HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Athénée de Naucratis, les Deipnosophistes (ou Le Banquet des sages), livre IV

Liste des contextes (ordre alphabétique)


ρ  =  52 formes différentes pour 60 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Livre, pages
[4, 173]   μαγειρικὴ τράπεζα. Ὅμηρος· Αὐτὰρ ἐπεί  ῥ´   ὤπτησε καὶ εἰν ἐλεοῖσιν ἔθηκε.
[4, 153]   αἰτίαν ἀποσπασθεὶς (τοῦ χαμαιπετοῦς δείπνου  ῥάβδοις   καὶ ἱμᾶσιν ἀστραγαλωτοῖς μαστιγοῦται καὶ
[4, 174]   καθαπτὰ τῶν ὀργάνων τῶν ἐμπνευστῶν,  ῥᾴδια   εἶναι φάσκων τὰ ἐμπνευστά· πολλοὺς
[4, 159]   θαυμάζω θεόν, ὃν χὡ κάκιστος  ῥᾳδίως   ἐκτήσατο. (Χρύσιππος δ´ ἐν τῇ
[4, 176]   καλαμαύλας λέγουσι νῦν, (οὕτω καὶ  ῥαππαύλας,   ὥς φησιν Ἀμερίας Μακεδὼν
[4, 133]   (Γογγυλίδος δισσὴ γὰρ ἰδ´ ἐκ  ῥαφάνοιο   γενέθλη μακρή τε στιφρή τε
[4, 159]   χρυσοῦς ἀποθανεῖν, τὸν δὲ ἕτερον  ῥαψάμενον   εἴς τινα χιτῶνα καὶ ἐνδύντα
[4, 162]   τῇ Γαστρολογίᾳ ἣν μόνην ὑμεῖς  ῥαψῳδίαν   οἱ σοφοὶ ἀσπάζεσθε, μόνον τοῦτο
[4, 175]   (εὕρημα εἶναι λέγει Ἰβύκου τοῦ  Ῥηγίνου   ποιητοῦ, ὡς καὶ Ἀνακρέοντος τὸ
[4, 174]   νομισθείη, (ἐμπνευστὸν δὲ ἂν ἴσως  ῥηθείη   διὰ τὸ ἐμπνεῖσθαι τὸ ὄργανον
[4, 163]   Στρατόνικος ἐκέλευσε τὸν ἀπαίροντα τὸ  ῥηθὲν   ἀπαγγεῖλαι Τῷ περὶ θηροπέπλου μανίας
[4, 135]   Ἀστυάναξ τε καὶ Ἀντήνωρ ἐγένοντο,  ῥηιδίως   ἐπ´ ἄμαξαν ἀπ´ οὔδεος ὀχλίσσειαν·
[4, 154]   ὁπότε δὲ παροξύνεται, τὸ μάχεσθαι  ῥῆμα   περιέχει, ὡς ἐν τῷ πυγμάχος,
[4, 154]   ἐκ τοῦ μάχη, ἀλλ´ ἐκ  ῥήματος   τοῦ μάχεσθαι μᾶλλον συγκεῖσθαι. Ὁπότε
[4, 173]   (Ὅθεν καὶ Πολυκράτων Κρίθωνος  Ῥηναιεὺς   δίκην γραφόμενος οὐ Δηλίους αὐτοὺς
[4, 134]   καὶ μάλα πολλά, Ξενοκλῆς  ῥήτωρ   ἐν Ἀθήναις δείπνισεν ἡμᾶς· (ἦλθον
[4, 161]   Ἔδει θ´ ὑπομεῖναι μικροσιτίαν, ῥύπον,  ῥῖγος,   σιωπήν, στυγνότητ´, ἀλουσίαν. (Τούτων δ´
[4, 133]   ἀναζώους´ ὑδάτεσσι. Τμῆγε δὲ γογγυλίδος  ῥίζας   καὶ ἀκαρφέα φλοιὸν ἦκα καθηράμενος
