμούμενος
[4, 169]   τέτταρας. Οὐ μὴ πρότερον οἴσεις,  θεοῖσιν   ἐχθρὲ σύ, (τὸ λεβήτιον, τἀκ
[4, 139]   μετ´ ὀξέος δὲ τόνου τὸν  θεὸν   ᾄδουσιν· ἄλλοι δ´ ἐφ´ ἵππων
[4, 138]   δὴ σκηνὰς ποιοῦνται παρὰ τὸν  θεόν,   ἐν δὲ ταύταις στιβάδας ἐξ
[4, 156]   δ´ ὑμῖν, ἄνδρες, αὐτὸν τὸν  θεόν,   ἐξ οὗ τὸ μεθύειν πᾶσιν
[4, 159]   Μὴ πλοῦτον εἴπῃς· οὐχὶ θαυμάζω  θεόν,   ὃν χὡ κάκιστος ῥᾳδίως ἐκτήσατο.
[4, 139]   διδόασι καὶ τὸν εἰς τὸν  θεὸν   παιᾶνα οὐκ ᾄδουσιν οὐδ´ ἄλλο
[4, 157]   τιμωρίας χάριν, καὶ διείπασθαι τὸν  θεὸν   ὡς εἰ μὴ μενοῦσιν ἐπὶ
[4, 165]   τἀλλότρι´ ἐσθίειν ἐστὶ γλυκύ. (Καὶ  Θεόπομπος   δ´ ἐν Ὀδυσσεῖ ἔφη· Εὐριπίδου
[4, 166]   ὅτι ἄρρην ὑπὸ θηλειῶν κατεκόπης.  Θεόπομπος   δ´ ἐν τῇ δεκάτῃ τῶν
[4, 149]   ἐπὶ λίθων καθήμενοι γυμνοὶ συνδειπνοῦσιν.  (Θεόπομπος   δ´ ἐν τῇ ἕκτῃ καὶ
[4, 144]   τινα καινὴν ἡδονὴν ἀργυρίου πλῆθος.  (Θεόπομπος   δ´ ἐν τῇ τριακοστῇ καὶ
[4, 183]   Ἀριστοφάνης δ´ ἐν Δαιταλεῦσι (καὶ  Θεόπομπος   ἐν Πηνελόπῃ, Εὔπολις δ´ ἐν
[4, 145]   ταχέως ἀπολούμενος. ~(Ὁ δ´ αὐτὸς  Θεόπομπος   ἐν τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ τῶν Φιλιππικῶν
[4, 183]   ἀνηλακάτοιο γυναικός. Μνημονεύει αὐτοῦ καὶ  Θεόπομπος   Κολοφώνιος ἐποποιὸς ἐν τῷ
[4, 157]   τὴν φρόνησιν ἐν αὑτῇ εἶναι.  (Θεόπομπος   οὖν ἐν εʹ Φιλιππικῶνφησι· Τὸ
[4, 167]   τῇ μθʹ τῶν ἱστοριῶν  Θεόπομπος   (τάδε γράφει· Φίλιππος ἐπεὶ ἐγκρατὴς
[4, 135]   Θέτις ἀργυρόπεζα, σηπίη εὐπλόκαμος, δεινὴ  θεὸς   αὐδήεσσα, μόνη ἰχθὺς οὖσα
[4, 146]   τὸ πόπανον· τοῦτ´ ἔλαβεν  θεὸς   ἐπὶ τὸ πῦρ ἅπαν ἐπιτεθέν.
