Alphabétiquement     [«   »]
ὑμέτερον 1
ὑμέτερος 1
ὑμετέρων 1
ὑμῖν 47
ὑμνούντων 1
ὑμνοῦσιν 1
ὑμῶν 26
Fréquences     [«    »]
47 οἱ
43 τοῦ
44 τοῦτο
47 ὑμῖν
48 μὴ
48 τε
49 περὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CHRYSOSTOME, Au peuple d'Alexandrie (discours 32; traduction anglaise)

ὑμῖν


Discours, par.
[32, 100]   συζυγίαν· ἵνα μὴ τὸ Μουσεῖον  ὑμῖν   ἄλλως εἶναι δοκῇ τόπος ἐν
[32, 55]   καὶ φιλορχησταί· πλὴν οὐκ αὐτόματος  ὑμῖν   ἀναβλύει διψήσασιν οἶνος ἐκ
[32, 85]   Διὶ Κρονίωνι ἄνακτι. ταῦτα μὲν  ὑμῖν   ἀπὸ πολλῶν καὶ φαύλων ὀλίγα,
[32, 60]   ζῆλος αὐτῶν ὠνόμασται παρ´  ὑμῖν   αὐτοῖς, ἀλλ´, ὡς ἔοικε, κνυζηθμοῖς
[32, 55]   χθόνα’ ἀλλ´ οὐδὲ τὸ ὕδωρ  ὑμῖν   ἀφικνεῖται δεῦρο αὐτόματον οὐδὲ τὴν
[32, 65]   ἔπαιζεν Φρύξ. ἐγὼ δ´  ὑμῖν   βούλομαι Λακεδαιμονίων ἔργον εἰπεῖν, ὡς
[32, 60]   κιθαρῳδοὶ δὲ Κυνικοὶ παρὰ μόνοις  ὑμῖν   γεγόνασιν. μὲν οὖν Ἀμφίων
[32, 95]   ὅπως ἕξουσιν. Θεόφιλόν φασι παρ´  ὑμῖν   γενόμενον ἄνδρα σοφὸν σιωπᾶν πρὸς
[32, 5]   εἰ ἐβούλοντο, μηδὲν ἀηδὲς ἀκούειν.  ὑμῖν   δὲ οὔτε χορός ἐστι τοιοῦτος
[32, 55]   ᾠδὴν τρέπει καὶ ὄρχησιν· παρ´  ὑμῖν   δὲ τοὐναντίον ἐστίν. γὰρ
[32, 20]   εἰς τὸ πλῆθος μηδὲ τολμῶντας  ὑμῖν   διαλέγεσθαι, ἀλλὰ σεμνοὺς μὲν εἶναι
[32, 70]   εἶναι τὸν λόγον, ὅταν τις  ὑμῖν   διαλέγηται περὶ τῶν ἐν τοῖς
[32, 25]   τοὺς πεπαιδευμένους φεύγειν. ~σαφέστερον δ´  ὑμῖν,   εἰ βούλεσθε, διελεύσομαι περὶ δήμου
[32, 30]   δὲ ταῖς ἄλλαις σπουδαῖς, ὅταν  ὑμῖν   ἐμπέσῃ τὸ τῆς ἀταξίας πνεῦμα,
[32, 45]   τῆς ἀνοίας· ὡς οὐκ ἦν  ὑμῖν   ἐπιεικῶς αὐτὰ ὁρᾶν. μὴ γὰρ
[32, 75]   οὖν, εἰ μεταξὺ θεῶν τις  ὑμῖν   ἐπιστὰς εἴποι διατεινάμενος, δαιμόνιοι, μαίνεσθε
[32, 65]   περὶ τῶν κιθαρῳδῶν τῶν παρ´  ὑμῖν   ἕτερον τοιοῦτόν τινα λόγον. τὰ
[32, 75]   ζῷον ἀγαπηθῆναι τὸ καὶ παρ´  ὑμῖν   εὐδοκιμοῦν· καὶ νῦν ἐστιν ἐν
[32, 1]   καλὸν μὲν τίμιον οὐδὲν  ὑμῖν   σπανίως ποτὲ εἰσέρχεται· κρουμάτων
[32, 60]   εἰ γὰρ Ἰσμηνίας ηὔλει παρ´  ὑμῖν   Τιμόθεος ᾖδεν παλαιὸς
[32, 75]   τῆς πόλεως, μή τι δυσχερὲς  ὑμῖν   καὶ ξένον ἐνέγκῃ τῷ χρόνῳ.