[4, 162]   Ἡγήσανδρος ἐν ἕκτῳ ὑπομνημάτων· Ὀφρυανασπασίδαι,  ῥινεγκαταπηξιγένειοι,   σακκογενειοτρόφοι καὶ λοπαδαρπαγίδαι, εἱματανωπερίβαλλοι, ἀνηλιποκαιβλεπέλαιοι,
[4, 135]   δὲ πῆμα θεοὶ θέσαν ἀνθρώποισι.  (Ῥίνη   δ´, ἣν φιλέουσι περισσῶς τέκτονες
[4, 131]   ψῆτται, γαλεός, κόκκυξ, θρίσσαι, νάρκαι,  ῥίνης   τεμάχη, σχαδόνες, βότρυες, σῦκα, πλακοῦντες,
[4, 135]   χαίρειν, Φοινίκιον ὄψον. Αὐτὰρ ἐχίνους  ῥῖψα   καρηκομόωντας ἀκάνθαις· οἳ δὲ κυλινδόμενοι
[4, 152]   τερφθέντα θυλάκιον αἰτῆσαι χρυσίου καὶ  ῥῖψαι   αὐτῷ παρατρέχοντι. (Ἀνελόμενον δ´ ἐκεῖνον
[4, 131]   βότρυες, σῦκα, πλακοῦντες, μῆλα, κράνειαι,  ῥόαι,   ἕρπυλλος, μήκων, ἀχράδες, κνῆκος, ἐλᾶαι,
[4, 136]   ἕντο, χεῖρας νιψαμένοισιν ἀπ´ ὠκεανοῖο  ῥοάων   ὡραῖος παῖς ἦλθε φέρων μύρον
[4, 148]   τετάρτῃ τῶν ἡμερῶν ταλαντιαίους εἰς  ῥόδα   μισθοὺς διέδωκε, καὶ κατεστρώθη ἐπὶ
[4, 129]   καὶ μουσουργοὶ καὶ σαμβυκίστριαί τινες  Ῥόδιαι,   ἐμοὶ μὲν γυμναὶ δοκῶ, πλὴν
[4, 131]   θύων ἐστὶ δειπνίζων τ´ ἐμὲ  Ῥόδιος,   ἐγὼ δ´ κεκλημένος Περίνθιος.
[4, 147]   κατὰ χειρῶν. (Σωκράτης δὲ  Ῥόδιος   ἐν τρίτῳ ἐμφυλίου πολέμου τὸ
[4, 132]   ἐδομένων τὰ στόματα προειδέναι. Οἷον  Ῥοδίους   κέκληκας· εἰσιοῦσι δὸς εὐθὺς ἀπὸ
[4, 137]   ἐπὶ δεξιὰ πᾶσιν ἔδωκεν, οἳ  ῥόδον   ἀμφεπλέκοντο διάνδιχα κοσμηθέντες. Κρητὴρ δὲ
[4, 184]   Ἰδαῖον εἴρηκε σύριγγα διὰ τούτων·  Ῥοθεῖ   δέ τοι σῦριγξ Ἰδαῖος ἀλέκτωρ.
[4, 137]   ἐπῆν ἄπιοι καὶ πίονα μῆλα)  ῥοιαί   τε σταφυλαί τε, θεοῦ Βρομίοιο
[4, 170]   νᾶπυ, καυλόν, σίλφιον, κορίαννον αὖον,  ῥοῦν,   κύμινον, κάππαριν, (ὀρίγανον, γήτειον, σκόροδον,
[4, 168]   καὶ τῆς φυγῆς αἴτιος γενόμενος  (Ῥουτιλίῳ   τῷ τὴν Ῥωμαικὴν ἱστορίαν ἐκδεδωκότι
[4, 156]   τὴν Σελεύκου τοῦ βασιλέως ὑπεροχήν.  Ῥοφεῖν   φακῆν ἐσθ´ ἡδὺ μὴ δεδοικότα,
[4, 158]   ´στιν, Ἀρχάγαθος ἔφη Ποτὲ γεγραφέναι  ῥοφοῦντ´   Ὀρέστην τῆς νόσου πεπαυμένον, φησὶ
[4, 147]   σχελίδας τε μετ´ αὐτῶν λευκοφορινοχρόους,  ῥύγχη,   κεφάλαια πόδας τε χναυμάτιόν τε
[4, 151]   σημαίνουσιν αὐλοῦντες (καὶ σάλπιγξιν ὠμοβοείαις  ῥυθμούς   τε καὶ οἱονεὶ μάγαδιν σαλπίζοντες.
