HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CHRYSOSTOME, Au peuple d'Alexandrie (discours 32; traduction anglaise)

Liste des contextes (ordre alphabétique)


λ  =  73 formes différentes pour 112 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Discours, par.
[32, 10]   καὶ σύντομον πλοῦν. ἄνδρα δὲ  λαβεῖν   καθαρῶς καὶ ἀδόλως παρρησιαζόμενον, καὶ
[32, 5]   τοῖς καλουμένοις ἀκροατηρίοις φωνασκοῦσιν, ἐνσπόνδους  λαβόντες   ἀκροατὰς καὶ χειροήθεις ἑαυτοῖς. τῶν
[32, 50]   συμπόταις δόντες παρ´ ἐκείνων  λαβόντες·   οἵαν ποτὲ γενέσθαι φασὶ Κενταύρων
[32, 65]   τερετιζόντων, μιαιφονούντων. οἱ δ´ οὖν  Λακεδαιμόνιοι   πλεῖστον ὅσον ὑμῶν διέφερον, περὶ
[32, 90]   πατρίδων γίγνεσθαι; τί οὖν μόνοι  Λακεδαιμόνιοι   τοῦτ´ ἔσχον τὸ ὄνομα καὶ
[32, 90]   μεταλάβητε δόξης τοῖς Ἀθηναίοις καὶ  Λακεδαιμονίοις,   ἀλλὰ μᾶλλον ἑτέροις τισίν· οὐ
[32, 60]   εἰρήνην ἄγειν. ~ἆρά γε μὴ  Λακεδαιμονίους   μιμεῖσθε; φασὶ γοῦν αὐτοὺς τὸ
[32, 65]   Φρύξ. ἐγὼ δ´ ὑμῖν βούλομαι  Λακεδαιμονίων   ἔργον εἰπεῖν, ὡς ἐκεῖνοι προσηνέχθησαν
[32, 55]   ἐκ τῆς τῶν κρειττόνων χειρὸς  λαμβάνετε·   ὥστε ἴσως καιρὸς ἦν ὑμᾶς
[32, 85]   γὰρ τὸ τοῦ Ξέρξου στράτευμα  λαμπρὸν   ἦν, πλὴν εἰ μή τι
[32, 50]   τούτῳ διαφθείρονται. ~τί οὖν τοῦτο  λαμπρόν,   κακοδαίμονες; ὑπὲρ μὲν γὰρ
[32, 55]   τὴν λύπην ἐργαζομένων δι´ ᾠδῆς  λανθανούσης   μετὰ γόων, ὥσπερ οἱ ἰατροὶ
[32, 40]   οἴδασι τῶν προτέρων οὐδὲ αἰσχύνονται  λέγειν   ποιεῖν ὅ, τι ἂν
[32, 35]   ~αὐτὸ δὲ τοῦτο περὶ οὗ  λέγειν   ἠρξάμην, ὁρᾶτε ἡλίκον ἐστίν. ὅπως
[32, 45]   ὑμῶν τί ἄν τις ἔχοι  λέγειν;   καὶ γὰρ ὑμεῖς ὅταν συνέλθητε,
[32, 20]   θορύβῳ παρέβαλον· ὅπως οὖν ἔχω  λέγειν   ὅτι οὐ πᾶν πλῆθος ἀσελγές
[32, 40]   τούτους ἐπὶ γῆς πέρατα ἐλθόντας  λέγειν;   οὐχ ὡς πόλιν εἴδομεν τὰ
[32, 45]   μὴ γὰρ τοῦτό με〉 οἴεσθε  λέγειν   ὡς οὐ χρὴ καὶ τὰ
