Alphabétiquement     [«   »]
τυχὼν 1
τῷ 25
τὼ 1
τῶν 132
ὕβρεως 1
ὕβριν 1
ὑγίειαν 1
Fréquences     [«    »]
116 γὰρ
104 μὲν
96 τὸ
132 τῶν
175 δὲ
663 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CHRYSOSTOME, Au peuple d'Alexandrie (discours 32; traduction anglaise)

τῶν


Discours, par.
[32, 45]   βράδιον οὐδὲ χεῖρον ᾄσεταί τις  τῶν   ᾀδόντων, ἂν εὐσχημονῆτε ὑμεῖς. νυνὶ
[32, 35]   λέγοντος, ὥσπερ ὑπὸ τῶν ἄλλων  τῶν   ἀεὶ θωπευόντων ὑμᾶς· ἐγὼ δὲ
[32, 20]   ὁρωμένους καὶ ὁμοίους τοῖς ἀγεννέσι  τῶν   ἀθλητῶν, οἳ τὰς παλαίστρας ἐνοχλοῦσι
[32, 100]   ἧκεν εἰς Μέμφιν, ἐκπληττομένων αὐτὸν  τῶν   Αἰγυπτίων ἐκάλεσεν. ἐπεδείκνυτο οὖν πάσῃ
[32, 65]   καὶ διὰ τοῦτο δὴ τὸν  τῶν   Ἀλεξανδρέων δῆμον ἄγεσθαι μὲν ὑπὸ
[32, 25]   Περσέως Βελλεροφόντου. τὸν οὖν  τῶν   Ἀλεξανδρέων δῆμον τὸν ἄπειρον, ὥς
[32, 95]   ὑμῶν μὴ πολυπραγμονεῖν, ὁποῖος  τῶν   Ἀλεξανδρέων δῆμος. οὐκοῦν ἂν ἀκούσωσιν
[32, 5]   λεγόντων, κύριοι καθεστηκότες, ἀλλὰ καὶ  τῶν   ἄλλων Ἑλλήνων ἄρχοντες, καὶ ἐξὸν
[32, 10]   ἀλλ´ ἐπὶ εὐνοίᾳ καὶ κηδεμονίᾳ  τῶν   ἄλλων ἕτοιμον, εἰ δέοι, καὶ
[32, 50]   ἡγουμένων αἰδοῦς τυγχάνουσιν· ἐπεὶ καὶ  τῶν   ἄλλων εὑρήσομεν τὰ πλεῖστα ταὐτὰ
[32, 50]   ποιοῦντες εἰκότως οἶμαι παρά τε  τῶν   ἄλλων καὶ τῶν ἡγουμένων αἰδοῦς
[32, 15]   θεραπεία κακίας καὶ πρόνοια, καθάπερ  τῶν   ἄλλων νόσων· μὲν ἐοικυῖα
[32, 35]   ἀπὸ Αἰθιοπίας. σχεδὸν δὲ καὶ  τῶν   ἄλλων οἱ πλείους ἐπὶ τοῖς
[32, 20]   ταῦτα ἀκούων Ὁμήρου τε καὶ  τῶν   ἄλλων ποιητῶν ὑμνούντων ἀεὶ τὸν
[32, 30]   ἡσυχάσασιν. καὶ μὴν περί γε  τῶν   ἄλλων τὸ μὲν πάντα ἐπεξελθεῖν,
[32, 35]   ταῦτα ἐμοῦ λέγοντος, ὥσπερ ὑπὸ  τῶν   ἄλλων τῶν ἀεὶ θωπευόντων ὑμᾶς·
[32, 70]   ἔχει μέτρον οὐδὲν ἄνοια  τῶν   ἁμαρτημάτων, ἀλλ´ ἐπὶ πᾶν ὁμοίως
[32, 30]   ἀναγκάσαι καταγνῶναι τῆς κακίας καὶ  τῶν   ἁμαρτημάτων οὐ δυνατόν· οὐδ´ εἴ
[32, 10]   καὶ λόγῳ σαφεῖ, διδάσκοντι περὶ  τῶν   ἀναγκαιοτάτων, ἂν ὑπομένητε, μετὰ γνώμης
