Alphabétiquement     [«   »]
χρηστῶν 1
χρίονται 1
χρισάμενοι 1
χρόνον 5
χρόνου 1
χρόνῳ 1
χρυσίον 1
Fréquences     [«    »]
5 τότε
5 ὕδωρ
5 χρὴ
5 χρόνον
5 ψυχὰς
5 ὦτα
6 ἀκούειν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CHRYSOSTOME, Au peuple d'Alexandrie (discours 32; traduction anglaise)

χρόνον


Discours, par.
[32, 30]   λόγος, τοῦτο γοῦν ὅτι τοσοῦτον  χρόνον   κάθησθε σωφρονοῦντες. καὶ γὰρ τοῖς
[32, 100]   καὶ δὴ τὸν μὲν ἄλλον  χρόνον   οὐ προσεῖχεν οὐδὲ ἐφρόντιζε τοῦ
[32, 1]   βούλοισθ´ ἄν, ἄνδρες, σπουδάσαι  χρόνον   σμικρὸν καὶ προσέχειν; ἐπειδὴ παίζοντες
[32, 95]   ἄλλης κρατούμενος καὶ διατρίβων ἐκεῖ  χρόνον   συχνὸν μήτε προθείη τῶν ὠνίων
[32, 30]   γὰρ οἶμαι καὶ τὸν ἄλλον  χρόνον   σωφρονεῖν ὑμᾶς· ἀλλ´ ὅμως ὅ,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/10/2007