[32, 30]   θεωρεῖν; καὶ περὶ τούτου μόνου  λέγεις   ἡμῖν, ἄλλο δ´ οὐθέν; δέδοικα
[32, 5]   καὶ τοιαῦτα ἐν ταῖς κωμῳδίαις  λέγεσθαι·   δῆμος πυκνίτης, δύσκολον γερόντιον, ὑπόκωφον,
[32, 85]   δὲ ὑμῶν αὐτῶν μηδὲν σεμνὸν  λέγεσθαι   μηδ´ ἄξιον ζήλου, τοὐναντίον δὲ
[32, 85]   κἀκείνην ὑπὸ ἵππου τινὸς φθαρῆναι  λέγεται·   πλὴν οἱ μὲν ἴσως ὑφ´
[32, 35]   φρεάτων· οὐδ´ ἂν περὶ εὐκρασίας  λέγῃ   τις, τοὺς ἀνθρώπους εἶναί φησιν
[32, 75]   νικώντων, ἀεὶ τῶν αὐτῶν· εἰ  λέγοι   ταῦτα, τί ἐρεῖτε; δῆλον
[32, 20]   τὰ τοῦ Ἑρμοῦ ἔπη κἀγὼ  λέγοιμι   πρὸς ὑμᾶς, ὡς ἐκεῖνος ἐν
[32, 25]   περὶ οὐρανοῦ καὶ γῆς εἰ  λέγοιμι.   φημὶ δὴ δῆμον ἐοικέναι μάλιστα
[32, 90]   ἐκφρονῇ· καὶ νὴ Δία ἑαλωκέναι  λέγοιτ´   ἂν καὶ κατὰ κράτος ὃς
[32, 90]   αἰχμάλωτος οὖν γενέσθαι καλῶς ἂν  λέγοιτο   καὶ ἀνὴρ καὶ πόλις, ἥτις
[32, 35]   περὶ φαύλων. {τὰ μὲν γὰρ  λεγόμενα   αὐτὰ οὐ μεγάλα, περὶ μεγίστων
[32, 95]   ἀλλ´ οὐχ οἷα τὰ νῦν  λεγόμενα,   ὡς ἐπτοημένος, ὡς εὐχερής, τὰ
[32, 5]   χειροήθεις ἑαυτοῖς. τῶν δὲ Κυνικῶν  λεγομένων   ἔστι μὲν ἐν τῇ πόλει
[32, 100]   ἀλλὰ μᾶλλον Εὐριπίδην μιμεῖσθε οὕτω  λέγοντα·   μὴ παυσαίμην τὰς Χάριτας Μούσαις
[32, 10]   ἀκοὰς ὑμῶν οὐδ´ ὥστε διατελέσαι  λέγοντες,   ἀλλὰ ἓν δύο ῥήματα
[32, 85]   καὶ παίοντες ἀλλήλους καὶ ἀπόρρητα  λέγοντες   καὶ τοὺς θεοὺς αὐτοὺς πολλάκις
[32, 20]   ὕβριν ἕτοιμον, τοῦ μὲν οὕτω  λέγοντος·   κινήθη δ´ ἀγορή, ὡς κύματα
[32, 35]   καὶ νομίζετε ἐπαινεῖσθαι ταῦτα ἐμοῦ  λέγοντος,   ὥσπερ ὑπὸ τῶν ἄλλων τῶν
[32, 5]   πρὸς ὀργὴν ἀπολέσαι τῶν ταῦτα  λεγόντων,   κύριοι καθεστηκότες, ἀλλὰ καὶ τῶν
[32, 35]   πολιτείας, τὸ προσέχειν τοῖς ὀρθῶς  λέγουσι,   τὸ μὴ πάντοτε ζητεῖν ἡδονάς.
[32, 60]   παλαιὸς Ἀρίων, ὑφ´ οὗ  λέγουσιν   ᾄδοντος ἐν τῷ πελάγει τοὺς
[32, 100]   τὸν ἄνδρα, καὶ τοῦτο πολέμου  λέγουσιν   αἴτιον γενέσθαι.
