Alphabétiquement     [«   »]
τηλικοῦτον 1
τήμερον 1
τήν 3
τὴν 62
τῆς 62
τί 17
τι 19
Fréquences     [«    »]
62 ἂν
61
60 τὰ
62 τὴν
62 τῆς
65 οὐ
67 ἐν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CHRYSOSTOME, Au peuple d'Alexandrie (discours 32; traduction anglaise)

τὴν


Discours, par.
[32, 5]   διδασκάλων καταφρονεῖν, καὶ δέον ἐκκόπτειν  τὴν   ἀγερωχίαν αὐτῶν οἱ δ´ ἔτι
[32, 60]   τοιαῦτα διὰ τὴν ἀλκὴν καὶ  τὴν   ἀγριότητα δυσπιστότερα εἶναι, καὶ τὰ
[32, 80]   οὗτος μέντοι ἐστὶν περὶ  τὴν   Ἀθηνᾶν αὖθις ἀσεβήσας ἁλισκομένης τῆς
[32, 60]   καὶ λόγῳ προσέχοντα; οὐκ ἀποθήσεσθε  τὴν   αἰσχρὰν ταύτην καὶ ἄμετρον φιλοτιμίαν;
[32, 60]   λέοντας καὶ τὰ τοιαῦτα διὰ  τὴν   ἀλκὴν καὶ τὴν ἀγριότητα δυσπιστότερα
[32, 60]   μέλους καὶ πάντα τρόπον λωβησάμενοι  τὴν   ἀρχαίαν μουσικήν— τίς γὰρ αὐτῶν
[32, 90]   τούτοις αὐτοὺς ἐποίησε θαυμάζεσθαι διὰ  τὴν   αὐτὴν αἰτίαν. σκοπεῖτε δὲ μὴ
[32, 60]   δήμους κἀγὼ παρέβαλον, Νέρωνι φαίνεσθαι  τὴν   αὐτὴν ἔχοντες νόσον; ἀλλ´ οὐδ´
[32, 10]   δαιμόνιον, μάλιστα δὲ αὐτὸ δείκνυσι  τὴν   αὑτοῦ δύναμιν καὶ μόνον οὐ
[32, 65]   διὸ μὴ δύνασθαι παντάπασιν ἐκβῆναι  τὴν   αὑτῶν φύσιν, ἀλλὰ μικρὸν μέν
[32, 95]   ἀγνοίᾳ χαρᾶς ἄνθρωποι διώκουσι γέλωτα.  τὴν   γοῦν βοτάνην ἀκηκόατε τὴν σαρδόνιον
[32, 95]   μὲν σῶμα ἰσχυρῷ καὶ μεγάλῳ,  τὴν   δὲ διάνοιαν ἀμαθεῖ. πρὸς τοῦ
[32, 15]   οἱ μὴ ῥᾳδίως αὐτὸ πράττοντες.  τὴν   δὲ ἑτέραν ἐπιμέλειαν ἔργον εἶναί
[32, 65]   πλησίον ᾖ, οὐκ ἔσται γνῶναι  τὴν   διατριβήν. δοκεῖ δέ μοι, καὶ
[32, 30]   ἐνταῦθα ἀφυλάκτως ἔχετε καὶ προήσεσθε  τὴν   δόξαν τῆς πόλεως· ὥσπερ αἱ
[32, 85]   πόλιν εἴποι τις ἂν〉 ὀρθῶς  τὴν   ἐκ τοιούτων, οὐδέ γε χορὸν
[32, 95]   οὐδ´ ἂν ὑπερβάλοισθέ ποτε οἶμαι  τὴν   ἐκείνου μεγαλοψυχίαν· ἀλλ´ εὐταξίᾳ, κόσμῳ,
[32, 15]   οὐκ ἔδει φροντίζειν· τοιγαροῦν διὰ  τὴν   ἐκείνων ἀναχώρησιν καὶ σιωπὴν ἐρίδων