[32, 40]   τὰ μὲν ἄλλα θαυμαστὴν καὶ  τῶν   ἀνθρωπίνων θεαμάτων πάντων κρεῖττον θέαμα,
[32, 20]   τὴν μεταξὺ τῶν πόλεων {καὶ  τῶν}   ἀνθρώπων ἐρημίαν· ἐγὼ δὲ ἄνθρωπος
[32, 95]   εἰδὼς ὅτι οὔτ´ ἂν ὠνήσαιτο  τῶν   ἀνθρώπων τούτων οὐθεὶς οὔτ´ ἂν
[32, 45]   ἀσθένειαν. φασὶ γοῦν ἤδη τινὰς  τῶν   ἀπολωλότων διὰ τὴν τοιαύτην πρόφασιν
[32, 75]   ἵππους πτοεῖσθαι καὶ πλεῖστα διαφθείρεσθαι  τῶν   ἁρμάτων. ἔδοξεν οὖν τοῖς Ἠλείοις
[32, 55]   τῶν ὀρχηστῶν μᾶλλον, συντείνεσθε ὑπὸ  τῶν   ᾀσμάτων· τοὺς μὲν γὰρ ἄλλους
[32, 50]   προσκυνοῦντες ταὐτὰ προσφέρησθε καὶ διὰ  τῶν   αὐτῶν ἀναγκάζησθε τιμᾶν τὸ δαιμόνιον;
[32, 75]   ἡττωμένων, νῦν δὲ νικώντων, ἀεὶ  τῶν   αὐτῶν· εἰ λέγοι ταῦτα, τί
[32, 40]   ἐρεῖ τις τῶν Περσῶν  τῶν   Βακτρίων, ὡς αὐτοὶ μὲν ἴσασιν
[32, 55]   ἰδεῖν. παρὰ μὲν γὰρ ἐνίοις  τῶν   βαρβάρων μέθην φασὶ γίγνεσθαι πραεῖαν
[32, 45]   καὶ σχολήν· ἴσως δὲ καὶ  τῶν   βελτιόνων εἰσὶν οἱ δεόμενοι διατριβῆς
[32, 90]   αὐτὸ πάσχουσιν· ὥσπερ καὶ ἀπὸ  τῶν   βελτιόνων τινὲς ἐθαυμάσθησαν καὶ δόξαν
[32, 30]   βέλτιον· καὶ θέαν ἵππων· ὡς  τῶν   γε ἄλλων οὐδενὸς αὐτοῖς μέλει.
[32, 10]   αὐτῶν οἱ δ´ ἔτι αὔξουσιν.  ~τῶν   δὲ εἰς ὑμᾶς παρϊόντων ὡς
[32, 55]   μέντοι κακὸν οὐδὲν ἀλλήλους ἐργάζονται·  τῶν   δὲ Ἑλλήνων ὑμεῖς μόνοι δι´
[32, 5]   λαβόντες ἀκροατὰς καὶ χειροήθεις ἑαυτοῖς.  τῶν   δὲ Κυνικῶν λεγομένων ἔστι μὲν
[32, 60]   τὸ εὔηθες καὶ τὴν φιλανθρωπίαν,  τῶν   δὲ ὀρνίθων μουσικὸν δήπου τὸ
[32, 5]   καὶ οὐ δέος μήποτε ἐπιλίπῃ·  τῶν   δὲ τοιούτων λόγων, δι´ οὓς
[32, 25]   τῶν μὲν ἀγαθῶν ἑκούσιοι ταμίαι,  τῶν   δὲ χαλεπῶν σπανίως μεταδιδόντες καὶ
[32, 15]   ἑτέραν ἐπιμέλειαν ἔργον εἶναί φημι  τῶν   δυναμένων διὰ πειθοῦς καὶ λόγου
[32, 45]   ἔδοξαν; μὴ τὰ ὦτα ἐπαλήλιπται  τῶν   ἐκεῖ; τί οὖν τοῦτο δείκνυσι;
[32, 15]   βιάζηταί τις, ὥσπερ οἶμαι καὶ  τῶν   ἑλκῶν τὰ δυσχερῆ λίαν οὐκ
[32, 55]   ὥσπερ οἱ ἰατροὶ τὰ φλεγμαίνοντα  τῶν   ἑλκῶν ὑγραίνοντες καὶ μαλακοποιοῦντες ἀνώδυνα