[32, 5]   ἀνόητον καὶ λοιδορίαν καὶ δαπάνην.  λέγω   δὲ ταῦτα οὐκ ἀποτρέπων οὐδὲ
[32, 40]   μαίνονται καθ´ ἡμέραν, τὸ γυμνάσιον  λέγων·   ἐπειδὰν γὰρ ἐλθόντες ἀποδύσωνται, χρίονται
[32, 30]   τάχα φήσει τις ὡς πολλὰ  λέγων   οὐδὲν ὑμῖν συμβεβούλευκα οὐδὲ εἴρηκα
[32, 40]   μὴ περὶ ὑμῶν ἀληθέστερον οὗτοι  λέγωσιν   περὶ τῶν Ἑλλήνων Ἀνάχαρσιν
[32, 65]   ~χαλεπὸν οὖν ἤδη ἐστὶ τὸ  λειπόμενον   τοῦ λόγου, καὶ δέδοικα πρὸς〉
[32, 15]   χειμαζόμενοι, καθάπερ σκάφει σαθρῷ καὶ  λελυμένῳ   πάντων ἐν ἀγνώμονι γνώμῃ καὶ
[32, 60]   τὰ πρόβατα. τοὺς μὲν γὰρ  λέοντας   καὶ τὰ τοιαῦτα διὰ τὴν
[32, 55]   καὶ θύρσων ἐνδεῖ καὶ τὸ  λέοντας   φέρειν ἐν ταῖς ἀγκάλαις· τὰ
[32, 85]   ἐνθάδε πάντας ὁπλήεντας ἔθηκε θεὰ  λευκώλενος   Ἥρη, ὡς μή μοι τρύζητε
[32, 40]   συχνὰς ἡμέρας· καθάπερ ἐμπρησμοῦ μεγάλου  λήξαντος   ἰδεῖν ἔστι μέχρι πολλοῦ τήν
[32, 20]   ἀηδῆ οὖσαν ἐκόμιζε, τάχ´ ἂν〉  ληρεῖν   με φαίητε, ῥητέα δ´ ὅμως·
[32, 55]   φωνῆς αὐτὸ πάσχετε, μᾶλλον δὲ  ληρεῖτε   ἐκείνων {κάκιον} καὶ παραφέρεσθε καὶ
[32, 75]   ~αὐτὸν γὰρ οἶμαι τὸν Ἰξίονα  λῆρον   ἀποφαίνετε τὸν ἐν τῷ τροχῷ
[32, 5]   καὶ πότε εἴσεισι θαυματοποιὸς  λῆρος   τοιοῦτος ἕτερος; ἐκεῖνο μὲν
[32, 45]   καὶ τὰς ἐκμελεῖς καμπὰς καὶ  λήρους   καὶ κυνισμοὺς καὶ ὀλέθρους ἀκλεῶς
[32, 45]   αἴσχιστον. ἑλοίμην γὰρ ἂν ἔγωγε  λῃστεύων   ἀποθανεῖν διὰ τοιαύτην αἰτίαν.
[32, 90]   ἀνθρώπους ἑαλωκέναι φαμὲν οὐχ ὑπὸ  λῃστῶν   μόνον, {ἢ ἑταιρῶν} ἀλλὰ καὶ
[32, 60]   ἀλλ´ οὐδ´ ἐκεῖνον ὤνησεν  λίαν   ἐμπειρία περὶ τοῦτο καὶ σπουδή.
[32, 65]   ἐν τοῖς Ἕλλησιν. ὅτι γὰρ  λίαν   ἡδὺς ἐδόκει καὶ περιττὸς εἶναι,
[32, 15]   καὶ τῶν ἑλκῶν τὰ δυσχερῆ  λίαν   οὐκ ἐᾷ προσάψασθαι, καὶ τοῦτο
[32, 40]   οὐδὲ ἀπὸ τῶν πλησίον Συρίας,  Λιβύης,   Κιλικίας, οὐδὲ τοὺς ὑπὲρ ἐκείνους
[32, 40]   ἔστι μέχρι πολλοῦ τήν τε  λιγνὺν   καὶ μέρη τινὰ φλεγόμενα. καίτοι
[32, 35]   ἐπῄνεσα ὕδωρ καὶ γῆν καὶ  λιμένας   καὶ τόπους καὶ πάντα μᾶλλον
[32, 35]   ὠνίων καὶ νεῶν πανηγύρεως καὶ  λιμένος   καὶ ἀγορᾶς ἐστιν ἐγκώμιον, οὐ
[32, 35]   ἡμᾶς ἅπασαν ἐκδέχεσθε, κάλλει τε  λιμένων   καὶ μεγέθει στόλου καὶ τῶν
[32, 35]   τὰς ἐμπορίας οὐ νήσων οὐδὲ  λιμένων   οὐδὲ πορθμῶν τινων καὶ ἰσθμῶν,
[32, 35]   ἐπαινεῖ· πόθεν; ἀλλὰ θάλατταν  λίμνην   ποταμόν. ὑμεῖς δέ, ἂν
