Alphabétiquement     [«   »]
ζώους´ 1
ζῴων 1
1
ἢ 61
6
15
2
Fréquences     [«    »]
54 δ´
60 τὰ
57 ὡς
61 ἢ
62 ἂν
62 τὴν
62 τῆς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CHRYSOSTOME, Au peuple d'Alexandrie (discours 32; traduction anglaise)


Discours, par.
[32, 95]   ἐσχάτην τινὰ αὐτῶν πενίαν κατεγνωκὼς     ἀπειρίαν οὐκ ἂν θέλοι μάτην
[32, 60]   Τιμόθεος ᾖδεν παλαιὸς     Ἀρίων, ὑφ´ οὗ λέγουσιν ᾄδοντος
[32, 90]   ὑπὸ μέθης ᾠδῆς γυναικῶν     ἁρμάτων ἄγηται καὶ φέρηται καὶ
[32, 20]   δεῦρο εἰσῆλθον δίχα μέλους τινὸς     ᾄσματος. νῦν δὲ τούτου μὲν
[32, 35]   οἰκῶσι καθ´ Ὅμηρον νῆσον δενδρήεσσαν     βαθεῖαν {ἤ} τινα ἤπειρον {εὔβοτον,
[32, 25]   σφόδρα ἀνδρείου καὶ πτηνοῦ, Περσέως     Βελλεροφόντου. τὸν οὖν τῶν Ἀλεξανδρέων
[32, 60]   δὲ πρὸς κιθάραν αὐτὸ δρᾶτε.     βούλεσθε, ἐπειδὴ τοῖς βασιλεῦσι τοὺς
[32, 60]   τίς γὰρ αὐτῶν ᾠδὴν τέλειον     γενναῖον ῥυθμὸν οἷός τε εἰπεῖν;
[32, 75]   εἰ λέγοι ταῦτα, τί ἐρεῖτε;     δῆλον ὅτι οὐδ´ ἀκούσεσθε παρ´
[32, 15]   καθάπερ οἶμαι δι´ ἔνδειαν ἰατρῶν     {δι´} ἀπειρίαν πλείους οἱ θάπτοντες
[32, 45]   γὰρ ἂν ἔγωγε λῃστεύων ἀποθανεῖν     διὰ τοιαύτην αἰτίαν. τὸ μὲν
[32, 85]   πλὴν εἰ μή τι διορύττειν     διασκάπτειν τοιοῦτον ἕτερον ἔργον
[32, 10]   ῥήματα εἰπόντες, καὶ λοιδορήσαντες μᾶλλον     διδάξαντες ὑμᾶς, κατὰ σπουδὴν ἀπίασιν,
[32, 65]   γνοίη ῥᾳδίως πότερον ἔνδον πίνουσιν     δικάζονται· κἂν σοφιστοῦ δὲ οἴκημα
[32, 5]   ὧν νοῦν μὲν φρόνησιν     δικαίαν διάθεσιν πρὸς θεοὺς
[32, 35]   ἑστιᾶσθε καθ´ ἑαυτοὺς κοιμᾶσθε     διοικεῖτε τὴν οἰκίαν ἕκαστος οὐ
[32, 70]   βάλλοντες ὅ, τι ἔτυχον ἅπαξ     δίς, ὥσπερ οἱ καταχέοντες τῶν
[32, 45]   οὐ δι´ αὑτῶν τινα ἡδονὴν     δύναμιν, ἀλλὰ διὰ τὴν ὑμετέραν
[32, 10]   ὥστε διατελέσαι λέγοντες, ἀλλὰ ἓν     δύο ῥήματα εἰπόντες, καὶ λοιδορήσαντες
[32, 90]   φαμὲν οὐχ ὑπὸ λῃστῶν μόνον,  {ἢ   ἑταιρῶν} ἀλλὰ καὶ ἑταίρας καὶ
[32, 85]   καὶ μᾶλλον ἐλεεῖσθαι τοὺς παθόντας     καταγελᾶσθαι παρασκευάζουσα· παρ´ οἷς δ´
[32, 35]   μὲν γὰρ ἑστιᾶσθε καθ´ ἑαυτοὺς     κοιμᾶσθε διοικεῖτε τὴν οἰκίαν
[32, 90]   γὰρ οἴεσθε Ἀθηναίων Μεγαρέων     Κορινθίων τὰ σώματα ἀσκεῖν καὶ
[32, 95]   δῆμος, ἀλλὰ Κενταύρῳ τινὶ     Κύκλωπι πεπωκότι καὶ ἐρῶντι, τὸ
[32, 5]   παύσεται; καὶ πότε εἴσεισι θαυματοποιὸς     λῆρος τοιοῦτος ἕτερος; ἐκεῖνο
[32, 35]   πόλιν ἐπαινεῖ· πόθεν; ἀλλὰ θάλατταν     λίμνην ποταμόν. ὑμεῖς δέ,
[32, 95]   ὑμᾶς καὶ μὴ δεομένους θεραπείας;     μᾶλλον ὡς ἀνιάτων ἀπεγνωκέναι; παραπλήσιον
[32, 90]   ἔσχον. πόσους γὰρ οἴεσθε Ἀθηναίων     Μεγαρέων Κορινθίων τὰ σώματα
[32, 55]   οἶνος ἐκ πέτρας ποθέν τινος     νάπης, οὐδὲ γάλα καὶ μέλι