[32, 40]   ἀληθέστερον οὗτοι λέγωσιν περὶ  τῶν   Ἑλλήνων Ἀνάχαρσιν τὸν Σκύθην φασὶν
[32, 40]   ὡς ἔστιν ἐν ἑκάστῃ πόλει  τῶν   Ἑλλήνων ἀποδεδειγμένον χωρίον, ἐν
[32, 25]   ἴσως δὲ καὶ ἄλλος προαιρήσεται  τῶν   ἐμοῦ κρειττόνων. καὶ μὴν οὐδὲν
[32, 95]   παραπλήσιον γάρ, ὥσπερ εἴ τις  τῶν   ἐμπόρων πολλὰ καὶ τίμια ἔχων
[32, 15]   ταῖς πόλεσι, πολὺ δὲ ἐπιεικεστέρων  τῶν   ἐν ταῖς ἐξουσίαις. κολάζειν μὲν
[32, 70]   αὐτοὶ δ´ ὑπὸ μαστίγων ἠλαύνεσθε  τῶν   ἐν ταῖς τραγῳδίαις, οὐκ ἂν
[32, 70]   ὅταν τις ὑμῖν διαλέγηται περὶ  τῶν   ἐν τοῖς θεάτροις θορύβων. οὐ
[32, 40]   ἱερῶν καὶ πλήθει πολιτῶν καὶ  τῶν   ἐπιτηδείων περιουσίᾳ, πάντα ἀκριβῶς διεξιόντας
[32, 100]   ᾄδειν. δὲ τύραννος ἀκούσας  τῶν   ἑρμηνέων οἷα ἔλεγεν ἔδει καὶ
[32, 80]   λοιδορεῖσθαι Ἰδομενεῖ περὶ τῶν ἵππων  τῶν   Εὐμήλου. οὗτος μέντοι ἐστὶν
[32, 50]   παρά τε τῶν ἄλλων καὶ  τῶν   ἡγουμένων αἰδοῦς τυγχάνουσιν· ἐπεὶ καὶ
[32, 75]   φασὶν ἀρχαίαν βασιλίδα ἐν Κρήτῃ  τῶν   Ἡλιαδῶν ἐρασθῆναι ταύρου, καὶ συγγενομένην
[32, 80]   μᾶλλον πέτεσθε τῶν ἵππων καὶ  τῶν   ἡνιόχων, καὶ γελοίως ἐλαύνετε καὶ
[32, 45]   ὑμεῖς. νυνὶ δὲ τὸ μὲν  τῶν   ἡνιόχων τινὰ ἐκπεσεῖν ἐκ τοῦ
[32, 15]   μὴ κατὰ γνώμην καὶ δύναμιν  τῶν   θεῶν ἀφικνεῖται πρὸς ἡμᾶς, ἀλλὰ
[32, 75]   αὐτόν, μὰ Δί´ οὐχ ὑπὲρ  τῶν   ἵππων, ἀλλ´ ὑπὲρ ὑμῶν αὐτῶν,
[32, 80]   καθέστηκεν, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον πέτεσθε  τῶν   ἵππων καὶ τῶν ἡνιόχων, καὶ
[32, 45]   οὐ γὰρ παρὰ τοῦτο οὔτε  τῶν   ἵππων οὐδεὶς δραμεῖται βράδιον οὐδὲ
[32, 80]   ἀπρεπέστερον καὶ λοιδορεῖσθαι Ἰδομενεῖ περὶ  τῶν   ἵππων τῶν Εὐμήλου. οὗτος μέντοι
[32, 90]   αἱ λοιπαὶ νόσοι μέχρι μὲν  τῶν   καθ´ ἕνα εἰσὶν οὐ μεγάλης
[32, 55]   Ἀλεξίκακον προσαγορεύουσιν, ὡς ἀποτρ έποντα  τῶν   κακῶν καὶ ὑγίειαν ἐμποιοῦντα ταῖς
[32, 85]   δ´ ἂν πάντων ἀμέλεια  τῶν   καλῶν, ἑνὸς δὲ πράγματος ἀγεννοῦς
[32, 70]   ὡς κακία πρόεισιν ἐκ  τῶν   κατὰ μέρος τούτων ἁμαρτημάτων καὶ
