Alphabétiquement     [«   »]
τινων 1
τινῶν 3
τίς 7
τις 34
τισίν 2
τισιν 1
τὸ 96
Fréquences     [«    »]
32 διὰ
27 ὑμεῖς
29 ὥσπερ
34 τις
35 οὖν
37 πρὸς
38
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CHRYSOSTOME, Au peuple d'Alexandrie (discours 32; traduction anglaise)

τις


Discours, par.
[32, 20]   διαδράμοι ἁλμυρὸν ὕδωρ ἄσπετον; οὐδέ  τις   ἄγχι βροτῶν πόλις. ἐκεῖνος μὲν
[32, 20]   παν πνεῦμα βραχὺ κορύσσεται. κἄν  τις   αἰτία γένηται, τὸν πολίτην κατέπιεν.
[32, 10]   ἥκειν παρὰ θεοῦ, κἂν λόγων  τις   ἀκούσῃ φρονίμων, ἐκεῖθεν ἐπιπεμφθῆναι. ~καθόλου
[32, 85]   λυμάτων. οὐδὲ γὰρ πόλιν εἴποι  τις   ἂν〉 ὀρθῶς τὴν ἐκ τοιούτων,
[32, 90]   καθόλου γὰρ πάντα ἁμαρτήματα εὕροι  τις   ἂν πανταχοῦ, καὶ οἰνόφλυγες καὶ
[32, 35]   οὐδέ γε, ἂν ὕδωρ ἐπαινῇ  τις,   ἀνθρώπων ἔπαινος οὗτός ἐστιν, ἀλλὰ
[32, 30]   οὐ γὰρ ὑμεῖς μέν, ἄν  τις   ἀσχημονῇ τῶν μειζόνων ἐν τῷ
[32, 5]   τῶν φιλοσόφων, ὥσπερ ἂν παῖδάς  τις   ἐθίζοι διδασκάλων καταφρονεῖν, καὶ δέον
[32, 15]   σῴζειν πέφυκε. κινδυνεύει μέντοι πολλή  τις   εἶναι σπάνις ὑμῖν τῶν τὸ〉
[32, 80]   καὶ Διὸς αὐλάς. ὧδε δέ  τις   εἴπεσκεν ἰδὼν ἐς πλησίον ἄλλον·
[32, 10]   ὁμοίως ἐστὶ δαιμόνια, κἂν πλέων  τις   ἐμπείρου τύχῃ κυβερνήτου κἂν ἔθνος
[32, 85]   ἐρρωμένους, {ὡς τῶν κωμικῶν ἔφη  τις   ἐπὶ τοῖς τοιούτοις· ἀκόλαστος ὄχλος
[32, 75]   διαλέγηται πρόγονος; τίνα οὖν εὕρῃ  τις   ἐπικουρίαν τίνα ἐξιλάσασθαι δεῖ
[32, 25]   δὲ καὶ δῆμος μέν  τις   εὐγνώμων καὶ πρᾷος καὶ γαληνὸς
[32, 45]   περὶ δὲ ὑμῶν τί ἄν  τις   ἔχοι λέγειν; καὶ γὰρ ὑμεῖς
[32, 10]   δεινόν. ὅμοιον γὰρ ὥσπερ εἴ  τις   ἰατρὸς ἐπὶ κάμνοντας ἀνθρώπους εἰσιὼν
[32, 85]   ὅμοιον ὥσπερ εἰ οἰκίαν μέν  τις   ἴδοι πάνυ καλήν, τὸν δὲ
[32, 30]   ὅμως ὅ, τι ἂν πράττῃ  τις   καθ´ αὑτόν, οὐ κοινόν ἐστι
[32, 30]   Ἀλεξανδρέων πλῆθος τί ἂν εἴποι  τις,   οἷς μόνον δεῖ παραβάλλειν τὸν
[32, 80]   καὶ πίπτετε. τοιγαροῦν οὐ κακῶς  τις   παρεποίησε τῶν σαπρῶν τούτων ποιητῶν·
[32, 65]   περαίνεται δι´ ᾠδῆς· ὥστ´, εἴ  τις   παρίοι δικαστήριον, οὐκ ἂν γνοίη
[32, 90]   ἐν μὴ καθ´ ἡμέραν  τις   πυρέττει πάντως· ἀλλὰ Καυνίους μόνον
[32, 35]   ποταμόν. ὑμεῖς δέ, ἂν ἐγκωμιάζῃ  τις   τὸν Νεῖλον, ἐπαίρεσθε, ὥσπερ αὐτοὶ
[32, 35]   οὐδ´ ἂν περὶ εὐκρασίας λέγῃ  τις,   τοὺς ἀνθρώπους εἶναί φησιν ἀγαθούς,
[32, 95]   εἴ ποτε ἠκούσατε· ὥσπερ ἔφη  τις   τοὺς ἐν τῇ Ἀττικῇ κανθάρους,
[32, 30]   ἁμαρτάνουσιν. τί οὖν; τάχα ἐρεῖ  τις,   τοῦτο μόνον ἁμαρτάνομεν, τὸ φαύλως
[32, 45]   δραμεῖται βράδιον οὐδὲ χεῖρον ᾄσεταί  τις   τῶν ᾀδόντων, ἂν εὐσχημονῆτε ὑμεῖς.
[32, 95]   ἀπεγνωκέναι; παραπλήσιον γάρ, ὥσπερ εἴ  τις   τῶν ἐμπόρων πολλὰ καὶ τίμια
[32, 40]   τινὰ φλεγόμενα. καίτοι τάχα ἐρεῖ  τις   τῶν Περσῶν τῶν Βακτρίων,
[32, 70]   μικρῶν εἶναι τὸν λόγον, ὅταν  τις   ὑμῖν διαλέγηται περὶ τῶν ἐν
[32, 75]   φέρε οὖν, εἰ μεταξὺ θεῶν  τις   ὑμῖν ἐπιστὰς εἴποι διατεινάμενος, δαιμόνιοι,
[32, 15]   λόγον, διὰ βίου μέν  τις   χρώμενος καὶ συνεχῶς ἦλθέ ποτε
[32, 30]   πάντων ἐπεξελθεῖν. {καίτοι τάχα φήσει  τις   ὡς πολλὰ λέγων οὐδὲν ὑμῖν
[32, 15]   ἐθέλειν ἀκούειν, μηδ´ ἂν βιάζηταί  τις,   ὥσπερ οἶμαι καὶ τῶν ἑλκῶν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/10/2007