[4, 147]   λιπαροντεσ εγχελεατινες ἄριστον γόγγροιτοιωνητεμων πλῆρες  θεοτερπές.   Ἐπ´ αὐτῷ δ´ ἄλλο παρῆλθε
[4, 137]   μῆλα) ῥοιαί τε σταφυλαί τε,  θεοῦ   Βρομίοιο τιθῆναι, πρόσφατος ἥν θ´
[4, 173]   Μαιάνδρῳ ποταμῷ κατοικοῦντες ἱεροὶ τοῦ  θεοῦ,   Δελφῶν ἄποικοι, παρέχουσι τοῖς ἐπιδημοῦσι
[4, 173]   κωμῳδιοποιὸς ἐν Φιλοπράγμονι παρασίτους τοῦ  θεοῦ   καλεῖ τοὺς Δηλίους διὰ τούτων·
[4, 173]   ὁρμοῦντ´ ὄχλον, αὐτοὺς παρασίτους τοῦ  θεοῦ   τοὺς Δηλίους. (Ἀχαιὸς δ´
[4, 130]   ἐξαναστάντες ἀπηλλαττόμεθα νήφοντες νὴ τοὺς  θεοὺς   διὰ τὸν φόβον τοῦ πλούτου
[4, 152]   λαιά· οὕτως διακονοῦνται. Καὶ τοὺς  θεοὺς   προσκυνοῦσιν ἐπὶ τὰ δεξιὰ στρεφόμενοι.
[4, 163]   νήφεις; Τί τηλικοῦτον ἀδικεῖς τοὺς  θεούς;   (Τί τἀργύριον, ἄνθρωπε, τιμιώτερον σαυτοῦ
[4, 147]   σαφ´ οἶδα. Εσταδα ναὶ μὰ  θεοὺς   ὑπερμέγεθες τέμαχος θύννου μόλεν ὀπτὸν
[4, 144]   τρεφόμενοι τῶν τὰ εὐτελέστερα παρατιθεμένων.  (Θεόφραστος   δ´ ἐν τῷ πρὸς Κάσανδρον
[4, 173]   ξύλα καὶ στρώματα. Ἀριστοτέλης  Θεόφραστος   ἐν τοῖς ὑπομνήμασι περὶ Μαγνήτων
[4, 128]   Λυγκέα καὶ Δοῦριν τοὺς Σαμίους,  Θεοφράστου   δὲ τοῦ Ἐρεσίου μαθητάς, συνθήκας
[4, 130]   ἐν Ἀθήναις μένων εὐδαιμονίζεις τὰς  Θεοφράστου   θέσεις ἀκούων, θύμα καὶ εὔζωμα
[4, 153]   πρώτῃ τῶν ἱστοριῶν καὶ τὰς  θεραπαίνας   φησὶ παρ´ αὐτοῖς μέχρι οὗ
[4, 145]   τῶν ἐπιγραφομένων Παρασκευαστικῶν (Καὶ οἱ  θεραπεύοντες,   φησί, τοὺς Περσῶν βασιλεῖς δειπνοῦντας
[4, 159]   θάψαι οὕτως μήτε καύσαντας μήτε  θεραπεύσαντας.   Οὗτοι γὰρ καὶ οἱ τοιοῦτοι
[4, 143]   Ἑκάστῳ δ´ αὐτῶν ἀκολουθοῦσι δύο  θεράποντες   ξυλοφόροι· καλοῦσι δ´ αὐτοὺς καλοφόρους.
