HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CHRYSOSTOME, Au peuple d'Alexandrie (discours 32; traduction anglaise)

Liste des contextes (ordre alphabétique)


β  =  72 formes différentes pour 89 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Discours, par.
[32, 50]   ἐπεξιέναι καθ´ ἕκαστον; ἀλλὰ τὸ  βαδίζειν,   κοινόν ἐστι καὶ ἁπλοῦν
[32, 50]   ἀνοήτοις τοὺς σώφρονας, οἷον ἐσθίοντας,  βαδίζοντας,   παίζοντας, θεωροῦντας· γὰρ φύσις
[32, 85]   τὰ ὄντα ῥιπτοῦντες καὶ γυμνοὶ  βαδίζοντες   ἀπὸ τῆς θέας ἐνίοτε, τοῦτ´
[32, 40]   θύοντες μέν εἰσι μέτριοι καὶ  βαδίζοντες   καθ´ αὑτοὺς καὶ τἄλλα πράττοντες·
[32, 40]   καὶ φιλικῶς αὑτοῖς ἤδη ἔχοντες  βαδίζουσι   κάτω ὁρῶντες, αἰσχυνόμενοι τοῖς πεπραγμένοις.
[32, 50]   τῶν ξένων ἐπιπλήττουσι τοῖς εἰκῇ  βαδίζουσι.   τοιγαροῦν εἰκότως εὐδοκιμοῦσι καὶ πάσης
[32, 50]   καὶ〉 ἀναίδειαν· σπουδῇ πρόσεισι, φθέγγεται  βαδίζων   {ἢ} πεσών τινα ἔωσε, μάχεται
[32, 70]   πέντε βήματα νικᾶτε, κἀγὼ  βαδιοῦμαι·   ταῦτα δὲ ἔλεγε, φειδόμενος ὑμῶν
[32, 80]   κατ´ ἀλωάς, ὡς δ´ ἀναμαιμάει  βαθέ´   ἄγκεα θεσπιδαὲς πῦρ, πάντῃ δ´
[32, 85]   καὶ μαινομένων, ὥσπερ τινὰ κόπρον  βαθεῖαν   ἐν ταὐτῷ νενημένην ἐκ παντοδαπῶν
[32, 35]   καθ´ Ὅμηρον νῆσον δενδρήεσσαν  βαθεῖαν   {ἤ} τινα ἤπειρον {εὔβοτον, εὔμηλον,
[32, 90]   φησὶ παθεῖν μαινόμενον· ἐκ τοῦδε  βαίνων   ἅρματ´ οὐκ ἔχων ἔχειν ἔφασκε,
[32, 40]   Αἰθίοπας οὐδὲ Ἄραβας ἀλλὰ καὶ  Βακτρίους   καὶ Σκύθας καὶ Πέρσας καὶ
[32, 40]   τις τῶν Περσῶν τῶν  Βακτρίων,   ὡς αὐτοὶ μὲν ἴσασιν ἱππεύειν
[32, 55]   μυθολογήματα· ὡς ἐκεῖνοί γε παρεισάγουσι  Βάκχας   τινὰς μαινομένας ὑπὸ μέλους καὶ
[32, 55]   ἴσως καιρὸς ἦν ὑμᾶς παύσασθαι  βακχειῶν   καὶ προσέχειν μᾶλλον αὑτοῖς. νυνὶ
[32, 70]   οἱ πολλοί, τινὲς δὲ ὀλίγοι  βάλλοντες   ὅ, τι ἔτυχον ἅπαξ
[32, 35]   ἐνθάδε ἐστὲ ἅπαντες Ἕλληνες καὶ  βάρβαροι   ἴσασιν. γὰρ πόλις ὑμῶν
[32, 65]   προέστησαν πολλὰ ἔτη, τοὺς δὲ  βαρβάρους   ἐνίκων ἀεὶ πάντας· ὑμεῖς δὲ
