Alphabétiquement     [«   »]
γ´ 1
γάλα 1
γαληνὸς 2
γὰρ 116
γάρ 8
γαστρὸς 1
γε 17
Fréquences     [«    »]
67 ἐν
104 μὲν
96 τὸ
116 γὰρ
132 τῶν
175 δὲ
663 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CHRYSOSTOME, Au peuple d'Alexandrie (discours 32; traduction anglaise)

γὰρ


Discours, par.
[32, 55]   Νύμφαις καὶ Σατύροις. ἱλαροί τε  γὰρ   ἀεὶ καὶ φιλογέλωτες καὶ φιλορχησταί·
[32, 5]   δὲ κακὸν πολέεσσι φέρουσιν. ~τοῦτο  γὰρ   ἀεὶ ὁρᾶτε καὶ περὶ τοιαῦτά
[32, 90]   δὲ αἰσχίω δημοσίᾳ φαινόμενα. καὶ  γὰρ   αἱ λοιπαὶ νόσοι μέχρι μὲν
[32, 35]   ὑπὸ τὸν ἥλιον. τε  γὰρ   Αἴγυπτος {ὑμῶν} τηλικοῦτον ἔθνος, σῶμα
[32, 20]   ᾠδῆς καὶ κιθάρας. τοῦτο μὲν  γὰρ   ἀλεξιφάρμακόν ἐστι πρὸς τὸν δῆμον
[32, 55]   ὑπὸ τῶν ᾀσμάτων· τοὺς μὲν  γὰρ   ἄλλους ἀνθρώπους μέθη πρὸς
[32, 1]   τὸ καλῶς ἀκοῦσαι. νῦν μὲν  γὰρ   ἁμαρτάνετε τὸ Ἀθηναίων ποτὲ ἁμάρτημα.
[32, 5]   καὶ ἀπάτας τῆς πόλεως· μαινοίμην  γὰρ   ἄν· ἀλλ´ ἀξιῶν ὑμᾶς, ὥσπερ
[32, 70]   δι´ ἀγερωχίαν, οὐκ ἐπιβουλεύοντες. ὑμεῖς  γὰρ   ἂν ἀποσταίητέ τινος; πολεμήσαιτε δ´
[32, 45]   καὶ σεμνὸν τὸ αἴσχιστον. ἑλοίμην  γὰρ   ἂν ἔγωγε λῃστεύων ἀποθανεῖν
[32, 90]   οὕτως ἑάλωκε καὶ περιηγκωνίσθαι. οὐ  γὰρ   ἂν μὲν τὸ σῶμά τινος
[32, 95]   αὐτοὺς σώφρονας καὶ βεβαίους. οὕτως  γὰρ   ἂν οὔτ´ ἐπὶ τοῖς γεγονόσι
[32, 40]   πράττουσαν ἐν τούτοις ἑαυτῆς; οἱ  γὰρ   ἄνθρωποι θύοντες μέν εἰσι μέτριοι
[32, 90]   πόλεως καὶ ἐπονείδιστος ἅλωσις. ~καὶ  γὰρ   ἀνθρώπους ἑαλωκέναι φαμὲν οὐχ ὑπὸ
[32, 15]   ἀφ´ ἡμῶν οὗτοι ἵστανται. διὰ  γὰρ   ἀνθρώπων ἄνοιαν καὶ τρυφὴν καὶ
[32, 35]   δίκαιοι; οὐχὶ τἀναντία τούτων; ἔστι  γὰρ   ἀνθρώπων ἔπαινος εὐταξία, πρᾳότης, ὁμόνοια,
[32, 1]   τὸ Ἀθηναίων ποτὲ ἁμάρτημα. τοῦ  γὰρ   Ἀπόλλωνος εἰπόντος, εἰ θέλουσιν ἄνδρας
[32, 65]   ἔφην, εὐλαβῶς ἔχοντες. οἱ μὲν  γὰρ   ἄρχειν ἦσαν ἱκανοί, καὶ τῶν
[32, 1]   ὡς εἰπεῖν, οὐδέποτε ἀπορεῖτε· καὶ  γὰρ   αὐτοὶ γελοῖοί ἐστε καὶ ἡδεῖς
[32, 1]   ἔφην ἀπορεῖν ὑμᾶς σπουδῆς. οὔτε  γὰρ   αὐτοὶ σπουδαῖοί ἐστε οὔτε οἱ
[32, 95]   ζῆλον τὸν ἐπ´ Ἀλεξάνδρῳ· καὶ  γὰρ   αὐτὸς ἔλεγε Διὸς υἱὸς εἶναι.