[32, 1]   θεοῦ προστάξαντος, οὐκ ἄλλο ἥρμοζεν     παιδεία καὶ λόγος, ὧν οἱ
[32, 50]   κακόν τι τοῖς συμπόταις δόντες     παρ´ ἐκείνων λαβόντες· οἵαν ποτὲ
[32, 70]   εἰ δ´ ὑμεῖς, ἔφη, τέτταρα     πέντε βήματα νικᾶτε, κἀγὼ βαδιοῦμαι·
[32, 25]   καὶ μᾶλλον ἂν ὑμᾶς ὠφελήσειεν     περὶ οὐρανοῦ καὶ γῆς εἰ
[32, 40]   περὶ ὑμῶν ἀληθέστερον οὗτοι λέγωσιν     περὶ τῶν Ἑλλήνων Ἀνάχαρσιν τὸν
[32, 50]   ἀναίδειαν· σπουδῇ πρόσεισι, φθέγγεται βαδίζων  {ἢ}   πεσών τινα ἔωσε, μάχεται πρὸς
[32, 35]   εὔμηλον, πρὸς ὄρεσι σκιεροῖς     πηγαῖς διαυγέσιν· ὧν οὐδὲν ἴδιόν
[32, 85]   καθορᾶν καὶ δεκαπέντε ἀνθρώπους εὐπόρους     πλῆθος ἀνήριθμον ἀνθρώπων ἀθλίων καὶ
[32, 40]   τῶν προτέρων οὐδὲ αἰσχύνονται λέγειν     ποιεῖν ὅ, τι ἂν αὐτοῖς
[32, 35]   τοῖς συνήθως ὑμνοῦσιν αὐτὰ ῥήτορσιν     ποιηταῖς παραβάλλων ἐμαυτόν. δεινοὶ γὰρ
[32, 10]   ἐμπείρου τύχῃ κυβερνήτου κἂν ἔθνος     πόλις χρηστῶν ἡγεμόνων, κἂν ἰατρὸς
[32, 35]   πόθεν; ἀλλὰ θάλατταν λίμνην     ποταμόν. ὑμεῖς δέ, ἂν ἐγκωμιάζῃ
[32, 5]   φρόνησιν δικαίαν διάθεσιν     πρὸς θεοὺς εὐσέβειαν οὐκ ἔστι
[32, 35]   {ἤ} τινα ἤπειρον {εὔβοτον, εὔμηλον,     πρὸς ὄρεσι σκιεροῖς πηγαῖς
[32, 70]   ὥστε ἐπιμελεστέρας χρῆναι φυλακῆς ᾠήθησαν     πρότερον· καὶ τοῦτο εἴργασθε δι´
[32, 1]   μὲν τίμιον οὐδὲν ὑμῖν     σπανίως ποτὲ εἰσέρχεται· κρουμάτων δὲ
[32, 25]   ἰέναι μαινομένου τινὸς ἀληθῶς ἔργον     σφόδρα ἀνδρείου καὶ πτηνοῦ, Περσέως
[32, 40]   ὑμᾶς, καὶ ὁρᾶτε μὲν τρεῖς     τέτταρας ἡνιόχους, ὁρᾶσθε δὲ ὑπὸ
[32, 1]   εἰς τοῦτο δὲ καλὸν μὲν     τίμιον οὐδὲν ὑμῖν σπανίως
[32, 60]   γὰρ Ἰσμηνίας ηὔλει παρ´ ὑμῖν     Τιμόθεος ᾖδεν παλαιὸς
[32, 75]   τίνα οὖν εὕρῃ τις ἐπικουρίαν     τίνα ἐξιλάσασθαι δεῖ δαιμόνων; ἔστιν
[32, 75]   ἐπιθυμίας ἀπόλησθε. ποῖος γὰρ Ὅμηρος     τίς ἀνθρώπων δύναται τὰ συμβαίνοντα
[32, 40]   δὲ εἰς τὸ θέατρον εἰσέλθωσιν     τὸ στάδιον, ὥσπερ φαρμάκων αὐτοῖς
[32, 85]   μή τι διορύττειν διασκάπτειν     τοιοῦτον ἕτερον ἔργον πράττειν· οὐδὲ
[32, 5]   πότε εἴσεισι θαυματοποιὸς λῆρος     τοιοῦτος ἕτερος; ἐκεῖνο μὲν γάρ,
[32, 95]   πόλιν, ἔπειθ´ ὑπ´ ἀνέμων τινῶν     τύχης ἄλλης κρατούμενος καὶ διατρίβων
[32, 40]   τάχα ἐρεῖ τις τῶν Περσῶν     τῶν Βακτρίων, ὡς αὐτοὶ μὲν
[32, 35]   καὶ τόπους καὶ πάντα μᾶλλον     ὑμᾶς. ποῦ γὰρ εἶπον ὥς
[32, 5]   ἐστε, ἀφ´ ὧν νοῦν μὲν     φρόνησιν δικαίαν διάθεσιν
[32, 90]   κρατῆται καὶ περιέχηται δεσμοῖς τισιν     φρουροῖς, τὰ δυσχερῆ δεῖ ταῦτα
[32, 1]   μᾶλλον ἔπρεπε καὶ παισὶ Λυδῶν     Φρυγῶν· Ἑλλήνων δὲ παισί, καὶ
[32, 90]   σωτηρίαν, ἀλλ´ αἱρεθεῖσα ὑπὸ μέθης     ᾠδῆς γυναικῶν ἁρμάτων ἄγηται
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/10/2007