Alphabétiquement     [«   »]
οὐδ´ 17
οὐδαμόθεν 1
οὐδαμοῦ 1
οὐδὲ 52
οὐδέ 4
οὐδεὶς 5
οὐδείς 2
Fréquences     [«    »]
49 περὶ
48 τε
50 τοὺς
52 οὐδὲ
54 δ´
57 ὡς
60 τὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CHRYSOSTOME, Au peuple d'Alexandrie (discours 32; traduction anglaise)

οὐδὲ


Discours, par.
[32, 60]   κινοῦσιν. τοιγαροῦν οὐκ ἀπὸ κύκνων  οὐδὲ   ἀηδόνων ζῆλος αὐτῶν ὠνόμασται
[32, 80]   οὐδεὶς ἱκανός ἐστιν οὐδὲ ἀριστεύειν  οὐδὲ   αἱρεῖν πόλεις, ὡς ἐκεῖνος) ὑμῶν
[32, 40]   κατορωρυγμένων, οὐδὲν οἴδασι τῶν προτέρων  οὐδὲ   αἰσχύνονται λέγειν ποιεῖν ὅ,
[32, 75]   ἀκούσεσθε παρ´ ἐκεῖνον τὸν καιρόν,  οὐδὲ   ἂν αὐτὸς ὑμῖν τοῦ
[32, 20]   οὐ πᾶν πλῆθος ἀσελγές ἐστιν  οὐδὲ   ἀνήκοον, οὐδὲ ἀπὸ παντὸς δεῖ
[32, 25]   κακίας αὐτῶν οὔσης οὐ μιᾶς  οὐδὲ   ἁπλῆς, ἀλλὰ συμπεφορημένης ἐκ μυρίων·
[32, 20]   πλῆθος ἀσελγές ἐστιν οὐδὲ ἀνήκοον,  οὐδὲ   ἀπὸ παντὸς δεῖ τοὺς πεπαιδευμένους
[32, 40]   Ἕλληνας παρ´ ὑμῖν οὐδ´ Ἰταλοὺς  οὐδὲ   ἀπὸ τῶν πλησίον Συρίας, Λιβύης,
[32, 40]   οὐδὲ τοὺς ὑπὲρ ἐκείνους Αἰθίοπας  οὐδὲ   Ἄραβας ἀλλὰ καὶ Βακτρίους καὶ
[32, 80]   μάχεσθαί γε οὐδεὶς ἱκανός ἐστιν  οὐδὲ   ἀριστεύειν οὐδὲ αἱρεῖν πόλεις, ὡς
[32, 65]   ἐνίκων ἀεὶ πάντας· ὑμεῖς δὲ  οὐδὲ   ἄρχεσθαι καλῶς ἐπίστασθε. τοιγαροῦν εἰ
[32, 55]   πέτρας ποθέν τινος νάπης,  οὐδὲ   γάλα καὶ μέλι δύνασθε εὐχερῶς
[32, 85]   ταὐτῷ νενημένην ἐκ παντοδαπῶν λυμάτων.  οὐδὲ   γὰρ πόλιν εἴποι τις ἂν〉
[32, 85]   συνελθόντας, οὐδὲ στρατόπεδον πάντα ὄχλον.  οὐδὲ   γὰρ τὸ τοῦ Ξέρξου στράτευμα
[32, 65]   ἐνίων· μᾶλλον δὲ τοὺς ῥήτορας  οὐδὲ   γνῶναι ῥᾴδιον. ὡς γὰρ ὁρῶσι
[32, 75]   Ἑρμοῦ παῖς, οὐδὲ περὶ βασιλείας  οὐδὲ   γυναικὸς οὐδὲ θανάτου πρόκειται κρίσις,
[32, 30]   πολλὰ λέγων οὐδὲν ὑμῖν συμβεβούλευκα  οὐδὲ   εἴρηκα σαφῶς, ἐφ´ μάλιστα
[32, 100]   μὲν ἄλλον χρόνον οὐ προσεῖχεν  οὐδὲ   ἐφρόντιζε τοῦ ὀνείρατος, ὡς οὐδενὸς
[32, 85]   τοιοῦτον ἕτερον ἔργον πράττειν·  οὐδὲ   τῶν Τρώων πόλις εὐδαίμων,
[32, 75]   οὐδὲ περὶ βασιλείας οὐδὲ γυναικὸς  οὐδὲ   θανάτου πρόκειται κρίσις, ἀλλ´ ἔστιν
[32, 60]   εἰ θεμιτὸν εἰπεῖν, οὐδὲν μέγα  οὐδὲ   θαυμαστὸν ἔχουσιν; εἰ γὰρ Ἰσμηνίας
[32, 5]   ὅλως εἰς πλῆθος οὐκ ἴασιν  οὐδὲ   θέλουσι διακινδυνεύειν, ἀπεγνωκότες ἴσως τὸ
[32, 5]   λέγω δὲ ταῦτα οὐκ ἀποτρέπων  οὐδὲ   καταλύειν κελεύων τὰς τοιαύτας ψυχαγωγίας
[32, 35]   ὥστε τὰς ἐμπορίας οὐ νήσων  οὐδὲ   λιμένων οὐδὲ πορθμῶν τινων καὶ
