Alphabétiquement     [«   »]
μέμνησθε 1
Μέμφει 1
Μέμφιν 1
μὲν 104
μέν 11
μένει 1
μένειν 1
Fréquences     [«    »]
67 ἐν
65 οὐ
96 τὸ
104 μὲν
116 γὰρ
132 τῶν
175 δὲ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CHRYSOSTOME, Au peuple d'Alexandrie (discours 32; traduction anglaise)

μὲν


Discours, par.
[32, 25]   προστάται χρηστοὶ καὶ δίκαιοι, τῶν  μὲν   ἀγαθῶν ἑκούσιοι ταμίαι, τῶν δὲ
[32, 45]   τὸ δὲ ἀνδραπόδου δυστυχοῦς. κἀκεῖνος  μὲν   ἀδικηθεὶς ἴσως ἐπὶ τοῦτο ἦλθεν,
[32, 40]   τὸ δεινὸν καὶ διαλυθῶσι, τὸ  μὲν   ἀκμαιότερον ἔσβεσται τῆς ταραχῆς· ἔτι
[32, 40]   πάρεισιν ἑκάστοτε ὑμῖν· ὥστε ὑμεῖς  μὲν   ἀκούετε ἑνός, ἂν οὕτω τύχῃ,
[32, 25]   σκληροὶ καὶ ἄγριοι τύραννοι, χαλεποὶ  μὲν   ἀκοῦσαι, χαλεποὶ δὲ συμβαλεῖν· τούτων
[32, 85]   πυνθανομένους περὶ τῆς πόλεως τὰ  μὲν   ἄλλ´ ἀκούειν θαυμαστὰ οἷα, περὶ
[32, 65]   τῇ πρὸς τὸν Ὀρφέα τὰ  μὲν   ἄλλα ἥδεσθαι μόνον καὶ ἐκπεπλῆχθαι,
[32, 40]   οὐχ ὡς πόλιν εἴδομεν τὰ  μὲν   ἄλλα θαυμαστὴν καὶ τῶν ἀνθρωπίνων
[32, 100]   ὦτα ᾄσεται. καὶ δὴ τὸν  μὲν   ἄλλον χρόνον οὐ προσεῖχεν οὐδὲ
[32, 30]   οἷοί ἐστε. ἐμοὶ γὰρ νῦν  μὲν   ἀξιοθέατοι δοκεῖτε εἶναι καὶ ἰδιώταις
[32, 70]   προσεῖχεν, ὑμεῖς δὲ πρὸς ἐκεῖνον  μὲν   ἀπεχθῶς, πρὸς ἀλλήλους δὲ στασιαστικῶς
[32, 20]   ᾄσματος. νῦν δὲ τούτου  μὲν   ἀπορῶ τοῦ φαρμάκου· θεὸς δ´,
[32, 70]   διὰ Ῥωμαίων; καὶ τέλος ἐκεῖνος  μὲν   αὐλῶν, ὑμεῖς δὲ ὀρχούμενοι τὴν
[32, 70]   τόπον βραχὺν προηγόρευεν ὡς εἰ  μὲν   αὐτὸς ἐκεῖ προέλθοι, νενικηκὼς εἴη
[32, 70]   καθ´ αὑτοὺς ἦτε. οὐχ  μὲν   βασιλεὺς ὑμῶν περὶ αὔλησιν ἠσχολεῖτο
[32, 20]   χωρὶς ᾠδῆς καὶ κιθάρας. τοῦτο  μὲν   γὰρ ἀλεξιφάρμακόν ἐστι πρὸς τὸν
[32, 55]   συντείνεσθε ὑπὸ τῶν ᾀσμάτων· τοὺς  μὲν   γὰρ ἄλλους ἀνθρώπους μέθη
[32, 1]   δὲ τὸ καλῶς ἀκοῦσαι. νῦν  μὲν   γὰρ ἁμαρτάνετε τὸ Ἀθηναίων ποτὲ
[32, 65]   ὡς ἔφην, εὐλαβῶς ἔχοντες. οἱ  μὲν   γὰρ ἄρχειν ἦσαν ἱκανοί, καὶ