[32, 50]   οἱ μέν εἰσιν ἄπληστοι καὶ  λίχνοι   καὶ περὶ πάντα ὁμοίως ἐπτοημένοι
[32, 60]   συντρίψαντες {τοὺς νόμους} ἰδιώτας καὶ  λίχνους   ἀκροατὰς κινοῦσιν. τοιγαροῦν οὐκ ἀπὸ
[32, 25]   πάροδος οὐκ ἔστιν εἰς αὐτὰ  λόγοις   ἐπιεικέσιν, ἀλλὰ κολακεία καὶ ἀπάτη
[32, 35]   φαῦλα καὶ πεζὰ ἐν τοῖς  λόγοις,   οὐ μέντοι περὶ φαύλων. {τὰ
[32, 60]   ἔχω δὲ καὶ ἄλλον εἰπεῖν  λόγον   ἀνθρώπου Φρυγὸς ἀκούσας, Αἰσώπου συγγενοῦς,
[32, 70]   οἴεσθε περὶ μικρῶν εἶναι τὸν  λόγον,   ὅταν τις ὑμῖν διαλέγηται περὶ
[32, 65]   παρ´ ὑμῖν ἕτερον τοιοῦτόν τινα  λόγον.   τὰ γὰρ ζῷα ἐν τῇ
[32, 15]   ἐποίησαν οἱ θεοὶ παιδείαν καὶ  λόγον,   διὰ βίου μέν τις
[32, 30]   ἄλλο, τοῦτό γε ὑμῖν  λόγος   παρέσχηκεν οὐ μικρόν, μίαν ὥραν
[32, 30]   ἄλλο παρέσχηκεν ὑμῖν μέγα  λόγος,   τοῦτο γοῦν ὅτι τοσοῦτον χρόνον
[32, 1]   ἄλλο ἥρμοζεν παιδεία καὶ  λόγος,   ὧν οἱ τυχόντες εἰκότως {ἄν}
[32, 65]   ἤδη ἐστὶ τὸ λειπόμενον τοῦ  λόγου,   καὶ δέδοικα πρὸς〉 ὑμᾶς σαφῶς
[32, 15]   ὡς πορρωτάτω φεύγειν ἀπὸ τοῦ  λόγου   καὶ μὴ ἐθέλειν ἀκούειν, μηδ´
[32, 35]   {καὶ} παρὰ τοὺς ἄλλους ἅπαντας  λόγου   μεῖζον, τό τε θαυμαστὸν αὐτοῦ
[32, 15]   σκληρὸν ἀπόλλυσι, τὸ δὲ τοῦ  λόγου   πικρὸν σῴζειν πέφυκε. κινδυνεύει μέντοι
[32, 5]   συνεχῶς αὑτοὺς παρέχετε, οὕτω καὶ  λόγου   χρηστοῦ ποτε ἀκοῦσαι καὶ τὴν
[32, 15]   τῶν δυναμένων διὰ πειθοῦς καὶ  λόγου   ψυχὰς πραΰνειν καὶ μαλάττειν. οὗτοι
[32, 10]   καὶ συμβούλους ἀγαθοὺς αὐτομάτους καὶ  λόγους   ἐπιτηδείους καὶ ξυμφέροντας εἰρῆσθαι. καὶ
[32, 10]   ὡς πεπαιδευμένων οἱ μὲν ἐπιδεικτικοὺς  λόγους   καὶ τοὺς ἀμαθεῖς, οἱ δὲ
[32, 90]   δὲ Ἀθηναίους τὰ περὶ τοὺς  λόγους   μᾶλλον ἐπιτηδεύοντας καὶ ποίησιν καὶ
[32, 25]   τοὺς ἀγαθοὺς καὶ ἄνδρας καὶ  λόγους,   τοῖς νουθετοῦσι καὶ διδάσκουσι χάριν
[32, 60]   τὸν νῦν ἄρχοντα παιδείᾳ καὶ  λόγῳ   προσέχοντα; οὐκ ἀποθήσεσθε τὴν αἰσχρὰν
[32, 10]   ἰσχυρᾷ καὶ πλήρει κληδόνι καὶ  λόγῳ   σαφεῖ, διδάσκοντι περὶ τῶν ἀναγκαιοτάτων,
[32, 15]   φαρμάκου τούτου καὶ μηδέποτε σωφρονοῦντι  λόγῳ   τὰς ἀκοὰς ὑπέχοντες ὁλοκλήρως ἄθλιοι
[32, 5]   μήποτε ἐπιλίπῃ· τῶν δὲ τοιούτων  λόγων,   δι´ οὓς ἄνθρωποι εὐδαιμονοῦσι καὶ
[32, 10]   βοηθὸν ἥκειν παρὰ θεοῦ, κἂν  λόγων   τις ἀκούσῃ φρονίμων, ἐκεῖθεν ἐπιπεμφθῆναι.