[32, 55]   παρὰ μὲν γὰρ ἐνίοις τῶν  βαρβάρων   μέθην φασὶ γίγνεσθαι πραεῖαν δι´
[32, 40]   τοσούτων μὲν Ἑλλήνων, τοσούτων δὲ  βαρβάρων.   τί οὖν οἴεσθε τούτους ἐπὶ
[32, 5]   νομίζειν ἑορτὴν ἄγειν, ἀλλὰ μὴ  βαρύνεσθαι,   κἂν ἄρα, δυσωπεῖσθαι ἐξειπεῖν, πηνίκα
[32, 75]   δὲ Ἑρμοῦ παῖς, οὐδὲ περὶ  βασιλείας   οὐδὲ γυναικὸς οὐδὲ θανάτου πρόκειται
[32, 25]   γενναιοτέρας. ἐκείνων μὲν οὖν εἰσι  βασιλεῖς,   θεοὶ ἐπὶ σωτηρίᾳ κοινῇ γεγονότες,
[32, 30]   ἴστε ὅτι ὥσπερ ἡγεμὼν καὶ  βασιλεὺς   ὅταν προέλθῃ, τότε σαφέστατα ὁρᾶται
[32, 70]   αὑτοὺς ἦτε. οὐχ μὲν  βασιλεὺς   ὑμῶν περὶ αὔλησιν ἠσχολεῖτο καὶ
[32, 30]   δοκεῖτε εἶναι καὶ ἰδιώταις καὶ  βασιλεῦσι,   καὶ οὐδείς ἐστιν ὃς οὐκ
[32, 60]   δρᾶτε. βούλεσθε, ἐπειδὴ τοῖς  βασιλεῦσι   τοὺς δήμους κἀγὼ παρέβαλον, Νέρωνι
[32, 20]   ἀεὶ περίεστε καὶ ἰδιωτῶν καὶ  βασιλέων;   καὶ ταῦτα ἀκούων Ὁμήρου τε
[32, 50]   γερῶν καὶ νόμων καὶ χρηστοῦ  βασιλέως,   εἰ δέοι, πονεῖν καὶ ἀποθνῄσκειν
[32, 75]   μείζονος δεόμενα ἀποτροπῆς. φασὶν ἀρχαίαν  βασιλίδα   ἐν Κρήτῃ τῶν Ἡλιαδῶν ἐρασθῆναι
[32, 25]   ἐγὼ τίθημι τῆς θείας καὶ  βασιλικῆς   φύσεως, καὶ προσιέναι φημὶ καὶ
[32, 65]   πολεμικοὺς γενέσθαι καὶ τὸ ἦθος  βεβαίους.   ἔλεγε δὲ καὶ περὶ τῶν
[32, 95]   δεικνύειν ὑμᾶς αὐτοὺς σώφρονας καὶ  βεβαίους.   οὕτως γὰρ ἂν οὔτ´ ἐπὶ
[32, 10]   ἐχρῆν, ἐγγύθεν ἄρξωμαι, τοῦτο πείσθητε  βεβαίως,   ὅτι τὰ συμβαίνοντα τοῖς ἀνθρώποις
[32, 25]   ἀνδρείου καὶ πτηνοῦ, Περσέως  Βελλεροφόντου.   τὸν οὖν τῶν Ἀλεξανδρέων δῆμον
[32, 30]   ἄρτον· οὕτω γὰρ εἰρῆσθαι πολὺ  βέλτιον·   καὶ θέαν ἵππων· ὡς τῶν
[32, 5]   κρείττους καὶ σωφρονέστεροι γίγνονται καὶ  βέλτιον   οἰκεῖν δύνανται τὰς πόλεις, οὐ
[32, 25]   ἐγὼ μὲν γὰρ ὡς τῆς  βελτίονος   οὖσιν ὑμῖν παρέσχηκα ἐμαυτόν· ἴσως
[32, 45]   σχολήν· ἴσως δὲ καὶ τῶν  βελτιόνων   εἰσὶν οἱ δεόμενοι διατριβῆς τινος
[32, 90]   πάσχουσιν· ὥσπερ καὶ ἀπὸ τῶν  βελτιόνων   τινὲς ἐθαυμάσθησαν καὶ δόξαν ἔσχον.