[32, 40]   τῶν σοφῶν· ἧκε δὲ εἰς  τὴν   Ἑλλάδα θεασόμενος οἶμαι τά τε
[32, 35]   γιγνομένων ἀφθονίᾳ καὶ διαθέσει, καὶ  τὴν   ἔξωθεν ὑπερκειμένην ἔχετε, τήν τε
[32, 5]   λόγου χρηστοῦ ποτε ἀκοῦσαι καὶ  τὴν   ἐπὶ τῷ συμφέροντι δέξασθαι παρρησίαν·
[32, 65]   ὑμῶν τὴν περὶ τοῦτο καὶ  τὴν   ἐπιθυμίαν, πάντες δὴ ᾄδουσι καὶ
[32, 65]   εἴδη μεταβαλόντας εἰς ἀνθρώπους διαφυλάττειν  τὴν   ἐπιμέλειαν. εἶναι δὲ τοῦτο αὐτὸ
[32, 40]   τῆς θαλάττης καὶ τὸ μέγιστον  τὴν   ἐπιφάνειαν τοῦ θεοῦ· μαινομένην δὲ
[32, 95]   παρ´ αὑτῷ ταῦτα, συνειδὼς ὑμῖν  τὴν   ἐσχάτην ἀπορίαν, οὐ χρημάτων, ἀλλὰ
[32, 50]   καθάπερ οἶμαι διὰ τῶν ὤτων  τὴν   εὐδαιμονίαν δεχομένους, σωτῆρα καὶ θεὸν
[32, 50]   ἁπλοῦν δήπουθεν, τοῦ μὲν ἐμφαίνει  τὴν   ἡσυχίαν τοῦ τρόπου καὶ τὸ
[32, 10]   ὥσπερ οἱ χειμῶνος ἀποτολμῶντες εἰς  τὴν   θάλατταν βραχύν τινα καὶ σύντομον
[32, 40]   δὲ πάντων χαλεπώτατον, ἐσπουδακότες περὶ  τὴν   θέαν οὐχ ὁρῶσι καὶ ἀκούειν
[32, 35]   ἔχετε, τήν τε Ἐρυθρὰν καὶ  τὴν   Ἰνδικήν, ἧς πρότερον τοὔνομα ἀκοῦσαι
[32, 35]   τὸ ὠφέλιμον, τήν τε θάλατταν  τὴν   καθ´ ἡμᾶς ἅπασαν ἐκδέχεσθε, κάλλει
[32, 65]   οὐκ ἐτίμησαν αὐτόν, ἀλλ´ ἀφείλοντο  τὴν   κιθάραν καὶ τὰς χορδὰς ἐξέτεμον,
[32, 75]   ἵππῳ, καί φασιν οὕτω διαφθαρῆναι  τὴν   κόρην. σκοπεῖτε δὲ μὴ καὶ
[32, 55]   ἄτεγκτον τοῦ πάθους, θηλυτέραν δὲ  τὴν   λύπην ἐργαζομένων δι´ ᾠδῆς λανθανούσης
[32, 55]   ὑμῖν ἀφικνεῖται δεῦρο αὐτόματον οὐδὲ  τὴν   μᾶζαν ἔχετε ἐν ἐξουσίᾳ δήπουθεν,
[32, 40]   τοῦτο δὲ ἔφη κινεῖν αὐτοῖς  τὴν   μανίαν. εὐθὺς γὰρ οἱ μὲν
[32, 20]   κύματα καὶ τὸ πέλαγος καὶ  τὴν   μεταξὺ τῶν πόλεων {καὶ τῶν}
[32, 60]   ὀδύρεσθαι καὶ χαλεπῶς φέρειν· ὥστε  τὴν   μητέρα αὐτοῦ Καλλιόπην διὰ τὴν
[32, 60]   πελάγει τοὺς δελφῖνας ἀφικέσθαι πρὸς  τὴν   ναῦν, καὶ μετὰ ταῦτα ἐκπεσόντα
[32, 35]   ἑαυτοὺς κοιμᾶσθε διοικεῖτε  τὴν   οἰκίαν ἕκαστος οὐ πάνυ δῆλός
