Alphabétiquement     [«   »]
ξυνάγουσα 1
ξυνὸν 1
ξυντιθέντες 1
ὁ 38
8
3
ὁδὶ 1
Fréquences     [«    »]
35 οὖν
37 πρὸς
34 τις
38 ὁ
39 ἀλλ´
39 ἀλλὰ
39 οὐκ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CHRYSOSTOME, Au peuple d'Alexandrie (discours 32; traduction anglaise)


Discours, par.
[32, 75]   θανάτου πρόκειται κρίσις, ἀλλ´ ἔστιν     ἀγὼν ἀνδραπόδων ὑπὲρ τοῦ τυχόντος
[32, 75]   κυκᾶσθε; τίς σπουδή; τίς     ἀγών; οὐ γὰρ Πέλοψ ἐστὶν
[32, 95]   τοῦ Διὸς οὐχ ὁρᾶτε ὅσην     αὐτοκράτωρ ὑμῶν πεποίηται τῆς πόλεως
[32, 70]   ἐκεῖνο μέμνησθε τὸ γελοῖον ὡς     βέλτιστος ὑμῖν Κόνων ἐχρήσατο προελθών,
[32, 15]   καὶ τρυφὴν καὶ φιλοτιμίαν δυσχερὴς     βίος καὶ μεστὸς ἀπάτης, πονηρίας,
[32, 65]   ἡμῖν διαλέγονται ᾄδοντες. κινδυνεύει δ´     βίος σχεδὸν ἅπας γεγονέναι κῶμος
[32, 80]   ναυαγίας τοῖς πᾶσιν αἴτιος γενόμενος.     γὰρ ἐν τοιούτοις θρασὺς καὶ
[32, 75]   καλούμενος Ἵππου καὶ κόρης ἄβατον.     γὰρ πατὴρ συγκαθεῖρξε τὴν παῖδα
[32, 100]   μουσικῆς, ἐκέλευε παύσασθαι αὐτὸν ἀτιμάσας.     δὲ ἀναμνησθεὶς ἐκείνου τοῦ ὀνείρατος,
[32, 75]   μὲν δεύτερος ἀπὸ Διὸς γεγονώς,     δὲ Ἑρμοῦ παῖς, οὐδὲ περὶ
[32, 100]   προθυμίᾳ καὶ τἀκριβέστερα τῆς τέχνης·     δέ, οὐ γὰρ ἦν οἱ
[32, 100]   τὸ εἰς ὄνου ὦτα ᾄδειν.     δὲ τύραννος ἀκούσας τῶν ἑρμηνέων
[32, 10]   θεῷ, καὶ τοῦτο ἀψευδὲς πέφηνεν.     δὲ ὑμέτερος θεὸς οἶμαι, τελειότερος
[32, 95]   ἴσως οὐχ Ἡρακλεῖ προσέοικεν ὑμῶν     δῆμος, ἀλλὰ Κενταύρῳ τινὶ
[32, 25]   ὅσῳπερ ἂν αὐτὸς πλείων     δῆμος καὶ πόλεως γενναιοτέρας. ἐκείνων
[32, 75]   ἀγών; οὐ γὰρ Πέλοψ ἐστὶν     διώκων, οὐδ´ Οἰνόμαος οὐδὲ Μυρτίλος,
[32, 60]   οὐκ ἀπὸ κύκνων οὐδὲ ἀηδόνων     ζῆλος αὐτῶν ὠνόμασται παρ´ ὑμῖν
[32, 50]   τὸ δαιμόνιον; ἀλλ´ ἔστιν εὐγνώμων     θεός, ὡς θεός, οἶμαι, καὶ
[32, 45]   οὐ φροντίζετε. κἂν μὲν ὑμῖν     κιθαρῳδὸς ἐκμελῶς ᾄδῃ καὶ παρὰ
[32, 30]   μηδὲν ἄλλο, τοῦτό γε ὑμῖν     λόγος παρέσχηκεν οὐ μικρόν, μίαν
[32, 30]   μηδὲν ἄλλο παρέσχηκεν ὑμῖν μέγα     λόγος, τοῦτο γοῦν ὅτι τοσοῦτον
[32, 70]   {γὰρ} καθ´ αὑτοὺς ἦτε. οὐχ     μὲν βασιλεὺς ὑμῶν περὶ αὔλησιν
[32, 60]   ἐστιν οὐδεὶς Ἀμφίων οὐδὲ Ὀρφεύς·     μὲν γὰρ υἱὸς ἦν Μούσης,
[32, 75]   διώκων, οὐδ´ Οἰνόμαος οὐδὲ Μυρτίλος,     μὲν δεύτερος ἀπὸ Διὸς γεγονώς,
[32, 60]   Κυνικοὶ παρὰ μόνοις ὑμῖν γεγόνασιν.     μὲν οὖν Ἀμφίων πρὸς τὸ
[32, 25]   αὐτοῖς. ὁμοίως δὲ καὶ δῆμος     μέν τις εὐγνώμων καὶ πρᾷος
[32, 45]   Σειρῆνες ἄλλο τι ἐποίουν, ὡς     μῦθός φησιν, οὐκ ἀπώλλυον τοὺς
[32, 45]   μηδεὶς ῥᾳδίως παρέβαλλε· κἀκεῖ δ´     νοῦν ἔχων ἐσώθη καὶ μεθ´
[32, 55]   οὐκ αὐτόματος ὑμῖν ἀναβλύει διψήσασιν     οἶνος ἐκ πέτρας ποθέν τινος
[32, 60]   παρ´ ὑμῖν Τιμόθεος ᾖδεν     παλαιὸς Ἀρίων, ὑφ´ οὗ
[32, 80]   τῶν Εὐμήλου. οὗτος μέντοι ἐστὶν     περὶ τὴν Ἀθηνᾶν αὖθις ἀσεβήσας
[32, 85]   καὶ ἔνδοξος ἦν· ἀλλ´ ὅμως     τῆς Ἰθάκης πολίτης ἐπόρθησεν αὐτήν,
[32, 85]   τῆς Ἰθάκης πολίτης ἐπόρθησεν αὐτήν,  {ὁ}   τῆς μικρᾶς καὶ ἀδόξου σφόδρα
[32, 45]   ὀλέθρους ἀκλεῶς ἀπολλύμενος. ἔστι δὲ     τοιοῦτος μυίας θάνατος. καὶ γὰρ
[32, 75]   καιρόν, οὐδὲ ἂν αὐτὸς ὑμῖν     τοῦ Πέλοπος διαλέγηται πρόγονος; τίνα
[32, 100]   ὡς οὐδενὸς ὄντος. ἐπεὶ δὲ     τύραννος τῶν Σύρων ἧκεν εἰς
[32, 95]   περὶ ὑμῶν μὴ πολυπραγμονεῖν, ὁποῖος     τῶν Ἀλεξανδρέων δῆμος. οὐκοῦν ἂν
[32, 65]   μέλους. ταῦτα μὲν ἐκεῖνος ἔπαιζεν     Φρύξ. ἐγὼ δ´ ὑμῖν βούλομαι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/10/2007