Alphabétiquement     [«   »]
Ἀμφίων 2
ἀμφοτέρων 1
ἄν 6
ἂν 62
ἀναβλύει 1
ἀναγκάζει 1
ἀναγκάζεσθαι 1
Fréquences     [«    »]
61
60 τὰ
57 ὡς
62 ἂν
62 τὴν
62 τῆς
65 οὐ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CHRYSOSTOME, Au peuple d'Alexandrie (discours 32; traduction anglaise)

ἂν


Discours, par.
[32, 55]   μανίαν· τὰς δὲ παρθένους, ὡς  ἂν   αἰδουμένας τε καὶ σώφρονας.
[32, 95]   τῶν Ἀλεξανδρέων δῆμος. οὐκοῦν  ἂν   ἀκούσωσιν ὅτι φρόνιμος, ἀλλ´ οὐχ
[32, 5]   οὐ δι´ ὑμᾶς· δηλώσετε δέ,  ἂν   ἀνάσχησθε τήμερον· ἀλλὰ μᾶλλον παρὰ
[32, 50]   τἄλλα ἄμεινον πράττετε. ἐπεὶ πῶς  ἂν   ἀπείχεσθε ἀλλήλων; καίτοι ποίους τινὰς
[32, 70]   ἀγερωχίαν, οὐκ ἐπιβουλεύοντες. ὑμεῖς γὰρ  ἂν   ἀποσταίητέ τινος; πολεμήσαιτε δ´ ἂν
[32, 35]   βουλόμενος ὑμῖν ὡς ὅ, τι  ἂν   ἀσχημονῆτε οὐ κρύφα γίγνεται τοῦτο
[32, 40]   λέγειν ποιεῖν ὅ, τι  ἂν   αὐτοῖς ἐπέλθῃ. τὸ δὲ πάντων
[32, 25]   δυνάστῃ καὶ ἄρχοντι πλεόνων, ὅσῳπερ  ἂν   αὐτὸς πλείων δῆμος
[32, 75]   παρ´ ἐκεῖνον τὸν καιρόν, οὐδὲ  ἂν   αὐτὸς ὑμῖν τοῦ Πέλοπος
[32, 95]   ὑμᾶς ἀγαθὰ ἐργάσεται. καὶ ἴσως  ἂν   αὐτῷ καὶ τῆς ἐνθάδε ἀφίξεως
[32, 15]   καὶ μὴ ἐθέλειν ἀκούειν, μηδ´  ἂν   βιάζηταί τις, ὥσπερ οἶμαι καὶ
[32, 45]   καὶ γὰρ ἐκείναις ὅ, τι  ἂν   γευσαμέναις γλυκὺ φανῇ, πρὸς τούτῳ
[32, 65]   εἴ τις παρίοι δικαστήριον, οὐκ  ἂν   γνοίη ῥᾳδίως πότερον ἔνδον πίνουσιν
[32, 10]   καὶ κοινῇ καὶ ἀθρόοις μηδὲν  ἂν   δεῖξαι τῶν χρησίμων. πολλάκις γὰρ
[32, 20]   γοῦν, εἰ ἦν ᾠδικός, οὐκ  ἂν   δεῦρο εἰσῆλθον δίχα μέλους τινὸς
[32, 60]   τινὰ ἀναλαβεῖν καὶ σῶσαι, πῶς  ἂν   διέκεισθε; τούτων μὲν γάρ ἐστιν
[32, 40]   περιουσίᾳ, πάντα ἀκριβῶς διεξιόντας ὡς  ἂν   δύνωνται τοῖς αὑτῶν, καὶ
[32, 35]   λίμνην ποταμόν. ὑμεῖς δέ,  ἂν   ἐγκωμιάζῃ τις τὸν Νεῖλον, ἐπαίρεσθε,
[32, 45]   σεμνὸν τὸ αἴσχιστον. ἑλοίμην γὰρ  ἂν   ἔγωγε λῃστεύων ἀποθανεῖν διὰ
[32, 70]   εἰς τὸ στάδιον ἔλθητε, τίς  ἂν   εἰπεῖν δύναιτο τὰς ἐκεῖ κραυγὰς
[32, 30]   τὸ δὲ Ἀλεξανδρέων πλῆθος τί  ἂν   εἴποι τις, οἷς μόνον δεῖ
[32, 30]   καὶ οὐδείς ἐστιν ὃς οὐκ  ἂν   εἰσελθὼν καταπλαγείη τε ὑμᾶς καὶ
[32, 95]   τοῦ μὲν μηδέποτε γεύσασθαι, μηδ´  ἂν   ἐκχέηται, τῆς δὲ ἑτέρας τροφῆς.