[4, 129]   μὲν ἐφάγομεν, τὰ δὲ τοῖς  θεράπουσιν   ἐπεδώκαμεν. Καὶ νιψάμενοι τὰς χεῖρας
[4, 147]   ἐσῆλθε καὶ ὀσφὺς καὶ μινυρίγματα  θερμά.   Καὶ κεφάλαιον ὅλον διάπτυχες ἑφθὸν
[4, 147]   τε χύδαν ἤδη δὲ παρεβάλλετο  θερμὰ   πολλὰ καὶ μαλακοπτυχέων ἄρτων. Ὁμοσύζυγα
[4, 130]   ὅλον τέρας ὀπτήσας μεγάλῳ βασιλεῖ  θερμὴν   παρέθηκε κάμηλον. Ἀριστοφάνης δ´
[4, 133]   προσφιλέας χειμῶνι καὶ οἰκουροῖσιν ἀεργοῖς·  θερμοῖς   δ´ ἰκμανθεῖσαι ἀναζώους´ ὑδάτεσσι. Τμῆγε
[4, 147]   τέμαχος θύννου μόλεν ὀπτὸν ἐκεῖθεν  θερμὸν   ὅθεν γλυφις τετμημένον εὐθὺς ἐπ´
[4, 147]   παρῆν ἐτύμως ὔμμιν, παρέπαισε δὲ  θερμὸν   (σπλάγχνον, ἔπειτα δὲ νῆστις δέλφακος
[4, 140]   λάχανον ὠμόν, ζωμός, σῦκον, τράγημα,  θέρμος.   Ἀλλὰ μὴν οὐδ´ ὀρθαγορίσκοι λέγονται,
[4, 147]   ἀπὸ τευθιάδα καὶ σηπιοπουλυποδείων Ἀπαλοπλοκάμων.  Θερμὸς   μετὰ ταῦτα παρῆλθεν ἰσοτράπεζος ὅλος
[4, 129]   τούτων ἀπηλλάγημεν, ἐκλαμβάνει πάλιν ἡμᾶς  θερμός   τις καὶ ζωρότερος πότος, οἴνων
[4, 132]   κέκληκας· εἰσιοῦσι δὸς εὐθὺς ἀπὸ  θερμοῦ   τὴν μεγάλην αὐτοῖς σπάσαι, ἀποζέσας
[4, 135]   αἰρομένων· τὸ δὲ πῆμα θεοὶ  θέσαν   ἀνθρώποισι. (Ῥίνη δ´, ἣν φιλέουσι
[4, 130]   Ἀθήναις μένων εὐδαιμονίζεις τὰς Θεοφράστου  θέσεις   ἀκούων, θύμα καὶ εὔζωμα καὶ
[4, 167]   δ´ ἀκούσας Ἀντίγονος βασιλεὺς  θεσμοθέτην   αὐτὸν κατέστησεν. Τοῖς δὲ Παναθηναίοις
[4, 135]   ἄμυξα. Ἦλθε δὲ Νηρῆος θυγάτηρ,  Θέτις   ἀργυρόπεζα, σηπίη εὐπλόκαμος, δεινὴ θεὸς
[4, 167]   τῆς χώρας, οἳ δὲ ἐκ  Θετταλίας,   οἳ δὲ ἐκ τῆς ἄλλης
[4, 137]   Εὐτράπεζοι δ´ εἰσὶν ὄντως οἱ  Θετταλοί,   καθὰ καὶ Ἔριφός φησιν ἐν
[4, 137]   πόλει. Μέλλοντα δειπνίζειν γὰρ ἄνδρα  Θετταλὸν   οὐκ Ἀττικηρῶς οὐδ´ ἀπηκριβωμένως λιμῷ
[4, 137]   Λαίς, Σύρε, οὐδ´ εὐτραπέζων  Θετταλῶν   ξένων τροφαί, ὧν οὐκ ἄμοιρος
[4, 146]   φέροντες σταμνία τ´ οὐχὶ τῶν  θεῶν   ἕνεκ´, ἀλλ´ ἑαυτῶν. λιβανωτὸς
[4, 133]   ἀναστομώσεως χάριν. Ἀριστοφάνης Ἀναγύρῳ· Πρὸς  θεῶν,   ἔραμαι τέττιγα φαγεῖν καὶ κερκώπην
[4, 176]   τοῖς ἐπιγράμμασιν οὑτωσὶ λέγων· Τοῦτο  Θέων   μόναυλος ὑπ´ ἠρίον
[4, 161]   δ´ ἐν Πυθαγοριστῇ· Πρὸς τῶν  θεῶν,   οἰόμεθα τοὺς πάλαι ποτὲ (τοὺς
[4, 176]   Θέωνα τὸν καλαμαυλήτην εἴπατε χαῖρε  Θέων.   Ὥσπερ οὖν τοὺς τῷ καλάμῳ
[4, 176]   Κώταλον καὶ Πάκαλον. Ἀλλὰ  Θέωνα   τὸν καλαμαυλήτην εἴπατε χαῖρε Θέων.