[32, 5]   παρὰ τοὺς καλουμένους φιλοσόφους. οἱ  μὲν   γὰρ αὐτῶν ὅλως εἰς πλῆθος
[32, 50]   τοῦτο λαμπρόν, κακοδαίμονες; ὑπὲρ  μὲν   γὰρ δικαιοσύνης καὶ ἀρετῆς καὶ
[32, 40]   τὸν Σκύθην φασὶν εἰπεῖν· ἐδόκει  μὲν   γὰρ εἶναι τῶν σοφῶν· ἧκε
[32, 55]   οὐκ ἔστιν ἄλλους ἰδεῖν. παρὰ  μὲν   γὰρ ἐνίοις τῶν βαρβάρων μέθην
[32, 1]   ἀλλὰ καὶ ἀκούσαντες νοῆσαι. χοροῦ  μὲν   γὰρ ἔπαινος τὸ ἅμα εἰπεῖν,
[32, 35]   ἠρξάμην, ὁρᾶτε ἡλίκον ἐστίν. ὅπως  μὲν   γὰρ ἑστιᾶσθε καθ´ ἑαυτοὺς
[32, 45]   διὰ τοιαύτην αἰτίαν. τὸ  μὲν   γάρ ἐστιν ἀνδρὸς πονηροῦ θάνατος,
[32, 60]   σῶσαι, πῶς ἂν διέκεισθε; τούτων  μὲν   γάρ ἐστιν οὐδεὶς Ἀμφίων οὐδὲ
[32, 1]   οὐ συνέντες τοῦ θεοῦ. τοῦτο  μὲν   γὰρ κόραις μᾶλλον ἔπρεπε καὶ
[32, 35]   οὐ μέντοι περὶ φαύλων. {τὰ  μὲν   γὰρ λεγόμενα αὐτὰ οὐ μεγάλα,
[32, 60]   ὄρνιθας καὶ τὰ πρόβατα. τοὺς  μὲν   γὰρ λέοντας καὶ τὰ τοιαῦτα
[32, 30]   προέλθῃ καὶ ἀθρόος γένηται; χρὴ  μὲν   γὰρ οἶμαι καὶ τὸν ἄλλον
[32, 5]   λῆρος τοιοῦτος ἕτερος; ἐκεῖνο  μὲν   γάρ, ὅπερ εἶπον, ἀεὶ ὑμῖν
[32, 95]   κρήναις οὐδὲ προπυλαίοις· εἰς〉 ταῦτα  μὲν   γὰρ οὐ δύνασθε ὑμεῖς ἀναλίσκειν
[32, 10]   καὶ γοήτων καὶ σοφιστῶν. ἐγὼ  μὲν   γὰρ οὐκ ἀπ´ ἐμαυτοῦ μοι
[32, 55]   ἤπια δῶρα καὶ προσηνῆ. τὸν  μὲν   γὰρ Παιήονα καὶ Ἀλεξίκακον προσαγορεύουσιν,
[32, 45]   διὰ ταῦθ´ ὑμῶν ἀπολώλασιν; ἀδοξοῦσι  μὲν   γὰρ πάντες. αἱ δὲ Σειρῆνες
[32, 15]   τῶν ἐν ταῖς ἐξουσίαις. κολάζειν  μὲν   γὰρ προσήκει φειδόμενον, διδάσκειν δὲ
[32, 15]   κακοῦ μὴ πικρὸν εἶναι. τὸ  μὲν   γὰρ τῆς τιμωρίας σκληρὸν ἀπόλλυσι,
[32, 60]   οὐδεὶς Ἀμφίων οὐδὲ Ὀρφεύς·  μὲν   γὰρ υἱὸς ἦν Μούσης, οἱ
[32, 25]   τῆς ποίας μερίδος θῶμεν; ἐγὼ  μὲν   γὰρ ὡς τῆς βελτίονος οὖσιν
[32, 30]   δυνατόν· οὐδ´ εἴ μοι δέκα  μὲν   γλῶσσαι, δέκα δὲ στόματ´ εἶεν,
[32, 75]   οὐδ´ Οἰνόμαος οὐδὲ Μυρτίλος,  μὲν   δεύτερος ἀπὸ Διὸς γεγονώς,
[32, 70]   ὄλεθρον αὐξηθεῖσα ἤγαγεν. καὶ ταῦτα  μὲν   δὴ τὰ περὶ τὸ θέατρον.