[4, 139]   πλήκτρῳ τὰς χορδὰς ἐπιτρέχοντες ἐν  ῥυθμῷ   μὲν ἀναπαίστῳ, μετ´ ὀξέος δὲ
[4, 184]   Ἔκτυπον ἄγων βαρὺν αὐλὸν τρέχοντι  ῥυθμῷ,   οὕτω λέγων τῷ Φρυγίῳ· βαρὺς
[4, 161]   ποτὲ (τοὺς Πυθαγοριστὰς γινομένους ὄντως  ῥυπᾶν   ἑκόντας φορεῖν τρίβωνας ἡδέως;
[4, 135]   Τρίτωνος ἑταίρη, ἄντα παρειάων σχομένη  ῥυπαρὰ   κρήδεμνα (Τοὺς δ´ Κύκλωψ
[4, 161]   ὀλίγα· Ἔδει θ´ ὑπομεῖναι μικροσιτίαν,  ῥύπον,   ῥῖγος, σιωπήν, στυγνότητ´, ἀλουσίαν. (Τούτων
[4, 176]   καὶ λογχάρι’ ἀνειληφότες ἰῷ καὶ  ῥύπῳ   κεκρυμμένα, πετάσια δ´ ἐπιτεθειμένοι καὶ
[4, 163]   κυνικῶν τρόπον ἔζη, κομῶν καὶ  ῥυπῶν   καὶ ἀνυποδητῶν. (Ὅθεν καὶ Πυθαγορικὸν
[4, 156]   ἂν Διονύσια πρόφασιν ἔχοντ´ αὐτὸν  ῥύσαιτο,   ὥσπερ ἐν ἁμάξαις εἶδον παρ´
[4, 168]   αἴτιος γενόμενος (Ῥουτιλίῳ τῷ τὴν  Ῥωμαικὴν   ἱστορίαν ἐκδεδωκότι τῇ Ἑλλήνων φωνῇ.
[4, 160]   οἱ πολλοὶ τῶν γραμματικῶν τῶν  Ῥωμαικῶν   οὐχ ὁμιλήσαντες πολλοῖς Ἑλληνικοῖς ποιηταῖς
[4, 153]   ἐν πανηγύρεσι καὶ θεάτροις ἐποιοῦντο  Ῥωμαῖοι,   παρὰ Τυρρηνῶν παραλαβόντες τὸ ἔθος,
[4, 171]   δὲ καὶ ὃν νῦν καλοῦσι  Ῥωμαῖοι   προγεύστην τότε οἱ Ἕλληνες προτένθην
[4, 168]   συναναστρέφεσθαι τοῖς νέοις. Παρὰ δὲ  Ῥωμαίοις   μνημονεύεται, ὥς φησι Ποσειδώνιος ἐν
[4, 154]   οὕτω γράφει· Παρὰ δὲ τοῖς  Ῥωμαίοις   προτίθεσθαι πέντε μνᾶς τοῖς ὑπομένειν
[4, 153]   πρὸς ταῖς ἑκατὸν τῶν ἱστοριῶν  Ῥωμαίους   ἱστορεῖ παρὰ τὸ δεῖπνον συμβάλλειν
[4, 183]   ἐπικαλουμένῳ ὀργάνῳ οὕτως ἐποίησε πάντας  Ῥωμαίους   μουσομανεῖν ὡς τοὺς πολλοὺς καὶ
[4, 152]   Βιτύιτος πατρὸς πλοῦτον τοῦ ὑπὸ  Ῥωμαίων   καθαιρεθέντος, φησὶ δημαγωγοῦντα αὐτὸν τοὺς
[4, 170]   τὸν τραπεζοκόμον καὶ τὸν ὑπὸ  Ῥωμαίων   καλούμενον στρούκτωρα, παρατιθέμενος ἐκ δράματος
[4, 147]   βασιλευσάσης, γημαμένης δ´ Ἀντωνίῳ τῷ  Ῥωμαίων   στρατηγῷ (ἐν Κιλικίᾳ) φησιν οὕτως·
[4, 153]   δὲ τῇ βʹ Ἐν τῇ  Ῥωμαίων,   φησίν, πόλει ὅταν εὐωχῶνται ἐν
[4, 184]   τινὰς δ´ ἱστορεῖν Σεύθην καὶ  Ῥωνάκην   τοὺς Μαιδούς, τὴν δὲ πολυκάλαμον
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 10/01/2008