Alphabétiquement     [«   »]
τότ´ 1
τότε 5
τοτὲ 1
τοῦ 43
τοῦδε 2
τοὐναντίον 4
τοὔνομα 1
Fréquences     [«    »]
40 τοῖς
43 τὸν
39 ὑμᾶς
43 τοῦ
44 τοῦτο
47 οἱ
47 ὑμῖν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CHRYSOSTOME, Au peuple d'Alexandrie (discours 32; traduction anglaise)

τοῦ


Discours, par.
[32, 10]   ἐναργῶς προεῖπεν. ἴστε δήπου τὰς  τοῦ   Ἄπιδος φήμας ἐνθάδε ἐν Μέμφει
[32, 55]   τὰ τῶν Μουσῶν καὶ τὰ  τοῦ   Ἀπόλλωνος ἤπια δῶρα καὶ προσηνῆ.
[32, 1]   ἁμαρτάνετε τὸ Ἀθηναίων ποτὲ ἁμάρτημα.  τοῦ   γὰρ Ἀπόλλωνος εἰπόντος, εἰ θέλουσιν
[32, 50]   τρόπου καὶ τὸ προσέχειν ἑαυτῷ,  τοῦ   δὲ ταραχήν καὶ〉 ἀναίδειαν· σπουδῇ
[32, 30]   περὶ δήμου φύσεως καὶ περὶ  τοῦ   δεῖν ἀκούειν, κεἰ μὴ πείθεσθε,
[32, 95]   τῶν σκωμμάτων αὐτοῦ καὶ τῶν  τοῦ   δεῖνος ᾀσμάτων, Θεοφίλου δὲ οὐκ
[32, 95]   ἔστι καταδικάσας αὐτήν, καὶ ὑμεῖς  τοῦ   δεῖνος μὲν πολλάκις ἀκηκόατε καὶ
[32, 65]   αἱ ἀκοαὶ μηδὲ τρυφερώτεραι γένωνται  τοῦ   δέοντος· ὑμεῖς δὲ οὕτως ἀγεννῶς
[32, 30]   ἐπιτιμῶ· τοῦτο δὲ ἔργον εἶναι  τοῦ   διδάσκοντος. ἐγὼ δὲ καὶ νῦν
[32, 95]   τὴν δὲ διάνοιαν ἀμαθεῖ. πρὸς  τοῦ   Διὸς οὐχ ὁρᾶτε ὅσην
[32, 45]   τῶν ἡνιόχων τινὰ ἐκπεσεῖν ἐκ  τοῦ   δίφρου δεινὸν ἡγεῖσθε καὶ συμφορὰν
[32, 20]   καὶ ἀνώγει. εἰ οὖν τὰ  τοῦ   Ἑρμοῦ ἔπη κἀγὼ λέγοιμι πρὸς
[32, 40]   καὶ τὸ μέγιστον τὴν ἐπιφάνειαν  τοῦ   θεοῦ· μαινομένην δὲ ὑπὸ ᾠδῆς
[32, 1]   ἕτερον χρυσίον ἐνέβαλον, οὐ συνέντες  τοῦ   θεοῦ. τοῦτο μὲν γὰρ κόραις
[32, 95]   τοὺς ἐν τῇ Ἀττικῇ κανθάρους,  τοῦ   καθαρωτάτου μέλιτος ὄντος, τοῦ μὲν
[32, 45]   μεγίστην· αὐτοὶ δὲ ἐκπίπτοντες ἐκ  τοῦ   κόσμου τοῦ προσήκοντος καὶ τῆς
[32, 65]   οὖν ἤδη ἐστὶ τὸ λειπόμενον  τοῦ   λόγου, καὶ δέδοικα πρὸς〉 ὑμᾶς
[32, 15]   ἀτυχεστάτους ὡς πορρωτάτω φεύγειν ἀπὸ  τοῦ   λόγου καὶ μὴ ἐθέλειν ἀκούειν,
[32, 15]   τιμωρίας σκληρὸν ἀπόλλυσι, τὸ δὲ  τοῦ   λόγου πικρὸν σῴζειν πέφυκε. κινδυνεύει
[32, 1]   γάρ, ἂν κοινῇ πάντες ἀποτυγχάνωσι  τοῦ   μέλους; δήμου δὲ τὸ καλῶς
