Alphabétiquement     [«   »]
ἁλισκομένης 1
ἀλκὴν 1
ἄλκιμον 1
ἀλλ´ 39
ἄλλ´ 1
ἀλλὰ 39
ἄλλα 3
Fréquences     [«    »]
38
35 οὖν
37 πρὸς
39 ἀλλ´
39 ἀλλὰ
39 οὐκ
39 ὑμᾶς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CHRYSOSTOME, Au peuple d'Alexandrie (discours 32; traduction anglaise)

ἀλλ´


Discours, par.
[32, 65]   εἷς, οὐχ ἡδὺς οὐδὲ πρᾷος,  ἀλλ´   ἄγριος καὶ χαλεπός, ἅμα ὀρχουμένων,
[32, 90]   ἀκούουσα τῶν φερόντων εἰς σωτηρίαν,  ἀλλ´   αἱρεθεῖσα ὑπὸ μέθης ᾠδῆς
[32, 25]   θορύβῳ συνεχεῖ καὶ ἀτάκτῳ τεταραγμένον,  ἀλλ´   ἀκοὴ μία τοσοῦδε πλήθους. ~ἴδετε
[32, 45]   μουσικῆς ἰσχὺν οὐδ´ ὑπερβολὴν τέχνης,  ἀλλ´   ἀκροατῶν κουφότητα καὶ πόλεως ἀσθένειαν.
[32, 5]   τῆς πόλεως· μαινοίμην γὰρ ἄν·  ἀλλ´   ἀξιῶν ὑμᾶς, ὥσπερ τούτοις ἑτοίμως
[32, 15]   οὔτε δύναμις περιγίγνεται διὰ τούτου,  ἀλλ´   ἀπέχθεια μᾶλλον καὶ λοιδορία καὶ
[32, 65]   μὰ Δί´ οὐκ ἐτίμησαν αὐτόν,  ἀλλ´   ἀφείλοντο τὴν κιθάραν καὶ τὰς
[32, 55]   τοὐναντίον. οὐ γὰρ ἐκ Μουσῶν,  ἀλλ´   ἐκ Κορυβάντων τινῶν κατέχεσθε, καὶ
[32, 45]   ἀπώλλυον τοὺς σφόδρα ἡσθέντας αὐταῖς;  ἀλλ´   ἐκεῖναι μὲν ἐν ἐρήμῳ ἦσαν
[32, 55]   εἰρήνης μετέχουσιν. ~ἀλλ´ οὐχ ὑμεῖς,  ἀλλ´   ἐκπεπληγμένοι κάθησθε, ἀναπηδᾶτε τῶν ὀρχηστῶν
[32, 15]   προβολὴν ἔχοντες ἀπὸ τῶν παθῶν,  ἀλλ´   ἐν ἀκαλύπτῳ καὶ ταλαιπώρῳ βίῳ
[32, 35]   γίγνεται τοῦτο οὐδ´ ἐν ὀλίγοις,  ἀλλ´   ἐν ἅπασιν ἀνθρώποις. ~ὁρῶ γὰρ
[32, 50]   αἰσχύνης; καὶ τούτους μὲν ἐάσωμεν,  ἀλλ´   ἐν αὐτῇ τῇ θέᾳ τὰ
[32, 10]   χάριν μήτ´ ἐπ´ ἀργυρίῳ προσποιούμενον,  ἀλλ´   ἐπὶ εὐνοίᾳ καὶ κηδεμονίᾳ τῶν
[32, 70]   οὐδὲν ἄνοια τῶν ἁμαρτημάτων,  ἀλλ´   ἐπὶ πᾶν ὁμοίως πρόεισι καὶ
[32, 85]   κἀγὼ καλός τε μέγας τε;  ἀλλ´   ἔπι τοι κἀμοὶ θάνατος καὶ
[32, 95]   ἐκχέηται, τῆς δὲ ἑτέρας τροφῆς.  ἀλλ´   ἐστὲ ἱλαροὶ καὶ σκῶψαι πάντων
[32, 40]   ἵππων οὐ δύνασθε κατέχειν αὑτοὺς,  ἀλλ´   ἐστὲ ὅμοιοι χωλοῖς ὑπὲρ δρόμου