[32, 5]   θέλουσι διακινδυνεύειν, ἀπεγνωκότες ἴσως τὸ  βελτίους   ἂν ποιῆσαι τοὺς πολλούς· οἱ
[32, 15]   περιττὸν δὴ καὶ ἀνίατον ἐξαιροῦσι.  βελτίους   δέ εἰσιν οἱ μὴ ῥᾳδίως
[32, 70]   μέμνησθε τὸ γελοῖον ὡς  βέλτιστος   ὑμῖν Κόνων ἐχρήσατο προελθών, οὗ
[32, 70]   ὑμεῖς, ἔφη, τέτταρα πέντε  βήματα   νικᾶτε, κἀγὼ βαδιοῦμαι· ταῦτα δὲ
[32, 15]   μὴ ἐθέλειν ἀκούειν, μηδ´ ἂν  βιάζηταί   τις, ὥσπερ οἶμαι καὶ τῶν
[32, 70]   φυόμενα ἐκ τῆς περὶ τὸν  βίον   ταύτης ἀταξίας. οὐ γὰρ ἔστι
[32, 15]   τρυφὴν καὶ φιλοτιμίαν δυσχερὴς  βίος   καὶ μεστὸς ἀπάτης, πονηρίας, λύπης,
[32, 65]   διαλέγονται ᾄδοντες. κινδυνεύει δ´  βίος   σχεδὸν ἅπας γεγονέναι κῶμος εἷς,
[32, 90]   δῆμος οὕτως μέγας μινυρίζων διὰ  βίου   καὶ πάλιν ἡνιοχῶν χωρὶς ἵππων
[32, 15]   παιδείαν καὶ λόγον, διὰ  βίου   μέν τις χρώμενος καὶ συνεχῶς
[32, 45]   τινος καὶ παραμυθίας ἐν τῷ  βίῳ·   δεῖ δὲ μετὰ κόσμου καὶ
[32, 15]   ἀλλ´ ἐν ἀκαλύπτῳ καὶ ταλαιπώρῳ  βίῳ   χειμαζόμενοι, καθάπερ σκάφει σαθρῷ καὶ
[32, 15]   καὶ βοὴ τραχεῖα καὶ γλῶτται  βλαβεραὶ   καὶ ἀκόλαστοι, κατήγοροι, συκοφαντήματα, γραφαί,
[32, 70]   σχημάτων μεταβολὰς καὶ χρωμάτων καὶ  βλασφημίας   οἵας καὶ ὅσας ἀφίετε; εἰ
[32, 30]   πόλεως· ἐν τῷ θεάτρῳ δὲ  βλέπεται   τὸ δημόσιον ἦθος. ὑμεῖς δὲ
[32, 90]   δὲ ἐπικρατῇ τὸ πάθος καὶ  βλέπηται   κοινόν, τότε ἐπίσημον καὶ μέγα
[32, 20]   οὐδὲ μυριάσιν ἀνθρώπων ἀπείροις ἐναντίον  βλέψαι   χωρὶς ᾠδῆς καὶ κιθάρας. τοῦτο
[32, 45]   γὰρ ὑμεῖς ὅταν συνέλθητε, πυκτεύετε,  βοᾶτε,   ῥιπτεῖτε, ὀρχεῖσθε, ποίῳ χρισάμενοι φαρμάκῳ;
[32, 15]   φύεται πλῆθος καὶ δικῶν καὶ  βοὴ   τραχεῖα καὶ γλῶτται βλαβεραὶ καὶ
[32, 10]   κάμνοντι, καὶ τοῦτον ἡγεῖσθαι χρὴ  βοηθὸν   ἥκειν παρὰ θεοῦ, κἂν λόγων
[32, 50]   δὲ ἀπηνῶς καὶ ἀκολάστως, μετὰ  βοῆς   καὶ ἀταξίας ὀργιζόμενοι καὶ γελῶντες,
[32, 95]   ἄνθρωποι διώκουσι γέλωτα. τὴν γοῦν  βοτάνην   ἀκηκόατε τὴν σαρδόνιον καλουμένην,
[32, 60]   καὶ μακρότερος. σκοπεῖτε οὖν, εἰ  βούλεσθε   ἀκοῦσαι, καὶ μὴ δυσχεράνητε. ἔφη
[32, 25]   φεύγειν. ~σαφέστερον δ´ ὑμῖν, εἰ  βούλεσθε,   διελεύσομαι περὶ δήμου φύσεως, τοῦτ´
[32, 60]   πρὸς κιθάραν αὐτὸ δρᾶτε.  βούλεσθε,   ἐπειδὴ τοῖς βασιλεῦσι τοὺς δήμους