[32, 95]   οἴεσθε ὑμᾶς μὲν πυνθάνεσθαι περὶ  τῶν   καταπλεόντων, ὁποῖοί τινες τυγχάνουσιν ὄντες,
[32, 65]   δὲ τοῦτο αὐτὸ τὸ γένος  τῶν   κιθαρῳδῶν· διὸ μὴ δύνασθαι παντάπασιν
[32, 65]   βεβαίους. ἔλεγε δὲ καὶ περὶ  τῶν   κιθαρῳδῶν τῶν παρ´ ὑμῖν ἕτερον
[32, 90]   ἀνὴρ καὶ πόλις, ἥτις ἂν  τῶν   κρειττόνων ἐπιτηδευμάτων ἀφεμένη καὶ μήτε
[32, 55]   ἀλλὰ καὶ ταύτην ἐκ τῆς  τῶν   κρειττόνων χειρὸς λαμβάνετε· ὥστε ἴσως
[32, 65]   ἐκπεπλῆχθαι, μιμεῖσθαι δὲ μηδὲν ἐπιχειρεῖν·  τῶν   κυνῶν δὲ ἐνίους, οἷα δὴ
[32, 85]   μᾶλλον, οὐκ ἄνδρας ἐρρωμένους, {ὡς  τῶν   κωμικῶν ἔφη τις ἐπὶ τοῖς
[32, 30]   ὑμεῖς μέν, ἄν τις ἀσχημονῇ  τῶν   μειζόνων ἐν τῷ μέσῳ πάντων
[32, 70]   ἡμέραν, τἄλλα σωφρονεῖν καὶ περὶ  τῶν   μειζόνων ὀρθῶς βουλεύεσθαι. γὰρ
[32, 25]   καὶ προστάται χρηστοὶ καὶ δίκαιοι,  τῶν   μὲν ἀγαθῶν ἑκούσιοι ταμίαι, τῶν
[32, 65]   γὰρ ἄρχειν ἦσαν ἱκανοί, καὶ  τῶν   μὲν Ἑλλήνων προέστησαν πολλὰ ἔτη,
[32, 90]   γίγνεται. ποία γὰρ πόλις ἐστὶ  τῶν   μὴ σφόδρα ἐρήμων καὶ μικρῶν,
[32, 55]   μᾶλλον ἐοίκατε κραιπαλῶσιν. καίτοι τὰ  τῶν   Μουσῶν καὶ τὰ τοῦ Ἀπόλλωνος
[32, 55]   καὶ Σατύρους· οὐκοῦν ὑμῖν τὰ  τῶν   νεβρίδων τε καὶ θύρσων ἐνδεῖ
[32, 50]   πόλει δοκεῖ μέτριον, ἀλλὰ καὶ  τῶν   ξένων ἐπιπλήττουσι τοῖς εἰκῇ βαδίζουσι.
[32, 95]   οὐ γὰρ οὕτως τὸ κάλλος  τῶν   οἰκοδομημάτων προσάγειν αὐτὸν δύναται· πάντα
[32, 15]   δὲ σωτῆρές εἰσι καὶ φύλακες  τῶν   οἵων τε σώζεσθαι, πρὶν ἐλθεῖν
[32, 55]   ἡρμόσαντο ἕωθεν, ἀποπαύοντες τῆς διὰ  τῶν   ὀνειράτων ταραχῆς. καὶ θεοῖς μετὰ
[32, 95]   γὰρ κρείττω καὶ πολυτελέστερα ἔχει  τῶν   ὅπου δήποτε· ἀλλ´ ὅταν ἀκούσῃ
[32, 55]   ὑμεῖς, ἀλλ´ ἐκπεπληγμένοι κάθησθε, ἀναπηδᾶτε  τῶν   ὀρχηστῶν μᾶλλον, συντείνεσθε ὑπὸ τῶν
[32, 15]   σκέπην μηδὲ προβολὴν ἔχοντες ἀπὸ  τῶν   παθῶν, ἀλλ´ ἐν ἀκαλύπτῳ καὶ
[32, 55]   ἕνεκα τοῖς ἀνθρώποις εὑρῆσθαι δοκεῖ  τῶν   παθῶν καὶ μάλιστα δὴ μεταστρέφειν
[32, 1]   τὸ κάλλιστον ἐμβάλλειν τοῖς ὠσὶ  τῶν   παίδων, οἱ δὲ τρήσαντες τὸ