[32, 50]   ἀξίου, πόσης αἰσχύνης; καὶ τούτους  μὲν   ἐάσωμεν, ἀλλ´ ἐν αὐτῇ τῇ
[32, 20]   τολμῶντας ὑμῖν διαλέγεσθαι, ἀλλὰ σεμνοὺς  μὲν   εἶναι βουλομένους, ἀνωφελεῖς δ´ ὁρωμένους
[32, 90]   ταῖς κωμῳδίαις καὶ διασκευαῖς Καρίωνα  μὲν   εἰσάγοντες μεθύοντα καὶ Δᾶον οὐ
[32, 65]   ἐμμένειν κύνειον τοῦ μέλους. ταῦτα  μὲν   ἐκεῖνος ἔπαιζεν Φρύξ. ἐγὼ
[32, 65]   ἄρχειν ἦσαν ἱκανοί, καὶ τῶν  μὲν   Ἑλλήνων προέστησαν πολλὰ ἔτη, τοὺς
[32, 40]   ἡνιόχους, ὁρᾶσθε δὲ ὑπὸ τοσούτων  μὲν   Ἑλλήνων, τοσούτων δὲ βαρβάρων. τί
[32, 50]   ἐστι καὶ ἁπλοῦν δήπουθεν, τοῦ  μὲν   ἐμφαίνει τὴν ἡσυχίαν τοῦ τρόπου
[32, 45]   σφόδρα ἡσθέντας αὐταῖς; ἀλλ´ ἐκεῖναι  μὲν   ἐν ἐρήμῳ ἦσαν πελάγει καὶ
[32, 5]   τῶν δὲ Κυνικῶν λεγομένων ἔστι  μὲν   ἐν τῇ πόλει πλῆθος οὐκ
[32, 15]   καθάπερ τῶν ἄλλων νόσων·  μὲν   ἐοικυῖα διαίτῃ καὶ φαρμάκοις,
[32, 10]   ὑμᾶς παρϊόντων ὡς πεπαιδευμένων οἱ  μὲν   ἐπιδεικτικοὺς λόγους καὶ τοὺς ἀμαθεῖς,
[32, 15]   διὰ χρόνου ποτὲ περιτυχόντες ἄλλοτε  μὲν   ζώους´ ἑτερήμεροι, ἄλλοτε δ´ αὖτε
[32, 1]   θέατρον· εἰς τοῦτο δὲ καλὸν  μὲν   τίμιον οὐδὲν ὑμῖν
[32, 5]   τοιαῦτά ἐστε, ἀφ´ ὧν νοῦν  μὲν   φρόνησιν δικαίαν διάθεσιν
[32, 30]   διδάσκοντος. ἐγὼ δὲ καὶ νῦν  μὲν   ἡγοῦμαι πολλὰ καὶ χρήσιμα εἰρηκέναι
[32, 60]   καὶ ὑλαγμοῖς εἰκάζετε. καίτοι φιλοσόφους  μὲν   ᾔδειν οὕτως καλουμένους, κιθαρῳδοὶ δὲ
[32, 80]   οἷσιν ἕκαστος ἵπποις. ~ἐνταῦθα τοὺς  μὲν   ἡνιόχους πεποίηκεν ἀγωνιστὰς καὶ φιλοτιμουμένους,
[32, 20]   γίγνονται. ~καὶ τούτων ἐν ἀρχῇ  μὲν   ᾐτιασάμην τοὺς μὴ παριόντας εἰς
[32, 75]   ὑπὲρ τοῦ τυχόντος ἀργυρίου, νῦν  μὲν   ἡττωμένων, νῦν δὲ νικώντων, ἀεὶ
[32, 20]   τις ἄγχι βροτῶν πόλις. ἐκεῖνος  μὲν   θεὸς ὢν καὶ πετόμενος δυσχεραίνει