[32, 50]   αὐτῶν ἀναγκάζησθε τιμᾶν τὸ δαιμόνιον;  ἀλλ´   ἔστιν εὐγνώμων θεός, ὡς
[32, 75]   γυναικὸς οὐδὲ θανάτου πρόκειται κρίσις,  ἀλλ´   ἔστιν ἀγὼν ἀνδραπόδων ὑπὲρ
[32, 50]   οὔτε ἀμαθῶς οὔτε ἀπρεπῶς διάγουσιν,  ἀλλ´   εὐσχημόνως ἅμα καὶ προσηνῶς, εὐωχίας,
[32, 95]   ποτε οἶμαι τὴν ἐκείνου μεγαλοψυχίαν·  ἀλλ´   εὐταξίᾳ, κόσμῳ, τῷ δεικνύειν ὑμᾶς
[32, 10]   ὠφελεῖν, οὐ δι´ ὀλίγων ῥημάτων,  ἀλλ´   ἰσχυρᾷ καὶ πλήρει κληδόνι καὶ
[32, 85]   μεγάλη τε καὶ ἔνδοξος ἦν·  ἀλλ´   ὅμως τῆς Ἰθάκης πολίτης
[32, 30]   τὸν ἄλλον χρόνον σωφρονεῖν ὑμᾶς·  ἀλλ´   ὅμως ὅ, τι ἂν πράττῃ
[32, 40]   ὑπὲρ ἀρχῆς καὶ ἐλευθερίας ἐπιτηδεύουσιν·  ἀλλ´   ὅμως οὐδὲν τοιοῦτον {οὐδ´ αὖ
[32, 95]   πολυτελέστερα ἔχει τῶν ὅπου δήποτε·  ἀλλ´   ὅταν ἀκούσῃ τοὺς ὑποδεξομένους αὐτὸν
[32, 70]   δὴ τὰ περὶ τὸ θέατρον.  ἀλλ´   ὅταν εἰς τὸ στάδιον ἔλθητε,
[32, 95]   τοῖς πᾶσιν Ἕλλησιν ἀφικέσθαι γελωτοποιόν·  ἀλλ´   ὅτι οἱ εἴσαιτο γελοίιον Ἀργείοισιν
[32, 95]   οἱ εἴσαιτο γελοίιον Ἀργείοισιν ἔμμεναι.  ἀλλ´   οὐ τὸ γελοῖον ἀγαθόν ἐστιν
[32, 60]   φαίνεσθαι τὴν αὐτὴν ἔχοντες νόσον;  ἀλλ´   οὐδ´ ἐκεῖνον ὤνησεν λίαν
[32, 50]   ὑμῖν καὶ παρ´ ἑτέροις τισίν;  ἀλλ´   οὐδαμοῦ τοιοῦτος ἔρως ἐστὶ τοῦ
[32, 55]   ἔχειν ἄκροισι δακτύλοισι διαμῶντες χθόνα’  ἀλλ´   οὐδὲ τὸ ὕδωρ ὑμῖν ἀφικνεῖται
[32, 90]   ἐν πάσαις εἰσὶ ταῖς πόλεσιν·  ἀλλ´   οὐδὲν τοῦτο χαλεπὸν οὐδὲ ὑπερβάλλον·
[32, 95]   οὐκοῦν ἂν ἀκούσωσιν ὅτι φρόνιμος,  ἀλλ´   οὐχ οἷα τὰ νῦν λεγόμενα,
[32, 55]   κοσμίως καὶ μετ´ εἰρήνης μετέχουσιν.  ~ἀλλ´   οὐχ ὑμεῖς, ἀλλ´ ἐκπεπληγμένοι κάθησθε,
[32, 75]   Δί´ οὐχ ὑπὲρ τῶν ἵππων,  ἀλλ´   ὑπὲρ ὑμῶν αὐτῶν, ὅπως μὴ
[32, 10]   ἐμαυτοῦ μοι δοκῶ προελέσθαι τοῦτο,  ἀλλ´   ὑπὸ δαιμονίου τινὸς γνώμης. ὧν
[32, 60]   αὐτῶν ὠνόμασται παρ´ ὑμῖν αὐτοῖς,  ἀλλ´,   ὡς ἔοικε, κνυζηθμοῖς καὶ ὑλαγμοῖς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/10/2007