[32, 1]   οὖν κακῶς ἐχρήσαντο τοῖς ὠσὶ  τῶν   παίδων, ὑμεῖς δὲ τοῖς αὑτῶν
[32, 35]   λιμένων καὶ μεγέθει στόλου καὶ  τῶν   πανταχοῦ γιγνομένων ἀφθονίᾳ καὶ διαθέσει,
[32, 60]   αὐτῷ, πολύ τι πλῆθος οἶμαι  {τῶν}   πάντων θηρίων. πλεῖστα δὲ ἐν
[32, 65]   δὲ καὶ περὶ τῶν κιθαρῳδῶν  τῶν   παρ´ ὑμῖν ἕτερον τοιοῦτόν τινα
[32, 70]   δίς, ὥσπερ οἱ καταχέοντες  τῶν   παριόντων, κατέκειντο εὐθὺς ᾄδοντες, οἱ
[32, 55]   σφαλλομένους καὶ πολὺ κάκιον ἔχοντας  τῶν   παροινούντων εὐθὺς ἀπὸ τῆς ἀρχῆς,
[32, 90]   ἦν αὐτοῖς ἄνδρας ἀγαθοὺς ὑπὲρ  τῶν   πατρίδων γίγνεσθαι; τί οὖν μόνοι
[32, 45]   καὶ τυραννοκτόνοι μνημονεύονται, σωτηρίας ἕνεκεν  τῶν   πατρίδων ἐπιδιδόντες αὑτούς· παρὰ δὲ
[32, 95]   εὐνοίας καὶ πίστεως ἀξίους καὶ  τῶν   πεμπομένων ἕκαστος καὶ διοικούντων ὑμᾶς
[32, 40]   φλεγόμενα. καίτοι τάχα ἐρεῖ τις  τῶν   Περσῶν τῶν Βακτρίων, ὡς
[32, 35]   τινὶ τῆς ὅλης γῆς καὶ  τῶν   πλεῖστον ἀπῳκισμένων ἐθνῶν, ὥσπερ ἀγορὰ
[32, 15]   ἐξ ἑτέρας τινὸς πηγῆς ἔρχεται  {τῶν}   πλησίον οὔσης παρ´ ἡμῖν, ὥσπερ
[32, 40]   ὑμῖν οὐδ´ Ἰταλοὺς οὐδὲ ἀπὸ  τῶν   πλησίον Συρίας, Λιβύης, Κιλικίας, οὐδὲ
[32, 55]   κατέχεσθε, καὶ πιστὰ ποιεῖτε τὰ  τῶν   ποιητῶν μυθολογήματα· ὡς ἐκεῖνοί γε
[32, 1]   ἄνδρες ἀγαθοὶ γίγνονται καὶ σωτῆρες  τῶν   πόλεων. ἐκεῖνοι μὲν οὖν κακῶς
[32, 20]   τὸ πέλαγος καὶ τὴν μεταξὺ  τῶν   πόλεων {καὶ τῶν} ἀνθρώπων ἐρημίαν·
[32, 50]   οἶμαι, καὶ φέρει πρᾴως τὴν  τῶν   πολλῶν ἄνοιαν. τοιγαροῦν ὡς παισὶν
[32, 45]   καὶ ἀναγκαῖόν ἐστι διὰ τὴν  τῶν   πολλῶν ἀσθένειαν καὶ σχολήν· ἴσως
[32, 65]   καλῶς ἐπίστασθε. τοιγαροῦν εἰ μὴ  τῶν   προεστηκότων ἐτύχετε, χαλεπῶς ἂν οἶμαι
[32, 40]   αὐτοῖς ἐκεῖ κατορωρυγμένων, οὐδὲν οἴδασι  τῶν   προτέρων οὐδὲ αἰσχύνονται λέγειν
[32, 65]   μοι δοκεῖ τὸ πρᾶγμα καὶ  τῶν   ῥητόρων ἅπτεσθαι καὶ φιλοσόφων ἐνίων·
[32, 80]   τοιγαροῦν οὐ κακῶς τις παρεποίησε  τῶν   σαπρῶν τούτων ποιητῶν· ἅρματα δ´
