Alphabétiquement     [«   »]
ὠνόμασται 1
ὥραν 1
ὤρορ´ 1
ὡς 57
ὥς 3
ὣς 3
ὡσαύτως 1
Fréquences     [«    »]
54 δ´
52 οὐδὲ
50 τοὺς
57 ὡς
60 τὰ
61
62 ἂν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CHRYSOSTOME, Au peuple d'Alexandrie (discours 32; traduction anglaise)

ὡς


Discours, par.
[32, 55]   οὐδὲ μανίαν· τὰς δὲ παρθένους,  ὡς   ἂν αἰδουμένας τε καὶ σώφρονας.
[32, 40]   ἐπιτηδείων περιουσίᾳ, πάντα ἀκριβῶς διεξιόντας  ὡς   ἂν δύνωνται τοῖς αὑτῶν,
[32, 65]   ὑφεωρῶντο, καὶ ἐφύλαττον τὰ ὦτα,  ὡς   ἂν μὴ διαφθαρῶσιν αἱ ἀκοαὶ
[32, 95]   μὴ δεομένους θεραπείας; μᾶλλον  ὡς   ἀνιάτων ἀπεγνωκέναι; παραπλήσιον γάρ, ὥσπερ
[32, 55]   γὰρ Παιήονα καὶ Ἀλεξίκακον προσαγορεύουσιν,  ὡς   ἀποτρ έποντα τῶν κακῶν καὶ
[32, 40]   τῶν Περσῶν τῶν Βακτρίων,  ὡς   αὐτοὶ μὲν ἴσασιν ἱππεύειν καὶ
[32, 65]   τοὺς ῥήτορας οὐδὲ γνῶναι ῥᾴδιον.  ὡς   γὰρ ὁρῶσι τὴν σπουδὴν ὑμῶν
[32, 80]   ἄχνας φορέει ἱερὰς κατ´ ἀλωάς,  ὡς   δ´ ἀναμαιμάει βαθέ´ ἄγκεα θεσπιδαὲς
[32, 80]   οἱ κεκλήγοντες ἐπ´ ἀλλήλοισιν ἔπιπτον.  ὡς   δ´ ἄνεμος ἄχνας φορέει ἱερὰς
[32, 75]   ἁρμάτων. ἔδοξεν οὖν τοῖς Ἠλείοις  ὡς   δαιμονίου τινὸς ὄντος ἱδρύσασθαι βωμόν.
[32, 45]   καὶ καταγελῶν οὐ φαύλου πράγματος,  ὡς   ἐγὼ δοκῶ, ταῦτα ἔλεγεν. περὶ
[32, 70]   δείξας τινὰ τόπον βραχὺν προηγόρευεν  ὡς   εἰ μὲν αὐτὸς ἐκεῖ προέλθοι,
[32, 5]   γε καὶ ἀγεννὲς ἀνθρώπων οὐθέν,  ὡς   εἰπεῖν, ἐπισταμένων, ἀλλὰ χρείων τροφῆς·
[32, 1]   μὲν καὶ ἡδονῆς καὶ γέλωτος,  ὡς   εἰπεῖν, οὐδέποτε ἀπορεῖτε· καὶ γὰρ
[32, 100]   δαιμόνιόν ποτε προειπεῖν καθ´ ὕπνον  ὡς   εἰς ὄνου ὦτα ᾄσεται. καὶ
[32, 65]   τῷ τρόπῳ κοῦφον καὶ ἀνόητον,  ὡς   ἐκ τοιούτου σπέρματος· ἐπεὶ τούς
[32, 55]   ποιεῖτε τὰ τῶν ποιητῶν μυθολογήματα·  ὡς   ἐκεῖνοί γε παρεισάγουσι Βάκχας τινὰς
[32, 65]   ὑμῖν βούλομαι Λακεδαιμονίων ἔργον εἰπεῖν,  ὡς   ἐκεῖνοι προσηνέχθησαν ἀνδρὶ κιθαρῳδῷ θαυμαζομένῳ
[32, 20]   ἔπη κἀγὼ λέγοιμι πρὸς ὑμᾶς,  ὡς   ἐκεῖνος ἐν Ὀδυσσείᾳ πεποίηται Καλυψοῖ
[32, 80]   οὐδὲ ἀριστεύειν οὐδὲ αἱρεῖν πόλεις,  ὡς   ἐκεῖνος) ὑμῶν δὲ οὐδεὶς ἐν
[32, 10]   ὑμᾶς, καὶ ταύτην ἐνδεῶς, οὐδ´  ὡς   ἐμπλῆσαι τὰς ἀκοὰς ὑμῶν οὐδ´
[32, 15]   δέχεσθαι· τὰ κακὰ δὲ ἀλλαχόθεν,  ὡς   ἐξ ἑτέρας τινὸς πηγῆς ἔρχεται
[32, 60]   ὠνόμασται παρ´ ὑμῖν αὐτοῖς, ἀλλ´,  ὡς   ἔοικε, κνυζηθμοῖς καὶ ὑλαγμοῖς εἰκάζετε.