[32, 50]   καὶ πάσης τιμῆς τυγχάνουσιν. αἰδούμενοι  γὰρ   αὑτοὺς πρῶτοι καὶ μηδὲν ἀνόητον
[32, 5]   τοὺς καλουμένους φιλοσόφους. οἱ μὲν  γὰρ   αὐτῶν ὅλως εἰς πλῆθος οὐκ
[32, 60]   λωβησάμενοι τὴν ἀρχαίαν μουσικήν— τίς  γὰρ   αὐτῶν ᾠδὴν τέλειον γενναῖον
[32, 75]   μηδὲ ἐκπίπτητε τῆς τάξεως. μὴ  γὰρ   δαιμόνια πάντ´ τὰ τοιαῦτα
[32, 100]   ἔχοντες μετὰ τοῦ ὀνόματος. ἀλλὰ  γὰρ   δέδοικα μὴ κἀμοὶ συμβέβηκεν
[32, 25]   αὑτῶν σωφρονούντων καὶ προσεχόντων. θεῖον  γὰρ   δὴ καὶ σεμνὸν ἀληθῶς καὶ
[32, 30]   τοὺς οὕτω διακειμένους ἐπαινέσειεν; οὐ  γὰρ   διὰ τοῦτο καὶ τοῖς ἄρχουσιν
[32, 50]   λαμπρόν, κακοδαίμονες; ὑπὲρ μὲν  γὰρ   δικαιοσύνης καὶ ἀρετῆς καὶ πατρῴων
[32, 40]   ἀλλ´ ἐν ἅπασιν ἀνθρώποις. ~ὁρῶ  γὰρ   ἔγωγε οὐ μόνον Ἕλληνας παρ´
[32, 40]   Σκύθην φασὶν εἰπεῖν· ἐδόκει μὲν  γὰρ   εἶναι τῶν σοφῶν· ἧκε δὲ
[32, 5]   οὐ πολλάκις ἀκηκόατε· οὐ βούλομαι  γὰρ   εἰπεῖν, ἀνήκοοί ἐστε. καὶ τοῦτο
[32, 35]   πάντα μᾶλλον ὑμᾶς. ποῦ  γὰρ   εἶπον ὥς ἐστε φρόνιμοι καὶ
[32, 30]   παραβάλλειν τὸν πολὺν ἄρτον· οὕτω  γὰρ   εἰρῆσθαι πολὺ βέλτιον· καὶ θέαν
[32, 55]   καὶ μεθέστηκεν εἰς τοὐναντίον. οὐ  γὰρ   ἐκ Μουσῶν, ἀλλ´ ἐκ Κορυβάντων
[32, 45]   τοιοῦτος μυίας θάνατος. καὶ  γὰρ   ἐκείναις ὅ, τι ἂν γευσαμέναις
[32, 35]   ποιηταῖς παραβάλλων ἐμαυτόν. δεινοὶ  γὰρ   ἐκεῖνοι καὶ μεγάλοι σοφισταὶ καὶ
[32, 60]   {αὐτοῦ} ὁμοῦ καὶ νεμόμενα· καὶ  γὰρ   ἐκεῖνον ἔν τε τοῖς ὄρεσι
[32, 40]   ἡμέραν, τὸ γυμνάσιον λέγων· ἐπειδὰν  γὰρ   ἐλθόντες ἀποδύσωνται, χρίονται φαρμάκῳ. τοῦτο
[32, 35]   οἰκουμένης γίγνεσθαι παρ´ ὑμῖν. κεῖται  γὰρ   ἐν συνδέσμῳ τινὶ τῆς ὅλης
[32, 80]   τοῖς πᾶσιν αἴτιος γενόμενος.  γὰρ   ἐν τοιούτοις θρασὺς καὶ προπετὴς
[32, 25]   ἔστι περὶ ὑμῶν αὐτῶν. καὶ  γὰρ   ἕν τι τῶν χρησίμων ἐστὶ
[32, 55]   ἔστιν ἄλλους ἰδεῖν. παρὰ μὲν  γὰρ   ἐνίοις τῶν βαρβάρων μέθην φασὶ
[32, 65]   ὑμᾶς σαφῶς αὐτὸ εἰπεῖν. ἔλεγε  γὰρ   ἐξ ἐκείνων γένος τι φῦναι
[32, 45]   τὴν ὑμετέραν ἀβελτερίαν. διὰ τί  γὰρ   ἔξω παραπλησίως ἀκούονται τοῖς ἄλλοις
