Alphabétiquement     [«   »]
ἔμπροσθεν 1
ἐμφαίνει 1
ἐμῷ 1
ἐν 67
ἔν 3
ἕν 1
ἓν 2
Fréquences     [«    »]
65 οὐ
62 τὴν
62 τῆς
67 ἐν
96 τὸ
104 μὲν
116 γὰρ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CHRYSOSTOME, Au peuple d'Alexandrie (discours 32; traduction anglaise)

ἐν


Discours, par.
[32, 15]   σκάφει σαθρῷ καὶ λελυμένῳ πάντων  ἐν   ἀγνώμονι γνώμῃ καὶ πονηρίᾳ. συμβαίνει
[32, 80]   τί δ´ ὀπιπτεύεις κατὰ ἅρμ´  ἐν   ἀγῶνι; εἰ δ´ ἄγε νυν
[32, 15]   ἔχοντες ἀπὸ τῶν παθῶν, ἀλλ´  ἐν   ἀκαλύπτῳ καὶ ταλαιπώρῳ βίῳ χειμαζόμενοι,
[32, 50]   φύσει τοιοῦτον. οὐ γὰρ καὶ  ἐν   ἄλλαις πόλεσιν ᾄδουσι καὶ νὴ
[32, 60]   τοὺς ἄλλους σκώπτοντες καὶ ταῦτα  ἐν   ἀνθρώποις, εἰ θεμιτὸν εἰπεῖν, οὐδὲν
[32, 35]   τοῦτο οὐδ´ ἐν ὀλίγοις, ἀλλ´  ἐν   ἅπασιν ἀνθρώποις. ~ὁρῶ γὰρ ἔγωγε
[32, 20]   οἱ θάπτοντες γίγνονται. ~καὶ τούτων  ἐν   ἀρχῇ μὲν ᾐτιασάμην τοὺς μὴ
[32, 50]   καὶ τούτους μὲν ἐάσωμεν, ἀλλ´  ἐν   αὐτῇ τῇ θέᾳ τὰ γιγνόμενα
[32, 60]   {τῶν} πάντων θηρίων. πλεῖστα δὲ  ἐν   αὐτοῖς εἶναι τούς τε ὄρνιθας
[32, 30]   ῥοπὴ πρὸς σωτηρίαν μικρὸν ἡσυχάσασιν.  ἐν   δὲ ταῖς ἄλλαις σπουδαῖς, ὅταν
[32, 75]   μετήορα, τοὶ δ´ ἐλατῆρες ἕστασαν  ἐν   δίφροισι, πάτασσε δὲ θυμὸς ἑκάστου
[32, 40]   ἀνθρώπους· ἔλεγεν οὖν ὡς ἔστιν  ἐν   ἑκάστῃ πόλει τῶν Ἑλλήνων ἀποδεδειγμένον
[32, 50]   Ῥοδίους ἐγγὺς οὕτως ὑμῶν ζῶντας  ἐν   ἐλευθερίᾳ καὶ μετὰ πάσης ἀδείας·
[32, 55]   αὐτόματον οὐδὲ τὴν μᾶζαν ἔχετε  ἐν   ἐξουσίᾳ δήπουθεν, ἀλλὰ καὶ ταύτην
[32, 70]   ἐπὶ τοὺς ὅρμους ᾔεσαν ὥσπερ  ἐν   ἑορτῇ πιούμενοι. καὶ μὴν ἐκεῖνο
[32, 45]   ἡσθέντας αὐταῖς; ἀλλ´ ἐκεῖναι μὲν  ἐν   ἐρήμῳ ἦσαν πελάγει καὶ μακρὰν
[32, 90]   μὴ σφόδρα ἐρήμων καὶ μικρῶν,  ἐν   μὴ καθ´ ἡμέραν τις
[32, 30]   μὲν πάντα ἐπεξελθεῖν, καὶ ταῦτα  ἐν   ἡμέρᾳ μιᾷ, καὶ τελέως ὑμᾶς
[32, 10]   πόλις χρηστῶν ἡγεμόνων, κἂν ἰατρὸς  ἐν   καιρῷ παραγένηται τῷ κάμνοντι, καὶ
[32, 75]   δεόμενα ἀποτροπῆς. φασὶν ἀρχαίαν βασιλίδα  ἐν   Κρήτῃ τῶν Ἡλιαδῶν ἐρασθῆναι ταύρου,
[32, 90]   δοκεῖ, παραφερόμενον, καὶ καθάπερ εἰώθασιν,  ἐν   κροκωτῷ, παραπλησίως καὶ δῆμος οὕτως
[32, 10]   τὰς τοῦ Ἄπιδος φήμας ἐνθάδε  ἐν   Μέμφει πλησίον ὑμῶν, ὅτι παῖδες
[32, 45]   ἡσυχίας ἤκουσεν. αὗται δὲ σχεδὸν  ἐν   μέσῳ τῆς οἰκουμένης ἐν τῇ
[32, 20]   λέγοιμι πρὸς ὑμᾶς, ὡς ἐκεῖνος  ἐν   Ὀδυσσείᾳ πεποίηται Καλυψοῖ ἀπολογούμενος ὑπὲρ
[32, 55]   ἐπεισάγουσα καὶ τὸ σφαλερὸν τῆς  ἐν   οἴνῳ τέρψεως παραμυθουμένη μετὰ ξυγγενοῦς
[32, 35]   οὐ κρύφα γίγνεται τοῦτο οὐδ´  ἐν   ὀλίγοις, ἀλλ´ ἐν ἅπασιν ἀνθρώποις.