[32, 95]   οὐχ οἷα τὰ νῦν λεγόμενα,  ὡς   ἐπτοημένος, ὡς εὐχερής, τὰ μικρὰ
[32, 40]   καὶ τοὺς ἀνθρώπους· ἔλεγεν οὖν  ὡς   ἔστιν ἐν ἑκάστῃ πόλει τῶν
[32, 95]   μήτε δείξειε μηδέποτε· δῆλον γὰρ  ὡς   ἐσχάτην τινὰ αὐτῶν πενίαν κατεγνωκὼς
[32, 95]   τὰ νῦν λεγόμενα, ὡς ἐπτοημένος,  ὡς   εὐχερής, τὰ μικρὰ θαυμάζων, ἥττων
[32, 65]   ὅσον ὑμῶν διέφερον, περὶ ταῦτα,  ὡς   ἔφην, εὐλαβῶς ἔχοντες. οἱ μὲν
[32, 90]   εἰσέβαινεν ἄντυγας, κἄθεινε κέντρον δῆθεν  ὡς   ἔχων χερί. ~μὴ οὖν καὶ
[32, 70]   διὰ τὰς κατ´ ὀλίγον ζημίας,  ὡς   κακία πρόεισιν ἐκ τῶν
[32, 50]   ἀλλ´ ἔστιν εὐγνώμων θεός,  ὡς   θεός, οἶμαι, καὶ φέρει πρᾴως
[32, 20]   οὕτω λέγοντος· κινήθη δ´ ἀγορή,  ὡς   κύματα μακρὰ θαλάσσης πόντου Ἰκαρίοιο,
[32, 85]   ὁπλήεντας ἔθηκε θεὰ λευκώλενος Ἥρη,  ὡς   μή μοι τρύζητε καθήμενοι ἄλλοθεν
[32, 70]   μὴν ἐκεῖνο μέμνησθε τὸ γελοῖον  ὡς   βέλτιστος ὑμῖν Κόνων ἐχρήσατο
[32, 45]   δὲ Σειρῆνες ἄλλο τι ἐποίουν,  ὡς   μῦθός φησιν, οὐκ ἀπώλλυον
[32, 35]   τῆς πόλεως, δεῖξαι βουλόμενος ὑμῖν  ὡς   ὅ, τι ἂν ἀσχημονῆτε οὐ
[32, 35]   οὐ μεγάλα, περὶ μεγίστων δὲ  ὡς   οἷόν τε. καὶ νῦν εἶπον
[32, 5]   μὲν οὐδὲν ἐργάζονται, κακὸν δ´  ὡς   οἷόν τε τὸ μέγιστον, καταγελᾶν
[32, 45]   γὰρ τοῦτό με〉 οἴεσθε λέγειν  ὡς   οὐ χρὴ καὶ τὰ τοιαῦτα
[32, 65]   δῆμον ἄγεσθαι μὲν ὑπὸ ᾠδῆς,  ὡς   οὐδένας ἄλλους, κἂν ἀκούσωσι κιθάρας
[32, 100]   προσεῖχεν οὐδὲ ἐφρόντιζε τοῦ ὀνείρατος,  ὡς   οὐδενὸς ὄντος. ἐπεὶ δὲ
[32, 45]   δῆλον ὅτι τῷ τῆς ἀνοίας·  ὡς   οὐκ ἦν ὑμῖν ἐπιεικῶς αὐτὰ
[32, 50]   τὴν τῶν πολλῶν ἄνοιαν. τοιγαροῦν  ὡς   παισὶν ὑμῖν παιδαγωγοὺς δέδωκε τοὺς
[32, 10]   οἱ δὲ ποιήματα συνθέντες ᾄδουσιν,  ὡς   πάνυ φιλῳδῶν ὑμῶν κατεγνωκότες. οὗτοι
[32, 10]   ~τῶν δὲ εἰς ὑμᾶς παρϊόντων  ὡς   πεπαιδευμένων οἱ μὲν ἐπιδεικτικοὺς λόγους
[32, 40]   γῆς πέρατα ἐλθόντας λέγειν; οὐχ  ὡς   πόλιν εἴδομεν τὰ μὲν ἄλλα
[32, 30]   ἐπεξελθεῖν. {καίτοι τάχα φήσει τις  ὡς   πολλὰ λέγων οὐδὲν ὑμῖν συμβεβούλευκα
[32, 15]   δὲ τοὺς κακίστους καὶ ἀτυχεστάτους  ὡς   πορρωτάτω φεύγειν ἀπὸ τοῦ λόγου
[32, 1]   οὖσαν. καίτοι τινὲς ἐπαινοῦσιν ὑμᾶς  ὡς   σοφούς τε καὶ δεινούς, ὅτι
[32, 95]   γνώμην νομίζετε αὐτὸν ἔχειν; πότερον  ὡς   σοφοὺς ὑμᾶς καὶ μὴ δεομένους
[32, 75]   σφόδρα ὑψηλὰ κατὰ τὸν δρόμον,  ὡς   τὰς ὑμετέρας ψυχὰς ἰδεῖν ἔστι
[32, 25]   μερίδος θῶμεν; ἐγὼ μὲν γὰρ  ὡς   τῆς βελτίονος οὖσιν ὑμῖν παρέσχηκα
[32, 30]   πολὺ βέλτιον· καὶ θέαν ἵππων·  ὡς   τῶν γε ἄλλων οὐδενὸς αὐτοῖς
[32, 85]   γελωτοποιοὺς μᾶλλον, οὐκ ἄνδρας ἐρρωμένους,  {ὡς   τῶν κωμικῶν ἔφη τις ἐπὶ
[32, 85]   μηδ´ ἄξιον ζήλου, τοὐναντίον δὲ  ὡς   φαύλους τοὺς ἀνθρώπους διαβεβλῆσθαι, μίμους
[32, 10]   οὐδὲν ἴσως δεινόν· εἰ δ´  ὡς   φιλόσοφοι ταῦτα πράττουσι κέρδους ἕνεκεν
[32, 20]   ποιητῶν ὑμνούντων ἀεὶ τὸν ὄχλον  ὡς   χαλεπόν τε καὶ ἀπειθῆ καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/10/2007