[32, 1]   καὶ ἀκούσαντες νοῆσαι. χοροῦ μὲν  γὰρ   ἔπαινος τὸ ἅμα εἰπεῖν, μᾶλλον
[32, 70]   τὸν βίον ταύτης ἀταξίας. οὐ  γὰρ   ἔστι τοὺς οὕτως ἐπτοημένους περὶ
[32, 35]   ὁρᾶτε ἡλίκον ἐστίν. ὅπως μὲν  γὰρ   ἑστιᾶσθε καθ´ ἑαυτοὺς κοιμᾶσθε
[32, 65]   ἕτερον τοιοῦτόν τινα λόγον. τὰ  γὰρ   ζῷα ἐν τῇ συνουσίᾳ τῇ
[32, 10]   ἂν δεῖξαι τῶν χρησίμων. πολλάκις  γὰρ   ἤδη καὶ ὕπαρ ὤνησε καὶ
[32, 90]   οὐ βούλομαι γὰρ ὀνομάσαι. ὅπερ  γὰρ   ἤδη πολλάκις εἶπον, αἰσχίω τὰ
[32, 45]   μᾶλλον δὲ δόξαν κενήν. οὐ  γὰρ   ἡδόμενοι τοσοῦτον ὅσον οἰόμενοι καὶ
[32, 100]   τῆς τέχνης· δέ, οὐ  γὰρ   ἦν οἱ σύνεσις μουσικῆς, ἐκέλευε
[32, 15]   ἰατροὺς οὐχ ἑκόντες ἰσχυροτέρους. διττὴ  γὰρ   θεραπεία κακίας καὶ πρόνοια, καθάπερ
[32, 60]   μέγα οὐδὲ θαυμαστὸν ἔχουσιν; εἰ  γὰρ   Ἰσμηνίας ηὔλει παρ´ ὑμῖν
[32, 45]   γίγνεσθαι ἐν ταῖς πόλεσι· χρὴ  γὰρ   ἴσως καὶ ἀναγκαῖόν ἐστι διὰ
[32, 70]   τελευταῖα συμβάντα περὶ ὑμᾶς, ὅτε  {γὰρ}   καθ´ αὑτοὺς ἦτε. οὐχ
[32, 50]   πρᾶγμά ἐστι φύσει τοιοῦτον. οὐ  γὰρ   καὶ ἐν ἄλλαις πόλεσιν ᾄδουσι
[32, 60]   τῆς Ἀμουσίας αὐτῆς γεγόνασι· διαθρύψαντες  γὰρ〉   καὶ κατάξαντες τὸ σεμνὸν τοῦ
[32, 1]   συνέντες τοῦ θεοῦ. τοῦτο μὲν  γὰρ   κόραις μᾶλλον ἔπρεπε καὶ παισὶ
[32, 85]   μηδὲ θυρωρεῖν ἄξιον. τῷ παντὶ  γὰρ   κρεῖττον ἐρημίαν καθορᾶν καὶ δεκαπέντε
[32, 95]   οἰκοδομημάτων προσάγειν αὐτὸν δύναται· πάντα  γὰρ   κρείττω καὶ πολυτελέστερα ἔχει τῶν
[32, 35]   μέντοι περὶ φαύλων. {τὰ μὲν  γὰρ   λεγόμενα αὐτὰ οὐ μεγάλα, περὶ
[32, 60]   καὶ τὰ πρόβατα. τοὺς μὲν  γὰρ   λέοντας καὶ τὰ τοιαῦτα διὰ
[32, 65]   τότε ἐν τοῖς Ἕλλησιν. ὅτι  γὰρ   λίαν ἡδὺς ἐδόκει καὶ περιττὸς
[32, 70]   οἵας καὶ ὅσας ἀφίετε; εἰ  γὰρ   μὴ τοὺς ἵππους ἑωρᾶτε ἁμιλλωμένους
[32, 30]   συνήθη θεωρῆτε, οἷοί ἐστε. ἐμοὶ  γὰρ   νῦν μὲν ἀξιοθέατοι δοκεῖτε εἶναι
[32, 10]   ὑπὸ δαιμονίου τινὸς γνώμης. ὧν  γὰρ   οἱ θεοὶ προνοοῦσιν, ἐκείνοις παρασκευάζουσι
[32, 40]   κινεῖν αὐτοῖς τὴν μανίαν. εὐθὺς  γὰρ   οἱ μὲν τρέχουσιν, οἱ δὲ
