Alphabétiquement     [«   »]
γυναικὸς 1
γυναικῶν 2
γυναιμανεῖς 1
δ´ 54
δαιμόνια 2
δαιμόνιοι 1
δαιμόνιον 2
Fréquences     [«    »]
52 οὐδὲ
49 περὶ
50 τοὺς
54 δ´
57 ὡς
60 τὰ
61
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

DION CHRYSOSTOME, Au peuple d'Alexandrie (discours 32; traduction anglaise)

δ´


Discours, par.
[32, 80]   κατὰ ἅρμ´ ἐν ἀγῶνι; εἰ  δ´   ἄγε νυν πείρησαι, ἵνα κναφθεὶς
[32, 20]   τοῦ μὲν οὕτω λέγοντος· κινήθη  δ´   ἀγορή, ὡς κύματα μακρὰ θαλάσσης
[32, 75]   μὲν χθονὶ πίλνατο πουλυβοτείρῃ, ἄλλοτε  δ´   ἀΐξασκε μετήορα, τοὶ δ´ ἐλατῆρες
[32, 80]   μὲν χθονὶ πίλνατο πουλυβοτείρῃ, ἄλλοτε  δ´   ἀΐξασκε μετήορα· τοὶ δὲ θεαταὶ
[32, 75]   καὶ χαρίσωμαί τι μικρόν· ἅρματα  δ´   ἄλλοτε μὲν χθονὶ πίλνατο πουλυβοτείρῃ,
[32, 80]   τῶν σαπρῶν τούτων ποιητῶν· ἅρματα  δ´   ἄλλοτε μὲν χθονὶ πίλνατο πουλυβοτείρῃ,
[32, 80]   ἀνδρῶν κουφονόων, φιλαοιδοτάτων, ἀγερώχων. ἠχὴ  δ´   ἀμφοτέρων ἵκετ´ αἰθέρα καὶ Διὸς
[32, 20]   δεῦρ´ ἐλθέμεν οὐκ ἐθέλοντα· τίς  δ´   ἂν ἑκὼν τοσσόνδε διαδράμοι ἁλμυρὸν
[32, 85]   καταγελᾶσθαι παρασκευάζουσα· παρ´ οἷς  δ´   ἂν πάντων ἀμέλεια τῶν
[32, 70]   γὰρ ἂν ἀποσταίητέ τινος; πολεμήσαιτε  δ´   ἂν ὑμεῖς μίαν ἡμέραν; οὐκ
[32, 80]   φορέει ἱερὰς κατ´ ἀλωάς, ὡς  δ´   ἀναμαιμάει βαθέ´ ἄγκεα θεσπιδαὲς πῦρ,
[32, 80]   κεκλήγοντες ἐπ´ ἀλλήλοισιν ἔπιπτον. ὡς  δ´   ἄνεμος ἄχνας φορέει ἱερὰς κατ´
[32, 85]   βραδέες δέ τοι ἵπποι. ~τὸν  δ´   ἄρ´ ὑπὸ ζυγόφιν προσέφη πόδας
[32, 30]   δέκα δὲ στόματ´ εἶεν, φωνὴ  δ´   ἄρρηκτος, χάλκεον δέ μοι ἦτορ
[32, 80]   πείρησαι, ἵνα κναφθεὶς ἀποτίνῃς. τὸν  δ´   αὖθ´ Ἱπποκόων ἀπαμειβόμενος προσέειπε· τέττα,
[32, 15]   ἄλλοτε μὲν ζώους´ ἑτερήμεροι, ἄλλοτε  δ´   αὖτε τεθνᾶσιν· ὅμως δὲ ἤδη
[32, 65]   τῆς Ὀρφέως διδασκαλίας, τὸ πολὺ  δ´   αὐτοῖς ἐμμένειν κύνειον τοῦ μέλους.
[32, 20]   καὶ ἀφείλετο νίκης ῥηιδίως, τοτὲ  δ´   αὐτὸς ἐποτρύνει καὶ ἀνώγει. εἰ
[32, 10]   πάνυ φιλῳδῶν ὑμῶν κατεγνωκότες. οὗτοι  δ´   εἰ μέν εἰσι ποιηταὶ καὶ
[32, 80]   βαθέ´ ἄγκεα θεσπιδαὲς πῦρ, πάντῃ  δ´   εἰλυφόων ἄνεμος φέρει, οἱ δέ
[32, 90]   οὐκ ἔχων ἔχειν ἔφασκε, δίφρου  δ´   εἰσέβαινεν ἄντυγας, κἄθεινε κέντρον δῆθεν
[32, 75]   ἄλλοτε δ´ ἀΐξασκε μετήορα, τοὶ  δ´   ἐλατῆρες ἕστασαν ἐν δίφροισι, πάτασσε
[32, 80]   οἰνοβαρές, κυνὸς ὄμματ´ ἔχων, κραδίην  δ´   ἐλάφοιο, τί πτώσσεις; τί δ´
[32, 5]   ἂν ποιῆσαι τοὺς πολλούς· οἱ  δ´   ἐν τοῖς καλουμένοις ἀκροατηρίοις φωνασκοῦσιν,
[32, 70]   παριόντων, κατέκειντο εὐθὺς ᾄδοντες, οἱ  δ´   ἐπὶ τοὺς ὅρμους ᾔεσαν ὥσπερ