[4, 139]   ἐν κινήσει καὶ χαρᾷ τῆς  θεωρίας   πόλις καθέστηκεν. Ἱερεῖά τε
[4, 130]   ἐσθίων στρεπτούς, Λήναια καὶ Χύτρους  θεωρῶν.   Ἡμεῖς δ´ ἐκ τοῦ Καράνου
[4, 148]   πρὸ ὀφθαλμῶν καὶ τὰ παρὰ  Θηβαίοις   δεῖπνα, περὶ ὧν Κλείταρχος ἐν
[4, 159]   αὐτοῦ μνημονεύει καὶ Ἄλεξις ἐν  Θηβαίοις   λέγων ὧδε· Ἐστὶν δὲ ποδαπὸς
[4, 184]   Ἀριστόξενος δὲ καὶ Ἐπαμινώνδαν (τὸν  Θηβαῖον   αὐλεῖν μαθεῖν παρὰ Ὀλυμπιοδώρῳ καὶ
[4, 158]   κοριάννου. Καὶ Κράτης δ´  Θηβαῖος   ἔλεγεν· Μὴ πρὸ φακῆς λοπάδ´
[4, 184]   ἐπιγραφομένῳ Προτρεπτικῷ Λακεδαιμονίους φησὶ καὶ  Θηβαίους   πάντας αὐλεῖν μανθάνειν Ἡρακλεώτας τε
[4, 182]   ἐστὶ τοῦτο γινόμενον ἐν Λιβύῃ.  Θηβαίων   δ´ εὕρημά φησιν εἶναι Ἰόβας
[4, 131]   τὴν εὐρύχορον, τοτὲ δ´ αὖ  Θήβας   τὰς ἑπταπύλους, τὰς ἁρμονίας μεταβάλλοντας,
[4, 130]   αὐταῖς ταῖς ἰδίαις τῶν πεμμάτων  θήκαις.   Μετὰ δὲ ταῦτα ἐξαναστάντες ἀπηλλαττόμεθα
[4, 136]   μάλα πίονας· ἃς μάγειρος  θῆκε   φέρων, ἵν´ Ἀθηναίων κατέκειντο φάλαγγες
[4, 129]   δίπηχύς που τὴν διάμετρον ἐν  θήκῃ   κατακείμενος ἀργυρᾷ (πλήρης ἰχθύων ὀπτῶν
[4, 152]   τοῖς κολεοῖς ἐν ἰδίᾳ  θήκῃ   παράκειται. Προσφέρονται δὲ καὶ ἰχθῦς
[4, 166]   δῆτ´, ἀλλ´ ὅτι ἄρρην ὑπὸ  θηλειῶν   κατεκόπης. Θεόπομπος δ´ ἐν τῇ
[4, 136]   ἔλεγεν δαίνυσθαι· ἐμοὶ δέ γε  θηλυτεράων   εἶναι βρώματ´ ἔδοξεν· ἐπεὶ δ´
[4, 177]   φησὶ Κρατῖνος νεώτερος ἐν  Θηραμένῃ.   ~(ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΕ' Οἴδαμεν δὲ καὶ
[4, 141]   ἀρετῆς ἀπόδειξιν τῆς κατὰ τὴν  θήραν   ποιούμενοι. (Πολλοὶ δὲ καὶ ποίμνια
[4, 141]   ἵνα πάντες εἰδῶσι τὴν τῆς  θήρας   φιλοπονίαν καὶ τὴν εἰς αὐτοὺς
[4, 158]   γέ τοι ἄλλων ἐδεστῶν μηχανὰς  θηρεύομεν.   Κἀν ἄλλοις δέ φησιν
[4, 133]   ἔραμαι τέττιγα φαγεῖν καὶ κερκώπην  θηρευσαμένη   καλάμῳ λεπτῷ. Ἐστὶν δ´
[4, 163]   τ´ ἀπόπληκτοι, ὡς ἀνθρωποφάγου τοῦ  θηρίου   ὄντος· ἅπας δὲ ἰχθὺς σάρκα
[4, 163]   τὸ ῥηθὲν ἀπαγγεῖλαι Τῷ περὶ  θηροπέπλου   μανίας ὕβρεώς τε περιστάσιμον στοὰν
[4, 176]   κούφως ἀνήλλετο. ~(Ἀναξανδρίδης δ´ ἐν  Θησαυρῷ·   Ἀναλαβὼν μόναυλον ηὔλουν τὸν ὑμέναιον.