[32, 50]   πάνθ´ ὅσα γίγνεται {καὶ} παρ´  ὑμῖν   καὶ παρ´ ἑτέροις τισίν; ἀλλ´
[32, 75]   πασχούσας. φησὶ δ´ οὕτως, ἵν´  ὑμῖν   καὶ χαρίσωμαί τι μικρόν· ἅρματα
[32, 35]   ἁπάσης τῆς οἰκουμένης γίγνεσθαι παρ´  ὑμῖν.   κεῖται γὰρ ἐν συνδέσμῳ τινὶ
[32, 70]   τὸ γελοῖον ὡς βέλτιστος  ὑμῖν   Κόνων ἐχρήσατο προελθών, οὗ μάλιστα
[32, 30]   ὥστ´, εἰ μηδὲν ἄλλο παρέσχηκεν  ὑμῖν   μέγα λόγος, τοῦτο γοῦν
[32, 30]   ὅση κακότης παρὰ πᾶσιν, οὐχ  ὑμῖν   μόνοις. ~αὐτὸ δὲ τοῦτο περὶ
[32, 45]   ἑαυτῶν οὐ φροντίζετε. κἂν μὲν  ὑμῖν   κιθαρῳδὸς ἐκμελῶς ᾄδῃ καὶ
[32, 30]   εἰ μηδὲν ἄλλο, τοῦτό γε  ὑμῖν   λόγος παρέσχηκεν οὐ μικρόν,
[32, 75]   τὸν καιρόν, οὐδὲ ἂν αὐτὸς  ὑμῖν   τοῦ Πέλοπος διαλέγηται πρόγονος;
[32, 5]   ποιητὴς οὔτε ἄλλος οὐδείς, ὃς  ὑμῖν   ὀνειδιεῖ μετ´ εὐνοίας καὶ φανερὰ
[32, 40]   ἔγωγε οὐ μόνον Ἕλληνας παρ´  ὑμῖν   οὐδ´ Ἰταλοὺς οὐδὲ ἀπὸ τῶν
[32, 50]   πολλῶν ἄνοιαν. τοιγαροῦν ὡς παισὶν  ὑμῖν   παιδαγωγοὺς δέδωκε τοὺς φρονιμωτέρους τῆς
[32, 5]   μὲν γάρ, ὅπερ εἶπον, ἀεὶ  ὑμῖν   πάρεστι, καὶ οὐ δέος μήποτε
[32, 25]   γὰρ ὡς τῆς βελτίονος οὖσιν  ὑμῖν   παρέσχηκα ἐμαυτόν· ἴσως δὲ καὶ
[32, 80]   τῶν τοιούτων ἀνθρώπων τοῖς παρ´  ὑμῖν   (πλὴν ὅτι μάχεσθαί γε οὐδεὶς
[32, 30]   ἐκχεομένων· ὡσαύτως δὴ καὶ παρ´  ὑμῖν   σκώμματα, πληγαί, γέλως. τίς ἂν
[32, 30]   τις ὡς πολλὰ λέγων οὐδὲν  ὑμῖν   συμβεβούλευκα οὐδὲ εἴρηκα σαφῶς, ἐφ´
[32, 75]   ἀσφαλῆ. πολὺ δὴ μᾶλλον ἔγωγε  ὑμῖν   συμβουλεύω τὸν θεὸν τοῦτον ἐξιλάσασθαι
[32, 55]   ὑπὸ μέλους καὶ Σατύρους· οὐκοῦν  ὑμῖν   τὰ τῶν νεβρίδων τε καὶ
[32, 95]   ὤνια παρ´ αὑτῷ ταῦτα, συνειδὼς  ὑμῖν   τὴν ἐσχάτην ἀπορίαν, οὐ χρημάτων,
[32, 1]   πολλοὺς τούτων ἔχετε· σπουδῆς δὲ  ὑμῖν   τὴν πᾶσαν ἔνδειαν ὁρῶ οὖσαν.
[32, 15]   μέντοι πολλή τις εἶναι σπάνις  ὑμῖν   τῶν τὸ〉 ὕστερον ἐπισταμένων. οὔτε
[32, 45]   πατρίδων ἐπιδιδόντες αὑτούς· παρὰ δὲ  ὑμῖν   ὑπὲρ χορδῆς τοῦτο πάσχουσι καὶ
[32, 15]   ἐκείνων ἀναχώρησιν καὶ σιωπὴν ἐρίδων  ὑμῖν   φύεται πλῆθος καὶ δικῶν καὶ
[32, 35]   περὶ τῆς πόλεως, δεῖξαι βουλόμενος  ὑμῖν   ὡς ὅ, τι ἂν ἀσχημονῆτε
[32, 40]   οἳ συνθεῶνται καὶ πάρεισιν ἑκάστοτε  ὑμῖν·   ὥστε ὑμεῖς μὲν ἀκούετε ἑνός,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/10/2007