[32, 90]   οἰνόφλυγες καὶ πόρνοι καὶ γυναιμανεῖς  ἐν   πάσαις εἰσὶ ταῖς πόλεσιν· ἀλλ´
[32, 55]   τρόπος αὐλοῦ τε καὶ ᾠδῆς  ἐν   πένθεσιν, ἰωμένων οἶμαι τὸ σκληρὸν
[32, 35]   γίγνεσθαι παρ´ ὑμῖν. κεῖται γὰρ  ἐν   συνδέσμῳ τινὶ τῆς ὅλης γῆς
[32, 80]   μετήορα· τοὶ δὲ θεαταὶ θώκοις  ἐν   σφετέροις οὔθ´ ἕστασαν οὔτε κάθηντο,
[32, 55]   ἐνδεῖ καὶ τὸ λέοντας φέρειν  ἐν   ταῖς ἀγκάλαις· τὰ δὲ ἄλλα
[32, 15]   πόλεσι, πολὺ δὲ ἐπιεικεστέρων τῶν  ἐν   ταῖς ἐξουσίαις. κολάζειν μὲν γὰρ
[32, 90]   περὶ τὰς πόλεις. ὥσπερ  ἐν   ταῖς κωμῳδίαις καὶ διασκευαῖς Καρίωνα
[32, 5]   σὺν πολλοῖς ἑτέροις καὶ τοιαῦτα  ἐν   ταῖς κωμῳδίαις λέγεσθαι· δῆμος πυκνίτης,
[32, 30]   προϊέναι κοσμίως, αἱ δὲ μάλιστα  ἐν   ταῖς ὁδοῖς {πλεῖστα} ἁμαρτάνουσιν. τί
[32, 45]   χρὴ καὶ τὰ τοιαῦτα γίγνεσθαι  ἐν   ταῖς πόλεσι· χρὴ γὰρ ἴσως
[32, 70]   δ´ ὑπὸ μαστίγων ἠλαύνεσθε τῶν  ἐν   ταῖς τραγῳδίαις, οὐκ ἂν οὕτως
[32, 85]   μαινομένων, ὥσπερ τινὰ κόπρον βαθεῖαν  ἐν   ταὐτῷ νενημένην ἐκ παντοδαπῶν λυμάτων.