[4, 183]   παρῳδὸς ἐν τῷ ἐπιγραφομένῳ Μυστάκου  θητίῳ   δίχορδον εἶναί φησι τὴν πηκτίδα
[4, 175]   τύπος. Καὶ ἐν Μυστάκου δὲ  θητίῳ   φησί· νάβλας ἐν ἄρθροις γραμμάτων
[4, 135]   δημοτικὸς μελάνουρος, ὃς καὶ  θνητὸς   ἐὼν ἕπετ´ ἰχθύσιν ἀθανάτοισιν. Οἴη
[4, 163]   ἐθέλουσιν, ὅσοι κεπφαττελεβώδη ψυχὴν κέκτηνται  θνητῶν   εἰσίν τ´ ἀπόπληκτοι, ὡς ἀνθρωποφάγου
[4, 147]   κεν κεχαροίμεθ´. Ἀλλ´ ὅθεν ἐλλίπομεν,  θοίνα   παρέης· ὅτε παλάξαι δύνατ´ ἐπικρατέως
[4, 173]   μάζας, φησὶν Ἀριστοφάνης, ἐν ταῖς  θοίναις   δι´ ἡμέρας τρίβοντες παρεῖχον ὥσπερ
[4, 173]   ἐλεοῖς ὑποδύεσθαι διακονοῦντες ἐν ταῖς  θοίναις.   Ἐλεὸς δ´ ἐστὶν μαγειρικὴ
[4, 153]   μόνῳ καθάπερ ἥρωι πλήρη βαρβαρικῶν  θοιναμάτων   παρακειμένην. Ἱστορῶν δὲ καὶ περὶ
[4, 173]   περὶ τὰς θυσίας καὶ τὰς  θοίνας   διατρίβοντας. Σῆμος δ´ ἐν δʹ
[4, 147]   κακὰ κακκάβου γλυκυου ὀξιος ὀμφαλὸς  θοίνας   καλεῖται παρά γ´ ἐμὶν καὶ
[4, 138]   τοῖς ἐλθοῦσιν ἐν τῇ κοπίδι  θοινᾶσθαι   καλῶς, ἐν δὲ ταῖς λέσχαισι
[4, 139]   ὀρθαγορίσκους καὶ παρατιθέασιν ἐν τῇ  θοίνῃ   τοὺς ἰπνίτας ἄρτους. Τὸ δὲ
[4, 152]   δ´ αὐτοῦ προθεσμίαν ποτὲ τῆς  θοίνης   ἀφυστερήσαντά τινα τῶν βαρβάρων ποιητὴν
[4, 150]   ὅστις δεῖπνα τοιαῦτα καταλιπὼν ἐπεθύμησας  θοίνης   εὐτελεστέρας. Τίνα δ´ ἦν τὰ
[4, 131]   οὕτως φασὶ ποιῆσαι Κότυν ἐν  Θρᾴκῃ,   γάμον Ἰφικράτει. Τούτων δ´ ἔσται
[4, 131]   ὁμοίοις τοῖς Ἰφικράτους τοῖς ἐν  Θρᾴκῃ·   καίτοι φασὶν (βουβαυκαλόσαυλα γενέσθαι· κατὰ
[4, 156]   Ἀλλ´ ὡς ὤφελον, ἔφη, τὴν  Θρᾴκιον   ταύτην παίξας παιδιὰν διεφθάρης· ἀνέτεινες
