Alphabétiquement     [«   »]
ἄλκιμον 1
ἀλλ´ 39
ἄλλ´ 1
ἀλλὰ 39
ἄλλα 3
ἄλλαις 2
ἀλλαχόθεν 1
Fréquences     [«    »]
39 ἀλλ´
38
37 πρὸς
39 ἀλλὰ
39 οὐκ
39 ὑμᾶς
40 τοῖς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CHRYSOSTOME, Au peuple d'Alexandrie (discours 32; traduction anglaise)

ἀλλὰ


Discours, par.
[32, 60]   γενναῖον ῥυθμὸν οἷός τε εἰπεῖν;  ἀλλὰ   ᾄσματα γυναικῶν καὶ κρούματα ὀρχηστῶν
[32, 100]   μὴ ἔχοντες μετὰ τοῦ ὀνόματος.  ἀλλὰ   γὰρ δέδοικα μὴ κἀμοὶ συμβέβηκεν
[32, 45]   αὑτῶν τινα ἡδονὴν δύναμιν,  ἀλλὰ   διὰ τὴν ὑμετέραν ἀβελτερίαν. διὰ
[32, 10]   ὑμῶν οὐδ´ ὥστε διατελέσαι λέγοντες,  ἀλλὰ   ἓν δύο ῥήματα εἰπόντες,
[32, 35]   ἰχθύων, τὴν πόλιν ἐπαινεῖ· πόθεν;  ἀλλὰ   θάλατταν λίμνην ποταμόν.
[32, 95]   τὸ ἐπιτήδευμα· πόθεν; οὐδὲ πόλεως,  ἀλλὰ   Θερσίτου τινός· αὐτὸν γοῦν ἐκεῖνον
[32, 1]   μόνον ἐστὲ ἱκανοὶ νοήσαντες εἰπεῖν,  ἀλλὰ   καὶ ἀκούσαντες νοῆσαι. χοροῦ μὲν
[32, 40]   ὑπὲρ ἐκείνους Αἰθίοπας οὐδὲ Ἄραβας  ἀλλὰ   καὶ Βακτρίους καὶ Σκύθας καὶ
[32, 90]   ὑπὸ λῃστῶν μόνον, {ἢ ἑταιρῶν}  ἀλλὰ   καὶ ἑταίρας καὶ γαστρὸς καὶ
[32, 5]   μόνον τοὺς κατ´ ἄνδρα ἐλέγχειν,  ἀλλὰ   καὶ κοινῇ τὴν πόλιν, εἴ
[32, 20]   μόνον κρουμάτων ἔμπειροι καὶ ὀρχημάτων,  ἀλλὰ   καὶ λόγων φρονίμων, ἵνα κἀμοὶ
[32, 40]   καὶ παρανοοῦντες, οὐκ ἄνδρες μόνον,  ἀλλὰ   καὶ παῖδες καὶ γύναια. ἐπειδὰν
[32, 10]   ἐνεγκεῖν καὶ θόρυβον, οὐ ῥᾴδιον,  ἀλλὰ   καὶ πάνυ εὐτυχοῦς πόλεως, ἐν
[32, 55]   μᾶζαν ἔχετε ἐν ἐξουσίᾳ δήπουθεν,  ἀλλὰ   καὶ ταύτην ἐκ τῆς τῶν
[32, 5]   τῶν ταῦτα λεγόντων, κύριοι καθεστηκότες,  ἀλλὰ   καὶ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων ἄρχοντες,
[32, 50]   ἐν τῇ πόλει δοκεῖ μέτριον,  ἀλλὰ   καὶ τῶν ξένων ἐπιπλήττουσι τοῖς
[32, 90]   καθ´ ἡμέραν τις πυρέττει πάντως·  ἀλλὰ   Καυνίους μόνον παρείληφε {κἀκείνων ἐστὶ}
[32, 95]   Ἡρακλεῖ προσέοικεν ὑμῶν δῆμος,  ἀλλὰ   Κενταύρῳ τινὶ Κύκλωπι πεπωκότι
[32, 25]   ἔστιν εἰς αὐτὰ λόγοις ἐπιεικέσιν,  ἀλλὰ   κολακεία καὶ ἀπάτη κρατεῖ παρ´
[32, 90]   δόξης τοῖς Ἀθηναίοις καὶ Λακεδαιμονίοις,  ἀλλὰ   μᾶλλον ἑτέροις τισίν· οὐ βούλομαι
[32, 100]   καὶ ἀμαθεῖς ποιεῖτε τὰς Χάριτας,  ἀλλὰ   μᾶλλον Εὐριπίδην μιμεῖσθε οὕτω λέγοντα·
[32, 5]   δηλώσετε δέ, ἂν ἀνάσχησθε τήμερον·  ἀλλὰ   μᾶλλον παρὰ τοὺς καλουμένους φιλοσόφους.