[32, 90]   ἐθαυμάσθησαν καὶ δόξαν ἔσχον. πόσους  γὰρ   οἴεσθε Ἀθηναίων Μεγαρέων
[32, 95]   καὶ διοικούντων ὑμᾶς προτιμήσῃ. μὴ  γὰρ   οἴεσθε ὑμᾶς μὲν πυνθάνεσθαι περὶ
[32, 30]   κεἰ μὴ πείθεσθε, λόγων. τοῦτο  γὰρ   οἶμαι καὶ ἀναγκαιότατον ἦν, παρασκευάσαι
[32, 30]   καὶ ἀθρόος γένηται; χρὴ μὲν  γὰρ   οἶμαι καὶ τὸν ἄλλον χρόνον
[32, 75]   ἂν οὕτως χαλεπῶς διέκεισθε. ~αὐτὸν  γὰρ   οἶμαι τὸν Ἰξίονα λῆρον ἀποφαίνετε
[32, 75]   τῆς τοιαύτης ἐπιθυμίας ἀπόλησθε. ποῖος  γὰρ   Ὅμηρος τίς ἀνθρώπων δύναται
[32, 85]   ὄχλος ναυτική τ´ ἀταξία. ἔστι  γὰρ   ὅμοιον ὥσπερ εἰ οἰκίαν μέν
[32, 90]   μᾶλλον ἑτέροις τισίν· οὐ βούλομαι  γὰρ   ὀνομάσαι. ὅπερ γὰρ ἤδη πολλάκις
[32, 65]   ῥήτορας οὐδὲ γνῶναι ῥᾴδιον. ὡς  γὰρ   ὁρῶσι τὴν σπουδὴν ὑμῶν τὴν
[32, 95]   οὐδὲ προπυλαίοις· εἰς〉 ταῦτα μὲν  γὰρ   οὐ δύνασθε ὑμεῖς ἀναλίσκειν οὐδ´
[32, 15]   ἀκούσῃ φρονίμων, ἐκεῖθεν ἐπιπεμφθῆναι. ~καθόλου  γὰρ   οὐδὲν εὔδαιμον οὐδ´ ὠφέλιμον,
[32, 10]   γοήτων καὶ σοφιστῶν. ἐγὼ μὲν  γὰρ   οὐκ ἀπ´ ἐμαυτοῦ μοι δοκῶ
[32, 75]   δύναται τὰ συμβαίνοντα εἰπεῖν; οὐ  γὰρ   οὕτως ἐκεῖνός φησι τὰ ἅρματα
[32, 70]   ἐν τοῖς θεάτροις θορύβων. οὐ  γὰρ   οὕτως πενία ταχὺ πέφυκε
[32, 95]   ἐνθάδε ἀφίξεως παράσχοιτε πόθον. οὐ  γὰρ   οὕτως τὸ κάλλος τῶν οἰκοδομημάτων
[32, 55]   δῶρα καὶ προσηνῆ. τὸν μὲν  γὰρ   Παιήονα καὶ Ἀλεξίκακον προσαγορεύουσιν, ὡς
[32, 90]   πρᾶγμα, τότε λοιμὸς καλεῖται. καθόλου  γὰρ   πάντα ἁμαρτήματα εὕροι τις ἂν
[32, 45]   ταῦθ´ ὑμῶν ἀπολώλασιν; ἀδοξοῦσι μὲν  γὰρ   πάντες. αἱ δὲ Σειρῆνες ἄλλο
[32, 45]   σχήματος πρέποντος ἀνθρώποις ἐλευθέροις. οὐ  γὰρ   παρὰ τοῦτο οὔτε τῶν ἵππων
[32, 75]   Ἵππου καὶ κόρης ἄβατον.  γὰρ   πατὴρ συγκαθεῖρξε τὴν παῖδα τῷ
[32, 75]   σπουδή; τίς ἀγών; οὐ  γὰρ   Πέλοψ ἐστὶν διώκων, οὐδ´
[32, 85]   νενημένην ἐκ παντοδαπῶν λυμάτων. οὐδὲ  γὰρ   πόλιν εἴποι τις ἂν〉 ὀρθῶς
[32, 90]   μέγα καὶ δημοσίᾳ γίγνεται. ποία  γὰρ   πόλις ἐστὶ τῶν μὴ σφόδρα
[32, 35]   Ἕλληνες καὶ βάρβαροι ἴσασιν.  γὰρ   πόλις ὑμῶν τῷ μεγέθει καὶ