[32, 10]   ἀνδρῶν ὑμᾶς καὶ μετὰ σπουδῆς  βούλεται   ὠφελεῖν, οὐ δι´ ὀλίγων ῥημάτων,
[32, 70]   καὶ περὶ τῶν μειζόνων ὀρθῶς  βουλεύεσθαι.   γὰρ τῶν τρόπων κουφότης
[32, 1]   ~ΠΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΣ. ~Ἆρά γε  βούλοισθ´   ἄν, ἄνδρες, σπουδάσαι χρόνον
[32, 5]   πόλεις, οὐ πολλάκις ἀκηκόατε· οὐ  βούλομαι   γὰρ εἰπεῖν, ἀνήκοοί ἐστε. καὶ
[32, 90]   ἀλλὰ μᾶλλον ἑτέροις τισίν· οὐ  βούλομαι   γὰρ ὀνομάσαι. ὅπερ γὰρ ἤδη
[32, 65]   Φρύξ. ἐγὼ δ´ ὑμῖν  βούλομαι   Λακεδαιμονίων ἔργον εἰπεῖν, ὡς ἐκεῖνοι
[32, 45]   ἡδόμενοι τοσοῦτον ὅσον οἰόμενοι καὶ  βουλόμενοι   προΐενται σφᾶς αὐτούς. τοσαύτη δ´
[32, 20]   θορύβῳ καταπίοιτε καὶ τῇ ταραχῇ,  βουλόμενον   ὑμᾶς ὠφελεῖν. μείναντες δὲ καὶ
[32, 35]   τὰ περὶ τῆς πόλεως, δεῖξαι  βουλόμενος   ὑμῖν ὡς ὅ, τι ἂν
[32, 20]   διαλέγεσθαι, ἀλλὰ σεμνοὺς μὲν εἶναι  βουλομένους,   ἀνωφελεῖς δ´ ὁρωμένους καὶ ὁμοίους
[32, 80]   ἠπεδανὸς δέ νύ τοι θεράπων,  βραδέες   δέ τοι ἵπποι. ~τὸν δ´
[32, 45]   οὔτε τῶν ἵππων οὐδεὶς δραμεῖται  βράδιον   οὐδὲ χεῖρον ᾄσεταί τις τῶν
[32, 1]   δὲ μᾶλλον ἂν ὑμᾶς ἐπῄνουν  βραδὺ   μὲν φθεγγομένους, ἐγκρατῶς δὲ σιγῶντας,
[32, 25]   μήτε γέλωτι σφοδρῷ καὶ ἀκολάστῳ  βρασσόμενον   μήτε θορύβῳ συνεχεῖ καὶ ἀτάκτῳ
[32, 20]   καὶ γαληνὸς εντηχω παν πνεῦμα  βραχὺ   κορύσσεται. κἄν τις αἰτία γένηται,
[32, 70]   συνειστήκει, καὶ δείξας τινὰ τόπον  βραχὺν   προηγόρευεν ὡς εἰ μὲν αὐτὸς
[32, 10]   χειμῶνος ἀποτολμῶντες εἰς τὴν θάλατταν  βραχύν   τινα καὶ σύντομον πλοῦν. ἄνδρα
[32, 20]   ὕδωρ ἄσπετον; οὐδέ τις ἄγχι  βροτῶν   πόλις. ἐκεῖνος μὲν θεὸς ὢν
[32, 75]   μαίνεσθε καὶ οὐκέτι κεύθετε θυμῷ  βρωτὺν   οὐδὲ ποτῆτα. τί σφόδρα οὕτω
[32, 1]   μεστόν ἐστι καὶ θορύβου καὶ  βωμολοχίας   καὶ σκωμμάτων οὐδὲν ἐοικότων χρυσῷ.
[32, 75]   τὸν θεὸν τοῦτον ἐξιλάσασθαι καὶ  βωμὸν   ἱδρύσασθαι τὸν αὐτόν, μὰ Δί´
[32, 75]   ὡς δαιμονίου τινὸς ὄντος ἱδρύσασθαι  βωμόν.   καὶ τὸ λοιπόν φασιν ἀπ´
[32, 75]   μέσον τὸν ἱππόδρομον Ταραξίππου Ποσειδῶνος  βωμός,   ἔνθα μάλιστα συνέβαινε τοὺς ἵππους
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/10/2007