[32, 55]   ψυχαῖς καὶ σώμασιν, οὐ νόσον  οὐδὲ   μανίαν· τὰς δὲ παρθένους, ὡς
[32, 20]   ῥᾴδιον ἐνεγκεῖν τοσοῦδε πλήθους θόρυβον  οὐδὲ   μυριάσιν ἀνθρώπων ἀπείροις ἐναντίον βλέψαι
[32, 75]   ἐστὶν διώκων, οὐδ´ Οἰνόμαος  οὐδὲ   Μυρτίλος, μὲν δεύτερος ἀπὸ
[32, 50]   τοιοῦτος ἔρως ἐστὶ τοῦ πράγματος  οὐδὲ   οἶστρος. {ἴστε Ῥοδίους ἐγγὺς οὕτως
[32, 35]   ἴδιόν ἐστιν ἐκείνων· ἀρετῆς δὲ  οὐδὲ   ὄναρ αὐτοῖς μέλει. ἐγὼ δὲ
[32, 60]   μὲν γάρ ἐστιν οὐδεὶς Ἀμφίων  οὐδὲ   Ὀρφεύς· μὲν γὰρ υἱὸς
[32, 75]   γεγονώς, δὲ Ἑρμοῦ παῖς,  οὐδὲ   περὶ βασιλείας οὐδὲ γυναικὸς οὐδὲ
[32, 95]   οὐ δήμου τὸ ἐπιτήδευμα· πόθεν;  οὐδὲ   πόλεως, ἀλλὰ Θερσίτου τινός· αὐτὸν
[32, 35]   ἐμπορίας οὐ νήσων οὐδὲ λιμένων  οὐδὲ   πορθμῶν τινων καὶ ἰσθμῶν, ἀλλὰ
[32, 75]   καὶ οὐκέτι κεύθετε θυμῷ βρωτὺν  οὐδὲ   ποτῆτα. τί σφόδρα οὕτω κυκᾶσθε;
[32, 65]   γεγονέναι κῶμος εἷς, οὐχ ἡδὺς  οὐδὲ   πρᾷος, ἀλλ´ ἄγριος καὶ χαλεπός,
[32, 95]   ποιεῖν, μὰ Δί´ οὐ κρήναις  οὐδὲ   προπυλαίοις· εἰς〉 ταῦτα μὲν γὰρ
[32, 85]   χορὸν τοὺς ὁποίους δήποτε συνελθόντας,  οὐδὲ   στρατόπεδον πάντα ὄχλον. οὐδὲ γὰρ
[32, 20]   τὴν ὀργὴν οὐδὲ τοὺς〉 συριγμοὺς  οὐδὲ   τὰ σκώμματα, οἷς πάντας ἐκπλήττετε
[32, 80]   ἐν τοιούτοις θρασὺς καὶ προπετὴς  οὐδὲ   τἄλλα εἶναι δύναται σώφρων, ὥσπερ
[32, 55]   ὕδωρ ὑμῖν ἀφικνεῖται δεῦρο αὐτόματον  οὐδὲ   τὴν μᾶζαν ἔχετε ἐν ἐξουσίᾳ
[32, 20]   ὑμέτερον θροῦν οὐδὲ τὸν γέλωτα  οὐδὲ   τὴν ὀργὴν οὐδὲ τοὺς〉 συριγμοὺς
[32, 30]   αὑτόν, οὐ κοινόν ἐστι τοῦτο  οὐδὲ   τῆς πόλεως· ἐν τῷ θεάτρῳ
[32, 95]   οὐ τὸ γελοῖον ἀγαθόν ἐστιν  οὐδὲ   τίμιον, ἀλλὰ τὸ χαίρειν· ἀπορίᾳ
[32, 50]   πάσης ἀδείας· ἀλλὰ παρ´ ἐκείνοις  οὐδὲ   τὸ δραμεῖν ἐν τῇ πόλει
[32, 55]   ἄκροισι δακτύλοισι διαμῶντες χθόνα’ ἀλλ´  οὐδὲ   τὸ ὕδωρ ὑμῖν ἀφικνεῖται δεῦρο
[32, 20]   ἄρα ἔδεισα τὸν ὑμέτερον θροῦν  οὐδὲ   τὸν γέλωτα οὐδὲ τὴν ὀργὴν
[32, 20]   τὸν γέλωτα οὐδὲ τὴν ὀργὴν  οὐδὲ   τοὺς〉 συριγμοὺς οὐδὲ τὰ σκώμματα,
[32, 40]   τῶν πλησίον Συρίας, Λιβύης, Κιλικίας,  οὐδὲ   τοὺς ὑπὲρ ἐκείνους Αἰθίοπας οὐδὲ
[32, 1]   τὸ ἅμα εἰπεῖν, μᾶλλον δὲ  οὐδὲ   τούτου· τί γάρ, ἂν κοινῇ
[32, 90]   πόλεσιν· ἀλλ´ οὐδὲν τοῦτο χαλεπὸν  οὐδὲ   ὑπερβάλλον· ὅταν δὲ ἐπικρατῇ τὸ
[32, 90]   καθ´ ἕνα εἰσὶν οὐ μεγάλης  οὐδὲ   φοβερᾶς προσηγορίας τυγχάνουσιν· ὅταν δὲ
[32, 45]   τῶν ἵππων οὐδεὶς δραμεῖται βράδιον  οὐδὲ   χεῖρον ᾄσεταί τις τῶν ᾀδόντων,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/10/2007