[32, 95]   ἠκούσατε· ὥσπερ ἔφη τις τοὺς  ἐν   τῇ Ἀττικῇ κανθάρους, τοῦ καθαρωτάτου
[32, 70]   ἂν ὑμεῖς μίαν ἡμέραν; οὐκ  ἐν   τῇ γενομένῃ ταραχῇ μέχρι σκωμμάτων
[32, 80]   ὡς ἐκεῖνος) ὑμῶν δὲ οὐδεὶς  ἐν   τῇ θέᾳ καθέστηκεν, ἀλλὰ πολὺ
[32, 1]   εἰπόντος, εἰ θέλουσιν ἄνδρας ἀγαθοὺς  ἐν   τῇ πόλει γενέσθαι, τὸ κάλλιστον
[32, 50]   παρ´ ἐκείνοις οὐδὲ τὸ δραμεῖν  ἐν   τῇ πόλει δοκεῖ μέτριον, ἀλλὰ
[32, 100]   ὑμῖν ἄλλως εἶναι δοκῇ τόπος  ἐν   τῇ πόλει, καθάπερ οἶμαι καὶ
[32, 5]   δὲ Κυνικῶν λεγομένων ἔστι μὲν  ἐν   τῇ πόλει πλῆθος οὐκ ὀλίγον,
[32, 75]   ὑμῖν εὐδοκιμοῦν· καὶ νῦν ἐστιν  ἐν   τῇ πόλει τόπος οὕτω καλούμενος
[32, 45]   σχεδὸν ἐν μέσῳ τῆς οἰκουμένης  ἐν   τῇ πολυανθρωποτάτῃ πασῶν πόλει τοιαῦτα
[32, 65]   τινα λόγον. τὰ γὰρ ζῷα  ἐν   τῇ συνουσίᾳ τῇ πρὸς τὸν
[32, 80]   πᾶσιν αἴτιος γενόμενος. γὰρ  ἐν   τοιούτοις θρασὺς καὶ προπετὴς οὐδὲ
[32, 65]   προσηνέχθησαν ἀνδρὶ κιθαρῳδῷ θαυμαζομένῳ τότε  ἐν   τοῖς Ἕλλησιν. ὅτι γὰρ λίαν
[32, 70]   τις ὑμῖν διαλέγηται περὶ τῶν  ἐν   τοῖς θεάτροις θορύβων. οὐ γὰρ
[32, 5]   ποιῆσαι τοὺς πολλούς· οἱ δ´  ἐν   τοῖς καλουμένοις ἀκροατηρίοις φωνασκοῦσιν, ἐνσπόνδους
[32, 35]   δ´ ἡμέτερα φαῦλα καὶ πεζὰ  ἐν   τοῖς λόγοις, οὐ μέντοι περὶ
[32, 95]   αὐτὸν γοῦν ἐκεῖνον εἴρηκεν Ὅμηρος  ἐν   τοῖς πᾶσιν Ἕλλησιν ἀφικέσθαι γελωτοποιόν·
[32, 10]   ἀλλὰ καὶ πάνυ εὐτυχοῦς πόλεως,  ἐν   τοσαύτῃ σπάνει γενναίων καὶ ἐλευθέρων
[32, 70]   ἄξια, φαύλως καὶ ἀκρατῶς ἔχοντας  ἐν   τούτοις πράττουσι καθ´ ἡμέραν,
[32, 40]   ἱππικῶν καὶ μηδὲν ἄξιον πράττουσαν  ἐν   τούτοις ἑαυτῆς; οἱ γὰρ ἄνθρωποι
[32, 20]   ἐγὼ δὲ ἄνθρωπος οὐδεὶς οὐδαμόθεν  ἐν   τριβωνίῳ φαύλῳ μήτε ᾄδειν ἡδὺς
[32, 45]   δεόμενοι διατριβῆς τινος καὶ παραμυθίας  ἐν   τῷ βίῳ· δεῖ δὲ μετὰ
[32, 65]   διατριβήν. δοκεῖ δέ μοι, καὶ  ἐν   τῷ γυμνασίῳ πορϊόντες ἤδη γυμνάσονται
[32, 30]   ἐστι τοῦτο οὐδὲ τῆς πόλεως·  ἐν   τῷ θεάτρῳ δὲ βλέπεται τὸ
[32, 30]   ἄν τις ἀσχημονῇ τῶν μειζόνων  ἐν   τῷ μέσῳ πάντων ὁρώντων, καταφρονήσετε
[32, 30]   τοσοῦδε πλήθους. ~ἴδετε δὲ αὑτοὺς  ἐν   τῷ παρόντι καὶ ὅταν τὰ
[32, 60]   Ἀρίων, ὑφ´ οὗ λέγουσιν ᾄδοντος  ἐν   τῷ πελάγει τοὺς δελφῖνας ἀφικέσθαι
[32, 55]   ἀπὸ τῆς ἀρχῆς, οὐχ ὥσπερ  ἐν   τῷ πότῳ προϊόντας, οὐκ ἔστιν
[32, 75]   τὸν Ἰξίονα λῆρον ἀποφαίνετε τὸν  ἐν   τῷ τροχῷ παρὰ τοῖς ποιηταῖς
[32, 40]   πόλει τῶν Ἑλλήνων ἀποδεδειγμένον χωρίον,  ἐν   μαίνονται καθ´ ἡμέραν, τὸ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/10/2007