Alphabétiquement     [«   »]
υἱὸν 1
υἱὸς 2
ὑλαγμοῖς 1
ὑμᾶς 39
ὑμεῖς 27
ὑμετέραν 1
ὑμετέρας 2
Fréquences     [«    »]
39 ἀλλ´
39 ἀλλὰ
39 οὐκ
39 ὑμᾶς
40 τοῖς
43 τὸν
43 τοῦ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CHRYSOSTOME, Au peuple d'Alexandrie (discours 32; traduction anglaise)

ὑμᾶς


Discours, par.
[32, 95]   τοῖς γεγονόσι μετανοήσειε καὶ πλείονα  ὑμᾶς   ἀγαθὰ ἐργάσεται. καὶ ἴσως ἂν
[32, 30]   καὶ τὸν ἄλλον χρόνον σωφρονεῖν  ὑμᾶς·   ἀλλ´ ὅμως ὅ, τι ἂν
[32, 30]   ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ, καὶ τελέως  ὑμᾶς   ἀναγκάσαι καταγνῶναι τῆς κακίας καὶ
[32, 70]   πάντα ἐπιβουλεύσαντες, καὶ οὐ πρότερον  ὑμᾶς   ἀνῆκαν ἕως ἐγεύσασθε πολέμου καὶ
[32, 60]   διὰ τῆς ᾠδῆς· οὗτοι δὲ  ὑμᾶς,   ἀνθρώπους ὄντας, ἀγρίους πεποιήκασι καὶ
[32, 95]   πόλεως ἐπιμέλειαν; οὐκοῦν χρὴ καὶ  ὑμᾶς   ἀντιφιλοτιμεῖσθαι καὶ τὴν πατρίδα κρείττω
[32, 70]   προέλθοι, νενικηκὼς εἴη καὶ δέοι  ὑμᾶς   ἀπαλλάττεσθαι καθ´ αὑτοὺς καὶ παραχωρεῖν·
[32, 10]   ξυμφέροντας εἰρῆσθαι. καὶ τοῦτο ἥκιστα  ὑμᾶς   ἀπιστεῖν χρή, παρ´ οἷς μάλιστα
[32, 95]   ἀλλ´ εὐταξίᾳ, κόσμῳ, τῷ δεικνύειν  ὑμᾶς   αὐτοὺς σώφρονας καὶ βεβαίους. οὕτως
[32, 85]   μοῖρα κραταιή. αἲ γάρ πως  ὑμᾶς   γε καὶ αὐτοὺς ἐνθάδε πάντας
[32, 65]   ὑπὸ τῆς τοιαύτης ἡδονῆς. δι´  ὑμᾶς   δὲ ἤδη μοι δοκεῖ τὸ
[32, 5]   καὶ τοῦτο ἴσως οὐ δι´  ὑμᾶς·   δηλώσετε δέ, ἂν ἀνάσχησθε τήμερον·
[32, 35]   τῶν ἄλλων τῶν ἀεὶ θωπευόντων  ὑμᾶς·   ἐγὼ δὲ ἐπῄνεσα ὕδωρ καὶ
[32, 1]   ὑμέτεροι συνήθεις καὶ πολλάκις εἰς  ὑμᾶς   εἰσιόντες, μῖμοί τ´ ὀρχησταί τε
[32, 60]   ἐπιδημήσαντος, ὃν εἰς Ὀρφέα καὶ  ὑμᾶς   ἔλεγεν. ἔστι δὲ τῶν ὑμετέρων
[32, 35]   ἐγὼ δὲ τούτων ἐμνήσθην οὔτε  ὑμᾶς   ἐπαίρων οὔτε τοῖς συνήθως ὑμνοῦσιν
[32, 1]   ἐννοήσητε· ἐγὼ δὲ μᾶλλον ἂν  ὑμᾶς   ἐπῄνουν βραδὺ μὲν φθεγγομένους, ἐγκρατῶς
[32, 10]   οἶμαι, τελειότερος ὤν, δι´ ἀνδρῶν  ὑμᾶς   καὶ μετὰ σπουδῆς βούλεται ὠφελεῖν,