[32, 20]   ἐλθέμεν οὐκ ἐθέλοντα· τίς δ´  ἂν   ἑκὼν τοσσόνδε διαδράμοι ἁλμυρὸν ὕδωρ
[32, 1]   καὶ ταχὺ φθέγγεσθε ὅ, τι  ἂν   ἐννοήσητε· ἐγὼ δὲ μᾶλλον ἂν
[32, 45]   χεῖρον ᾄσεταί τις τῶν ᾀδόντων,  ἂν   εὐσχημονῆτε ὑμεῖς. νυνὶ δὲ τὸ
[32, 25]   ἐμοῦ κρειττόνων. καὶ μὴν οὐδὲν  ἂν〉   ἔχοιτε θέαμα κάλλιον καὶ παραδοξότερον
[32, 85]   καταγελᾶσθαι παρασκευάζουσα· παρ´ οἷς δ´  ἂν   πάντων ἀμέλεια τῶν καλῶν,
[32, 95]   πενίαν κατεγνωκὼς ἀπειρίαν οὐκ  ἂν   θέλοι μάτην ἐνοχλεῖσθαι, σαφῶς εἰδὼς
[32, 95]   τῶν ἀνθρώπων τούτων οὐθεὶς οὔτ´  ἂν   ἴσως προσέλθοι. καὶ Θεόφιλος τοίνυν
[32, 90]   καὶ νὴ Δία ἑαλωκέναι λέγοιτ´  ἂν   καὶ κατὰ κράτος ὃς οὕτως
[32, 1]   δὲ οὐδὲ τούτου· τί γάρ,  ἂν   κοινῇ πάντες ἀποτυγχάνωσι τοῦ μέλους;
[32, 90]   ἐπιθυμίας. αἰχμάλωτος οὖν γενέσθαι καλῶς  ἂν   λέγοιτο καὶ ἀνὴρ καὶ πόλις,
[32, 20]   ἣν ἀηδῆ οὖσαν ἐκόμιζε, τάχ´  ἂν〉   ληρεῖν με φαίητε, ῥητέα δ´
[32, 90]   ἑάλωκε καὶ περιηγκωνίσθαι. οὐ γὰρ  ἂν   μὲν τὸ σῶμά τινος κρατῆται
[32, 95]   γνώμην εὐθὺς πρὸς αὐτούς, οἵας  ἂν   μετάσχητε τῆς φήμης, ἐκείνους δὲ
[32, 65]   καὶ ἐφύλαττον τὰ ὦτα, ὡς  ἂν   μὴ διαφθαρῶσιν αἱ ἀκοαὶ μηδὲ
[32, 55]   προσέχειν μᾶλλον αὑτοῖς. νυνὶ δὲ  ἂν   μόνον ἀκούσητε χορδῆς, ὥσπερ σάλπιγγος
[32, 35]   χαίρουσι, καὶ μακαρίους ἑαυτοὺς κρίνουσιν,  ἂν   οἰκῶσι καθ´ Ὅμηρον νῆσον δενδρήεσσαν
[32, 65]   μὴ τῶν προεστηκότων ἐτύχετε, χαλεπῶς  ἂν   οἶμαι καὶ ἐσῴζεσθε. ~τεκμήριον δὲ
[32, 85]   οὐδὲ γὰρ πόλιν εἴποι τις  ἂν〉   ὀρθῶς τὴν ἐκ τοιούτων, οὐδέ
[32, 20]   γένηται, τὸν πολίτην κατέπιεν. τάχ´  ἂν〉   οὖν καὶ ὑμεῖς ἐμὲ τῷ
[32, 30]   ὑμῖν σκώμματα, πληγαί, γέλως. τίς  ἂν   οὖν τοὺς οὕτω διακειμένους ἐπαινέσειεν;