[4, 150]   ἕως ἂν μεταλάβωσι τῶν παρασκευασθέντων.  (Θρᾳκίων   δὲ δείπνων μνημονεύει Ξενοφῶν ἐν
[4, 131]   ὅτε ἤγετο τὴν Κότυος τοῦ  Θρᾳκῶν   βασιλέως θυγατέρα, φησί· (Κἂν ταῦτα
[4, 155]   κεφαλὴν αὑτοῦ κατετίθετο. (Σέλευκος δὲ  Θρᾳκῶν   φησί τινας ἐν τοῖς συμποσίοις
[4, 151]   προὐχώρει πότος, εἰσῆλθεν ἀνὴρ  Θρᾷξ   ἵππον ἔχων λευκὸν καὶ λαβὼν
[4, 167]   τὰ δὲ καὶ αἱ πολυτέλειαι  θρασεῖς   αὐτοὺς εἶναι προετρέποντο καὶ ζῆν
[4, 167]   βαρβάροις λάσταυρος βδελυρὸς  θρασὺς   τὸν τρόπον, οὗτοι σχεδὸν ἅπαντες
[4, 133]   Ἐπίλυκος ἐν Κωραλίσκῳ. Ἄλεξις ἐν  Θράσωνί   φησι· (Σοῦ δ´ ἐγὼ λαλιστέραν
[4, 169]   {Β. Τίνα λέγεις; {Α. Καρύστου  θρέμμα,   γηγενής, ζέων— {Β. Εἶτ´ οὐκ
[4, 174]   οἱ Κᾶρες χρῶνται ἐν τοῖς  θρήνοις,   εἰ μὴ ἄρα καὶ
[4, 174]   Φοινίκων ἀπὸ τῶν περὶ Ἄδωνιν  θρήνων·   τὸν γὰρ Ἄδωνιν Γίγγρην καλεῖτε
[4, 148]   λίχνοι, παρασκευάζοντες ἐν τοῖς δείπνοις  θρῖα   καὶ ἑψητοὺς καὶ ἀφύας καὶ
[4, 153]   ἱερῷ, δειπνίζοντος τοῦ κατὰ καιρὸν  θριαμβεύοντος,   καὶ παρασκευὴ τῆς εὐωχίας
[4, 172]   φέρει μετὰ τὸ τάριχος, εἶτα  θρῖον   καὶ βότρυς· δημιουργὸς δ´
[4, 170]   οὐκ ἄνηθον, οὐκ ὀρίγανον, οὐ  θρῖον,   οὐκ ἔλαιον, οὐκ ἀμυγδάλας, οὐ
[4, 131]   ὄνοι, βατίδες, ψῆτται, γαλεός, κόκκυξ,  θρίσσαι,   νάρκαι, ῥίνης τεμάχη, σχαδόνες, βότρυες,
[4, 131]   χολίκων, δημοῦ, φυσκῶν, ζωμοῦ, τεύτλων,  θρίων,   λεκίθου, σκορόδων, ἀφύης, σκόμβρων, ἐνθρυμματίδων,
[4, 167]   τε μυστηρίων ὄντων ἔθηκεν αὐτῇ  θρόνον   παρὰ τὸ ἀνάκτορον, οἰμώξεσθαι φήσας
[4, 132]   δ´ ἐχίνους δύο, δὲ  θρυμματίδα   γλυκεῖαν, δὲ κόγχας δέκα,