[32, 95]   αὐτὸν ἔχειν; πότερον ὡς σοφοὺς  ὑμᾶς   καὶ μὴ δεομένους θεραπείας;
[32, 95]   γενόμενον ἄνδρα σοφὸν σιωπᾶν πρὸς  ὑμᾶς   καὶ μηδὲν ἐθέλειν διαλέγεσθαι. καίτοι
[32, 40]   ὑπὸ μυρίων ἐθνῶν οὐκ ἐπισταμένων  ὑμᾶς,   καὶ ὁρᾶτε μὲν τρεῖς
[32, 10]   δὲ ὀλίγοι παρρησίαν ἀγηόχασι πρὸς  ὑμᾶς,   καὶ ταύτην ἐνδεῶς, οὐδ´ ὡς
[32, 30]   οὐκ ἂν εἰσελθὼν καταπλαγείη τε  ὑμᾶς   καὶ τιμήσειεν· {ὥστε, εἰ μηδὲν
[32, 10]   καὶ λοιδορήσαντες μᾶλλον διδάξαντες  ὑμᾶς,   κατὰ σπουδὴν ἀπίασιν, εὐλαβούμενοι μὴ
[32, 95]   ὑμᾶς προτιμήσῃ. μὴ γὰρ οἴεσθε  ὑμᾶς   μὲν πυνθάνεσθαι περὶ τῶν καταπλεόντων,
[32, 70]   δὲ τὰ τελευταῖα συμβάντα περὶ  ὑμᾶς,   ὅτε {γὰρ} καθ´ αὑτοὺς ἦτε.
[32, 20]   πρᾶγμα δυσχερὲς ὄντως καὶ δι´  ὑμᾶς.   οὐ γὰρ ῥᾴδιον ἐνεγκεῖν τοσοῦδε
[32, 10]   ἔτι αὔξουσιν. ~τῶν δὲ εἰς  ὑμᾶς   παρϊόντων ὡς πεπαιδευμένων οἱ μὲν
[32, 55]   λαμβάνετε· ὥστε ἴσως καιρὸς ἦν  ὑμᾶς   παύσασθαι βακχειῶν καὶ προσέχειν μᾶλλον
[32, 35]   τόπους καὶ πάντα μᾶλλον  ὑμᾶς.   ποῦ γὰρ εἶπον ὥς ἐστε
[32, 95]   τῶν πεμπομένων ἕκαστος καὶ διοικούντων  ὑμᾶς   προτιμήσῃ. μὴ γὰρ οἴεσθε ὑμᾶς
[32, 65]   τοῦ λόγου, καὶ δέδοικα πρὸς〉  ὑμᾶς   σαφῶς αὐτὸ εἰπεῖν. ἔλεγε γὰρ
[32, 1]   τοῦτο οὖν ὀρθῶς ἔφην ἀπορεῖν  ὑμᾶς   σπουδῆς. οὔτε γὰρ αὐτοὶ σπουδαῖοί
[32, 30]   καὶ ἀναγκαιότατον ἦν, παρασκευάσαι πρῶτον  ὑμᾶς   ὑπομένοντας ἀκούειν. ὥστ´, εἰ μηδὲν
[32, 20]   Ἑρμοῦ ἔπη κἀγὼ λέγοιμι πρὸς  ὑμᾶς,   ὡς ἐκεῖνος ἐν Ὀδυσσείᾳ πεποίηται
[32, 1]   ὁρῶ οὖσαν. καίτοι τινὲς ἐπαινοῦσιν  ὑμᾶς   ὡς σοφούς τε καὶ δεινούς,
[32, 5]   μαινοίμην γὰρ ἄν· ἀλλ´ ἀξιῶν  ὑμᾶς,   ὥσπερ τούτοις ἑτοίμως καὶ συνεχῶς
[32, 20]   καταπίοιτε καὶ τῇ ταραχῇ, βουλόμενον  ὑμᾶς   ὠφελεῖν. μείναντες δὲ καὶ ἀκούσαντες
[32, 25]   χρησίμων ἐστὶ καὶ μᾶλλον ἂν  ὑμᾶς   ὠφελήσειεν περὶ οὐρανοῦ καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/10/2007