[32, 95]   μὲν πολλάκις ἀκηκόατε καὶ διαμέμνησθε  τῶν   σκωμμάτων αὐτοῦ καὶ τῶν τοῦ
[32, 40]   εἰπεῖν· ἐδόκει μὲν γὰρ εἶναι  τῶν   σοφῶν· ἧκε δὲ εἰς τὴν
[32, 100]   ὄντος. ἐπεὶ δὲ τύραννος  τῶν   Σύρων ἧκεν εἰς Μέμφιν, ἐκπληττομένων
[32, 5]   καὶ δημοκρατούμενοι, καὶ οὐ μόνον  τῶν   σφετέρων πολιτῶν, εἴ τινα ἤθελον
[32, 100]   συμβέβηκεν φασιν Αἰγυπτίων τινὶ  τῶν   σφόδρα ἀρχαίων μουσικῷ. ἐκείνῳ γὰρ
[32, 45]   αὐτούς. τοσαύτη δ´ ἐστὶ δυστυχία  τῶν   ταλαιπώρων, ὥστε ἀνδρεῖον ἡγοῦνται τὸ
[32, 5]   τινα ἤθελον πρὸς ὀργὴν ἀπολέσαι  τῶν   ταῦτα λεγόντων, κύριοι καθεστηκότες, ἀλλὰ
[32, 15]   πολλή τις εἶναι σπάνις ὑμῖν  τῶν   τὸ〉 ὕστερον ἐπισταμένων. οὔτε γὰρ
[32, 80]   κακίας καὶ ἀνοίας ὅμοιος ἐκ  τῶν   τοιούτων ἀνθρώπων τοῖς παρ´ ὑμῖν
[32, 95]   διαμέμνησθε τῶν σκωμμάτων αὐτοῦ καὶ  τῶν   τοῦ δεῖνος ᾀσμάτων, Θεοφίλου δὲ
[32, 70]   μειζόνων ὀρθῶς βουλεύεσθαι. γὰρ  τῶν   τρόπων κουφότης καὶ τὸ ἀλόγιστον
[32, 85]   ἕτερον ἔργον πράττειν· οὐδὲ  τῶν   Τρώων πόλις εὐδαίμων, ὅτι πονηρῶν
[32, 60]   καὶ ὑμᾶς ἔλεγεν. ἔστι δὲ  τῶν   ὑμετέρων σκωμμάτων ἀτοπώτερος καὶ μακρότερος.
[32, 35]   διαφέρει καὶ περιφανῶς ἀποδέδεικται δευτέρα  τῶν   ὑπὸ τὸν ἥλιον. τε
[32, 90]   μήτε ὁρῶσα μηδὲν μήτε ἀκούουσα  τῶν   φερόντων εἰς σωτηρίαν, ἀλλ´ αἱρεθεῖσα
[32, 55]   ἀγρίως διακειμένας. διὰ τοῦτο καὶ  τῶν   φιλοσόφων ἔνιοι πρὸς λύραν αὑτοὺς
[32, 5]   μέγιστον, καταγελᾶν ἐθίζοντες τοὺς ἀνοήτους  τῶν   φιλοσόφων, ὥσπερ ἂν παῖδάς τις
[32, 20]   ἐνίων ζῴων ὠφελεῖν πρός τι  τῶν   χαλεπῶν. ἐγὼ γοῦν, εἰ ἦν
[32, 25]   αὐτῶν. καὶ γὰρ ἕν τι  τῶν   χρησίμων ἐστὶ καὶ μᾶλλον ἂν
[32, 10]   καὶ ἀθρόοις μηδὲν ἂν δεῖξαι  τῶν   χρησίμων. πολλάκις γὰρ ἤδη καὶ
[32, 95]   ἐκεῖ χρόνον συχνὸν μήτε προθείη  τῶν   ὠνίων μηδὲν μήτε δείξειε μηδέποτε·
[32, 50]   ψυχὰς ἔχοντας, καθάπερ οἶμαι διὰ  τῶν   ὤτων τὴν εὐδαιμονίαν δεχομένους, σωτῆρα
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/10/2007