[32, 20]   θροῦν οὐδὲ τὸν γέλωτα οὐδὲ  τὴν   ὀργὴν οὐδὲ τοὺς〉 συριγμοὺς οὐδὲ
[32, 65]   ἐξεστάναι καὶ φρίττειν κατὰ μνήμην  τὴν   Ὀρφέως. εἶναι δὲ τῷ τρόπῳ
[32, 75]   ἄβατον. γὰρ πατὴρ συγκαθεῖρξε  τὴν   παῖδα τῷ ἵππῳ, καί φασιν
[32, 1]   τούτων ἔχετε· σπουδῆς δὲ ὑμῖν  τὴν   πᾶσαν ἔνδειαν ὁρῶ οὖσαν. καίτοι
[32, 95]   χρὴ καὶ ὑμᾶς ἀντιφιλοτιμεῖσθαι καὶ  τὴν   πατρίδα κρείττω ποιεῖν, μὰ Δί´
[32, 65]   γὰρ ὁρῶσι τὴν σπουδὴν ὑμῶν  τὴν   περὶ τοῦτο καὶ τὴν ἐπιθυμίαν,
[32, 70]   μὲν αὐλῶν, ὑμεῖς δὲ ὀρχούμενοι  τὴν   πόλιν ἀπωλέσατε. καὶ νῦν οὕτως
[32, 5]   ἄνδρα ἐλέγχειν, ἀλλὰ καὶ κοινῇ  τὴν   πόλιν, εἴ τι μὴ καλῶς
[32, 35]   χώραν· οὐδ´ ἂν περὶ ἰχθύων,  τὴν   πόλιν ἐπαινεῖ· πόθεν; ἀλλὰ θάλατταν
[32, 60]   ὥς φασιν, ἤγειρε καὶ ἐπύργου  τὴν   πόλιν· οὗτοι δὲ ἀνατρέπουσι καὶ
[32, 95]   συνέσεως. τοιγαροῦν τέθνηκε κατασιωπήσας ὑμῶν  τὴν   πόλιν, {τοῦτ´ ἔστι καταδικάσας αὐτήν,
[32, 15]   σώζεσθαι, πρὶν ἐλθεῖν εἰς τέλος  τὴν   πονηρίαν εἴργοντες καὶ κατέχοντες. δεῖ
[32, 60]   τὴν μητέρα αὐτοῦ Καλλιόπην διὰ  τὴν   πρὸς τὸν υἱὸν εὔνοιαν καὶ
[32, 95]   γέλωτα. τὴν γοῦν βοτάνην ἀκηκόατε  τὴν   σαρδόνιον καλουμένην, γέλωτα μὲν
[32, 65]   γνῶναι ῥᾴδιον. ὡς γὰρ ὁρῶσι  τὴν   σπουδὴν ὑμῶν τὴν περὶ τοῦτο
[32, 45]   ἤδη τινὰς τῶν ἀπολωλότων διὰ  τὴν   τοιαύτην πρόφασιν νεανιεύσασθαι, μὴ παραιτουμένους
[32, 50]   θεός, οἶμαι, καὶ φέρει πρᾴως  τὴν   τῶν πολλῶν ἄνοιαν. τοιγαροῦν ὡς
[32, 45]   ἴσως καὶ ἀναγκαῖόν ἐστι διὰ  τὴν   τῶν πολλῶν ἀσθένειαν καὶ σχολήν·
[32, 45]   ἡδονὴν δύναμιν, ἀλλὰ διὰ  τὴν   ὑμετέραν ἀβελτερίαν. διὰ τί γὰρ
[32, 60]   οἶμαι διὰ τὸ εὔηθες καὶ  τὴν   φιλανθρωπίαν, τῶν δὲ ὀρνίθων μουσικὸν
[32, 90]   καὶ νῦν; ὅτι κοινῇ ἐκτήσαντο  τὴν   φιλοτιμίαν. τοὺς δὲ Ἀθηναίους τὰ
[32, 35]   ἀνθρώπους εἶναί φησιν ἀγαθούς, ἀλλὰ  τὴν   χώραν· οὐδ´ ἂν περὶ ἰχθύων,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/10/2007