[4, 133]   ἡγήσεται ἔχων ἐχῖνον, ὠμοτάριχον, κάππαριν,  θρυμματίδα,   τέμαχος, βολβὸν ἐν ὑποτρίμματι. (Ὅτι
[4, 147]   κἀξανθισμέναι καρῖδες αἱ κυφαὶ παρῆλθον.  Θρυμματίδες   δ´ ἐπὶ ταύταις εὐπέταλοι χλοεραί
[4, 172]   τῷ προκειμένῳ ᾄσματι τοῖς Ἄθλοις·  Θρῴσκων   μὲν γὰρ Ἀμφιάραος, ἄκοντι δὲ
[4, 131]   τὴν Κότυος τοῦ Θρᾳκῶν βασιλέως  θυγατέρα,   φησί· (Κἂν ταῦτα ποιῆθ´, ὥσπερ
[4, 135]   ἄπληστον ἄμυξα. Ἦλθε δὲ Νηρῆος  θυγάτηρ,   Θέτις ἀργυρόπεζα, σηπίη εὐπλόκαμος, δεινὴ
[4, 161]   (καὶ τυρὸς ἔσται· ταῦτα γὰρ  θύειν   νόμος τοῖς Πυθαγορείοις. {Β. Νὴ
[4, 160]   τι ἐν τοῖς πολέμοις λάβωσι,  θύειν   τοῖς θεοῖς τοὺς αἰχμαλώτους, τοὺς
[4, 169]   φέρ´, οἶς´ ὀβελίσκους δώδεκα, κρεάγραν,  θυίαν,   τυροκνῆστιν παιδικήν, στελεόν, σκαφίδας τρεῖς,
[4, 152]   ὅτι ὑστέρηκε, τὸν δὲ τερφθέντα  θυλάκιον   αἰτῆσαι χρυσίου καὶ ῥῖψαι αὐτῷ
[4, 130]   εὐδαιμονίζεις τὰς Θεοφράστου θέσεις ἀκούων,  θύμα   καὶ εὔζωμα καὶ τοὺς καλοὺς
[4, 150]   τεχνίτας ἐξ ἄλλων πόλεων ἐχαλκεύσατο.  (Θύματα   δὲ καταβάλλεσθαι ταύρων καὶ συῶν
[4, 160]   τῇ φακῇ μύρον, πάρεστι· θάρσει,  θυμέ.   Κλέαρχος δὲ ἀπὸ τοῦ
[4, 176]   οἰκεῖ αὐλητής, μίμων ´ν  θυμέλῃσι   Χάρις. (Τυφλὸς ὑπαὶ γήρως εἶχεν
[4, 163]   κάθημαι Ἡδονῇ, αἰσχίστως κειραμένη πλοκάμους,  θυμὸν   ἄχει μεγάλῳ βεβολημένα, εἴπερ ἅπασιν
[4, 182]   φησιν Ἀνακρέων· Τίς ἐρασμίην τρέψας  θυμὸν   ἐς ἥβην τερένων ἡμιόπων ὑπ´
[4, 158]   Εὐρύπυλον. Οὐ τοιοῦτοι οὖν τὸν  θυμὸν   ἡμεῖς, εἰ καὶ πάντα Ἡρακλέους
[4, 170]   κύμινον, κάππαριν, (ὀρίγανον, γήτειον, σκόροδον,  θύμον,   σφάκον, σίραιον, σέσελι, πήγανον, πράσον.
