Alphabétiquement     [«   »]
περαίνεται 1
πέρας 1
πέρατα 1
περὶ 49
περί 2
περιγίγνεται 1
περίεργοι 1
Fréquences     [«    »]
48 μὴ
48 τε
47 ὑμῖν
49 περὶ
50 τοὺς
52 οὐδὲ
54 δ´
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CHRYSOSTOME, Au peuple d'Alexandrie (discours 32; traduction anglaise)

περὶ


Discours, par.
[32, 70]   οὐχ μὲν βασιλεὺς ὑμῶν  περὶ   αὔλησιν ἠσχολεῖτο καὶ μόνῳ τούτῳ
[32, 75]   δὲ Ἑρμοῦ παῖς, οὐδὲ  περὶ   βασιλείας οὐδὲ γυναικὸς οὐδὲ θανάτου
[32, 65]   μέλος καὶ τοὺς κάμνοντας ἰάσονται.  περὶ   γὰρ τῆς τέχνης καὶ νῦν
[32, 85]   μὲν ἄλλ´ ἀκούειν θαυμαστὰ οἷα,  περὶ   δὲ ὑμῶν αὐτῶν μηδὲν σεμνὸν
[32, 45]   ὡς ἐγὼ δοκῶ, ταῦτα ἔλεγεν.  περὶ   δὲ ὑμῶν τί ἄν τις
[32, 30]   προσέχουσι καὶ περὶ θεοῦ καὶ  περὶ   δήμου φύσεως καὶ περὶ τοῦ
[32, 25]   δ´ ὑμῖν, εἰ βούλεσθε, διελεύσομαι  περὶ   δήμου φύσεως, τοῦτ´ ἔστι περὶ
[32, 35]   ἐστιν, ἀλλὰ φρεάτων· οὐδ´ ἂν  περὶ   εὐκρασίας λέγῃ τις, τοὺς ἀνθρώπους
[32, 30]   χρήσιμα εἰρηκέναι τοῖς προσέχουσι καὶ  περὶ   θεοῦ καὶ περὶ δήμου φύσεως
[32, 35]   ἀλλὰ τὴν χώραν· οὐδ´ ἂν  περὶ   ἰχθύων, τὴν πόλιν ἐπαινεῖ· πόθεν;
[32, 35]   γὰρ λεγόμενα αὐτὰ οὐ μεγάλα,  περὶ   μεγίστων δὲ ὡς οἷόν τε.
[32, 70]   ἴσης εὐχερείας. μὴ οὖν οἴεσθε  περὶ   μικρῶν εἶναι τὸν λόγον, ὅταν
[32, 35]   ὑμῖν μόνοις. ~αὐτὸ δὲ τοῦτο  περὶ   οὗ λέγειν ἠρξάμην, ὁρᾶτε ἡλίκον
[32, 25]   μᾶλλον ἂν ὑμᾶς ὠφελήσειεν  περὶ   οὐρανοῦ καὶ γῆς εἰ λέγοιμι.
[32, 50]   εἰσιν ἄπληστοι καὶ λίχνοι καὶ  περὶ   πάντα ὁμοίως ἐπτοημένοι τὰ τυχόντα,
[32, 30]   δ´ οὐθέν; δέδοικα ἅμα τὸ  περὶ   πάντων ἐπεξελθεῖν. {καίτοι τάχα φήσει
[32, 55]   ἔθηκαν. οὐχ ἧττον δὲ καὶ  περὶ   συνουσίας ἔδοξε πρέπειν μουσικῆς
[32, 70]   γὰρ ἔστι τοὺς οὕτως ἐπτοημένους  περὶ   τὰ μικρὰ καὶ μηδενὸς ἄξια,
[32, 50]   μάχεται πρὸς ἕτερον. ὁμοίως καὶ  περὶ   τὰς θέας οἱ μέν εἰσιν
[32, 60]   ἔν τε τοῖς ὄρεσι καὶ  περὶ   τὰς νάπας τὰ πολλὰ διατρίβειν·
[32, 90]   καὶ καταγέλαστα μᾶλλον, ὅταν  περὶ   τὰς πόλεις. ὥσπερ ἐν ταῖς
[32, 50]   πολλῶν ὁμοίων δεῖσθαι· διαφέρουσι μέντοι  περὶ   ταῦτα πάντα· αὐτίκα ἑστιώμενοι πρῶτον
[32, 65]   Λακεδαιμόνιοι πλεῖστον ὅσον ὑμῶν διέφερον,  περὶ   ταῦτα, ὡς ἔφην, εὐλαβῶς ἔχοντες.