[32, 40]   τῶν Βακτρίων, ὡς αὐτοὶ  μὲν   ἴσασιν ἱππεύειν καὶ σχεδὸν ἄριστοι
[32, 85]   καὶ τὰς οἰκίας κατακάωσιν· αὕτη  μὲν   ἴσως τελευταία καὶ πρὸς ὀλίγον
[32, 85]   τινὸς φθαρῆναι λέγεται· πλὴν οἱ  μὲν   ἴσως ὑφ´ ἑνός, ὑμεῖς δὲ
[32, 1]   καὶ οὐ προσέχοντες καὶ παιδιᾶς  μὲν   καὶ ἡδονῆς καὶ γέλωτος, ὡς
[32, 80]   ἐπειγόμενοι πυρὸς ὁρμῇ· ὣς οἱ  μὲν   μάρναντο πυρὸς δέμας· οὐδέ κε
[32, 95]   τοῦ καθαρωτάτου μέλιτος ὄντος, τοῦ  μὲν   μηδέποτε γεύσασθαι, μηδ´ ἂν ἐκχέηται,
[32, 60]   προσιέναι καὶ μηκέτ´ ἀπαλλάττεσθαι· τὰ  μὲν   οἶμαι διὰ τὸ εὔηθες καὶ
[32, 25]   χαλεποὶ δὲ συμβαλεῖν· τούτων  μὲν   ὀργὴ πρὸς πάντα ἕτοιμος, ὥσπερ
[32, 60]   ἀγριότητα δυσπιστότερα εἶναι, καὶ τὰ  μὲν   οὐδ´ ὅλως πελάζειν, τὰ δ´
[32, 5]   ἀγοραίους ταύτας ἀποκρίσεις. τοιγαροῦν ἀγαθὸν  μὲν   οὐδὲν ἐργάζονται, κακὸν δ´ ὡς
[32, 60]   παρὰ μόνοις ὑμῖν γεγόνασιν.  μὲν   οὖν Ἀμφίων πρὸς τὸ μέλος,
[32, 25]   δῆμος καὶ πόλεως γενναιοτέρας. ἐκείνων  μὲν   οὖν εἰσι βασιλεῖς, θεοὶ ἐπὶ
[32, 15]   πονηρίαν εἴργοντες καὶ κατέχοντες. δεῖ  μὲν   οὖν ἑκατέρων ταῖς πόλεσι, πολὺ
[32, 1]   καὶ σωτῆρες τῶν πόλεων. ἐκεῖνοι  μὲν   οὖν κακῶς ἐχρήσαντο τοῖς ὠσὶ
[32, 60]   γένος αὐτὸ καὶ φιλῳδόν. ζῶντος  μὲν   οὖν Ὀρφέως συνέπεσθαι αὐτῷ πανταχόθεν
[32, 65]   προειπόντες ἐκ τῆς πόλεως. ἐκεῖνοι  μὲν   οὖν τὸ πρᾶγμα οὕτως ὑφεωρῶντο,
[32, 55]   μέθην ἐμποιεῖ καὶ παράνοιαν. οἴνου  μὲν   οὖν τοιαύτη φύσις, τὸ μὴ
[32, 80]   ὥσπερ καὶ εἶπον ἤδη. τοῦτο  μὲν   οὖν τοιοῦτον παράδειγμα κακίας καὶ
[32, 50]   πάντα· αὐτίκα ἑστιώμενοι πρῶτον οἱ  μὲν   οὔτε ἀμαθῶς οὔτε ἀπρεπῶς διάγουσιν,
[32, 20]   καὶ πρὸς ὕβριν ἕτοιμον, τοῦ  μὲν   οὕτω λέγοντος· κινήθη δ´ ἀγορή,
[32, 45]   ὁρῶντες, αἰσχυνόμενοι τοῖς πεπραγμένοις. ~ἐκεῖνος  μὲν   παίζων καὶ καταγελῶν οὐ φαύλου