[32, 60]   γὰρ〉 καὶ κατάξαντες τὸ σεμνὸν  τοῦ   μέλους καὶ πάντα τρόπον λωβησάμενοι
[32, 65]   πολὺ δ´ αὐτοῖς ἐμμένειν κύνειον  τοῦ   μέλους. ταῦτα μὲν ἐκεῖνος ἔπαιζεν
[32, 50]   κοινόν ἐστι καὶ ἁπλοῦν δήπουθεν,  τοῦ   μὲν ἐμφαίνει τὴν ἡσυχίαν τοῦ
[32, 95]   κανθάρους, τοῦ καθαρωτάτου μέλιτος ὄντος,  τοῦ   μὲν μηδέποτε γεύσασθαι, μηδ´ ἂν
[32, 20]   ἀπειθῆ καὶ πρὸς ὕβριν ἕτοιμον,  τοῦ   μὲν οὕτω λέγοντος· κινήθη δ´
[32, 40]   καὶ μικρὸν ἔμπροσθεν εἶπον, τὰ  τοῦ   Νείλου καὶ τῆς χώρας καὶ
[32, 85]   πάντα ὄχλον. οὐδὲ γὰρ τὸ  τοῦ   Ξέρξου στράτευμα λαμπρὸν ἦν, πλὴν
[32, 100]   ἀτιμάσας. δὲ ἀναμνησθεὶς ἐκείνου  τοῦ   ὀνείρατος, Τοῦτ´ ἦν ἄρα, ἔφη,
[32, 100]   χρόνον οὐ προσεῖχεν οὐδὲ ἐφρόντιζε  τοῦ   ὀνείρατος, ὡς οὐδενὸς ὄντος. ἐπεὶ
[32, 100]   τὸ πρᾶγμα μὴ ἔχοντες μετὰ  τοῦ   ὀνόματος. ἀλλὰ γὰρ δέδοικα μὴ
[32, 55]   οἶμαι τὸ σκληρὸν καὶ ἄτεγκτον  τοῦ   πάθους, θηλυτέραν δὲ τὴν λύπην
[32, 15]   καὶ τοῦτο αὐτὸ σημεῖόν ἐστι  τοῦ   πάνυ πονήρως αὐτὰ ἔχειν. οἱ
[32, 75]   οὐδὲ ἂν αὐτὸς ὑμῖν  τοῦ   Πέλοπος διαλέγηται πρόγονος; τίνα οὖν
[32, 50]   ἀλλ´ οὐδαμοῦ τοιοῦτος ἔρως ἐστὶ  τοῦ   πράγματος οὐδὲ οἶστρος. {ἴστε Ῥοδίους
[32, 45]   δὲ ἐκπίπτοντες ἐκ τοῦ κόσμου  τοῦ   προσήκοντος καὶ τῆς ἀξίας τῆς
[32, 35]   πόλεώς ἐστι, μᾶλλον δὲ προσθήκη,  τοῦ   τε ποταμοῦ τὸ ἴδιον τῆς
[32, 50]   τοῦ μὲν ἐμφαίνει τὴν ἡσυχίαν  τοῦ   τρόπου καὶ τὸ προσέχειν ἑαυτῷ,
[32, 75]   ἔστιν ἀγὼν ἀνδραπόδων ὑπὲρ  τοῦ   τυχόντος ἀργυρίου, νῦν μὲν ἡττωμένων,
[32, 95]   εὐχερής, τὰ μικρὰ θαυμάζων, ἥττων  τοῦ   τυχόντος {πραγμάτων} ἐραστὴς ἡνιόχων καὶ
[32, 15]   παρ´ ἡμῖν, ὥσπερ ἐπὶ τοῦδε  τοῦ   ὕδατος τὸ μὲν σῷζον καὶ
[32, 20]   νῦν δὲ τούτου μὲν ἀπορῶ  τοῦ   φαρμάκου· θεὸς δ´, ὅπερ ἔφην,
[32, 15]   οἱ δὲ διὰ παντὸς ἄπειροι  τοῦ   φαρμάκου τούτου καὶ μηδέποτε σωφρονοῦντι
[32, 80]   τε διὰ τοῦτο κεραυνωθεὶς καὶ  τοῦ   χειμῶνος καὶ τῆς ναυαγίας τοῖς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/10/2007