[32, 80]   Εὐμήλου. οὗτος μέντοι ἐστὶν  περὶ   τὴν Ἀθηνᾶν αὖθις ἀσεβήσας ἁλισκομένης
[32, 40]   τὸ δὲ πάντων χαλεπώτατον, ἐσπουδακότες  περὶ   τὴν θέαν οὐχ ὁρῶσι καὶ
[32, 35]   τε. καὶ νῦν εἶπον τὰ  περὶ   τῆς πόλεως, δεῖξαι βουλόμενος ὑμῖν
[32, 85]   ἐστιν, ἄνδρες Ἀλεξανδρεῖς, τοὺς πυνθανομένους  περὶ   τῆς πόλεως τὰ μὲν ἄλλ´
[32, 70]   καὶ ταῦτα μὲν δὴ τὰ  περὶ   τὸ θέατρον. ἀλλ´ ὅταν εἰς
[32, 5]   ~τοῦτο γὰρ ἀεὶ ὁρᾶτε καὶ  περὶ   τοιαῦτά ἐστε, ἀφ´ ὧν νοῦν
[32, 70]   εἰδῆτε τὰ φυόμενα ἐκ τῆς  περὶ   τὸν βίον ταύτης ἀταξίας. οὐ
[32, 30]   καὶ περὶ δήμου φύσεως καὶ  περὶ   τοῦ δεῖν ἀκούειν, κεἰ μὴ
[32, 90]   φιλοτιμίαν. τοὺς δὲ Ἀθηναίους τὰ  περὶ   τοὺς λόγους μᾶλλον ἐπιτηδεύοντας καὶ
[32, 85]   πρὸς μόνον τοῦτο ἀποβλέπωσι καὶ  περὶ   τοῦτο διατρίβωσι πηδῶντες καὶ μαινόμενοι
[32, 90]   καὶ πᾶσα δι´ ὅλης θορυβῆται  περὶ   τοῦτο καὶ ἐκφρονῇ· καὶ νὴ
[32, 60]   ἐκεῖνον ὤνησεν λίαν ἐμπειρία  περὶ   τοῦτο καὶ σπουδή. καὶ πόσῳ
[32, 65]   ὁρῶσι τὴν σπουδὴν ὑμῶν τὴν  περὶ   τοῦτο καὶ τὴν ἐπιθυμίαν, πάντες
[32, 30]   ἁμαρτάνομεν, τὸ φαύλως θεωρεῖν; καὶ  περὶ   τούτου μόνου λέγεις ἡμῖν, ἄλλο
[32, 10]   κληδόνι καὶ λόγῳ σαφεῖ, διδάσκοντι  περὶ   τῶν ἀναγκαιοτάτων, ἂν ὑπομένητε, μετὰ
[32, 40]   ὑμῶν ἀληθέστερον οὗτοι λέγωσιν  περὶ   τῶν Ἑλλήνων Ἀνάχαρσιν τὸν Σκύθην
[32, 70]   λόγον, ὅταν τις ὑμῖν διαλέγηται  περὶ   τῶν ἐν τοῖς θεάτροις θορύβων.
[32, 80]   ὁρᾶν ἀπρεπέστερον καὶ λοιδορεῖσθαι Ἰδομενεῖ  περὶ   τῶν ἵππων τῶν Εὐμήλου. οὗτος
[32, 95]   γὰρ οἴεσθε ὑμᾶς μὲν πυνθάνεσθαι  περὶ   τῶν καταπλεόντων, ὁποῖοί τινες τυγχάνουσιν
[32, 65]   ἦθος βεβαίους. ἔλεγε δὲ καὶ  περὶ   τῶν κιθαρῳδῶν τῶν παρ´ ὑμῖν
[32, 70]   καθ´ ἡμέραν, τἄλλα σωφρονεῖν καὶ  περὶ   τῶν μειζόνων ὀρθῶς βουλεύεσθαι.
[32, 70]   ~τεκμήριον δὲ τὰ τελευταῖα συμβάντα  περὶ   ὑμᾶς, ὅτε {γὰρ} καθ´ αὑτοὺς
[32, 40]   νενικήκατε ἱππομαχίας. σκοπεῖτε δὲ μὴ  περὶ   ὑμῶν ἀληθέστερον οὗτοι λέγωσιν
[32, 25]   περὶ δήμου φύσεως, τοῦτ´ ἔστι  περὶ   ὑμῶν αὐτῶν. καὶ γὰρ ἕν
[32, 95]   μετάσχητε τῆς φήμης, ἐκείνους δὲ  περὶ   ὑμῶν μὴ πολυπραγμονεῖν, ὁποῖος
[32, 35]   ἐν τοῖς λόγοις, οὐ μέντοι  περὶ   φαύλων. {τὰ μὲν γὰρ λεγόμενα
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/10/2007