[4, 141]   καὶ πιεῖν πάλιν ὅταν  θυμὸς   ἑκάστῳ κώθων παρακείμενός ἐστιν. Ὄψον
[4, 159]   Κύνουλκος, ἐπεὶ μὴ ἐκροταλίσθη,  θυμωθεὶς   Ἀλλ´ ἐπειδὴ οὗτοι, ἔφη,
[4, 144]   ἱστοριῶν τὸν Παφλαγόνων φησὶ βασιλέα  Θῦν   ἑκατὸν πάντα παρατίθεσθαι δειπνοῦντα ἐπὶ
[4, 131]   ἑφθαί, μύραιν´ ἑφθή, κωβιοὶ ἑφθοί,  (θυννίδες   ὀπταί, φυκίδες ἑφθαί, βάτραχοι, πέρκαι,
[4, 135]   ἰχθύσιν ἀθανάτοισιν. Οἴη δ´ αὖ  θύννου   κεφαλὴ θαλαμηιάδαο νόσφιν ἀφειστήκει, κεχολωμένη
[4, 147]   ναὶ μὰ θεοὺς ὑπερμέγεθες τέμαχος  θύννου   μόλεν ὀπτὸν ἐκεῖθεν θερμὸν ὅθεν
[4, 172]   ἤδη μ´ ἐρωτᾷς. Χοιρίδιον ἓν  θύομεν,   ὀκτὼ ποιήσοντες τραπέζας δ´
[4, 146]   Εἶτ´ οὐχ ὅμοια πράττομεν καὶ  θύομεν·   ὅπου γε τοῖς θεοῖς μὲν
[4, 138]   καὶ τοὺς ἐπιδημήσαντας τῶν ξένων.  Θύουσι   δ´ ἐν ταῖς κοπίσιν αἶγας,
[4, 146]   Δυσκόλῳ δέ φησιν οὕτως· Ὡς  θύουσι   δ´ οἱ τοιχωρύχοι, κοίτας φέροντες
[4, 139]   κοπίδας παραπλησίως ταῖς λελεγμέναις ἐπιτελοῦσι.  Θύουσι   δὲ καὶ τοὺς γαλαθηνοὺς ὀρθαγορίσκους
[4, 139]   πόλις καθέστηκεν. Ἱερεῖά τε παμπληθῆ  θύουσι   τὴν ἡμέραν ταύτην καὶ δειπνίζουσιν
[4, 145]   τοῦ παρακαλύμματος τοῦ ἐπὶ τῇ  θύρᾳ,   ἐκεῖνοι δ´ αὐτὸν οὐχ ὁρῶσιν.
[4, 165]   μαγείρου πυθόμενος τὸν ἑστιῶντα, τῆς  θύρας   χασμωμένης ἂν ἐπιλάβηται, πρῶτος εἰσελήλυθεν.
[4, 152]   ὑπεροχῆς. Καὶ οἱ μὲν τοὺς  θυρεοὺς   ὁπλοφοροῦντες ἐκ τῶν ὀπίσω παρεστᾶσιν,
[4, 154]   φίλοις διαδωρησάμενοι (ὕπτιοι ἐκταθέντες ἐπὶ  θυρεῶν   κεῖνται, καὶ παραστάς τις ξίφει
[4, 163]   Χάρισιν, ἀλλ´ οὐδὲ ταῖς Μούσαις  θύσας.   φυγοῦσα γοῦν σε καὶ τοὺς
[4, 139]   οὐδὲν καθάπερ ἐν ταῖς ἄλλαις  θυσίαις   ποιοῦσιν, ἀλλὰ μετ´ εὐταξίας πολλῆς
[4, 139]   ἰδίους· οὐδεὶς δ´ ἀπολείπει τὴν  θυσίαν,   ἀλλὰ κενοῦσθαι συμβαίνει τὴν πόλιν
[4, 142]   ἔμφασιν τοῖς παραλαμβανομένοις πρὸς τὴν  θυσίαν   ἐποίει, διότι τὰ παρὰ ἐκείνοις
[4, 139]   ὅτι τὴν μὲν τῶν Ὑακινθίων  θυσίαν   οἱ Λάκωνες ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας
[4, 157]   συντελέσαι τοὺς ἄθλους Ἡρακλέα Εὐρυσθέως  θυσίαν   τινὰ ἐπιτελοῦντος συμπαραληφθέντα καὶ τῶν
[4, 173]   τοὺς Δελφοὺς ὡς περὶ τὰς  θυσίας   καὶ τὰς θοίνας διατρίβοντας. Σῆμος
[4, 131]   Ἀττικὰ δεῖπνά φησι· Μάγειρ´,  θύων   ἐστὶ δειπνίζων τ´ ἐμὲ Ῥόδιος,
[4, 149]   ᾄδεται. Ὅταν δὲ τοῖς ἥρωσι  θύωσι,   βουθυσία μεγάλη γίνεται καὶ ἑστιῶνται
[4, 136]   ἰχθύς, κάραβος, ἀστακὸς αὖτε λιλαίετο  θωρήσσεσθαι   ἐν μακάρων δείπνοις. Τοῖς δαιτυμόνες
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008