[32, 5]   καὶ τότε νομίζειν ἑορτὴν ἄγειν,  ἀλλὰ   μὴ βαρύνεσθαι, κἂν ἄρα, δυσωπεῖσθαι
[32, 65]   παντάπασιν ἐκβῆναι τὴν αὑτῶν φύσιν,  ἀλλὰ   μικρὸν μέν τι διασῴζειν τῆς
[32, 95]   τὴν ἐσχάτην ἀπορίαν, οὐ χρημάτων,  ἀλλὰ   νοῦ καὶ συνέσεως. τοιγαροῦν τέθνηκε
[32, 15]   τῶν θεῶν ἀφικνεῖται πρὸς ἡμᾶς,  ἀλλὰ   πανταχῇ πάντων ἀγαθῶν αὐτοὶ κρατοῦσι
[32, 50]   ἐλευθερίᾳ καὶ μετὰ πάσης ἀδείας·  ἀλλὰ   παρ´ ἐκείνοις οὐδὲ τὸ δραμεῖν
[32, 55]   φύσις, τὸ μὴ δύνασθαι σωφρονεῖν,  ἀλλὰ   πολλὰ δυσχερῆ πράττειν ἀναγκάζεσθαι τοὺς
[32, 80]   οὐδεὶς ἐν τῇ θέᾳ καθέστηκεν,  ἀλλὰ   πολὺ μᾶλλον πέτεσθε τῶν ἵππων
[32, 45]   νεανιεύσασθαι, μὴ παραιτουμένους τὸν θάνατον,  ἀλλὰ   προσλιπαροῦντας, ὅπως ἀκούσωσιν ἐπὶ πλέον.
[32, 20]   πλῆθος μηδὲ τολμῶντας ὑμῖν διαλέγεσθαι,  ἀλλὰ   σεμνοὺς μὲν εἶναι βουλομένους, ἀνωφελεῖς
[32, 25]   οὔσης οὐ μιᾶς οὐδὲ ἁπλῆς,  ἀλλὰ   συμπεφορημένης ἐκ μυρίων· ὥστε πάνυ
[32, 35]   οὐδὲ πορθμῶν τινων καὶ ἰσθμῶν,  ἀλλὰ   σχεδὸν ἁπάσης τῆς οἰκουμένης γίγνεσθαι
[32, 35]   τοὺς ἀνθρώπους εἶναί φησιν ἀγαθούς,  ἀλλὰ   τὴν χώραν· οὐδ´ ἂν περὶ
[32, 50]   δεῖ τἄλλα ἐπεξιέναι καθ´ ἕκαστον;  ἀλλὰ   τὸ βαδίζειν, κοινόν ἐστι
[32, 95]   γελοῖον ἀγαθόν ἐστιν οὐδὲ τίμιον,  ἀλλὰ   τὸ χαίρειν· ἀπορίᾳ δὲ καὶ
[32, 5]   ἐμνήσθην, οὐ πάντως εὑρήσομεν ἁμαρτάνοντας·  ἀλλὰ   τοῦτό γε ἐκεῖνοι καὶ πάνυ
[32, 35]   τις, ἀνθρώπων ἔπαινος οὗτός ἐστιν,  ἀλλὰ   φρεάτων· οὐδ´ ἂν περὶ εὐκρασίας
[32, 5]   ἀνθρώπων οὐθέν, ὡς εἰπεῖν, ἐπισταμένων,  ἀλλὰ   χρείων τροφῆς· οὗτοι δὲ ἔν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/10/2007