[32, 80]   θεωροῦντας, ὥσπερ καὶ προσῆκε. μόνον  δ´   ἐπὶ τῷ τέλει φησὶν Αἴαντα
[32, 80]   προσέειπε· τέττα, σιωπῇ ἧσο, ἐμῷ  δ´   ἐπιπείθεο μύθῳ· ἠπεδανὸς δέ νύ
[32, 5]   δύσκολον γερόντιον, ὑπόκωφον, καὶ τί  δ´   ἔστ´ Ἀθηναίοισι πρᾶγμ´ ἀπώμοτον; καὶ
[32, 45]   βουλόμενοι προΐενται σφᾶς αὐτούς. τοσαύτη  δ´   ἐστὶ δυστυχία τῶν ταλαιπώρων, ὥστε
[32, 45]   ὅπως ἀκούσωσιν ἐπὶ πλέον. τοῦτο  δ´   ἐστὶ θαυμαστὸν ἐπ´ ὀνείδει καὶ
[32, 5]   ἐκκόπτειν τὴν ἀγερωχίαν αὐτῶν οἱ  δ´   ἔτι αὔξουσιν. ~τῶν δὲ εἰς
[32, 60]   μὲν οὐδ´ ὅλως πελάζειν, τὰ  δ´   εὐθὺς ἀποχωρεῖν, οὐχ ἡδόμενα τῷ
[32, 85]   ἄλλοθεν ἄλλος. ὣς ἔφαθ´· οἱ  δ´   εὔχοντο Διὶ Κρονίωνι ἄνακτι. ταῦτα
[32, 10]   οὐ τῆς ὑμετέρας ὠφελείας, τοῦτο  δ´   ἤδη δεινόν. ὅμοιον γὰρ ὥσπερ
[32, 35]   μεγάλοι σοφισταὶ καὶ γόητες· τὰ  δ´   ἡμέτερα φαῦλα καὶ πεζὰ ἐν
[32, 95]   ἔλεγε Διὸς υἱὸς εἶναι. μᾶλλον  δ´   ἴσως οὐχ Ἡρακλεῖ προσέοικεν ὑμῶν
[32, 65]   νῦν ἡμῖν διαλέγονται ᾄδοντες. κινδυνεύει  δ´   βίος σχεδὸν ἅπας γεγονέναι
[32, 45]   ὅπου μηδεὶς ῥᾳδίως παρέβαλλε· κἀκεῖ  δ´   νοῦν ἔχων ἐσώθη καὶ
[32, 20]   ἂν〉 ληρεῖν με φαίητε, ῥητέα  δ´   ὅμως· Ζεὺς ἐμέ γ´ ἠνώγει
[32, 20]   μὲν ἀπορῶ τοῦ φαρμάκου· θεὸς  δ´,   ὅπερ ἔφην, θαρρῆσαί μοι παρέσχεν,
[32, 80]   δ´ ἐλάφοιο, τί πτώσσεις; τί  δ´   ὀπιπτεύεις κατὰ ἅρμ´ ἐν ἀγῶνι;
[32, 20]   σεμνοὺς μὲν εἶναι βουλομένους, ἀνωφελεῖς  δ´   ὁρωμένους καὶ ὁμοίους τοῖς ἀγεννέσι
[32, 30]   τούτου μόνου λέγεις ἡμῖν, ἄλλο  δ´   οὐθέν; δέδοικα ἅμα τὸ περὶ
[32, 65]   ἅμα ὀρχουμένων, τερετιζόντων, μιαιφονούντων. οἱ  δ´   οὖν Λακεδαιμόνιοι πλεῖστον ὅσον ὑμῶν
[32, 75]   ψυχὰς ἰδεῖν ἔστι πασχούσας. φησὶ  δ´   οὕτως, ἵν´ ὑμῖν καὶ χαρίσωμαί
[32, 20]   γυμνάσια χειρονομοῦντες καὶ παλαίοντες, εἰς  δ´   τὸ στάδιον οὐκ ἐθέλουσιν ἰέναι,
[32, 70]   καθ´ αὑτοὺς καὶ παραχωρεῖν· εἰ  δ´   ὑμεῖς, ἔφη, τέτταρα πέντε
[32, 65]   ἐκεῖνος ἔπαιζεν Φρύξ. ἐγὼ  δ´   ὑμῖν βούλομαι Λακεδαιμονίων ἔργον εἰπεῖν,
[32, 25]   δεῖ τοὺς πεπαιδευμένους φεύγειν. ~σαφέστερον  δ´   ὑμῖν, εἰ βούλεσθε, διελεύσομαι περὶ
[32, 70]   ἁμιλλωμένους καὶ τούτους συνήθεις, αὐτοὶ  δ´   ὑπὸ μαστίγων ἠλαύνεσθε τῶν ἐν
[32, 80]   χλωροὶ ὑπαὶ δείους πεφοβημένοι, οἱ  δ´   ὑπὸ νίκης ἀλλήλοισί τε κεκλόμενοι
[32, 5]   ἀγαθὸν μὲν οὐδὲν ἐργάζονται, κακὸν  δ´   ὡς οἷόν τε τὸ μέγιστον,
[32, 10]   ῥήτορες, οὐδὲν ἴσως δεινόν· εἰ  δ´   ὡς φιλόσοφοι ταῦτα πράττουσι κέρδους
[32, 80]   πέτονται ἀπὸ σταδίοιο κελεύθου. οἱ  δ´   ὥστε ψαρῶν νέφος ἔρχεται ἠὲ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 25/10/2007