[32, 30]   περί γε τῶν ἄλλων τὸ  μὲν   πάντα ἐπεξελθεῖν, καὶ ταῦτα ἐν
[32, 95]   τὴν σαρδόνιον καλουμένην, γέλωτα  μὲν   ποιεῖ, χαλεπὸν δὲ τοῦτον καὶ
[32, 95]   αὐτήν, καὶ ὑμεῖς τοῦ δεῖνος  μὲν   πολλάκις ἀκηκόατε καὶ διαμέμνησθε τῶν
[32, 95]   προτιμήσῃ. μὴ γὰρ οἴεσθε ὑμᾶς  μὲν   πυνθάνεσθαι περὶ τῶν καταπλεόντων, ὁποῖοί
[32, 15]   ἐπὶ τοῦδε τοῦ ὕδατος τὸ  μὲν   σῷζον καὶ τρέφον καὶ γόνιμον
[32, 95]   Κύκλωπι πεπωκότι καὶ ἐρῶντι, τὸ  μὲν   σῶμα ἰσχυρῷ καὶ μεγάλῳ, τὴν
[32, 10]   ἐπὶ κάμνοντας ἀνθρώπους εἰσιὼν τῆς  μὲν   σωτηρίας αὐτῶν καὶ τῆς θεραπείας
[32, 10]   ἀπιστεῖν χρή, παρ´ οἷς μάλιστα  μὲν   τιμᾶται τὸ δαιμόνιον, μάλιστα δὲ
[32, 90]   καὶ περιηγκωνίσθαι. οὐ γὰρ ἂν  μὲν   τὸ σῶμά τινος κρατῆται καὶ
[32, 45]   καταγέλωτι τῆς πόλεως, εἰ παρὰ  μὲν   τοῖς ἄλλοις ἀριστεῖς καὶ τυραννοκτόνοι
[32, 40]   οὐκ ἐπισταμένων ὑμᾶς, καὶ ὁρᾶτε  μὲν   τρεῖς τέτταρας ἡνιόχους, ὁρᾶσθε
[32, 40]   τὴν μανίαν. εὐθὺς γὰρ οἱ  μὲν   τρέχουσιν, οἱ δὲ καταβάλλουσιν ἀλλήλους,
[32, 45]   εὐσχημονῆτε ὑμεῖς. νυνὶ δὲ τὸ  μὲν   τῶν ἡνιόχων τινὰ ἐκπεσεῖν ἐκ
[32, 90]   γὰρ αἱ λοιπαὶ νόσοι μέχρι  μὲν   τῶν καθ´ ἕνα εἰσὶν οὐ
[32, 85]   εὔχοντο Διὶ Κρονίωνι ἄνακτι. ταῦτα  μὲν   ὑμῖν ἀπὸ πολλῶν καὶ φαύλων
[32, 45]   τῆς ἑαυτῶν οὐ φροντίζετε. κἂν  μὲν   ὑμῖν κιθαρῳδὸς ἐκμελῶς ᾄδῃ
[32, 65]   τὸν τῶν Ἀλεξανδρέων δῆμον ἄγεσθαι  μὲν   ὑπὸ ᾠδῆς, ὡς οὐδένας ἄλλους,
[32, 1]   μᾶλλον ἂν ὑμᾶς ἐπῄνουν βραδὺ  μὲν   φθεγγομένους, ἐγκρατῶς δὲ σιγῶντας, ὀρθῶς
[32, 75]   τι μικρόν· ἅρματα δ´ ἄλλοτε  μὲν   χθονὶ πίλνατο πουλυβοτείρῃ, ἄλλοτε δ´
[32, 80]   τούτων ποιητῶν· ἅρματα δ´ ἄλλοτε  μὲν   χθονὶ πίλνατο πουλυβοτείρῃ, ἄλλοτε δ´
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/10/2007