[32, 95]   σώφρονας καὶ βεβαίους. οὕτως γὰρ  ἂν   οὔτ´ ἐπὶ τοῖς γεγονόσι μετανοήσειε
[32, 40]   ὥστε ὑμεῖς μὲν ἀκούετε ἑνός,  ἂν   οὕτω τύχῃ, κιθαρῳδοῦ, καὶ τούτου
[32, 70]   τῶν ἐν ταῖς τραγῳδίαις, οὐκ  ἂν   οὕτως χαλεπῶς διέκεισθε. ~αὐτὸν γὰρ
[32, 5]   τοὺς ἀνοήτους τῶν φιλοσόφων, ὥσπερ  ἂν   παῖδάς τις ἐθίζοι διδασκάλων καταφρονεῖν,
[32, 90]   γὰρ πάντα ἁμαρτήματα εὕροι τις  ἂν   πανταχοῦ, καὶ οἰνόφλυγες καὶ πόρνοι
[32, 35]   οὗτός ἐστιν, ἀλλὰ φρεάτων· οὐδ´  ἂν   περὶ εὐκρασίας λέγῃ τις, τοὺς
[32, 35]   ἀγαθούς, ἀλλὰ τὴν χώραν· οὐδ´  ἂν   περὶ ἰχθύων, τὴν πόλιν ἐπαινεῖ·
[32, 5]   διακινδυνεύειν, ἀπεγνωκότες ἴσως τὸ βελτίους  ἂν   ποιῆσαι τοὺς πολλούς· οἱ δ´
[32, 30]   ὑμᾶς· ἀλλ´ ὅμως ὅ, τι  ἂν   πράττῃ τις καθ´ αὑτόν, οὐ
[32, 30]   τὸ τῆς ἀταξίας πνεῦμα, ὥσπερ  ἂν   τραχὺς ἄνεμος κινήσῃ θάλατταν ἰλυώδη
[32, 90]   καὶ ἀνὴρ καὶ πόλις, ἥτις  ἂν   τῶν κρειττόνων ἐπιτηδευμάτων ἀφεμένη καὶ
[32, 35]   ἐγκώμιον, οὐ πόλεως· οὐδέ γε,  ἂν   ὕδωρ ἐπαινῇ τις, ἀνθρώπων ἔπαινος
[32, 1]   ἂν ἐννοήσητε· ἐγὼ δὲ μᾶλλον  ἂν   ὑμᾶς ἐπῄνουν βραδὺ μὲν φθεγγομένους,
[32, 25]   τῶν χρησίμων ἐστὶ καὶ μᾶλλον  ἂν   ὑμᾶς ὠφελήσειεν περὶ οὐρανοῦ
[32, 50]   ἀπείχεσθε ἀλλήλων; καίτοι ποίους τινὰς  ἂν   ὑμεῖς ἡγοῖσθε ἀνθρώπους, οἷς ἐλευθερία
[32, 70]   ἂν ἀποσταίητέ τινος; πολεμήσαιτε δ´  ἂν   ὑμεῖς μίαν ἡμέραν; οὐκ ἐν
[32, 95]   οὐ δύνασθε ὑμεῖς ἀναλίσκειν οὐδ´  ἂν   ὑπερβάλοισθέ ποτε οἶμαι τὴν ἐκείνου
[32, 10]   σαφεῖ, διδάσκοντι περὶ τῶν ἀναγκαιοτάτων,  ἂν   ὑπομένητε, μετὰ γνώμης καὶ πειθοῦς.
[32, 95]   ἐνοχλεῖσθαι, σαφῶς εἰδὼς ὅτι οὔτ´  ἂν   ὠνήσαιτο τῶν ἀνθρώπων τούτων οὐθεὶς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/10/2007