[32, 50]   μὴ συμφέρει; νὴ Δία, τὸ  γὰρ   πρᾶγμά ἐστι φύσει τοιοῦτον. οὐ
[32, 40]   σχεδὸν ἄριστοι δοκοῦσιν ἱππεῖς· τὸ  γὰρ   πρᾶγμα ὑπὲρ ἀρχῆς καὶ ἐλευθερίας
[32, 15]   ἐν ταῖς ἐξουσίαις. κολάζειν μὲν  γὰρ   προσήκει φειδόμενον, διδάσκειν δὲ μὴ
[32, 20]   ὄντως καὶ δι´ ὑμᾶς. οὐ  γὰρ   ῥᾴδιον ἐνεγκεῖν τοσοῦδε πλήθους θόρυβον
[32, 65]   καὶ τοὺς κάμνοντας ἰάσονται. περὶ  γὰρ   τῆς τέχνης καὶ νῦν ἡμῖν
[32, 15]   μὴ πικρὸν εἶναι. τὸ μὲν  γὰρ   τῆς τιμωρίας σκληρὸν ἀπόλλυσι, τὸ
[32, 100]   τῶν σφόδρα ἀρχαίων μουσικῷ. ἐκείνῳ  γὰρ   τὸ δαιμόνιόν ποτε προειπεῖν καθ´
[32, 85]   οὐδὲ στρατόπεδον πάντα ὄχλον. οὐδὲ  γὰρ   τὸ τοῦ Ξέρξου στράτευμα λαμπρὸν
[32, 30]   μικρόν, μίαν ὥραν σωφρονῆσαι. καὶ  γὰρ   τοῖς νοσοῦσι μεγάλη ῥοπὴ πρὸς
[32, 30]   τοσοῦτον χρόνον κάθησθε σωφρονοῦντες. καὶ  γὰρ   τοῖς νοσοῦσι μεγάλη ῥοπὴ πρὸς
[32, 90]   αἰσχρὸν γίγνεται καὶ καταγέλαστον. αὐτὸ  γὰρ   τοῦτο Εὐριπίδης τὸν Ἡρακλέα φησὶ
[32, 45]   ὑμῖν ἐπιεικῶς αὐτὰ ὁρᾶν. μὴ  γὰρ   τοῦτό με〉 οἴεσθε λέγειν ὡς
[32, 85]   δὲ ὑπὸ πλειόνων ἑαλώκατε. μὴ  γὰρ   τοῦτο μόνον ἡγεῖσθε ἅλωσιν εἶναι
[32, 70]   τῶν μειζόνων ὀρθῶς βουλεύεσθαι.  γὰρ   τῶν τρόπων κουφότης καὶ τὸ
[32, 60]   Ἀμφίων οὐδὲ Ὀρφεύς· μὲν  γὰρ   υἱὸς ἦν Μούσης, οἱ δὲ
[32, 30]   ἄλλων οὐδενὸς αὐτοῖς μέλει. οὐ  γὰρ   ὑμεῖς μέν, ἄν τις ἀσχημονῇ
[32, 45]   ἄν τις ἔχοι λέγειν; καὶ  γὰρ   ὑμεῖς ὅταν συνέλθητε, πυκτεύετε, βοᾶτε,
[32, 50]   ἐσθίοντας, βαδίζοντας, παίζοντας, θεωροῦντας·  γὰρ   φύσις ἀναγκάζει πολλῶν ὁμοίων δεῖσθαι·
[32, 15]   τῶν τὸ〉 ὕστερον ἐπισταμένων. οὔτε  γὰρ   χρήματα αὐτοῖς οὔτε δύναμις περιγίγνεται
[32, 55]   ὑμῖν δὲ τοὐναντίον ἐστίν.  γὰρ   ᾠδὴ μέθην ἐμποιεῖ καὶ παράνοιαν.
[32, 95]   μηδὲν μήτε δείξειε μηδέποτε· δῆλον  γὰρ   ὡς ἐσχάτην τινὰ αὐτῶν πενίαν
[32, 25]   ποίας μερίδος θῶμεν; ἐγὼ μὲν  γὰρ   ὡς τῆς βελτίονος οὖσιν ὑμῖν
[32, 10]   τοῦτο δ´ ἤδη δεινόν. ὅμοιον  γὰρ   ὥσπερ εἴ τις ἰατρὸς ἐπὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/10/2007