[32, 30]   δεῖν ἀκούειν, κεἰ μὴ πείθεσθε,  λόγων.   τοῦτο γὰρ οἶμαι καὶ ἀναγκαιότατον
[32, 20]   ἔμπειροι καὶ ὀρχημάτων, ἀλλὰ καὶ  λόγων   φρονίμων, ἵνα κἀμοὶ πρὸς τοὺς
[32, 1]   καὶ σεμνότερον, ὅτι τοσοῦτοι ὄντες  λόγων   χρησίμων γενομένων ἅπαντες ἐσιωπήσατε, καὶ
[32, 80]   τὸν Λοκρὸν ὁρᾶν ἀπρεπέστερον καὶ  λοιδορεῖσθαι   Ἰδομενεῖ περὶ τῶν ἵππων τῶν
[32, 10]   δύο ῥήματα εἰπόντες, καὶ  λοιδορήσαντες   μᾶλλον διδάξαντες ὑμᾶς, κατὰ
[32, 15]   τούτου, ἀλλ´ ἀπέχθεια μᾶλλον καὶ  λοιδορία   καὶ προπηλακισμός· ὧν ἴσως οὐκ
[32, 5]   λύπην καὶ χαρὰν ἀνόητον καὶ  λοιδορίαν   καὶ δαπάνην. λέγω δὲ ταῦτα
[32, 85]   καὶ τοὺς θεοὺς αὐτοὺς πολλάκις  λοιδοροῦντες   καὶ τὰ ὄντα ῥιπτοῦντες καὶ
[32, 90]   κοινὸν γένηται τὸ πρᾶγμα, τότε  λοιμὸς   καλεῖται. καθόλου γὰρ πάντα ἁμαρτήματα
[32, 90]   δημοσίᾳ φαινόμενα. καὶ γὰρ αἱ  λοιπαὶ   νόσοι μέχρι μὲν τῶν καθ´
[32, 75]   ὄντος ἱδρύσασθαι βωμόν. καὶ τὸ  λοιπόν   φασιν ἀπ´ ἐκείνου γεγονέναι τὸν
[32, 80]   τῷ τέλει φησὶν Αἴαντα τὸν  Λοκρὸν   ὁρᾶν ἀπρεπέστερον καὶ λοιδορεῖσθαι Ἰδομενεῖ
[32, 1]   κόραις μᾶλλον ἔπρεπε καὶ παισὶ  Λυδῶν   Φρυγῶν· Ἑλλήνων δὲ παισί,
[32, 85]   ἐν ταὐτῷ νενημένην ἐκ παντοδαπῶν  λυμάτων.   οὐδὲ γὰρ πόλιν εἴποι τις
[32, 55]   τοῦ πάθους, θηλυτέραν δὲ τὴν  λύπην   ἐργαζομένων δι´ ᾠδῆς λανθανούσης μετὰ
[32, 5]   καὶ φιλοτιμίαν ἄμετρον καὶ κενὴν  λύπην   καὶ χαρὰν ἀνόητον καὶ λοιδορίαν
[32, 15]   βίος καὶ μεστὸς ἀπάτης, πονηρίας,  λύπης,   μυρίων ἄλλων κακῶν. τούτων δὲ
[32, 55]   καὶ τῶν φιλοσόφων ἔνιοι πρὸς  λύραν   αὑτοὺς ἡρμόσαντο ἕωθεν, ἀποπαύοντες τῆς
[32, 60]   τοῦ μέλους καὶ πάντα τρόπον  λωβησάμενοι   τὴν ἀρχαίαν μουσικήν— τίς γὰρ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/10/2007